Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток уяви і творчості на уроках музичного мистецтва

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади розвитку творчої уяви учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва
1.1. Аналіз підходів до поняття творчої уяви молодших школярів
1.2. Класифікація та особливості творчих завдань на уроках музичного мистецтва у початковій школі
1.3. Активізація уяви та творчості учнів молодших класів за допомогою музично-дидактичних ігор
2. Емпіричне дослідження розвитку творчої уяви учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва
2.1. Організація дослідження, аналіз результатів контрольного експерименту
2.2. Формувальний експеримент
2.3. Аналіз результатів експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розвиток української держави зумовлює необхідність виховання нового типу особистості з високим рівнем духовності і культури, спроможної самостійно приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творити. Цим параметрам відповідають творчі якості людини, які мають стати предметом цілеспрямованого виховання і розвитку. Якраз через це стратегічним завданням, визначеним Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI ст.), є створення умов для реалізації та самореалізації особистості в освітньому процесі. Це вимагає переходу від директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання й виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів, які забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнів, їхніх потреб, інтересів, творчих здібностей. 

Проблема творчих здібностей є однією із важливих у психолого-педагогічних дослідженнях. Зміна освітньої парадигми зумовлює необхідність переосмислення  сфери виховання творчої особистості засобами мистецтва та розробку ефективних умов, оптимальних методик і технологій, що відповідають сучасним методологічним та теоретичним засадам. 

Грунтовних досліджень вимагає проблема формування творчих здібностей в умовах суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, що переорієнтовує викладання із авторитарного керування музичною діяльністю учнів на гнучке стимулювання процесу учіння з елементами творчої самостійності.

Таким чином, у процесі розв’язання проблеми формування творчих здібностей молодших школярів виникає ряд суперечностей: між метою і завданнями інноваційної системи гуманітарної освіти та традиційними змістом і технологіями викладання предметів художньо-естетичного циклу в початковій школі; між значним творчим потенціалом музичного мистецтва і недостатньою його реалізацією в існуючій навчально-виховній практиці.

Стан дослідження проблеми. Принципові положення теорії здібностей, зокрема співвідношення біологічного і соціального  у здібностях, їх структура, філо- і онтогенез, можливості й закономірності їх формування й розвитку розкриваються у дослідженнях М. С. Демчишина [10], В. Н. Козленко [14], О.М. Лазаревська та С.І. Науменко [18], К.В. Стецюк [28] та ін.

Вітчизняними та зарубіжними дослідниками вивчалися різні аспекти проблеми творчих здібностей: їх природа, компоненти, критерії та показники розвитку, методи і прийоми формування. 

Проблеми  дитячої творчості в музичному навчанні і вихованні знайшли відображення і в працях педагогів-музикантів, які розглядають творчість як метод загального музичного виховання (Б. Асаф’єв [2]), розвиток музично-творчих навичок (Б.М. Теплов [29]), метод творчих завдань у музичному навчанні дошкіль-ників (Н. Ветлугіна [5]), вплив творчості на музичний розвиток дітей (А. А. Апрак-сіна [1]) та ін. З-поміж них теоретичною обгрунтованістю виділяється система творчого розвитку дітей Б. Яворського [31], яка викристалізувалась в умовах педагогіки 20-х років, але не набула масового поширення у подальші десятиліття. 

Вирішенню питань творчого розвитку учнів засобами музики сприяли пра-ці з теорії та методики музичного навчання і виховання учнів (Л. Дмитрієва [11], Д. Кабалевський [13], В. Рагозіна [24], О. Ростовський [25] та ін.)

У сучасних умовах гуманізації освіти, варіативності її форм, диференціації та інтеграції змісту, особистісно зорієнтованого навчання і виховання, пріоритетами мистецької освіти стає виховання  людини з високою культурою, з якостями, що зумовлюють достатній ступінь гуманності, духовності і  творчості. 

Об’єкт дослідження - процес творчої діяльності учнів початкової школи.

Предмет дослідження - педагогічні умови забезпечення розвитку творчої уяви молодших школярів на уроках музичного мистецтва.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та експериментально апробувати педагогічні умови і методику стимулювання учнів у таких видах музичної діяльності, що ефективно впливають на формування творчих здібностей молодших школярів.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:

 • проаналізувати підходи до поняття творчої уяви молодших школярів;
 • уточнити класифікацію та особливості творчих завдань на уроках музичного мистецтва у початковій школі;
 • визначити шляхи активізації музично-творчої діяльності учнів молод-ших класів за допомогою музично-дидактичних ігор;
 • емпірично дослідити рівень розвитку творчої уяви учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань використовувалися наступні методи:  теоретичні (аналіз, порівняння та узагальнення теоретичних даних), емпіричні (анкетування, тестування, ігрові методики діагностики, констатуючий і формувальний експерименти, аналіз педагогічного досвіду, кількісна обробка та якісна інтерпретація експериментальних даних).

Теоретичне значення  роботи полягає в уточненні сутності поняття «творчі здібності» стосовно проблеми дослідження, визначенні сукупності критеріїв та показників сформованості творчих здібностей, визначенні умов ефективності формування творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку.

Практичне значення дослідження полягає в розробці методики особистісно зорієнтованого спрямування, що може бути використана у навчально-виховній роботі як загальноосвітніх, так і спеціальних та позашкільних закладів. Матеріали роботи можуть використовуватися вчителями в процесі організації музичної діяльності, а також вихователями, методистами, психологами, викладачами  для проведення тренінгів з розвитку уяви, образного мислення тощо.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи складає 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Апраксина О. О. Музыка в воспитании творческой личности / А. А. Апраксина. - М.: Музыка, 1975. - 176 с.
 2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - 2-е изд. - Л.: Музыка, 1973. - 144 с.
 3. Букатов В. Педагогічні таїнства дидактичних ігор / В.Букатов. - К.: Редакція загальнопедагогічної газети, 2004. - 128 с.
 4. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Методика викладання музики на релятивній основі. - К.: Музика, 1987. - 218 с.
 5. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини. – К.: Музична Україна, 1997. – 94 с.
 6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Кн. Для учителя. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с.
 7. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К.: ІСДО, 1994. - 272 с.
 8. Гумінська О. Інтерактивні методи на уроках музики / О.Гумінська // Завуч. - 2004. - №32. - С. 4-12.
 9. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 104 с.
 10. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. - 98 с.
 11. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 414 с.
 12. Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца: книга / Д.Б.Кабалевський. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.
 13. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. - 60 с.
 14. Козленко В. Н. Формування творчої особистості учня / В. Н. Козленко // Рідна школа. - 1999. - № 5. - С. 17-18.
 15. Кудикіна Н. Психологія та педагогіка гри / Н.Кудикіна // Відкритий урок. - 2006. - №5-6. - С. 39.
 16. Кукушин В. Ігрові технології на уроках / В.Кукушин // Відкритий урок. - 2006. - №11-12. - С. 3.
 17. Куришев Є.В., Куришева Л.К. Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К.Орфа.- К.: ІСДО , 1994. - 175 с.
 18. Лазаревська О.М., Науменко С.І. Творчість дитини і музичне виховання // Початкова школа. - 1994. - №11. - С. 16-18.
 19. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 20. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. - К.: КНУКіМ, 2006. - 188 с.
 21. Печерська Е.П. Педагогіка співробітництва на уроках музики / Е.П.Печерська. - К.: Початкова школа, 1998. - 371 с.
 22. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 272 с.
 23. Побережна Г.І., Щириця Т.В. Загальна теорія музики: Підручник. - К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
 24. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 25. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі : навч.-метод. посіб. – 2-е вид., доп. / О.Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.
 26. Рудницька О. П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти : навч. посіб. / О. П. Рудницька. - К.: ІЗМН, 1998. - 248 с.
 27. Стецюк К.В. Особливості навчально-виховного процесу в школах з розвитку музично-творчих здібностей // Музичне і театральне мистецтво України у дослідженнях молодих мистецтвознавців: Матеріали Всеукраїнської науково-творчої конференції студентів та аспірантів, 16-17 березня 2004 року / Відп. ред. Г.Я. Ботунова. - Х.: ХДУМ, 2004. - 94 с. - С. 73-75.
 28. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей як педагогічна проблема // Технологія навчання дорослих: зміст, структура, основні характеристики: Матеріали науково-практичної конференції / Ред. кол.: С.Я. Харченко, Є.М. Хриков, О.І. Кравченко. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - С. 34-40.
 29. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М. - Л.: АПН РСФСР, 1947. - 335 с.
 30. Черноиваненко Н. Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности. - М.: Просвещение, 1990. - 94 с.
 31. Яворский Б.Л. Статьи. Воспоминания. Переписка. - М.: Сов. Композитор, 1972. - 703 с.
 32. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
9032
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.