Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток української політико-правової думки початку XVIII століття

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
106
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальні особливості розвитку української політико-правової думки початку XVIII століття
1.1. Суспільно-політична ситуація на українських землях наприкінці XVII – поч. XVIII ст.
1.2. Особливості розвитку та головні проблеми української політико-правової думки початку XVIII ст.
2. Аналіз політико-правових ідей провідних мислителів початку XVIII ст.: Ф. Прокоповича та С. Яворського
2.1. Суспільно-політичні погляди Ф. Прокоповича
2.2. Державно-політичні та суспільні погляди С. Яворського
3. Дослідження державно-політичних ідей гетьманської еліти України початку XVIII ст.
3.1. Ідеї автономії української держави у політико-правовій думці Гетьманщини початку XVIII ст.
3.2. Вклад П. Орлика у розвиток політико-правової думки початку XVIII ст.
3.3. Козацькі літописи першої третини XVIII ст. як джерела політико-правових ідей
4. Охорона праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Вступ України у нове тисячоліття у якості суверенної демократичної держави передбаає узагальнення досвіду становлення української державності у інституційному й ідеологічному вимірі. Однак подібний аналіз ускладнюється рядом як суб’єктивних, так і об’єктивних чинників. Ці проблеми повною мірою стосуються і дослідження української політичної думки початку XVIII ст. 

Сучасна Україна є спадкоємицею державницьких традицій попередніх поколінь. Свідченням цього є те, що нерідко ці традиції визначають суспільну і духовну складову сучасної української політики. Українська держава початку ХVІІІ століття залишила по собі колосальну політичну спадщину, знання та використання здобутків якої не тільки збагачує державницький досвід України, але і при творчому її використанні дає змогу уникнути багатьох помилок. 

Політичні ідеї періоду першої третини XVIII ст. стали джерелом для розробки багатьох сучасних політичних концепцій. Ці політичні підходи є актуальними і для сучасної української державності, тому вивчення та аналіз ідей у політичній думці досліджуваного періоду сприяє розвитку як сучасної політичної науки, так і практичних політичних процесів в Україні.

Дослідження політичної думки початку XVIII ст., які провадилися до цього часу, акцентували в основному увагу на історичних, філософських, правових, культурних проблемах. У дипломній роботій зроблено головний акцент на політологічному та правовому дослідженні політичної думки провідних діячів початку XVIII ст. 

Загалом політичні ідеї в Україні, не дивлячись на багатовекторність політики гетьманів, політологів, істориків, філософів того часу, розвивалися у загальноєвропейському руслі – утвердженні національної державності.

Актуальність дослідження визначається також новим поглядом на політичні концепції мислителів початку XVIII ст., зокрема акцентуванням уваги на тому, що політика українських провідників була орієнтаційною і багатовекторною. Важливим є порівняння великодержавницьких і національних концепцій ідеологів-просвітників.

Значною мірою розвиток української політичної думки визначався тим, що територію України залишив гетьман з більшістю генеральних старшин, кошовим отаманом Запорозької Січі, полковників, а також значною частиною козацтва. Після смерті І. Мазепи еміграція обрала нового гетьмана – П. Орлика та створила власний уряд, влада яких могла вважатися легітимною. Ідеї еміграції дістали відображення у конституційному акті – "Пактах й конституціях законів та вольностей Війська Запорозького…" 1710 р., договорах, укладених урядом П. Орлика з Кримським ханством та Оттоманською Портою, проектах договорів з Річчю Посполитою та Російською державою, маніфестах та політичних трактатах тощо. Ці документи конструюють нове для тогочасної української правової та політичної думки концептуальне бачення державності – її характеру, форми правління, державного устрою тощо.

Важливість концептуалізації проблематики правової та політичної спадщини української політичної еміграції першої половини XVIII ст. з метою відновлення цілісної картини історії держави і права, правової та політичної думки України і зумовило звернення до даної теми.

Мета дослідження – концептуалізація теоретико-правових положень праць і документів, що становлять спадщину української політичної думки початку XVIII ст. в контексті еволюції української державності, правових та політичних ідей. 

З огляду на поставлену мету визначено наступні завдання дослідження:

 • охарактеризувати суспільно-політичну ситуація на українських землях наприкінці XVII – поч. XVIII ст.;
 • виявити особливості розвитку та головні проблеми української політико-правової думки початку XVIII ст.;
 • проаналізувати політико-правові ідеї провідних мислителів початку XVIII ст.: Ф. Прокоповича та С. Яворського;
 • дослідити ідеї автономії української держави у політико-правовій думці Гетьманщини початку XVIII ст.;
 • оцінити вклад П. Орлика у розвиток політико-правової думки початку XVIII ст.;
 • дати характеристику козацьким літописам першої третини XVIII ст. як джерелам політико-правових ідей.

Об’єкт дослідження – система правових та політичних ідей українських політичних діячів початку XVIII ст. у контексті історії держави і права, української правової та політичної думки.

Предмет дослідження – політичні й правові ідеї та практика української політичної еліти початку XVIII ст., які виявилися у конституційному акті, договорах та проектах договорів з навколишніми державами, політичних трактатах, епістолярних пам’ятках та інших документах.

Хронологічні межі та джерельна база дослідження. З метою грунтовного узагальнення ідей української політичної думки початку XVIII ст. хронологічними рамками дослідження визначено 1700-1735 роки, однак частина, яка розглядає передумови формування політико-правових ідей досліджуваного періоду, торкається і останнього десятиліття XVII ст. Також у основних узагальненнях захоплено період до 60-х років XVIII ст. з метою аналізу наслідків розвитку української політичної думки досліджуваного періоду.

Серед робіт, які стосуються загального огляду політичної думки досліджу-ваного періоду, слід згадати праці П.І. Гнатенко [15], М, c.  Грушевського [24], Д. Донцова [31], З. Книш [38], О.В. Кресіна [43], І.В. Куташева [47], Б. Л. Кухти [50], Л.П. Нагорної [43], Я. Оршана [66], Ю. Охрімович [67, О.П. Павелко [68], О.І. Салтовського [76], О.Ф. Скакун [78], В. О. Шевчук [96] та інших. Питання політичної спрямованості поглядів Ф. Прокоповича дослідили І.В. Куташев [49], В.М. Нічик [61], Л.А. Петров [70]. Політична думка С. Яворського стала предметом дослідження І.В. Куташева [48]. Грунтовні дослідження ролі П. Орлика та його Конституції у розвитку політичної думки проведені В. Бадяк [3], Н. Василенко [9], О, c.  Головащенко [17], Д. Ю. Івано-вим [34], О.А. Лукашевичем [54], В.О. Ситником [77]. Суспільно-політичні ідеї гетьманщини розроблені О. Кресіним [41], І.В. Куташевим [46, 47], Л. Г. Мельник [57, 58], Ю. М. Пазиніч [69], О. К. Струкевич [84], І.Я. Терлюком [87] та ін.

З метою здійснення порівняльно-правового аналізу до предмету дослідження введені також документи Війська Запорозького та Запорозької Січі другої половини XVII – початку XVIII ст., твори українських політичних та культурних діячів цього періоду.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи аналізу і синтезу, системності, опису та спостереження, історизму. Для аналізу документів застосовувалися конкретно-історичний, формально-правовий, порівняльно-правовий, формально-догматичний, історико-юридичний методи. При аналізі основних правових понять, застосовуваних у документах, використано структурний, інституційний аналіз, який дав змогу узагальнити внесок українських діячів у розвиток правової та політичної думки. Порівняльно-правовий метод застосовувався для порівняльних характеристик різних моделей української державності, реалізованих у договорах з тогочасними державами. Системний метод дав змогу розглянути діяльність українських політичних діячів того часу цілісно, комплексно, як унікальний феномен української історії.

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена сукупністю поставлених завдань і засобами їх розв’язання. Здійснено комплексний правовий аналіз політико-правової спадщини українських діячів початку XVIII ст. Узагальнено теоретико-правову та практично-політичну діяльність українського політикуму початку XVIII ст. Її основу становили такі нові положення, як ідея автономної української державності у складі однієї із східноєвропейських держав із колективними зовнішніми гарантіями інших держав, а також перехід до внутрішнього конституційно-правового регулювання державотворчих процесів. Визначено теоретичне підгрунтя та зміст конституційно-правових ідей в Україні початку XVIII ст. щодо сутності держави, конституційного ладу та державного устрою. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що положення і висновки роботи можуть бути використані для створення нових узагальнюючих праць з історії українських держави, права, політичної та правової думки тощо. Матеріали дослідження можуть бути широко використані у підготовці загальних і спеціальних курсів у вищих закладах освіти, зокрема "Історія держави і права України", "Історія української державності", "Історія української політичної та правової думки", "Історія України", "Історія українського козацтва" та інших, написанні відповідних підручників і навчальних посібників.

Структура роботи. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 106 сторінок. У процесі виконання роботи використано 98 джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти 18 ст. / Е.В. Анисимов. – СПб., 1997. – 212 с.
 2. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Опис справ 1713-1776 / АН України; Інститут української археографії та ін. / І.Л. Бутич (відп.ред.) Л. З. Гісцова (упоряд.), Л. Я. Демченко (упоряд.). – 2.вид., доп. і випр. – К.: Наук. думка, 1994. – 232 с.
 3. Бадяк В. Державно-правові погляди Пилипа Орлика і європейські політичні теорії / Бадяк В., Рогович М. // Державність. – 1994. – № 1 – 2. – С.12-13. 
 4. Білоцерківський В. Я. Історія України / В. Я. Білоцерківський. – вид. 3-є, випр. і доп. – К., 2007. – 535 с.
 5. Бовгиря А. М. Пам'ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників XVIII – початку XIX ст.: дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / А. М. Бовгиря / НАН України; Інститут історії України – К., 2004. – 287 с.
 6. Болдирєв О.В. Історичні постаті України: Історичні нариси / О.В. Болдирєв. – Одеса: Маяк, 1993. – 384 с.
 7. Болербух А.Г. Пам’ятки суспільної думки України (XVIII – перша половина XIX ст.): Хрестоматія / А.Г.Болербух та ін. – Дніпропетровськ, 1995. – 488 с.
 8. Бунчукове товариство у 1735-1739 роках // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського ун-ту, 2001. – С. 28-38.
 9. Василенко Н. Конституция Филиппа Орлика // Академічна юридична думка / Укл. І. Усенко, Т. Бондарук; заг. ред. Ю. Шемшученка. – К., 1998. – С. 135−153; Лукашевич О., Манжул К. «Конституція» Пилипа Орлика – історико-правова пам’ятка XVIII ст. – Х., 1996. – 35 с.
 10. Величко С.В. Літопис. Т.1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, коментарі В.О.Шевчука. К.: Дніпро, 1991. – 371 с. 
 11. Величко С.В. Літопис. Т.2. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, коментарі В.О.Шевчука. К.: Дніпро, 1991. – 642 с. 
 12. Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи / М. Возняк // Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. – Варшава, 1938. – С.107-133.
 13. Галь Б. О. Інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур Російської імперії у XVIII – першій третині XIX ст.: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Б. О. Галь / Національна гірнича академія України – Донецьк, 2000. – 198 с.
 14. Гетьман Іван Мазепа та його доба: тези доповідей наукової конференції. – К: Просвіта, 1995. – 46 с.
 15. Гнатенко П.И. Общественно-политическая мысль на Украине во второй половине XVII – начале XVIII века / П.И. Гнатенко. – Днепропетровск, 1982. – 169 с.
 16. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування: 1734-1775 рр. / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 421 с.
 17. Головащенко О, c.  Соціальна й правова спрямованість держави за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року / О, c.  Головащенко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2006. – Вип.11. – С. 234-236. 
 18. Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст. / В. М. Горобець. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1995. – 69 с.
 19. Горобець В. М. Малоросійська колегія та реформа державного устрою України: 1722- 1727: Дис. д-ра іст.наук: 07.00.02 / В. М. Горобець / АН України; Інститут історії України – К., 1993. – 231 с.
 20. Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини XVII – XVIII століть / В. М. Горобець. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – 96 с.
 21. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К.: Генеза, 1995. – 608 с.
 22. Грушевський М. Ілюстрована історія України-Руси / М. Грушевський. – К.: Либідь, 1992. – 642 с.
 23. Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / М. Грушевський. – Т.VIII. – Кн. III, Т.Х. – Київ: Наукова думка, 1995. – 418 с.
 24. Грушевський М, c.  З політичного життя Старої України. Розвідки, статті, промови / М, c.  Грушевський. – К., 1918.- 127 с.
 25. Гудзь В. В. Історія України / В. В. Гудзь. – К.: Слово, 2003. – 560 с.
 26. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право / О. Гуржій. – К. : Основи, 1996. – 223 с.
 27. Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.: збірник документів / Націо-нальна академія наук України, Археографічна комісія, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут держави і права ім. В. М. Ко-рецького; упоряд., авт. передм. та комент. В. Й. Горобець; вступ. ст. В. В. Панасенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К.: Наукова думка, 1993. – 392 с.
 28. Дмитриченко В, c.  Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського / В, c.  Дмитриченко. – К., 1957. – 68 с.
 29. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський історичний музей ім. В.В.Тарновського; Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського / С. Павленко (упоряд.). – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 1144 с.
 30. Доманицький В. Націотворча роля гетьмана Мазепи: Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти Гетьмана Мазепи / В. Доманицький. – Чікаго, Іллінойс, 1960. – 50 с.
 31. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – Вінниця, 1917 (репрінт). – К.: Знання, 1991. – 48 с.
 32. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України / Д. Дорошенко. – 2-е видання. – Київ-Мюнхен: Глобус, Днiпрова хвиля, 1991. – 238 с.
 33. Зленко А.М. Дипломатія і політика України в процесі динамічних геополітичних змін / А.М. Зленко. – К.: Фоліо, 2003 – 559 с.
 34. Іванов Д. Ю. Розвиток ідей української державності в конституції Пилипа Орлика / Д. Ю. Іванов // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес. – 1996. – С.127-130.
 35. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності / Р.П. Іванченко. – К.: Знання, 1996. – 336 с.
 36. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретро-спектива та сучасний стан / О.Г. Івченко. -К.: РІЧУАННП, 1997. – 688 с.
 37. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій та ін. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – Т.2. – 724 с.
 38. Книш З. Історія української політичної думки до кінця XVIII ст.: Популярний нарис / З. Книш. – Париж-Вінніпег, 1952. – 205 с.
 39. Коган Ю. Л. Просветитель XVIII века Я.П. Козельский / Ю. Л. Коган. – М., 1958. – 188 с.
 40. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. / А.П. Коцур. – Чернівці, 2000. – 352 с.
 41. Кресін О. “Пакти й конституції законів і вольностей Запорізького Війська...” 1710 р. / О. Кресін // Укр. іст. журнал. – 2005. – № 2. – С.192-203. 
 42. Кресін О. Конституційна проблематика відносин Війська Запорозького з Російською державою в 1654 – 1709 роках / О. Кресін // Держава і право: Зб. наук. пр. − Вип. 6. − К., 2000. – С. 67.
 43. Кресін О.В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття: монографія / О.В. Кресін. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 468 с.
 44. Крип’якевич І.П. Історія України / І.П. Крип’якевич; відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.
 45. Куташев І.В. Концепції державності у політичній думці другої половини ХVІІ-початку ХVІІІ ст. / Куташев І.В. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Вип. 35. – С. 611-617.
 46. Куташев І.В. Орієнтаційні ідеї у політичних позиціях українських геть-манів / Куташев І.В. // Політологічний вісник. – 2006. – Вип. 22. – С. 60-70.
 47. Куташев І.В. Політична думка доби гетьманщини / Куташев І.В. – К.: Український Центр духовної культури, 2007. – 319 с.
 48. Куташев І.В. Політична концепція Стефана Яворського / Куташев І.В. // Дні науки філософського факультету – 2007. Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року). Матеріали доповідей та виступів. – Частина ІІІ. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 153-154.
 49. Куташев І.В. Політичні погляди Феофана Прокоповича / Куташев І.В. // Політологічний вісник. – 2007. – № 23. – С. 60-71.
 50. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки / Б. Л. Кухта. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.
 51. Леп’явко С. А. Історія українського козацтва: нариси у 2 т. / С. А. Леп’явко // Редкол: Смолій (відп. ред) та інші. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2006 р. – 800 с.
 52. Либерман А. Империя после Петра 1725-1765: [Сборник] / А. Либерман (сост.), В. Наумов (сост.). – М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. – 571 с.
 53. Літопис Самовидця / вид. підгот. Я.І.Дзира. – К.: Наук. думка, 1971. – 208 с.
 54. Лукашевич О.А. “Конституція” Пилипа Орлика – історико-правова пам'ятка ХVІІІ ст. / О.А. Лукашевич. – Х.: Основа, 1996. – 51 с.
 55. Малик Я. Історія української державності / Малик Я., Вол Б., Чуприна В. – Львів: Каменяр, 1995. – 264 с.
 56. Мельник Л. Г. Гетьманщина першої чверті ХVІІІ століття: навч. посібник / Л. Г. Мельник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 232 с.
 57. Мельник Л. Г. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах: навч. посібник / Л. Г. Мельник / Інститут змісту і методів навчання; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 139 с.
 58. Мельник Л. Ідея державності у суспільній думці Гетьманщини (XVIII сторіччя) / Л. Мельник // Розбудова держави.- 1999.- №1-6. – С.167-171.
 59. Мицик Ю. А. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Мицик Ю. А., Власов В, c. – К.: КМ Академія, 2001. – 208 с.
 60. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / Л.П. Нагорна. – К.: Віче, 1998. – 278 с.
 61. Нічик В.М. Суспільно-політичні погляди Феофана Прокоповича / В.М. Нічик // Прокопович Ф. Філософські твори в трьох томах. – К., 1979. – Т.1. – С. 48-97.
 62. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) / І.О. Овсій; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 240 с.
 63. Оглоблин О. Студії з історії України: Статті і джерельні матеріали / О. Оглоблин / Л.Винар (ред.). – Нью-Йорк-Київ-Торонто, 1995. – 419 с.
 64. Онуфрієнко О.В. Українська державність доби козацької: від воєнної демократії до парламентської республіки / О.В. Онуфрієнко. – Запоріжжя, 1998. – 72 с.
 65. Орлик П. Вивід прав України // Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. – Львів, 1991. – С.45-49.
 66. Оршан Я. Розвиток української політичної думки за сто літ / Я. Оршан. – Лондон, 1938.-55 с.
 67. Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки / Ю. Охрімович. – Нью-Йорк, 1965. – 120 с.
 68. Павелко О.П. З історії суспільно-політичної і філософської думки на Україні / О.П. Павелко. – К., 1972. – 124 с.
 69. Пазиніч Ю. М. Особливості трансформації політичної системи України в епоху Гетьманщини: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Ю. М. Пазиніч / Дніпропетровський національний ун-т – Донецьк, 2007. – 20 с.
 70. Петров Л.А. Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира / Л.А. Петров. – Иркутск, 1959. – 59 с.
 71. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. / Н. Полонська-Василенко – Т 2.- К: Либідь, 1993. – 608 с.
 72. Протоєрейський О, c. Охорона праці в галузі = Branch labour precaution: Навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / О, c. Протоєрейський, О. І. Запорожець; Нац. авіац. ін-т. – К., 2005. – 267 с.
 73. Проценко О. Л. Охорона праці в галузі. Для офісних працівників: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Л. Проценко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К.: УБС НБУ, 2011. – 291 с.
 74. Рибалка І.К. Історія України: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття / І.К. Рибалка. – Харків: Основа, 1995. – 446 с.
 75. Сакевич В. Ф. Цивільна оборона. Теоретичні основи: навч. посіб. / В. Ф. Сакевич, О. В. Поліщук; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 125 с.
 76. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) / О.І. Салтовський. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 396 с.
 77. Ситник В.О.Державно-правові погляди Пилипа Орлика і розвиток української національної ідеї / В.О. Ситник // Наукові записки. – К.: КМ Академія, 2003. – Т. 21. – С. 4-8.
 78. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. – 1917 р.) / О.Ф. Скакун. – К.: Знання, 1990. – 101 с.
 79. Смолій В.А. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654-1764 рр.) очима правознавця / В.А. Смолій, В.М. Ричка // Укр. істор. журнал. – 1993. – №4-6.
 80. Смолій В.А. Українська державна ідея XVII-XVIII столітть: проблеми форму-вання, еволюції, реалізації / Смолій В.А., Степанков В, c.  – К., 1997. – 367 с.
 81. Смолка А. О. Економічна думка та соціально- економічна політика в Україні XVII – початку XVIII століття: дис. канд. екон. наук: 08.01.04 /      А. О. Смолка / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка- К., 1996. – 171 с.
 82. Станіславський В. В. Політичні відносини Запорозької Січі й Кримського ханства напередодні Полтавської битви / В. В. Станіславський // Український історичний журнал. – №12. – 2006. – С. 56-61.
 83. Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник / М. І. Стеблюк. – 2-ге вид., переробл. – К.: Знання, 2010. – 488 с.
 84. Струкевич О. К. Політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини (інтегральний погляд на питання) / О. К. Струкевич / НАН України; Інститут історії України. – К., 2002. – 532 с.
 85. Субтельний О. Мазепинці: Український сепаратизм на початку XVIII ст. / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1994. – 239 с.
 86. Сюндюков І. Маніфест Свободи: Конституція Пилипа Орлика: історія, передумови, перспективи / І.Сюндюков // День. – 2008. – № 83. – С. 7. 
 87. Терлюк І.Я. Політико-правова доктрина козацького державотворення: нарис історії української державної ідеї / І.Я. Терлюк, І.М. Флис. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2008. – 300 с.
 88. Толок А. О. Охорона праці в галузі (для економічних спеціальностей): навч. посіб. / А. О. Толок; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2009. – 142 с.
 89. Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні / Толочко П.П. // Від Русі до України. – К., 1997. – С. 33-45.
 90. Українська політологія: витоки, еволюція / за ред. Кирилюка Ф.М. – К.: Знання, 1995. – 328 с.
 91. Феденко В. Соціяльні й політичні рухи в Україні: від Хмельницького до кінця 18 віку: Шляхотські забаганки старшини руйнують Україну. Союз козацької старшини з Москвою проти народних мас. Гайдамаччина. Після упаду останків козацької державності. Історія соціяльної та політичної боротьби в Україні / В. Феденко. – Ч.2. – Львів: Народний ун-т, 1936. – 38 с.
 92. Шаповал В. Від Руської правди до Декларації про державний суверенітет України / В.М. Шаповал // Віче. – 2000. – № 7. – С. 15-25.
 93. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 392 с.
 94. Шевчук В. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники. Історичний нарис / В. Шевчук. – К.: МАУП, 2007. – 272 с.
 95. Шевчук В. О. Суспільно-політична думка в Україні від 1710-го по 90-ті роки XVIII століття / В. О. Шевчук // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. Том 4. Кн. 1 ( Перша третина ХVIII ст.). – К.: Дніпро / ред. и предисл.: Т. Гунчак, О. М. Сліпушко, ін. та, 2001. – С. 7-189.
 96. Шевчук В. О. Суспільно-політична думка в Україні у другій половині XVII – на початку (до 1710 р.) XVIII століття / В. О. Шевчук // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. Том 3. Кн. 1 ( Третя чверть ХVII ст.). – К. : Дніпро / ред. и предисл.: Т. Гунчак, О. М. Сліпушко, ін. та, 2001. – С. 7-172.
 97. Яворницький Історія запорозьких козаків у 3-ох т. – К.: Знання, 1989. – Т. 1. – 596 с.
 98. Яценюк Г.М. Перша українська політична еміграція (1710-1725 рр.) / Г.М. Яценюк // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т.5. – С. 14-18.
11013
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).