Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток творчих здібностей дошкільників в процесі роботи з казкою на музичних заняттях в ДНВЗ

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
130
Мова: 
Українська
Ціна: 
3600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи розвитку творчих здібностей дошкільників засобами казки
1.1. Творчі здібності особистості: сутність, структура
1.2. Методи розвитку творчих здібностей дошкільників
1.3. Казка як засіб розвитку дітей дошкільного вік
1.4. Роль казки на музичному занятті у ДНВЗ
Висновки до 1 розділу
2. Методика розвитку творчих здібностей дошкільників в процесі роботи над казкою на музичних заняттях ДНВЗ
2.1. Діагностика розвитку творчих здібностей дошкільників
2.2. Реалізація методики роботи над казкою на музичних заняттях ДНВЗ з метою розвитку творчих здібностей дошкільників
2.3. Аналіз результатів формувального експерименту
Висновки до 2 розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Кардинальні зміни в суспільному та економічному житті нашої держави висувають нові завдання виховання всебічно розвиненої особистості, здатної засвоювати наукові знання, швидко адаптуватися до мінливих умов і активно впливати на хід суспільних, економічних і культурних процесів. Епоха науково-технічного прогресу потребує від людини не шаблонних, звичних дій, а гнучкості мислення, швидкої орієнтації й адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем. Суспільство потребує творчо мислячих людей, здатних створювати культуру, жити в ній і розвивати її. Тому в сучасних умовах необхідно не тільки озброїти людину певною сумою знань, а й виховувати самостійну, творчо розвинену особистість. 

Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, подолання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, оригінальних підходів до їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології. Це завдання відображене в Національній доктрині розвитку освіти в України, в якій підкреслюється необхідність застосовувати нові педагогічні технології особистісно-зорієнтованого виховання для формування творчих здібностей учнів.

Практично будь-яке педагогічне дослідження певною мірою торкається розвитку творчих здібностей і виховання творчої особистості, оскільки педагогічний процес є творчим за своєю сутністю, включаючи творчість дитини, вихователя, батьків.

Значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів присвячена дослідженню творчого процесу, розвитку творчих здібностей особистості (Д. Б. Богоявленська, Л. A. Венгер, Н. О. Ветлугіна, Л. С. Виготський, Дж. Гілфорд, О. М. Дьяченко, О. М. Матюшкін, О. Н. Лук, Дж. Рензуллі С. Л. Рубінштейн, Е. Н. Степанов, С. Я. Сечко, Б. М. Теплов та ін.). Надзвичайно важлива рішення цього завдання в період дошкільного дитинства, так як даний вік визнаний вітчизняними і зарубіжними психологами і педагогами (М. Н. Безруких, Л. A. Венгер, Л.C. Виготський, В.В. Давидов, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін) етапом інтенсивного розвитку особистості, її психологічних процесів, почуттів, уявлень, відносин, інтелектуальних і мистецьких здібностей.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень доводить, що казка є засобом багатовекторного впливу на особистість дошкільника (М. М. Бахтін, А. М. Богуш, А. М. Бородич, Н. О. Ветлугіна, О. В. Запорожець, Н. С. Карпінська, М. Б. Кисельова, Є. Ф. Лукіна, Л. А. Пеньєвська, Л. І. Рувінський, Л. С. Славіна, Є. О. Фльоріна, Н. А. Циванюк та ін.). Широко представлені в літературі різні методики роботи з казкою (Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєва, О. П. Копилова, Я. Л. Обухов, А. П. Пасічник, Н. А. Сакович, Р. М. Ткач, Т. С. Травіна, Л. Б. Фесюкова, Є. В. Чех та ін.).

Використанням казок у процесі музичного виховання дітей дошкільного віку займалися В. П. Антіпіна, Л. В. Артемова, А. М. Гелунова, Л. С. Загребельна, Л. І. Заяц, Н. Л. Келіна, І. В. Кошміна, М. В. Охлопкова, Л. О. Пестреніна, О. П. Радинова, Л. Ю. Сухина, О. В. Уваровська, С .Я. Школьнік, В. В. Чиркіна та ін.

Однак, не зважаючи на вагомий теоретичний та практичний внесок вищевказаних досліджень, в музично-педагогічній практиці бракує спеціальної методики використання казки на музичних заняттях з метою розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Потребують подальшого вивчення питання систематизації казкових форм роботи на музичних заняттях у ДНВЗ.

У світлі цих положень на сучасному етапі проблема творчих здібностей дошкільників засобами казки на музичних заняттях набуває все більшої актуальності, що і зумовило вибір теми магістерської роботи «Розвиток творчих здібностей дошкільників в процесі роботи з казкою на музичних заняттях в ДНВЗ».

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Тема магістерської роботи входить до плану наукової роботи кафедри історії музики та теорії і методики музичного виховання РДГУ «Формування художньої культури молоді: мистецтвознавчий та педагогічний аспекти». Тема магістерського дослідження затверджена на засіданні кафедри історії музики та теорії і методики музичного виховання РДГУ (протокол № 10 від 10 жовтня 2015 р.).

Об'єкт дослідження – процес розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – казка як засіб та метод розвитку творчих здібностей дошкільників на музичних заняттях в ДВНЗ.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику розвитку творчих здібностей дошкільників з використанням казки на музичних заняттях в ДВНЗ.

Гіпотеза дослідження: рівень розвитку творчих здібностей дошкільників зростатиме за використання казки на музичних заняттях у ДНВЗ, тому що різні форми роботи з музичними казками (сприймання, створення, моделювання, озвучування, розігрування, інсценізація, театралізація тощо) сприяють розвитку допитливості, пізнавальної активності, позитивного емоційного ставлення до музичних занять, образної уяви, дивергентного мислення, комбінаторних здібностей, гнучкості та оригінальності мислення, здатності до асоціацій, аналізу і синтезу, навичок художньої, пластичної, музично-виконавської, музично-творчої діяльності.

У ході роботи ми ставили перед собою наступні завдання: 

 

 • визначити сутність поняття «творчі здібності особистості»;
 • проаналізувати методи розвитку творчих здібностей дошкільників;
 • охарактеризувати казку як засіб розвитку дітей дошкільного віку;
 • визначити потенціал використання казки на музичних заняттях у ДВНЗ;
 • розробити і апробувати методику розвитку творчих здібностей дошкільників в процесі роботи над казкою на музичних заняттях ДНВЗ.

 

Методи дослідження. Для досягнення мети, розв’язання поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано комплекс наукових методів теоретичного та емпіричного рівнів. Першу групу склали методи системно-структурного аналізу (класифікація, систематизація), порівняння та узагальнення, вивчення та узагальнення практичного педагогічного досвіду музичних керівників дошкільних закладів освіти, аналіз звітних документів, які були застосовані для здійснення теоретичного аналізу проблеми, що досліджувалася, ретроспективного аналізу власного педагогічного досвіду. До другої групи увійшли методи педагогічного спостереження, індивідуальної бесіди, опитування, тестування, інтерв’ювання, створення проблемних ситуацій, вивчення результатів діяльності, аналіз відеозаписів занять, педагогічний експеримент.

Експериментальна база дослідження. Експериментально-дослідна робота проводилась на базі ДНВЗ №3 «Ладоньки» та ДНВЗ «Грайлик» м. Здолбунова Рівненської області. Дослідною базою було охоплено 100 дітей старшої групи. На різних етапах дослідження експериментальною роботою були охоплені музичні керівники ДНВЗ.

Дослідження проводилося протягом 2015-2016 рр. та охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку.

На першому етапі (вересень - жовтень 2015 р.) було здійснено аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження; визначено методологічні та теоретичні основи дослідження, його об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, здійснено систематизацію опрацьованої теоретичної інформації. 

На другому етапі дослідження (листопад - грудень 2015 р.) розроблено програму та методику дослідження, рівні та критерії розвитку творчих здібностей дошкільників, проведено констатуючий експеримент і на його основі визначено зміст і структуру формуючого експерименту.

На третьому етапі (січень - травень 2016 р.) обґрунтовано та впроваджено методику розвитку творчих здібностей дошкільників в умовах використання казки на музичних заняттях у старшій групі ДНВЗ. Було опрацьовано й узагальнено результати експерименту, сформульовано висновки наукової роботи, а також здійснено оформлення тексту роботи.

Наукова новизна дослідження полягає у обґрунтуванні сутності та змісті понять «творчі здібності дошкільників», конкретизації методів розвитку творчих здібностей дошкільників, класифікації казок на музичних заняттях.

Практичне значення одержаних результатів полягає в дослідженні умов застосування казок та казкової форми занять, спрямованих на розвитку творчих здібностей дошкільників старшої групи на музичних заняттях. Результати дослідження можуть бути використані у практиці музичного виховання в ДНВЗ, на курсах підвищення кваліфікації музичних керівників, при створенні методичних посібників.

Апробація результатів дослідження здійснювалася в процесі безпосередньої роботи з дітьми старших груп ДНВЗ №3 «Ладоньки» м. Здолбунова Рівненської області, а також участі в науковій конференції РДГУ «Мистецька освіта та розвиток творчої особистості» (24 березня 2016 р.), тема доповіді «Методи розвитку творчих здібностей дошкільників в ДНВЗ» (опублікована стаття), шляхом обговорення змісту роботи на засіданнях кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання (протоколи № 10 від 10.10.2015 р., № 13 від 08.12.2015 р., №3 від 12.03.2016 р., №6 від 31.05.2016 р.).

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 131 сторінка комп’ютерного набору. Основний зміст роботи викладено на 108 сторінках. Дослідження містить 5 таблиць. Список використаних джерел складає 159 найменувань.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аматьєва О. Особливості розвитку творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності [Текст] / О. Аматьєва // Матеріали людинознавчих філософських читань. - Дрогобич, 1998. - Вип. 6: Людина і творчість: гуманістичні вияви. - С. 346-356.
 2. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности [Текст] / В. И. Андреев. - Казань: Казанский университет, 1988. - 228 с.
 3. Аникин В. П. Русская народная сказка [Текст] : пособ. для учителей / В. И. Аникин. - М.: Просвещение, 1977. – 208 с.
 4. Апраксина О. О. Музыка в воспитании творческой личности [Текст] / А. А. Апраксина // Музыкальное воспитание в школе: сб. ст. / сост. О. А. Апраксина. – М.: Музыка, 1975. - С.20-26.
 5. Арановская-Дубовис Д. М. Понимание сказки дошкольником [Текст] / Д. М. Арановская-Дубовис // Дошкольное воспитание. - 1955. - № 10. - С. 33-40.
 6. Арановская-Дубовис Д. М. Роль казки в психічному розвитку дитини-дошкільника [Текст] / Д. М. Арановская-Дубовис, Е. В.Заїка, Е. А. Цопа // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 3. - С. 10-12.
 7. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании [Текст] / Б.В. Асафьев. - 2-е изд. - Л.: Музыка, 1973. - 144 с.
 8. Бабаджан Т.С. Музыкально-ритмическое воспитание в дошкольных учреждениях [Текст]. – М., 1930. – 243 с.
 9. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» [Текст] / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України / наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. - К.: Світич, 2008. – 430 с.
 10. Базовий компонент дошкільної освіти [Текст] / наук. керівник А. М. Богуш; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. - К., 2012. – 26 с.
 11. Барнич О. В. Проблема взаємозв'язку впливу казкових образів на формування уяви дитини та розвитку творчих здібностей у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського [Текст] / О. В. Барнич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : сборник научных трудов / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2008. - Вип. 56. - С. 185-187.
 12. Белова Е.С. Выявление творческого потенциала дошкольников с помощью теста Е. П. Торренса [Текст] / Е. С. Белова // Психологическая диагностика. - 2004. - № 1. - С. 21-40.
 13. Березина В. Г. Детство творческой личности [Текст] / В. Г. Березина, И. Л. Викентьев, С. Ю. Модестов. - СПб.: Издательство Буковского, 1994. - 60 с.
 14. Бєлєнька Г. В. Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології [Текст]: монографія / Г. В. Бєлєнька, Н. М. Голота, А. М. Гончаренко, Т. Л. Гурковська, І. І. Загарницька, А. В. Карнаухова, Н. М. Кот, О. І. Кошелівська, Н. В. Левінець, Т. О. Луценко. - К.: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т розв. Дитини, 2009. - 272 c.
 15. Біда О. А. Проблеми розвитку здібностей дитини в працях вітчизняних та зарубіжних учених / О. А. Біда, Л. О. Бугакова // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 28-31.
 16. Білан О. І. Українське дошкілля [Текст]: програма розвитку дитини дошкільного віку / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко, Л. Р. Овчаренко, Л. С. Руханська, В. Р. Самсін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.
 17. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]: учеб. пособие / Д. Б. Богоявленская. - М.: Академия, 2002. - 320 с.
 18. Богуш А. М. Українська казка в дошкільному закладі [Текст] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко // Українське народознавство в дошкільному закладі. - К., 2002. - С. 88-111.
 19. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Л. Л. Бочкарев. - М.: Институт психологии РАН, 1997. - 352 с.
 20. Булаківська А. Розвиваємо творчі та пізнавальні здібності дітей [Текст] / А. Булаківська // Обдарована дитина. - 2008. - № 5. - С. 38-40.
 21. Ваганова Н. А. Психологічні особливості проявів творчого сприймання у старшому дошкільному віці [Текст] / Н. А. Ваганова // Наука і освіта. - 2011. - № 9. - С. 32-36.
 22. Васильева С. А. Развиваем внимание и память. В гостях у сказки [Текст]: для детей от 2 до 7 лет : [для дошкольного возраста (взрослые читают детям)] / Светлана Александровна Васильева. - М. : Астрель ; СПб.: Сова, 2008. - 32 с.
 23. Васькова О.Ф. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста [Текст]: учеб. программа / О. Ф. Васькова, А. А. Политыкина. - СПб. : Детство-Пресс, 2011. - 109 с.
 24. Вачков И. В. Сказкотерапия: Развитие самосознания через сказку [Текст] / И. В. Вачков. - изд. перер и доп. - М.: Ось-89, 2007. – 144 с.
 25. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с.
 26. Венгер Л. А. Развитие+. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Старший дошкольный возраст. [Текст]: программно-метод. пособ. / Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. Варенцова. - М.: Развитие, 2012. - 144 с.
 27. Венгер Н.Ю. Путь к развитию творчества [Текст] / Н. Ю. Венгер // Дошкольное воспитание. - 1982. - №11. - С. 32-38.
 28. Ветлугина Н. А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология» / Н. А. Ветлугина, А. В. Кенеман. – М.: Просвещение, 1983. – 255 с.
 29. Ветлугіна Н. О. Музичний розвиток дитини [Текст] / Н. О. Ветлугіна. - К.: Муз. Україна, 1978. - 256 с.
 30. Вишнякова Н. Ф. Развитие личности в процессе музыкального творчества : пособие для учителя [Текст] / Н. Ф. Вишнякова; Бел. науч.-исслед. ин-т образования М-ва образования Респ. Беларусь. - Минск, 1992. – 76 с.
 31. Вишнякова Н. Ф. Специфіка засвоєння музичних знань молодшими школярами в процесі творчої діяльності [Текст] / Н. Ф. Вишнякова // Музика в школі: зб. статей. вип.10. - К.: Муз. Україна, 1984. - С. 24-29.
 32. Волков И. П. Приобщение школьников к творчеству [Текст]: из опыта работы / И. П. Волков. - М.: Просвещение, 1982. - 144 с.
 33. Воронова В. Я. Творческие игры старших дошкольников [Текст] / В. Я. Воронова. - М.: Образование, 1981. - 139 с.
 34. Выготский Л. С. Собрание починений [Текст]: в 6-ти тт. - Т. 4. Детская психология / Л. С. Выготский. - М.: Педагогика, 1984. - 432 с.
 35. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк [Текст]: кн. для учителя / Л. С. Выготский. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с.
 36. Гавриш Н.В. Развитие креативности дошкольников в процессе художественно-речевой деятельности [Текст] / Н. В. Гавриш, Н. В. Водолага // Наша школа. – 1999. - № 5. – С.83-86.
 37. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці [Текст]: монографія / Н. В. Гавриш - Донецьк, 2001. - 283 с.
 38. Гавриш Н.В. Творча майстерня – маленькі казкарі [Текст] // Джміль. – 2001. - № 1. - С.3-7.
 39. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская. - М.: Академия, 2005. – 320 с.
 40. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник [Текст] / С. У. Гончаренко. - К.: Либідь, 1997. - 375 с.
 41. Гончарова О. В. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 256 с.
 42. Гребенщикова Л.Г. Основы куклотерапии. Галерея кукол [Текст] / Л. Г. Гребенщикова. – СПб.: Речь, 2007. - 80 с.
 43. Гурнік Л. Основні аспекти вирішення проблеми розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку [Текст] / Л. Гурнік // Нова пед. думка. - 2008. - № 1. - С. 21-24.
 44. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества [Текст] / А. Н. Давидчук. - М. : Просвещение, 1976. - 79 с.
 45. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте [Текст] / В. В. Давыдов // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 46. Дитина і світ музики [Текст]: програма і метод. рекомендації / укл. С. І. Науменко. – К., РМК, 1992. – 112 с. 
 47. Дьяченко О. М. Психологическое развитие дошкольников [Текст] / О. М. Дьяченко, Т. В. Лаврентьева. - М: Педагогика, 1984. - 128 с.
 48. Дьяченко О.М. Пути активизации воображения дошкольников [Текст] / О. М. Дьяченко // Вопросы психологии. - 1987. - № 1. – С. 17-22.
 49. Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей [Текст] / Т. О. Ендовицкая // Дошкольное воспитание. - 1997. - №12. - С. 73-75.
 50. Ефремов В.И. Творческое воспитание и образование детей на базе ТРИЗ [Текст] / В. И. Ефремов. - Пенза: Уникон-ТРИЗ. - 144 с.
 51. Жофчак З. Імпровізація на уроках музики в загальноосвітній школі [Текст] / З. З. Жофчак // Музика в школі. Вип. 10.- К.: Муз. Україна, 1984. - С.30-33.
 52. Запорожец А. В. Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником [Текст] / А. В. Запорожец // Дошкольное воспитание. - 1988. - №9. - С. 34-41.
 53. Запорожець О. В. Психологія сприймання дитиною-дошкільником літературного твору [Текст] / О. В. Запорожець // Дошкільна лінгводидактика: навч. посібник для студ. вищ. пед. закладів / упор. А. М. Богуш. - Частина ІІ. - К.: Слово, 2005. - С. 622-627.
 54. Заяц Л. І. Музичне виховання у дитячому садку (за Базовим компонентом дошкільної освіти). 5 рік життя [Текст] / Л. І. Заяц, Л. Ю. Сухина. - Х. : Вид. група «Основа», 2013. - 112 с.
 55. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. Н. Зимина. – М.: Владос, 2000. – 304 с.
 56. Зинкевич-Евстегнеева Т. Д. Мастер сказок. 50 сюжетов в помощь размышления о жизни, людях и себе для взрослых и детей старше 7 лет [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстегнеева. - СПб.: Речь. 2012. - 220 с.
 57. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Игры в сказкотерапии: [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. - СПб. : Речь, 2006. - 208 с.
 58. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии: [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - СПб. : Речь, 2007. - 171 с.
 59. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии: [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева - СПб.: Речь, 2000. - 310с.  
 60. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Б. Кудзилов. - СПб. : Речь, 2006. - 140 с.
 61. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками: [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - СПб. : Речь, 2006. - 335 с.
 62. Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевський. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.
 63. Кабалевський Д. Б. Як розповідати дітям про музику? [Текст] / Д. Б. Кабалевський. - К.: Муз. Україна,1989. – 191 с.
 64. Калініна Л. А. Формування творчої особистості дитини дошкільного віку засобами театрально-сценічної діяльності [Електронний ресурс] / Л. А. Калініна // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 1.45. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1
 65. Киселева М. Б. Арт-терапия в работе с детьми [Текст]: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М. Б. Киселева. - СПб.: Речь, 2006. – 160 с.
 66. Клепіков О. І. Основи творчості [Текст]: навч. посіб. / О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий. - К.: Вища школа, 1996. - 296 с.
 67. Комарова Т.С. Детское художественное творчество [Текст]: метод. пособие для воспитателей и педагогов / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 128 с.
 68. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні [Текст] / наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. – 243 с.
 69. Конвергентное и дивергентное мышление по Джою Гилфорду [Електронний ресурс] // Vikent.ru Принципы творчества. - Режим доступа: http://vikent.ru/enc/1802/
 70. Копилова О.П. Використання символів у роботі з дошкільниками. Старша група [Текст] / О. П. Копилова, В. М. Ткаченко. - Х.: Ранок, 2010. - 128 с.
 71. Котляревская М. А. Приобщение к творчеству [Текст] / М. А. Котляревская, Л. Л. Штуден. - Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 1987. - 128 с.
 72. Кошмина И. В. Музыкальные сказки и игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / И. В. Кошмина, Ю. В. Ильина, М. П. Сергеева. - М.: Владос, 2002. – 260 с.
 73. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника [Текст]: кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Е. Е. Кравцова. - М.: Просвещение, 1996. – 160 с.
 74. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку [Текст]: навч.-метод. посіб. / Т. Д. Кричковська. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. - 62 с.
 75. Крутій К. Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності [Текст] / К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, Лтд, 1999. – 60 с.
 76. Кудрявцев В. Ребёнок-дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей [Текст] / В. Кудрявцев, В. Синельников. // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 9. – С. 52–59; № 10. – С. 62–69.
 77. Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх прояву в дитячому віці [Текст] / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. - 2000.-№1. - С.10-15.
 78. Лазаревська О. М. Творчість дитини і музичне виховання [Текст] / О. М. Лазаревська, С. І. Науменко // Початкова школа. - 1994. - №11. - С. 16-18.
 79. Лебедєва А. В. Застосування комплексного підходу до розвитку творчого потенціалу особистості дитини [Текст] / А. В. Лебедєва // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 246-249.
 80. Левин В.А. Воспитание творчества [Текст] / В. А. Левин. - М.: Знание, 1977. – 64 с.
 81. Лернер И.Я. Развивающее обучение с дидактических позиций [Текст] / И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин // Педагогика. - 1996. - №2. – С. 7-11.
 82. Литвиненко С. О. Виховання гуманних понять молодших школярів засобами української народної казки [Текст]: Дис... канд. пед. наук. - Одеса, 1994. - 183 с.
 83. Лінєвич К. Проблема творчості в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених: понятійний аспект [Текст] / К. Лінєвич // Рідна шк. - 2008. - № 11. - С. 19-22.
 84. Лісовська Т. А. Розвиток творчих здібностей старших дошільників у процесі музично-імпровізаторської діяльності [Текст] / Т. А. Лісовська // Наука і освіта. - 2013. - № 3. - С. 93-95.
 85. Лобова О. В. Навчаємо мовою казки: дидактичні казки у підручниках «Музика» [Текст] / О. В. Лобова // Початкова школа. - 2007. - № 4. - С. 38-41.
 86. Лук А. Н. Психология творчества [Текст] / А. Н. Лук / Отв. ред. В. А. Лекторский; АН СССР. - М.: Наука, 1978. - 128 с.
 87. Макаренко Н. М. Методики визначення творчих здібностей, потенціалу [Текст] / Н. М. Макаренко // Обдарована дитина. - 2011. - № 4. - С. 34-35.
 88. Мальцев С. М. О психологии музыкальной импровизации [Текст] / С. М. Мальцев. - М.: Музыка, 1991. - 85 с.
 89. Матюшкин А. М. Психология мышления: Мышление как разрешение проблемных ситуацій [Текст]: учеб. пособие / А. М. Матюшкин; под ред. А. А. Матюшкиной. - М.: КДУ, 2009. - 190 с.
 90. Мелик-Пашаев А. А. Ступеньки к творчеству [Текст] / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. - М.: Педагогика, 1987. - 144 с.
 91. Мельник І. Музично-театралізована діяльність як засіб творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку [Текст] / І. Мельник // Вісник інституту розвитку дитини. Матеріали ІI Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Дитинство. Освіта. Соціум» 21 лютого 2013 р. -№ 4. – Київ. -  2013. – С. 256-261.
 92. Методика музичного виховання в дитячому садку [Текст]: підручник / під ред. Н. О. Ветлугіної. – К.: Вища школа, 1978. – 255 с.
 93. Моляко В.О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир: Рута, 2006. – 320 с.
 94. Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років в умовах дошкільного закладу [Текст] / укл. С. Науменко. – К. : ІЗМН, 1997. – 104 с.
 95. Нартова-Бочавер С. К. Народная сказка как средство стихийной психотерапии / С. К. Нартова-Бочавер // Хрестоматия. Сказки народов мира. – М.: Институт практической психологии, 1996. – С. 3-14.
 96. Науменко С. І. Музично-естетичне виховання дошкільнят [Текст] / С. І. Науменко – К.: Магістр, 1996. – 96 с.
 97. Никитин Б.П.  Ступеньки творчества или развивающие игры [Текст] / Б. П. Никитин. - М.: Просвещение, изд. 3-е доп. 1989. – 160 с.
 98. Обухов Я.Л.: Символдрама и современный психоанализ [Текст]: сб. статей / Я. Л. Обухов. – Харьков: Регион-информ, 1999. – С. 56-62.
 99. Одерій Л. Є. Образотворче мистецтво як засіб реалізації художньо-творчого потенціалу дітей дошкільного віку [Текст] / Л. Є. Одерій, А. І. Роздимаха // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 4. - С. 375-383.
 100. Охлопкова М. В. Театрализованная деятельность (опера-сказка) как эффективное средство развития музыкальных способностей старшего дошкольного возраста [Текст] / М. В. Охлопкова // Молодой ученый. - 2013. - №4. - С. 587-595.
 101. Панченко Т. В. Воспитание творческой направленности личности детей старшего дошкольного возраста в процессе речевой деятельности [Электронный ресурс]: дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. В. Панченко. - Москва, 2005. - 172 с. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/co№te№ t/vospita№ie-tvorcheskoi-№apravle№№osti-lich№osti-detei-starshego-doshkol№ogo-vozrasta-v-prot-0
 102. Пасічник А. Казка як засіб розвитку словесної творчості / А. Пасічник, В. Бєлова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 10. – С. 11-13.
 103. Паскаль А. Методическое пособие для преподавателей начальной школы и воспитателей детских садов по курсу «Развитие творчества» / А. Паскаль. - М.: Знание, 1999. - 298 с.
 104. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. / гол. ред. В. М. Куценко. – К. : Либідь, 2001. – 271 с.
 105. Позняк Т. М. Розвиток творчих здібностей дитини [Текст] / Т. М. Позняк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки : збірник / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - Вип. 94, Т. 2. - С. 103-106.
 106. Полицяк Н. Моделі навчання обдарованої молоді Джозефа Рензуллі [Текст] / Н. Полицяк // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 29-32.
 107. Портницька Н.Ф. Вивчення особливостей наслідування дошкільників у продуктивній творчій діяльності [Текст] / Н. Ф. Портницька // Гуманізація взаємин вчителя та учнів – необхідна умовах особистісної освіти / Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. – Київ-Житомир, 2004. – С. 189-194.
 108. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста [Текст]: учеб. для студ. высших пед. учеб. заведений / Галина Адамовна Праслова. - СПб.: Детство-прес, 2005. – 383 с.
 109. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка [Текст] / ред. А. К. Колеченко. – СПг.: Речь, 2007. – 296 с.
 110. Пропп В. Я. Труды: Морфология «волшебной сказки». Исторические корни волшебной сказки [Текст] / В .Я. Пропп. - М.: Лабиринт, 1998. - 512 с.
 111. Прохорова Л. Развиваем творческую активность дошкольников / Л. Прохорова // Дошкольное воспитание. - 1996. - №5. - С. 21-27.
 112. Психология : учеб. для гуманит. вузов / Под ред. В. Н. Дружинина. - СПб, М., Харьков, Минск, 2001. - Режим доступа: http://bibliograph.com.ua /psihologia-2-1/i№dex.htm
 113. Психология творчества [Текст] / А. Я. Пономарев. - М.: Наука, 1976. – 303 с.
 114. Радынова О. П. Дошкольный возраст : методика музыкального воспитания [Текст] / О. П. Радынова, А. И. Катинене // Дошкольное воспитание. – 1994. – № 2. – С. 24.
 115. Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников [Текст]/ О. П. Радынова, А. И. Катинене, М. Л. Палавандишвили. - М.: Академия, 2000. – 236 с.
 116. Радынова О. П. Сказка в музыке [Текст]: конспекты занятий и развлечений по 5-й теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 3-5 лет / / О. П. Радынова. - М. : ГНОМ и Д, 2000. - 96 с.
 117. Ригина Г. С. Вокальная импровизация в первом классе [Текст] / Г. С. Ригина // Музыкальное воспитание в школе / Сост О. А. Апраксина. Вып. 13. - М.: Музыка, 1978. - С. 82-91.
 118. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи [Текст] / С. Л. Рубинштейн Изд. 2-е. - СПб, 2002 – 720 с.
 119. Садовенко С.М. Розвиток музично-творчих здібностей дошкільнят засобами пісенно-ігрових методів дитячого фольклору [Текст] / С. М. Садовенко // Наукові записки. - Ніжин: НДУ імені М.Гоголя, 2005. – С. 72-76.
 120. Садовенко С.М. Розвиток творчих та музичних здібностей дітей раннього і молодшого дошкільного віку [Текст] / С. М. Садовенко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Суми: СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 460-467.
 121. Сакович Н. А. Технологии игры в песок. Игры на мосту [Текст] / Н. А. Сакович. -  СПб.: Речь, 2008. - 176 с.
 122. Сечко С. Я. Формирование креативности у детей дошкольного возраста (4-7 лет) [Электронный ресурс] / С. Я. Сечко // Научная библиотека КиберЛенинка. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/form irovanie-kreativnosti-u-detey-doshkolnogo-vozrasta-4-7-let#ixzz4CbHtgXIb
 123. Сєрих Л. В. Розвиток креативності дитини / Л. В. Сєрих [Текст] // Мистецтво в школі. - 2013. - № 2. – С. 1-5.
 124. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей [Текст] / А. Э. Симановский. - Ярославль, 1996. - 192 с.
 125. Скалозуб Т. І. В. О. Сухомлинський про казку як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку [Текст] / Т. І. Скалозуб // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 152-155.
 126. Словник літературознавчих термінів [Електронний ресурс] : [Режим доступу] http://www.ukrlib.com.ua/encycl/slovnyk/printout.php?number=61
 127. Соколов Д. Ю. Сказки и сказкотерапия [Текст] / Д. Ю. Соколов. - 2.изд., испр. и доп. - М. : Класс, 1997. - 160 с.
 128. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.
 129. Степанов Е. Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания [Текст] / Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина - М.: ТЦ Сфера, 2003. - 160 с.
 130. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей як педагогічна проблема [Текст] // Технологія навчання дорослих: зміст, структура, основні характеристики: Матеріали науково-практичної конференції / Ред. кол.: С. Я. Харченко, Є. М. Хриков, О. І. Кравченко. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - С. 34-40.
 131. Сухомлинський В. О. Кімната казки [Текст] / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: в 5 т. - К., 1977. - Т. 3. - С. 176-185.
 132. Сысоева Г. Н. Развитие творческих способностей школьников в театральном коллективе [Текст] / Г. Н. Сысоева // Вестник Московского гос.университета культуры и искусств. – 2007. – №5. – С.191-194.
 133. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей [Текст] / Б. М. Теплов. - М. - Л.: АПН РСФСР, 1947. - 335 с.
 134. Тимощук С. В. Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності (за принципами концепції музичного виховання К. Орфа) [Текст] / С. В. Тимощук // Обдарована дитина. - 2013. - № 5. - С. 22-29.
 135. Титаренко С. Д. Дитяча розвага: Українські народні пісні, забави та ігри [Текст] / С. Д. Титаренко. - К.: Муз. Україна, 1993. - 99 с.
 136. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем [Текст] / Р. М. Ткач. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. - 118 с.
 137. Травина Т. С. Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста [Електронний ресурс] // Все для детского сада. - Режим доступа: http://www.moi-detsad.ru/metod24.htm
 138. Трофимчук О. І. Школа колективного музикування [Текст]: навч.-метод. посібник / О. І. Трофимчук. - Рівне: РДІК, 1993. – 146 с.
 139. Туров М. Творимо добру казку: методика розвитку творчих здібностей шляхом творення нових казок [Текст] / М. Туров // Бібліотечка вихователя  дитячого садка. - 2004. - № 21-22. - С. 62-63.
 140. Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи… Творческое музицирование, импровизация и законы бытия [Текст] / Т. Э. Тютюнникова. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 264 с.
 141. Уваровская Л. В. Роль сказки в развитии речи детей [Электронный ресурс] / Л. В. Уваровская // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/598238/
 142. Уфімцева С. Особливості творчого розвитку дошкільника і молодшого школяра [Текст] / С. Уфімцева // Рідна шк. - 2006. - № 2. - С. 65-67.
 143. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой [Текст]: для работы с детьми дошкольного возраста / Л. Б. Фесюкова. - М.: Фолио, 2000. - 464 с.
 144. Франц М.-Л. Психология сказки. Толкование волшебных сказок [Текст] / М.-Л. фон Франц / Пер. с английского К. Бутырина. – М.: Б.С.К., 2004. – 360 с.
 145. Фурмина Я. С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в театральных играх: Художественное творчество и ребенок [Текст] / Я. С. Фурмина; под ред. Н. А. Ветлугиной. – М.: Педагогика, 1972. – С.87–99.
 146. Цапок В. А. Творчество (Философский аспект проблемы) [Текст] / В. А. Цапок. - Кишинев: Штиинца, 1989. - 152 с.
 147. Черноиваненко Н. М. Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности [Текст] / Н. М. Черноиваненко // Музыкальное воспитание в школе / Сост. О. А. Апраксина. Вып. 14. - М.: Музыка, 1979. - С. 57-64.
 148. Чех Е. В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку [Текст]. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. – 144 с.
 149. Чистякова Г.Д. Творческая одаренность в развитии познавательных структур [Текст] / Г. Д. Чистякова // Вопросы психологии. - 1991. - № 6. - С. 103.
 150. Шевельова О. Нові програми і технології навчання музичного виховання дошкільників [Текст] / О. Шевельова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2008. - № 25. - С. 87-91.
 151. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке [Текст] / О. А. Шиян. М.: Мозаика-синтез, 2012. – 112 с.
 152. Школьнік С. Я. Музичні театралізовані казки [Текст]: метод. посібник / С .Я. Школьнік, Л. С. Загребельна, Н. Л. Келіна. - Харків: Ранок, 2008. - 72 с.
 153. Школьнік С. Я. Уроки Сухомлинського. Музичні інсценівки за мотивами казок [Текст] / С .Я. Школьнік, Н. Л. Келіна. – Харків: Ранок, 2009. - 64 с.  
 154. Шоломович С. М. Методика музичного виховання в дитячому садку [Текст] / С. М. Шоломович, І. М. Рудченко, Р. Т. Зінич. - К.: Муз. Україна, 1989. – 144 с.
 155. Шумилин А. Т. Проблемы теории творчества [Текст] / А. Т. Шумилин. - М.: Высш. школа, 1989. – 142 с.
 156. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет [Текст] / Д. Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
 157. Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству [Текст] / Е. И. Юдина. - М.: Аквариум, 1997. - 270 с.
 158. Яворский Б.Л. Статьи. Воспоминания. Переписка [Текст] / Б. Л. Яворский. - М.: Сов. Композитор, 1972. - 703 с.
 159. Яничев П. И. Психологические функции волшебной сказки [Текст] / П. И. Яничев // Журнал практического психолога. - 1999. - №10 - 11. - С.27-37.
10707
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).