Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток сили м’язів верхнього плечового поясу у студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Розвиток сили м’язів верхнього плечового поясу у студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
 
Світлана Демчук, Лідія Вінокурова, Наталія Злуніцина
Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація: У статті було визначено рівень розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу у студентів-першокурсників з низьким рівнем фізичної підготовленості.
Ключові слова: м’язи верхнього плечового поясу, юнаки, розвиток сили м’язів-згиначів рук, розвиток сили м’язів-згиначів рук.
Аннотация – В статье было встановлено уровень развития силы мышц верхнего плечевого пояса у студентов первокурсников с низким уровнем физической подготовленности.
Ключевые слова - мышцы верхнего плечевого пояса, юноши, мышцы-згинатели рук, розвитие силы мышц-згинателей рук.
Annotation: in the article the author tells about the level of development of force of muscles of overhead humeral belt of freshmen-students with the low level of physical preparedness.
Keywords: the muscles of overhead humeral belt, the youths, the development of force of muscles of hands, the development of force of muscles of hands.
Постановка проблеми. Науковці галузі [1, 2, 3, 7, 8] відмічають велику кореляційну залежність між рівнем здоров’я та рівнем розвитку сили і силової витривалості. Дослідження вчених засвідчили, що в шкільні роки найбільші темпи природного приросту зазначених рухових якостей спостерігаються у старшому шкільному віці. Тому доцільно саме в цей віковий період у шкільній практиці фізичного виховання застосовувати ефективні методики розвитку сили.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на те, що особливістю навчального процесу є фізична підготовка, необхідно багато уваги приділяти розвитку сили у юнаків [4, 5, 6, 9, 10]. У зв’язку з цим доцільним видається у навчально-виховному процесі студентів здійснювати підбір адекватних засобів і методів розвитку сили у юнаків, враховуючи рівень їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості, індивідуальні можливості юнаків. На жаль, на сьогоднішній день методиці розвитку рухових якостей у студентів з різним рівнем фізичної підготовленості не приділялося належної уваги, що і вказує на її актуальність.
На сьогоднішній день вивчення методик розвитку сили засобами фізичного виховання не втрачає актуальності. Воно дедалі більше зацікавлює вчених, вчителів фізичної культури, тренерів. Сьогодення об’єктивно ставить низку вимог до особистих якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринку. Серед них: уміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, здатність до професійного динамізму, комунікабельність, розвинуті навички роботи в групах і колективах. Найкращі умови для набуття цих якостей створюються у процесі фізичного виховання. Як зазначає Б. М. Шиян [9, 10] без прояву м’язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв інших рухових якостей.
Метою роботи було вдосконалення методики розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу в юнаків з низьким рівнем фізичної підготовленості через поєднання методик розвитку силової витривалості і методики розвитку власне сили у різних співвідношеннях.
Завдання:
Визначити рівень розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу у юнаків з низьким рівнем фізичної підготовленості.
Результати дослідження та їх обговорення. Тестування рівня розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу проводилися на початку навчального року (у вересні 2009 року) i в кінці (квітень 2010 року) у Рівненському державному гуманітарному університеті у студентів першокурсників. На початку педагогічного експерименту в тестуванні рівня розвитку сили взяли участь 90 студентів, а в кінці педагогічного експерименту – 56 студентів.
Рівень розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу ми визначали за допомогою підтягування на перекладині та згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі. Результати підтягування на перекладині подані в таблиці 1. Як видно з таблиці в групі “незадовільний” результат показали 14 хлопців, “задовільний” – 5 хлопців, “добрий” – 5 хлопців, “відмінний” – 5 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 15 хлопців, “задовільний” – 7 хлопців, “добрий” – 6 хлопців, “відмінний” – 5 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 16 хлопців, “задовільний” – 6 хлопців, “добрий” – 4 хлопців, “відмінний” – 5 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 19 хлопців, “задовільний” – 5 хлопців, “добрий” – 1 хлопець, “відмінний” – 4 хлопців. Отже, як видно з рисунка 1. серед учнів “незадовільний” результат у підтягуванні на перекладині показали 64 хлопці, що становить 52, 0%, “задовільний” – 23 хлопців, що становить 18, 6%, “добрий” – 18 хлопців, що становить 14, 7%, “відмінний” – 18 хлопців, що становить 14, 7%.
Таким чином, отримані результати дають підстави стверджувати, що більше половини студентів за результатами підтягування на перекладині мають низький рівень розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу, а ще четвертина – нижче середнього рівня розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу. У зв’язку з цим, необхідно внести зміни у процес фізичного виховання першокурсників, збільшивши обсяг вправ, які сприятимуть розвитку сили м’язів-згиначів рук.
 
Таблиця 1
Результати підтягування на перекладині 
 
Рис. 1. Успішність юнаків у підтягуванні на перекладині
 
Результати згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі подані в таблиці 2. Як видно з таблиці, в групі “незадовільний” результат показали 10 хлопців, “задовільний” – 9 хлопців, “добрий” – 5 хлопців, “відмінний” – 6 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 11 хлопців, “задовільний” – 9 хлопців, “добрий” – 6 хлопців, “відмінний” – 7 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 11 хлопців, “задовільний” – 8 хлопців, “добрий” – 4 хлопців, “відмінний” – 8 хлопців. У групі “незадовільний” результат показали 13 хлопців, “задовільний” – 8 хлопців, “відмінний” – 8 хлопців. Отже, як видно з рисунка 2, серед юнаків “незадовільний” результат у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі показали 45 хлопців, що становить 36, 6%, “задовільний” – 34 хлопців, що становить 27, 7%, “добрий” – 15 хлопців, що становить 12, 2%, “відмінний” – 29 хлопців, що становить 23, 6%.
 
Таблиця 2
Результати згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі
Рис. 2. Успішність студентів у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи
 
Таким чином, отримані результати дають підстави стверджувати, що більше третини студентів за результатами згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі мають низький рівень розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу, а ще третина – нижче середнього рівня розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу. У зв’язку з цим, необхідно внести зміни у процес фізичного виховання, збільшивши обсяг вправ, які сприятимуть розвитку сили м’язів-розгиначів рук. Між результатами в підтягуванні на перекладині та в згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі було проведено кореляційний аналіз, який оцінювався за коефіцієнтом кореляції Браве-Пірсона. Так, між двома зазначеними вправами коефіцієнт кореляції у хлопців групи становить 0, 85, у хлопців групи – 0, 71, у хлопців групи – 0, 84 і у хлопців групи – 0, 76. За t-критерієм Стьюдента кореляція між результатами двох вправ є значимою і вказує на те, що покращення результатів у підтягуванні на перекладині сприятиме покращенню результатів у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі.
На підставі отриманих даних слід відмітити, що одні студенти показали низький рівень розвитку сили як м’язів-згиначів, так і м’язів-розгиначів, інші – низький рівень розвитку сили м’язів-згиначів рук при нижче середнього чи середньому рівні розвитку сили м’язів-розгиначів рук, а треті – низький рівень розвитку сили м’язів-розгиначів рук при нижче середнього чи середньому рівні розвитку сили м’язів-згиначів рук. Для проведення педагогічного експерименту серед усіх студентів були відібрані хлопці, які демонстрували низький результат при виконанні однієї вправи і низький або нижчий від середнього результат при виконанні другої вправи. У групі такі результати показали 13 хлопців, у І групі – 11 хлопців, у ІІ-ій – 15 хлопців, у ІІІ-ій – 17 хлопців. Всі вони були розподілені на експериментальну і контрольну групи (табл. 3).
 
Таблиця 3
Розподіл юнаків на експериментальну і контрольну групи
 
Таким чином, кожна група нараховувала 28 чоловік. Математико-статистична обробка результатів показала, що у хлопців експериментальної і контрольної груп різниця між результатами в підтягуванні на перекладині за t-критерієм Стьюдента становить 0, 184, а в згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи – 0, 129. Згідно табличних даних при рівні значимості 0, 05 про вірогідну різницю між результатами двох вибірок можна стверджувати, коли t-критерій Стьюдента становить 2, 048.
Отже, математична обробка результатів показала, що між результатами підтягування на перекладині та згинання і розгинання рук в упорі лежачи вірогідної різниці немає, тому сформовані експериментальна і контрольна групи відповідають вимогам для проведення педагогічного експерименту.
Висновки. Педагогічне тестування на початку експерименту показало, що в підтягуванні на перекладині “незадовільний” результат показали 64 хлопці (52, 0%), “задовільний” – 23 хлопців (18, 6%), “добрий” – 18 хлопців (14, 7%), “відмінний” – 18 хлопців (14, 7%). У згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі “незадовільний” результат показали 45 хлопців (36, 6%), “задовільний” – 34 хлопців (27, 7%), “добрий” – 15 хлопців (12, 2%), “відмінний” – 29 хлопців (23, 6%).
3. Педагогічне тестування в підтягуванні на перекладині в кінці експерименту показало, що в експериментальній групі “незадовільний” результат показали 2 хлопця (7, 1%), “задовільний” – 22 хлопця (78, 6%), “добрий” – 4 хлопців (14, 3%). У контрольній групі “незадовільний” результат показали 20 хлопців (71, 4%), “задовільний” – 8 хлопців (28, 6%). Між результатами в підтягуванні на перекладині у хлопців експериментальної і контрольної груп в кінці експерименту t-критерій Стьюдента становить 3, 454, що вказує на вірогідні зміни з рівнем значущості 99% (Р≥0, 01), а отже, підтверджує ефективність розроблених методичних рекомендацій.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методики розвитку сили у студентів-першокурсників з низьким рівнем розвитку сили.
 
Література
 
Боднар Іванна. Особиста фізична культура студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості // Науковий вісник Волинського державного університету. – Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки. – 1999. – С. 13-21.
Бурчик М. В. Система оценки физических кондиций юношей 15-17 лет: Автореф. дис.... канд. пед. наук: 13. 00. 04 / Москва, 1994. – 25 с.
Волков Л. Б. Методика виховання фізичних здібностей учнів. – К. : Радянська школа. 1980. С. 5-36.
Гужаловский А. А. Физическое воспитание школьников в критические периоды развития. Теория и практика физической культуры. 1977, № 7. С. 37-39.
Гульянц А. Е. Методика круговой тренировки силовой направленности в системе физического воспитания студентов: Автореф. дис.... канд. пед. наук: 13. 00. 04 /. – ВНИИФК. – 1988. – 27 с.
Завацький В. І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 152 с.
Круцевич Т. Ю. Методи исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания – К. : Олимпийская литература, 1999. – 240с.
Сухоцкий И. В. Методика повышения общей силовой подготовленности учащихся СПТУ на уроках физической культуры: Автореф. дис.... канд.
Шиян Б. М. Методика фізичного виховання школярів (Практикум). – Львів: Світ, 1993. – 184 с.
Шиян Б. М., Папуша В. Г., Приступа Є. Н. Теорія фізичного виховання. – Львів: ЛОНМІО, 1996. – 220 с.
Фото Капча