Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток творчої активності учнів початкових класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти розвитку творчої активності молодших школярів
1.1. Поняття розвитку творчих здібностей, його тлумачення у сучасній педагогічній науці
1.2. Мета і завдання активізації творчої діяльності учнів
2. Емпіричне дослідження розвитку творчої активності учнів початкових класів з використанням музичного мистецтва
2.1. Організація дослідження, опис використаних методик
2.2. Аналіз ходу формуючого експерименту і його результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Творчому розвитку дитини завжди приділялася велика увага у педагогічній теорії і практиці. У сучасних умовах розвитку нашого суспільства, його значних соціально-економічних трансформацій здатність людини до творчості набуває особливого звучання.

Дослідник проблеми педагогічної творчості С.О.Сисоєва пише, що "здатність до творчості дійсно стає умовою орієнтації людини у швидкозмінніх ї швидкоплинних процесах у світі, умовою не тільки адаптації до них, а й власної життєтворчості. У відкритому світі, де майбутнє не може бути чітко прогнозовано, а теперішнє має декілька потенціальних ліній розвитку, людина знаходиться в ситуації постійного вибору, пошуку оптимального рішення відповідно до швидкозмінних умов життя. Тому на всіх рівнях неперервної освіти повинні створюватися умови для розвитку інтелекту і творчих якостей особистості, підготовки її до життя у відкритому суспільстві, самостійної взаємодії з дінамічним світом професійної праці".

Актуальність проблеми творчого розвитку дитини сьогодні є провідною в усіх, державних документах про освіту. У Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про мови в Україні", "Про загальну середню освіту", Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Державних національних програмах ''Освіта" (Україна XXI століття), "Діти України", Постанові Кабінету Міністрів України NІ717 від 16.11.2000 року "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" визначено, що відродження України, її розвиток як могутньої незалежної держави значною мірою залежить від творчості та активності його членів, їх ініціативи; тих умов, які створюються для розвитку та реалізації творчого потенціалу кожної особистості.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і творчої самореалізації кожної особистості. Творча діяльність дозволяє повною мірою розкрити природні здібності, знайти своє місто в житті, гнучко реагувати на зміни обставин, ставити значущі цілі і досягати їх. Тому навчання у сучасній школі має забезпечувати оптимальні передумови для розвитку творчої особистості, її творчих здібностей.

У Державній національній програмі “Освіта” (Україна XXI століття) визначена проблема розвитку “творчих здібностей, творчої активності та самостійності як така, що потребує нового підходу, науково-методичного переосмислення”. Розв’язання цієї проблеми передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток творчих здібностей учнів.

Об’єкт дослідження –  творча активність учнів початкових класів. 

Предмет дослідження – психологічні  особливості розвитку та реалізації  творчого потенціалу  учнів  у навчально-виховному процесі початкової школи.

Мета роботи - обгрунтування теоретичних основ розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі навчання та емпіричне дослідження розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Відповідно до теми і мети дослідження було визначено його основні завдання:

 • окреслити поняття розвитку творчих здібностей, проаналізувати його тлумачення у сучасній педагогічній науці;
 • визначити мету і завдання активізації творчої діяльності учнів;
 • емпірично дослідити розвиток творчої активності учнів початкових класів з використанням музичного мистецтва.

Теоретико-методологічну основу дослідження склали положення щодо формування особистості в процесі активної творчої діяльності, ролі дорослих у становленні обдарованої особистості (Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, Е.О.Мілерян, В.О.Моляко, Д.Ф.Ніколенко та ін.); загальноконцептуальні принципи вивчення проблеми обдарованості (О.І.Кульчицька, О.М.Матюшкін, В.О.Моляко, М.О.Холодна та ін.) та особливостей навчання обдарованих дітей ( Б.Блюм, Дж.Гілфорд,  М.Карне, Дж.Рензуллі та ін.); принципи та проблеми керівництва розвитком здібностей у дітей (Г.С.Костюк, Н.С.Лейтес та ін.); положення загальної психометрики, психодіагностики та консультування (А.Анастазі, А.А.Бодальов, В.В.Бурлачук, В.В.Столін, С.М.Хоружий та ін.).

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано такі методи  дослідження: теоретичний аналіз наукових джерел із проблем визначення, вимірів і розвитку творчого потенціалу особистості; психолого-педагогічний експеримент (констатуючий та формуючий);  метод експертних оцінок; методи математичної статистики (варіаційний, кореляційний, кластерний і факторний аналіз); методи  активного соціально-психологічного навчання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний об’єм роботи складає 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. – 160 с.
 2. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М.: Советское радио, 1979. – 175 с.
 3. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1988. – 288 с.
 4. Башарин В.Ф. Педагогическая технология: что это такое? // Специалист. – 1993. - №3. – с.87-90.
 5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 264 с.
 6. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения. - М.: Просвещение, 1996. – 383 с.
 7. Верзилин Н.Н., Корсунская В.М. Общая методика преподавания природоведения в младших классах. - М.: Просвещение, 1983. – 318 с.
 8. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. – 2000. - №11. – с.28-32.
 9. Воронюк І. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів - К.: Нац.пед.ун-т ім.М. П Драгоманова, 2003. -20 с.
 10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк: Кн. для учителя / Послесл. В.В. Давыдова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. - 93 с.
 11. Голобородько Є.П. Загальні питання інтерактивного навчання // Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д.Шарко. – Херсон: ”Олді-Плюс”, 2000. – 188 с.
 12. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 13. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66б 34-38.
 14. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
 15. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. // Психодидактика высшего и среднего образования. – Барнаул: Знание, 1996. – 333 с.
 16. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. 186 с.
 17. Кучерявий О.Г. Педагогіка і психологія дитячої творчості (аспект самоформування вмінь організувати творчість дітей): Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 156 с.
 18. Молис С.С., Молис С.А. Активные формы и методы обучения. - М.: Просвещение, 1988. – 212 с.
 19. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 20. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіхтенко, О.М. Любарська та ін.; за заг ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К.Ю. 2001. – 313 с.
 21. Плечова З.Н. Задачі, ігри та вікторини: Навч. посібник. – К.: Наукова думка, 1995. – 188 с.
 22. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с.
 23. Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н. Формирование мыслительных операций у учащихся младшых классов. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.
 24. Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка / Сост. Залепа Е.А., Люманова Л.Р., Алексеюк М.И. – Симферополь, 2004. – 136 с.
 25. Семененко О.П., Упатова И.П., Чурилова А.И. Методика преподавания в младших классах: Нестандартные формы проведения занятий по естествознанию. – Харьков: Скорпион, 2000. – 308 с.
 26. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня -К. Поліграфкнига, 1996. - 406 с.
 27. Сисоєва С.О. Творчий розвиток особистості: сутність, специфіка / Творчість у контексті розвитку людини: Матеріали міжнародної наукової конференції: - 23.05.-2.05. - Частина 2. - Київ, 2003. - 48 с. 
 28. Сисоєва С.О. Творчий розвиток учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання // Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 110-118.
 29. Скаткин М.Н. Проблемы современной  дидактики.  –М.:  Педагогика, 1990. – 186 с.
 30. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М.: Просвещение, 1991. – 177 с.
 31. Современный урок в младших классах / В.Н.Максимова и др., М.: Просвещение, 1985. – 190 с.
 32. Сурядова В.П., Строколіс О.І. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів // Методика викладання в школі. – 1991. - №8. – с.39-47.
 33. Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу. – М.: Просвещение, 1979. – 232 с.
 34. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 211 с.
 35. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 422 с.
 36. Шарко В.Д. Групова форма роботи як шлях до підвищення якості знань // Педагогічні науки. Збірник наук. праць. Випуск 15. – Херсон: Айлант, 2000. – 208 с.
 37. Якиманская И.С. Особенности познавательных интересов школьников в условиях дифференциирующего обучения // Вопросы психологии. – 1989. - №3. – с.90-104.
 38. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6752
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).