Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток технічних навичок учнів-початківців в умовах нетрадиційних форм уроків ДМШ

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
128
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Теоретичні засади дослідження особливостей технічного розвитку учнів в класі фортепіано ДМШ
1.1. Узагальнення досвіду технічного розвитку піаністів у науково-методичній літературі
1.2. Проблемні питання виконавської вправності піаніста
1.3. Психолого-педагогічні передумови розвитку технічних навичок учнів
1.4. Нетрадиційні форми уроків в ДМШ
Висновки до І розділу
Розділ ІІ. Педагогічні умови розвитку технічних навичок учнів-початківців  у процесі нетрадиційних форм уроків з  фортепіано в ДМШ
2.1. Діагностика особливостей розвитку технічних навичок учнів у класі фортепіано
2.2. Педагогічні умови  розвитку технічних навичок піаністів-початківців в умовах нетрадиційних форм уроків в ДМШ
2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи
Висновки до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
Використані джерела до І та ІІ розділів
Розділ ІІІ. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
Вступ
3.1. Організація навчання з охорони праці в закладах культури
3.2. Хімічно-небезпечні об’єкти Львівської області
3.3. Регламентація роботи і відпочинку при формуванні технічних навичок учнів молодших класів ДМШ
Висновки
Використані джерела до розділу ІІІ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Аткуальність теми дослідження. Динамічний розвиток суспільно-політичного та культурного життя України спонукають вітчизняну педагогіку до пошуку інноваційних технологій, адекватних сучасним освітянським завданням, зміни особистісного статусу учня у процесі навчання та виховання, розвитку його творчих здібностей. 

Активна робота у напрямку вдосконалення теорії та методики навчання, впровадження нових засобів педагогічного впливу ведеться сьогодні і в галузі музичної педагогіки. Удосконалення навчально-виховного процесу не може  бути ефективними без засвоєння теоретичних напрацювань та педагогічного досвіду видатних музикантів-педагогів минулого та сучасності, який містить у собі ще недостатньо актуалізований теоретичний та практичний педагогічний потенціал.

Ретроспективний аналіз  музикознавчої та науково-методичної літератури (А.Бірмак, К.Гумель, Б.Кременштейн, К.Черні, Я.Мільштейн, Г.Нейгауз, Є.Ліберман, А.Рубінштейн, С.Савшинський, Г.Тальберг, Г.Ципін, Т.Воробкевич та ін.) показав, що виконавська техніка  завжди була предметом особливої уваги музикантів-педагогів. 

У сучасних методиках початкового музичного навчання  Т. Смирнової, Т. Юдовіної-Гальперіної та професійної підготовки виконавців А. Каузової, А. Ніколаєвої, Б. Печерського простежується стійка тенденція щодо створення сприятливих умов для розкріпачення творчих можливостей піаністів, завдяки чому відбувається їх духовний, інтелектуальний та особистісно-творчий розвиток. Значну увагу автори (В.Давидов, О. Максимов, Г.Ципін та ін.) приділяють розвитку музичних та творчих здібностей учнів, формуванню навиків художньої інтерпретації, збагаченню емоційно-чуттєвого досвіду, розширенню інтелектуально-понятійного тезаурусу.

До першочергових завдань, які стоять перед музично-педагогічними навчальними закладами  відноситься подолання  у фортепіанній підготовці учнів розриву між художніми задумами, інтерпретаційними намірами і технічними можливостями, намагання досягнути цілісного формування усіх  виконавських якостей. За таких умов особливого значення набуває проблема розвитку виконавської техніки учнів молодших класів . 

Актуальність даної проблеми спонукала нас до вибору теми  фахового магістерського дослідження: «Розвиток технічних навичок учнів- початківців в  умовах нетрадиційних форм уроків ДМШ». 

Об'єкт дослідження - фортепіанна підготовка учнів молодших класів ДМШ.

Предмет дослідження - процес розвитку технічних навичок учнів-піаністів.

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні й експериментальній апробації педагогічних умов розвитку технічних навичок учнів молодших класів в умовах нетрадиційних форм уроків.

Гіпотезою дослідження є положення, згідно з яким розвиток технічних навичок учнів-початківців в класі фортепіано здійснюватиметься  ефективніше, якщо:

 • на основі теоретичного аналізу проблеми будуть визначені структурні компоненти розвитку  виконавської техніки учнів молодших класів ДМШ, виявлені показники, критерії та рівні освоєння необхідних знань, умінь і навичок;
 • завдання формування виконавських умінь і навичок буде розглядатися викладачами дитячих музичних шкіл як важливий елемент підготовки учнів;
 • формування виконавських умінь і навичок буде здійснюватися з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, активними методами навчання на доцільно і методично правильно підібраному репертуарі, в умовах нетрадиційних форм проведення уроків.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • здійснити теоретичний аналіз літератури з проблем технічного розвитку піаністів;
 • конкретизувати зміст поняття "технічні навички учнів-початківців" та виокремити їх структурні компоненти;
 • обгрунтувати застосування нетрадиційних форм уроків в практиці навчання в ДМШ;
 • розробити та апробувати методику розвитку технічних навичок учнів-початківців в класі фортепіано ДМШ в умовах нетрадиційних форм занять.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: провідні позиції психології (С.Корлякова,Г.Костюк), розвиток психіки, свідомості та діяльності особистості (М.Каган, О.Леонтьєв); концепції розвитку виконавських навичок (С. Рубінштейн, Л. Вигоцький, Н. Берштейн, В. Петрушин, О. Шульпяков, Г.Прокофьєв).

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів науково-педагогічного дослідження теоретичного та емпіричного рівнів. Першу групу склали методи теоретичного і порівняльного аналізу, систематизації отриманих даних, моделювання та узагальнення педагогічного досвіду. З їх допомогою було висвітлено існуючий стан проблеми в психолого-педагогічній і методичній літературі, розглянуто сутність і структуру виконавської техніки учнів молодших класів ДМШ, визначено критерії та показники її рівня, а також обґрунтовано методичні засади удосконалення. До другої групи увійшли методи педагогічного спостереження, самоспостереження і самооцінки, анкетування, створення спеціальних педагогічних ситуацій,  педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний), статистичні та графічні методи обробки даних. Ці методи дали можливість діагностувати рівень і якість технічного розвитку учнів-початківців, сприяли ефективності впровадження розробленої методики та перевірки її результатів.

Методологічною та теоретичною основою дослідження  стали Закон України „Про освіту”; Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.); фундаментальні наукові положення психології (М.Заброцький, Р.Немов В.Петрушин) та  музичної педагогіки (О.Апраксіна, Г.Костюк,  В.Остраменський. О. Ростовський, Б.Теплов та ін.); зміст, принципи, методи музичного навчання  піаністів (Л. Баренбойм, Г. Нейгауз); методичні ситеми  фортепіанного навчання (О.Алексєєв, А.Бірмак, Н.Кашкадамова, Є.Ліберман, К.Мартінсен, Б.Міліч, Г.Нейгауз, С.Савшинський, Г.Ципін та ін. ).

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше розкрито зміст технічних навичок учнів-початківців, запропоновано методику розвитку базових технічних навичок учнів-піаністів в умовах нетрадиційних форм уроків.

Теоретичне значення дослідження полягає у науковому та психолого-педагогічному обґрунтуванні понять, які поглиблюють сучасне розуміння процесу виконавської підготовки в класі фортепіано.

Практичне значення роботи полягає у можливості безпосереднього використання її положень і висновків у педагогічній  діяльності викладачів по класу фортепіано. Сформовані основні положення розвитку технічних навичок учнів-початківців у класі фортепіано ДМШ, можуть бути використані в підготовці методичних рекомендацій. 

Експериментальна база. Дослідницька робота здійснювалася на базі дитячої школи мистецтв м.Червонограда, Львівської області. Експериментом було охоплено 40 учнів-піаністів (20 в експериментальній та 20 в контрольній групах).

Особистий внесок  автора полягає у теоретичному обґрунтуванні основних положень досліджуваної проблеми; у формулюванні поняття «технічні навички учнів-початківців», у визначенні комплексу педагогічних умов, що сприяють  ефективному виконавському розвитку учнів.

Вірогідність і аргументованість результатів дослідження забезпечено методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу методів адекватних предмету, меті та завданням дослідження, репрезентативністю вивірених даних, використанням статистичних методів обробки експериментальних даних, поєднанням кількісного та якісного аналізу здобутих результатів.  

Організація дослідження. Дослідження здійснювалось у 2 етапи протягом  2013-2014 років. На першому етапі (2013р.) вивчався стан розробки даної проблеми в її теоретичному аспекті. Була проаналізована література з теми дослідження, виявлено і теоретично обгрунтовано основні науково-дослідні завдання і психолого-педагогічні умови розвитку технічних навичок учнів молодших класів, розроблено програму і методику констатувального експерименту, систематизовано експериментальні дані.

На другому етапі (2014 р.) було розроблено та апробовано методику розвитку технічних навичок учнів-початківців в умовах нетрадиційних форм уроків по класу фортепіано, проаналізовано та узагальнено одержані результати дослідно-експериментальної роботи, сформульовано основні висновки дослідження. 

Апробація результативності дослідження  здійснювалася:

 • шляхом обговорення змісту роботи на засіданнях кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання;
 • в процесі участі в науково-практичній конференції РДГУ (лютий, 2014) з доповіддю на тему «До питання про місце поезії Т.Шевченка у композиторській творчості» (тези доповіді опубліковані в збірнику  матеріалів і тез міжвузівської   науково-практичної    конференції студентів  «Шевченкові духовні імперативи в сучасному мистецько-освітньому просторі»); 
 • в процесі участі в науково-практичній конференції РДГУ (лютий, 2014) з доповіддю на тему «Нетрадиційні форми навчання в класі фортепіано»;
 • в роботі методичного семінару викладачів фортепіанного відділу школи мистецтв м.Червонограда, де була заслухана доповідь на тему: «Піаністичний апарат: впевненість і свобода» (листопад 2013 р).
 • шляхом  участі  учнів класу  магістрантки Білань В. – викладача фортепіанного відділу школи мистецтв м.Червонограда,  в концертних заходах, зокрема, в  обласному огляді-конкурсі фортепіанних ансамблів серед учнів старших класів у м.Львові та звітному концерті  школи (травень 2014 р.).

Структура роботи. Робота складається з  двох  розділів, семи параграфів, вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг – 121 сторінка основного тексту. Список використаних джерел  містить 106 найменувань.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алявдина А. К проблеме фортепианной техники / А. Алявдина // Советская музыка. – 1934. – № 2. – С. 76–80.
 2. Абдуллина А.А. Моделирование упражнений для начинающих обучение игре на фортепиано: Учебно-методическое пособие / А.А.Абдуллина. – М.: МПГУ, 2005, - 24 с.
 3. Авдулова Т.П. Психология игры: современный подход: учеб.пособие для студ.высш. учеб.заведений /Т.П.Авдулова. – М.: «Академия», 2009. – 208 с.
 4. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.П.Анисимов. – М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 128 с.
 5. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой / А. Артоболевская. - Санкт-Петербург: Композитор, 2009. - 101 с.
 6. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство/ Л.А.Баренбойм. – Л.: «Музыка», 1974. – 336 с.
 7. Беркович И. 25 легких пьес для фортепиано. - К.: Музична Україна, 1973. - 64 с.
 8. Бирмак А. В. О художественной технике пианиста / А. В. Бирмак. - М.: Музыка, 1973. - 141 с.
 9. Буцяк В.І., Турко Н.Є. Робота над інструктивно-технічним репертуаром з дисципліни «Загальне фортепіано» (І частина): Методичні рекомендації для студентів вищих мистецьких закладів освіти. Спеціальність 6.02.02.04 «Музичне мистецтво» / В.І.Буцяк, Н.Є.Турко. – Рівне.: РДГУ, 2007. – 34 с. 
 10. Бюлер К. Очерк духовного развития ребенка / К. Бюлер. - М., 1930. - 84 с.
 11. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. - 3-е узд / Л.С.Выготский. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с.
 12. Воробкевич Т.П. Методика викладання гри на фортепіано. – підручник./ Т.П.Воробкевич – Львів: ЛДМА,2001. – 224с.
 13. Воронова Т.Н. Некоторые особенности методики работы над полифонией / Т.Н. Воронова // Проблемы фортепианной педагогики и исполнительства. – К., 1978. – С. 70-76.
 14. Воскресенский М. О педагогических взглядах Л. Н. Оборина / М. Воскресенский // Вопросы фортепианного исполнительства. - Вып. 2. - М., 1968. - С. 164-171.
 15. Гат Й. Техника фортепианной игры / Й.Гат. – М.: Музыка; Будапешт: Корвина; Изд. 4-е, доп., 1973. – 244 с.
 16. Грішин Е.О. Термінологічний словник з педагогіки / Е.О. Грішин, М.І. Рудакевич. - Тернопіль, 1995. - 450 с.
 17. Гросс К. Душевная жизнь ребёнка / К. Гросс. - К., 2001.- 184 с.
 18. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі. Методичний посібник / О.О.Гумінська.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. - 104с.
 19. Гумінська О.О. Інтерактивні методи на уроках музики /О.О.Гумінська// Завуч.-2004.- № 32.- С.4-12.
 20. Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти: монографія / Н. П. Гуральник; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - 459 c.
 21. Ґуральник Н.П. Функціональна сутність української фортепіанної школи в парадигмі музично-педагогічноїосвіти / Н.П. Ґуральник // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 3 (8). – С. 9-15. 
 22. Гусак В. А. Методика розвитку рухової пам’яті у процесі інструментальної підготовки майбутнього вчителя музики: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / В. А. Гусак. – К., 2011.- 22 с.
 23. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В.Давыдов – М., 1996. – 544 с.
 24. Дашак И.З. Специфика изучения полифонических произведений в классе общего фортепиано музыкального училища / И.З. Дашак // Проблемы музыкального образования: сборник статей преподавателей КГМУ им. Р.М. Глиэра. – К., 1993. – С. 244-258. 3
 25. Деменко Б.В. Анализ представлений о полиритмии в теории и практикемузыкального искусства / Б.В. Деменко // Выразительные средства музыки: межвузовский сборник. – К., 1988. – С. 141-157.
 26. Доніна Р. Л. Особливості роботи в класі спеціалізованого фортепіано: навч. посіб. / Р. Л. Доніна; Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистец. - Донецьк, 2008. - 162 c.
 27. Дьяченко Н.Г., Котляревский И.А., Полянский Ю.А. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях / Н.Г.Дьяченко, И.А. Котляревский, Ю.А.Полянский. – К.: Музична Україна, 1987. – 110с.
 28. Каузова А.Г., Николаева А.Н. (ред.). Теория и методика обучения игре на  фортепиано: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /А.Г.Каузова, А.Н.Николаева. - М.: Владос, 2001. — 368 с.
 29. Кашкадамова Н.Б. Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах: Навч. посібник / Н.Б.Кашкадамова. - К.: Освіта України, 2009. – 416 с.
 30. Клещев С. В. К вопросу о механизмах пианистических / С. В. Клещев // Сов. музика. – 1935. – № 4. – С. 73-82.
 31. Коган Г.М. Работа пианиста / Г.М. Коган. М.: Классика-XXI, 2004. – 204 с.
 32. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка / М.М.Кольцова. – М.: Педагогика, 1973. – С. 144
 33. Корлякова С. Г. Психомоторные способности как динамический компонент музыкально-исполнительных способностей.- [Електронний ресурс]- // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2012. N 3. URL:http://ppip.idnk.ru
 34. КорляковаС.Г.Психологические вопросы самоконтроля, саморегуля-ции и формирования навыков исполнительской техники пианистов/            C.Г.Корлякова//Вестник Ставропольского государственного университета. - №35,2003. – с.129-135
 35. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.
 36. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано / Б. Кременштейн. - М.: Классика-XXI, 2009. - 134 с.
 37. Куликова Е.Е. Психологические особенности формирования навыков и умений у пианиста / Е.Куликова Психологические эксперименты // Науч.ред. «Культурология», 13 декабря 2008
 38. Левин.И. Основные принципы игры на фортепиано: пер.с англ. / И.
 39. Левин;ред., предисл. и примеч. Г. М. Коган. – М.: Музыка,1978. – 76 с.
 40. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. П. / А.Н.Леонтьев. - М.: Педагогика, 1983. - 320 с.
 41. Лісовик Н. Деякі аспекти фортепіанної виконавської майстерності / Н. Лісовик // Нова пед. думка. - 2011. - № 2. - С. 162-164.
 42. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой / Е.Я.Либерман– М.: Классика – XXI, 2003. – 148 с.
 43. Максимов О. Б. Виховання піаністів за методикою В.Барвінського: Навч. посіб. / О. Б. Максимов; Донець. держ. муз. акад. ім. С.С.Прокоф'єва. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2007. - 128 c.
 44. Малозёмова A. Юбилей К. Н. Михайлова. Заметки о 75-летии со дня рождения и 50-летии муз.-пед. и обществ. деятельности // Советская музыка. - 1958. - №8-9. - с. 157-160.
 45. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пос. для учителя / А.К. Маркова. -- М.: Просвещение, 1983. - 96 с. 
 46. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано /К.А. Мартинсен - М.:Классика-ХХI,2003.-120с.
 47. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна,О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. –256 с
 48. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста / Б. Е. Милич. - М.: Кифара, 2002. - 183 с.
 49. Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста в 1-2 классах ДМШ / Б. Е. Милич. - К.: Музична Україна, 1977. - 78 с.
 50. Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А. В. Кудрицький,М. Г. Лабінський. За редакцією А. В. Кудрицького. - К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. - 700с.
 51. Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія: Навчальний посібник (двомовний) / О.В.Михайличенко – Суми: вид-во «Козацький вал», 2009. – 208 с.
 52. Мілодан Т. Особливості педагогіки Олександра Ейдельмана та її роль в історичному розвитку львівської фортепіанної школи / Т. Мілодан // Київське музикознавство. – К., 2007. – Вип. 22. – С.56-65.
 53. Мілодан Т. Про особливості фортепіанної педагогіки професора Марії Крих / Т. Мілодан // Наукові збірки ЛДМА ім.М.В.Лисенка: Музикознавчі студії. – Львів, 2005. – Вип. 10. – С. 96-103.
 54. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе / М. Монтессори. - М.: Московский Центр Монтессори, 1993. - 203 c.
 55. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога / Г.Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.
 56. Некрасов Ю. Єдність педагогічних та виконавських принципів навчання у роботі М. Грінберг / Ю. Некрасов // Теоретичні та практичні питання культурології. Випуск Х. – Мелітополь, 2002. – С. 81-92.
 57. Некрасов Ю. Исполнительские и педагогические принципы профессора М.М. Старковой / Ю. Некрасов // Одесская консерватория: забытые имена, новые страницы. – Одесса: ОКФА,1994. – С. 173-179.
 58. Некрасов Ю. Комплексне навчання гри на фортепіано / Ю. Некрасов. – Одеса, 2000. – 149 с.
 59. Некрасов Ю. Комплексне навчання піаністів в музичному вузі: принципи та їх реалізація / Ю. Некрасов // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського, Вип. 26. Музичне виконавство. Книга 9. – Київ, 2003. – С.308-309.
 60. Ніколенко Д. Ф. Загальна, вікова і педагогічна психологія: практикум / ред. Д. Ф. Ніколенко. - К.: Вища школа, 1980. - 205 с.
 61. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогике и теории пианизма: Учебное пособие / А.Николаев. – М.: Музыка, 1980. – 112 с.
 62. Новосядла І. С. Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кінець XX - початок XXI ст.): автореф. дис.... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / І. С. Новосядла; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2011. - 20 c.
 63. Оборин Л.Н.: Статьи, Воспоминания: К семидесятилетию со дня рождения / Л.Н.Оборин. – М.: Музыка, 1977. – 223 с.
 64. Олексюк О.М. Музична педагогіка: навчальний посібник / О.М.Олексюк.- К.: КНУКіМ. 2006.- 188с.
 65. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд./ В.И.Петрушин. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. -400 с.
 66. Поливода Б.А., Сластенко В.Е. Школа игры на фортепиано: 110 новых пьес для учащихся подготовительного, первого и второго классов ДМШ: учебно-методическое пособие /Б.А.Поливода, В.Е.Сластенко. – Изд.4-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 136с.
 67. Ребенок за роялем: педагоги-пианисты соц. стран о фортепианной методике: сб. статей / пер. с нем. П. Дорохова, Ж. Согомонян; ред. Г. Балтер. - М.: Музыка, 1981. - 333 с.
 68. Русова С. Ф. Мемуари. Щоденник / С. Ф. Русова. - К.: Поліграфкнига, 2004. - 544 с.
 69. Савицький Р. Основні засади фортепіанної педагогіки: метод. посібник. / Р. Савицький. – Тернопіль: Астон, 2000. – 68 с.
 70. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Абрис, 1997. - 416 с.
 71. Савчин М.В. Вікова психологія: навчальний посібник / Савчин М.В., Василенко Л.П. - К.: Академвидав, 2005.- 360 с.
 72. Савшинский С.И. Пианист и его работа / С.И. Савшинский - М.: Классика ХХI,2002 - 244с.
 73. Савшинський С. І. Робота пианиста над техникой / С. І. Савшинський. – Л.: Музыка, 1968. – 107 с.
 74. Садова Л. Фортепіанна школа Вілема Курца / Л. Садова. – Дрогобич: ПОСВІТ, 2009. – 272 с.
 75. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В.
 76. Педагогічна психологія.Навч. посіб./ О.П.Сергеєнкова, О.А.Столярчук,О.П.Коханова, О.В.Пасєка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.
 77. Скляров О. Д. Методика викладання курсу фортепіано. Формування і розвиток виконавчих навичок студентів: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистец. / О. Д. Скляров; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2002. - 79 c.
 78. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс / Пособие для преподавателей, детей и родителей. Методические рекомендации / Т.И.Смирнова. – М.: РИФ "Крито-логос", 1992. – 56 с.
 79. Спенсер Г. Основания психологии / Спенсер Г. - М.: ООО "Издательство АСТ-ЛТД", 1998. - 560 с.
 80.  Стреха Е.А. Содержание природоведческих знаний и методика освоения их детьми в теории О. Декроли / Е.А.Стреха // Начальная школа. – 2007. - № 12. – С. 85-87
 81. Тарчинська Ю. Г. Формування раціональних прийомів гри на фортепіано (на прикладі творчої спадщини Л. Бетховена, Ф. Шопена, С. Прокоф'єва): навч. посіб. / Ю. Г. Тарчинська; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистец. - Рівне: Волин. обереги, 2012. - 100 c.
 82. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – М.: Музыка, 1947. – 334с.
 83. Тетерюк Ю. С. Педагогічні принципи професора Олега Криштальського / Ю. С. Тетерюк. - Ужгород: Ліра, 2007. - 92 c.
 84. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста / Е.М. Тимакин. - М.: Советский композитор, 1989. - 145 с.
 85. Устименко Ю. С. Загальне фортепіано - шлях у велике мистецтво: навч. посіб. / Ю. С. Устименко; Дніпропетр. консерваторія ім. Глінки. - Д.: IMA-прес, 2007. - 103 c.
 86. Устименко Ю. С. Фортепіано для всіх. Педагогічні роздуми: навч. посіб. / Ю. С. Устименко; Дніпропетр. консерваторія ім. Глінки. - Д.: ІМА-прес, 2008. - 112 c.
 87. Филипп Г. Искусство педализации / Г. Филипп // Ребенок за роялем: педагоги-пианисты соц. стран о фортепианной методике: сб. статей. - М.: Музыка, 1981. - С. 183-193.
 88. Фрейд З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд / сост. Д. И. Донской, В. Ф. Круглянский. - Минск: Поппури, 2010. - 608 с.
 89. Хачапуридзе Б.И. О построении дидактичесих материалов и игр / Хачапуридзе Б.И., Мачабели К.Г. // Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. Л. В. Запорожца, А.П. Усовой. - М.: Просвещение, 1966. - С. 213-220.
 90. Хольцвейссиг К. Воспитание самостоятельности в работе над произведением / К. Хольцвейссиг // Ребенок за роялем: педагоги-пианисты соц. стран о фортепианной методике: сб. статей. - М.: Музыка, 1981. - С. 119-122.
 91. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано / Г.М. Цыпин. - М.: Просвещение, 1984. - 176 с.
 92. Шамаева K. К биографии В.В. Пухальского (По архивным материалам).Дослідження, досвід, спогади / К. Шамаева // Науково-методичне видання. Збірникпраць. – Вип. 6. – К.: Київська середня спеціальна музична школа ім. М.В. Лисенка,2005.– С. 214-220.
 93. Шмидт-Шкловская А.А О воспитании пианистических навыков: учебно-методическое пособие / А.А.Шмидт-Шкловская.- М.:Классика-XXI, 2009. – 82 с. 
 94. Штейнгаузен Ф. Техника игры на фортепиано / Ф. Штейнгаузен; предисл., ред. Гр. Прокофьева. – М.: Музыкальный сектор, 1926. – 91 с. 
 95. Штепанова-Курцова И. Фортепианная техника: методика и практика /Перевод с чешского З.Йовенко /И.Штепанова-Курцова – «Музична Україна», 1982. – 160 с.
 96.  Щапов А. П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище / А.П.Щапов. – М.: Классика-XXI, 2002. – 175 с.
 97. Щербакова А. И. Освоение фортепианной музыки ХХ века как нового мира музыкальных ценностей / А.И. Щербакова.– М.: Академия. – 1999. – 252 с.
 98. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: Учеб. пособие для пед.ин-тов / Г.И. Щукина. - М.: Просвещение, 1979. - 160 с.
 99. Щукина Г.И. Вопросы совершенствования учебного процесса в школе // Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся/ Г.И. Щукина. - Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1979. - С. 4-15.
 100. Щукина Г.И. Категории обучения и проблемы учебно-познавательной деятельности / Г.И. Щукина. // Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1983.-С. 3-14.
 101. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. - М.: Педагогика, 1988. -208 с.
 102. Щукина Г.И. Познавательный интерес и проблема становления личности школьника в учебном процессе / Г.И. Щукина // Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся: Респ. Межвуз. темат. сб. науч. тр. - Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1975. - С. 5-14.
 103. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Книга для учителя / Сост. Г.С. Лабковская. М.: Просвещение, 1983. - 304 с.
 104. Э.-М. Барнем. Дюжина упражнений на фортепиано каждый день. Перевод и комментарии Г.И. Добровольской / Барнем Э.-М. - Новосибирск, 2001. – 32 с.
 105. Юдовина-Гальперина Т. За роялем без слёз, или я – детский педагог / Т. Юдовина-Гальперина.- С.-П.: Издательство "Союз художников", 2002.- 95 с.
 106. Юзлова В. О тренировке / В. Юзлова // Ребенок за роялем: педагоги-пианисты соц. стран о фортепианной методике: сб. статей. - М.: Музыка, 1981. - С. 126-135.
 107. Яковенко Л.П. Теорія і методика викладання гри на музичному інструменті: Курс лекцій для магістрантів за спеціальностями 8.02.02.07 «Музична педагогіка і виховання» та 8.01.01.03 «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика». - Рівне: РДГУ, 2008. - 78 с.
423
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).