Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток світогляду у юнацькому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні передумови дослідження проблеми формування світогляду особистості
1.1. Поняття світогляду особистості у психолого-педагогічній науці
1.2. Особливості формування світоглядної системи у юнацькому віці
2. Емпіричне дослідження процесу формування світогляду у юнацькому віці
2.1. Аналіз сформованості світоглядних орієнтацій на констатувальному етапі експерименту
2.2. Методика розвитку світогляду студентів
2.3. Аналіз результатів методики розвитку світогляду студентів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі побудови грома-дянського суспільства, в трансформаційному періоді соціально-економічного, політичного, духовно-морального життя української держави, особливої актуальності набуває проблема виховання молоді, формування її громадянської позиції, активного і відповідального ставлення до життя. Освіта в Україні сьогодні перебуває на якісно новому рівні. Мова йде про створення нової вищої школи України XXI століття, яка готувала б кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця, формувала творчу особистість, здатну критично оцінювати себе, інших людей, навколишню дійсність. Особливої ваги набуває завдання визначення шляхів оптимізації виховання молоді, тобто проблема формування світогляду особистості. Про необхідність її розв’язання свідчать положення Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХI століття»).

Практика переконує, що майбутній фахівець має володіти не лише ґрунтовними фаховими знаннями і вміннями, йому має бути притаманний високий рівень соціальної компетентності, самостійності, креативності, здатності до постійного особистісного й професійного самовдосконалення.

Провідне місце в особистісному становленні людини належить світоглядній культурі, яка є визначником самосвідомості творчої особистості, яка прагне активно осмислити своє буття у світі як цілісну єдність. Поняття світогляду розкриває взаємозв’язок між духовним змістом світогляду та його практичним утвердженням у діяльності особистості, характеризує втілений у її життя світогляд особливої якості.

Вивчення механізмів впливу на формування світоглядних орієнтацій, розробка засобів і методів, їх упровадження у навчально-виховний процес покликані відіграти позитивну роль у становленні духовної особистості, а також допоможе фахівцям-педагогам, соціальним працівникам, батькам у здійсненні вибору активної життєвої позиції підростаючого покоління.

Стан дослідження проблеми. Проблема формування світогляду вив-чалась у різних аспектах, зокрема, психологічні основи його формування роз-криті у працях І.Д. Беха [2], В. Білогур [3], І.С. Кона [7], Л.М. Потапюк [17], Н. В. Чепелєвої [22] та ін. Світоглядні знання як структурний компонент розвитку особистості розглядали Л. І. Корміна [8], Н. В. Ольхова [10], С. О. Ставицька [21] та ін.

Об'єкт дослідження – процес формування світогляду у юнацькому віці. 

Предмет дослідження – зміст, форми і методи формування світогляду у юнацькому віці. 

Мета роботи – на основі теоретичного аналізу проблеми розвитку світогляду у юанцькому віці обґрунтувати й експериментально перевірити методику формування світогляду студентів. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття світогляду особистості у психолого-педагогічній науці;
 • проаналізувати особливості формування світоглядної системи у юнацькому віці
 • емпірично дослідити стан сформованості світогляду у юнацькому віці.

Методи дослідження. Для розв’язання задач дослідження було використано наступні методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, систематиза-ція, порівняння, класифікація, узагальнення здобутих теоретичних та експериментальних даних; емпіричні (спостереження, аналіз документів, бесіди, анкетне опитування; методи математичної та статистичної обробки даних.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 38 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Безкоровайна О. Самоствердження як важливий соціально-психологічний феномен становлення особистості раннього юнацького віку / О. Безкоровайна // Рідна шк.. - 2009. - № 4. - С. 32-35.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: Теоретико-технологічні засади: Навч. - метод. Видання / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 3. Білогур В. Формування світогляду студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей / В. Білогур, С. Макаренко // Вища освіта України. - 2011. - № 1. - С. 93-99.
 4. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. - М.: Педагогическое об-во России, 2003. - 
 5. 512 с.
 6. Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - 464 с.
 7. Клочек Л.В. Інформаційний та мотиваційний компоненти ідентифікації в підлітковому і ранньому юнацькому віці // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Психологія.–Харків: ХДПУ, 2003.–Вип.10.–С.76–83.
 8. Кон И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
 9. Корміна Л. І. Формування науково орієнтованих світоглядних знань студентів / Л. І. Корміна // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 7. - С. 23-27.
 10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1997. - 304 с.
 11. Ольхова Н. В. Педагогічні умови формування світогляду студентської молоді / Н. В. Ольхова // Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп., 14–15 трав. 2012 р. : у 3-х т. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Т. 1. – С. 167–168.
 12. Ольхова Н. В. Про критерії та показники визначення рівня сформованості світогляду студентів / Н. В. Ольхова // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп., 14–15 трав. 2013 р. : у 2-х т. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 62–63.
 13. Очеретенко Л. Ю. Природничонаукові основи формування світогляду студентів : монографія / Л. Ю. Очеретенко, Ю. Є. Очеретенко; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський, 2014. - 281 c.
 14. Павлик Н.В. Ціннісні детермінанти особистісного становлення молоді в умовах сучасної вітчизняної культури // Проблеми загальної та педагогічної психології / Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К., 2003. - Т.V. Ч. 5. - С. 223-226.
 15. Павлык Н.В. Психологические особенности личностного становления современной молодёжи // Вісник Національного технічного університету України (КПІ) / Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2006. – № 1. – С. 94-102.
 16. Папуча М. В. Психологія ранньої юності : Навч.-метод. посіб. / М. В. Папуча; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2001. - 174 c.
 17. Потапюк Л.М. Світогляд як фактор самовизначення особистості / Л.М. Потапюк // Збірник наукових та науково-методичних праць за матеріалами науково-практичної конференції: Формування особистості, здатної до життєтворчості. – Луцьк, 2002. – С. 50-53.
 18. Потапюк Л.М. Формування світогляду особистості як чинник її всебічного розвитку / Л.М. Потапюк //Освіта і управління. – Київ, 2002. – №2. – С. 159-163.
 19. Психологічні проблеми сучасної молоді / ред.: М. Ф. Головатий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2003. - 164 с.
 20. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - 2-ге вид., стер. - К. : Академвидав, 2009. - 360 c.
 21. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / 
 22. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. – К.: Каравела, 2012. – 400 с.
 23. Ставицька С. О. Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому віці : монографія / С. О. Ставицька; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціол., психології та упр. - К., 2011. - 728 c.
 24. Чепелєва Н. В. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / Н. В. Чепелєва, Т. М. Титаренко, М. Л. Смульсон, В. В. Андрієвська, О. О. Зарецька, А. А. Васильченко, О. М. Шиловська, С. Ю. Гуцол, І. В. Березко, Л. П. Яковенко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К. : Пед. думка, 2008. - 255 c.
 25. Чіп Р. С. Ціннісні орієнтації як компонента духовного розвитку особистості у ранній юності / Р. С. Чіп // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. - 2011. - 13, Ч. 4. - С. 421-428.
5582
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).