Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток сили м’язів верхнього плечового поясу у студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Розвиток сили м'язів верхнього плечового поясу у студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості 
 
Світлана Демчук, Лідія Вінокурова, Наталія Злуніцина 
Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація: У статті було визначено рівень розвитку сили м'язів верхнього плечового поясу у студентів-першокурсників з низьким рівнем фізичної підготовленості.
Ключові слова: м'язи верхнього плечового поясу, юнаки, розвиток сили м'язів-згиначів рук, розвиток сили м'язів-згиначів рук.
Аннотация – В статье было встановлено уровень развития силы мышц верхнего плечевого пояса у студентов первокурсников с низким уровнем физической подготовленности.
Ключевые слова – мышцы верхнего плечевого пояса, юноши, мышцы-згинатели рук, розвитие силы мышц-згинателей рук.
Annotation: in the article the author tells about the level of development of force of muscles of overhead humeral belt of freshmen-students with the low level of physical preparedness.
Keywords: the muscles of overhead humeral belt, the youths, the development of force of muscles of hands, the development of force of muscles of hands.
Постановка проблеми. Науковці галузі [1, 2, 3, 7, 8] відмічають велику кореляційну залежність між рівнем здоров'я та рівнем розвитку сили і силової витривалості. Дослідження вчених засвідчили, що в шкільні роки найбільші темпи природного приросту зазначених рухових якостей спостерігаються у старшому шкільному віці. Тому доцільно саме в цей віковий період у шкільній практиці фізичного виховання застосовувати ефективні методики розвитку сили.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на те, що особливістю навчального процесу є фізична підготовка, необхідно багато уваги приділяти розвитку сили у юнаків [4, 5, 6 ,9, 10]. У зв'язку з цим доцільним видається у навчально-виховному процесі студентів здійснювати підбір адекватних засобів і методів розвитку сили у юнаків, враховуючи рівень їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості, індивідуальні можливості юнаків. На жаль, на сьогоднішній день методиці розвитку рухових якостей у студентів з різним рівнем фізичної підготовленості не приділялося належної уваги, що і вказує на її актуальність.
На сьогоднішній день вивчення методик розвитку сили засобами фізичного виховання не втрачає актуальності. Воно дедалі більше зацікавлює вчених, вчителів фізичної культури, тренерів. Сьогодення об'єктивно ставить низку вимог до особистих якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринку. Серед них: уміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, здатність до професійного динамізму, комунікабельність, розвинуті навички роботи в групах і колективах. Найкращі умови для набуття цих якостей створюються у процесі фізичного виховання. Як зазначає Б.М. Шиян [9, 10] без прояву м'язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв інших рухових якостей. 
Метою роботи було вдосконалення методики розвитку сили м'язів верхнього плечового поясу в юнаків з низьким рівнем фізичної підготовленості через поєднання методик розвитку силової витривалості і методики розвитку власне сили у різних співвідношеннях. 
Завдання:
1.Визначити рівень розвитку сили м'язів верхнього плечового поясу у юнаків з низьким рівнем фізичної підготовленості.
Результати дослідження та їх обговорення. Тестування рівня розвитку сили м'язів верхнього плечового поясу проводилися на початку навчального року (у вересні 2009 року) i в кінці (квітень 2010 року) у Рівненському державному гуманітарному університеті у студентів першокурсників. На початку педагогічного експерименту в тестуванні рівня розвитку сили взяли участь 90 студентів, а в кінці педагогічного експерименту – 56 студентів. 
Рівень розвитку сили м'язів верхнього плечового поясу ми визначали за допомогою підтягування на перекладині та згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі. Результати підтягування на перекладині подані в таблиці 1. Як видно з таблиці в групі “незадовільний” результат показали 14 хлопців, “задовільний” – 5 хлопців, “добрий” – 5 хлопців, “відмінний” – 5 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 15 хлопців, “задовільний” – 7 хлопців, “добрий” – 6 хлопців, “відмінний” – 5 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 16 хлопців, “задовільний” – 6 хлопців, “добрий” – 4 хлопців, “відмінний” – 5 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 19 хлопців, “задовільний” – 5 хлопців, “добрий” – 1 хлопець, “відмінний” – 4 хлопців. Отже, як видно з рисунка 1. серед учнів “незадовільний” результат у підтягуванні на перекладині показали 64 хлопці, що становить 52,0%, “задовільний” – 23 хлопців, що становить 18,6%, “добрий” – 18 хлопців, що становить 14,7%, “відмінний” – 18 хлопців, що становить 14,7%. 
Таким чином, отримані результати дають підстави стверджувати, що більше половини студентів за результатами підтягування на перекладині мають низький рівень розвитку сили м'язів верхнього плечового поясу, а ще четвертина – нижче середнього рівня розвитку сили м'язів верхнього плечового поясу. У зв'язку з цим, необхідно внести зміни у процес фізичного виховання першокурсників, збільшивши обсяг вправ, які сприятимуть розвитку сили м'язів-згиначів рук. 
 
Таблиця 1 Результати підтягування на перекладині 
п/пГРУПА
 
рез-татоцінкарез-татоцінкарез-татоцінкарез-татоцінка
11231021202
210210284115
31021239432
41441234284
511213302155
61651447302
7102211553
8133327342
912313511553
101021454212
1110263104115
121751215532
13154845302
14112220222
151447311502
161441049402
17165946322
181121457353
1910214511563
201021152273
211121041212
22123222212
23102533212
241129432125
25185023202
26144423202
27154120202
Фото Капча