Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток творчої активності дітей під час ознайомлення з українським народним мистецтвом

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти розвитку творчої активності дошкільників під час ознайомлення з українським народним мистецтвом
1.1. Поняття, ознаки і закономірності розвитку творчості у дошкільному віці
1.2. Формування творчої активності дитини дошкільного віку
1.3. Засоби активізації творчості діяльності дітей
2. Емпіричне дослідження розвитку творчої активності дітей старшого дошкільного віку під час ознайомлення з українським народним мистецтвом
2.1. Діагностика рівня розвитку творчої активності дошкільників
2.2. Методика розвитку творчої активності дошкільників під час озна-йомлення з українським народним мистецтвом
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Творчому розвитку дитини завжди приділялася велика увага у педагогічній теорії і практиці. У сучасних умовах розвитку нашого суспільства, його значних соціально-економічних трансформацій здатність людини до творчості набуває особливого звучання.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і творчої самореалізації кожної особистості. Творча діяльність дозволяє повною мірою розкрити природні здібності, знайти своє місто в житті, гнучко реагувати на зміни обставин, ставити значущі цілі і досягати їх. Тому навчання у сучасній школі має забезпечувати оптимальні передумови для розвитку творчої особистості, її творчих здібностей.

У дослідженнях проблеми розвитку дитячої творчості представники гуманістичної педагогіки доводять її очевидну суспільно-педагогічну цінність, яка полягає у формуванні унікальних креативних здібностей, що забезпечують дитині участь у найрізноманітніших видах діяльності. Творчість у дитинстві не самоціль, а засіб та умова всебічного гармонійного розвитку, виявлення свого розуміння навколишнього, свого ставлення до нього. Вона допомагає розкрити внутрішній світ, особливості сприймання, уявлень, інтересів, здібностей.

Доведено, що становлення творчої особистості, розвиток її творчих здібностей у дітей залежить від гармонійного поєднання природних задатків, вагомих для конкретної дитини мотивів діяльності та сприятливого розвиваль-ного середовища. Важливим чинником успіху є також виховання морально-вольових якостей, розвиток емоційної сфери та набуття дошкільниками певних знань, умінь і навичок, які необхідні для проявлення творчого потенціалу. Педагоги-дошкільники повинні пам’ятати, що саме знання, уміння й навички – основа розвитку творчої уяви, фантазії, втілення дитячої творчості.

Стан дослідження проблеми. Положення щодо формування особистості в процесі активної творчої діяльності, ролі дорослих у становленні творчої особистості розглядали у своїх працях Г. С. Костюк [22], В. О. Моляко [29], Д. Б. Богоявленська [6], Г. В. Ожиганова [14] та ін. Загальноконцептуальні принципи дослідження творчої активності дошкільників висвітлили О. І. Кульчицька [26], О. М. Матюшкін [27], Н. Н. Поддьяков [31] та ін.). Питанню ж впливу українського народного мистецтва на творчу активність дошкільнят при-свячено роботи І. М. Білої [5], О. Л. Кононко [20], Г. П. Радченко [33] та інших.

Об’єкт дослідження – творча активність старших дошкільників. 

Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку та реалізації творчого потенціалу дошкільнят у процесі ознайомлення з творами українського народного мистецтва.

Мета роботи - обгрунтування методики розвитку творчих здібностей старших дошкільників у процесі ознайомлення з творами українського народного мистецтва.

Відповідно до теми і мети дослідження було визначено його основні завдання:

 • узагальнити поняття, ознаки і закономірності розвитку творчості у дошкільному віці;
 • проаналізувати підходи до формування творчої активності дитини дошкільного віку;
 • охарактеризувати засоби активізації творчості діяльності дітей
 • дослідити розвиток творчої активності дітей старшого дошкільного віку під час ознайомлення з українським народним мистецтвом.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел із проблем визначення, вимірів і розвитку творчого потенціалу особистості; психолого-педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий і контрольний); методи активного соціально-психологічного навчання, спостереження, бесіди.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 46 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / за ред. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 430 с.
 2. Балацька Л. К. Уява в житті дитини / Л. К. Балацька. – К.: Знання, 1974. – 46 с.
 3. Біла І. М. Експериментування – джерело творчості дошкільників / І. М. Біла // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – Т. 10. – Ч. 4. – С. 39-47.
 4. Біла І. М. Розвиток спостережливості дошкільника як передумова розвитку його творчої діяльності / І. М. Біла // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості : зб. наук. праць / за ред. В. О. Моляко. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 58-64.
 5. Біла І. М. Розвиток творчого сприймання на етапі дитинства / І. М. Біла // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої – Кам’янець-Подільський : Аксіома. – 2009. – Вип. 3. – С. 33-42.
 6. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 337 с.
 7. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
 8. Венгер Л. А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач и развитие когнитивных способностей ребенка / Л. А. Венгер // Вопросы психологии. – 1983. – № 2. – С. 43-49.
 9. Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – М.: Мозаика- Синтез, 2008. – 112 с.
 10. Ветлугина Н. А. Художественное творчество и ребенок / Н. А. Ветлугина. – М.: Педагогика, 1972. – 286 с.
 11. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст. / под ред. А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца. – М.: Международный образовательный и психологический колледж, – 1995. – 144 с.
 12. Выготский Л. С. Психология развития ребѐнка / Л. С. Выготский. – М.: Изд. Смысл, изд. Эксмо, 2005. – 512 с. 
 13. Давыдов В. В. Генезис и развитие личности в детском возрасте / В. В. Давидов // Вопросы психологии. – 1992. – № 12. – C. 22-32.
 14. Диагностика и формирование креативности у детей в процессе учебной деятельности / под ред. Г. В. Ожигановой // Психол. журнал № 2. – 2001. – Т. 22. – С. 75-85.
 15. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія: Навчальний посібник / Т. В. Дуткевич. – Камянець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2006. – 320 с.
 16. Дьяченко О. М. Воображение дошкольника / О. М. Дьяченко. – М.: Знание, 1986. – 144 с.
 17. Запорожец А. В. Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов / А. В. Запорожец. – М.: Просвещение. 1964. – 350 с.
 18. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
 19. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т. Г. Казакова. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
 20. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
 21. Костюк Г. С. Дошкільний вік / Г. С. Костюк // Вікова психологія; за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 90-138.
 22. Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г. С. Костюк. – К.: Знання, 1963. – 69 с.
 23. Кудрявцев В. Ребенок-дошкольник: к диагностике творческих способностей / В. Кудрявцев, В. Синельников // Дошкольное воспитание. – 1995. – № 9. – С. 52–59.
 24. Кудрявцев В. Т. Феномен детской креативности / В. Т. Кудрявцев // Дошкольное воспитание № 4. – 2006. – С. 71-78.
 25. Кульчицкая Е. И. Диагностика творческих способностей детей / Е. И. Кульчицкая, Н. И. Литвинова, Л. Г. Черная. – К.: Знание, 1996. – 66 с.
 26. Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх прояву в дитячому віці // Обдарована дитина. – 2000. – № 1. – С. 10-14.
 27. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29-33.
 28. Моляко В. А. Психология творческой деятельности / В. А. Моляко. – К.: Знание, 1978. – 47 с.
 29. Моляко В. О. Психологічна теорія творчості / В. О. Моляко // Обдарована дитина, 2004. - № 6. – С. 2-9.
 30. Озерова О. Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры и упражнения / О. Е. Озерова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 192 с.
 31. Поддъяков Н. Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников / Н. Н. Поддъяков // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 16-20.
 32. Психічний розвиток дитини-дошкільника: навч. посіб. / С. Є. Кулачківська, С. О. Ладивір та ін. – К.: Світич, 2004. – 75 с.
 33. Радченко Г. П. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника / Г. П. Радченко // Наша шк.. - 2014. - № 1. - С. 45-46.
 34. Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої особистості: навч. посіб. / В. Р. Рибалка – К.: І3МН, 1996. – 236 с.
 35. Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посібник / В. А. Роменец. – [2-ге вид.]. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.
10704
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).