Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток відчуттів у дітей дошкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти розвитку відчуттів у дітей дошкільного віку
1.1. Поняття про відчуття, їх особливості
1.2. Фізіологічні механізми виникнення відчуттів
1.3. Вікові особливості розвитку відчуттів дошкільників
2. Експериментальне дослідження формування відчуттів у дітей дошкільного віку
2.1. Зміст і методика сенсорного виховання дошкільників
2.2. Методика використання дидактичних ігор для сенсорного розвитку дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Прогресивні зміни у національній освіті, насамперед, гуманізація навчально-виховного процесу зумовили незнаний досі попит на психологічні знання. Метою нової дошкільної освіти є формування та розвиток особистості дитини з врахуванням її індивідуально-психологічних особливостей, здібностей та вмінь. 

Тривалий час основні положення вітчизняної психолого-педагогічної науки базувалися на одному з ідеологічних міфів про ідеальну людину майбутнього, її формування під впливом цілеспрямованих педагогічних прийомів. 

Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: її форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового розветку. Чуттєве пізнання має виключне важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування і вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про оточуючий світ.

Сенсорне або чуттєве виховання має важливе значення для всебічного розвитку дитини. О. Усова відзначала, що 90% всього розумового багажу дітей дошкільного віку складають результати діяльності органів чуття. Видатні педагоги Ф. Фребель, М. Монтессорі, О. Декролі, К. Ушинський,  Є. Тихеєва,        С. Русова відзначали його як одну с основних сторін дошкільного виховання.

Проблема розвитку відчуттів у дітей дошкільного віку є однією з центральних в дошкільній педагогіці. Одним з головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної за допомогою відчуттів акумулювати, а потім творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології. Це завдання відображене в Національній доктрині розвитку освіти в України, в якій підкреслюється необхідність застосовувати нові педагогічні технології особистісно зорієнтованого виховання для формування відчуттів вихованців.

Стан дослідження проблеми. Практично будь-яке педагогічне дослідження певною мірою торкається розвитку вікових відчуттів і їх розвитку. Значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів присвячена дослідженню даної проблеми, зокрема Бех І. Д., Божович Л.І., О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук, Давидов В. В., Драгунова Т. В., Ітельсон Л. Б., Петровський А. В., Дьяченко О.М., Лаврентьєва Т.В. та ін. Проблематика методології дослідження і розвитку відчуттів у дітей дошкільного віку розроблена у працях Альтхауз Д., Дум. Е., Болотіної Л.Р., Комарової Т.С., Баранової С.П., Волкова Б. Ф., Волкової Н. В., Дубровіної І.В., Лісіної М.І., Мамаєвої В. Використання дидактичних ігор для розвитку відчуття і сприймання розглядається у роботах таких авторів, як Бондаренко А.К., Л.А. Венгер, Пілюгина Е.Г., Н.Н. Подд’яков, В.Н. Аванесова, Дж Сілберг, Усова А.П., Запорожец А.В., І. Ільясов, В. Ляудіс та ін.

Об'єкт дослідження – діти середнього і старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження - процес розвитку відчуттів у дошкільному віці.

Мета дослідження - вивчення проблеми розвитку відчуттів дошкільників, а саме тих аспектів, знання яких необхідно для практичної діяльності в цьому напрямку вихователів дитячих садків і батьків.

У ході роботи ставилися наступні завдання: 

 • з’ясувати поняття про відчуття, їх особливості;
 • визначити фізіологічні механізми виникнення відчуттів;
 • проаналізувати вікові особливості розвитку відчуттів дошкільників;
 • розробити і апробувати методику використання дидактичних ігор для сенсорного розвитку дошкільників.

Методи дослідження. У даній курсовій роботі застосовувалися наступні мето-ди науково-педагогічного дослідження: вивчення, аналіз і узагальнення літератур-них джерел по темі, психолого-педагогічна діагностика дітей, вивчення і узагаль-нення педагогічного досвіду з розвитку відчуттів у дітей дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і експериментального), висновків, списку використаних джерел (23 найменування) і додатків. Загальний обсяг роботи склав 43 сторінки.

Список використаних джерел: 
 1. Альтхауз Д., Дум. Э. Цвет, количество, форма. М: Просвещение, 1988. – 60 с.
 2. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1.: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. виданя. - К., 2003. - 465 с.
 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 4. Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранова С.П. Дошкольная педагогика: Учеб. Пособие для студ. Сред. Учеб. Заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: издательский центр «Академия», 1998. – 240 с.
 5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1991. - 159 с.
 6. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К., Вища школа. 2001. - 246 с. 
 7. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. - 188 с.
 8. Волшебство в картинках: Задания на развитие внимания, зрительное восприятие: Для детей 3-5 лет. Издательство: Кировская областная типография, 2007. – 16 с.
 9. Давыдов В. В., Драгунова Т. В., Ительсон Л. Б., Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология: уч. для студентов пед. институтов. - М.: Образование, 1989. - 288 с.
 10. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33. 
 11. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников/ Под ред Л.А. Венгера. – М.: Педагогика, 1978. – 96 с.
 12. Дубровина И.В., Лисина М.И. Возрастные особенности психического развития детей. - М.: АПН СРСР, 1982. - 164 с.
 13. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. - 125 с. 
 14. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4-15. 
 15. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. - 2004.- №5 - С. 12-16.
 16. Немов Р.С. Психология. Учеб. Для студентов высших, педагогических, учебных, заведений. В 2 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 576 с.
 17. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. - М.: Просвещение, 1983. – 212 с.
 18. Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. Н.Н. Поддъякова и В.Н. Аванесовой. - М.: Просвещение, 1981. – 356 c.
 19. Силберг Дж. Детские игры на развитие восприятия и ощущений. – М.: Поппури, 2008. - 125 с.
 20. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995.- 289 с.
 21. Усова А.П., Запорожец А.В. Педагогика и психология сенсорного развития и воспитания дошкольника. – М.: Знание, 1985. – 620 с.
 22. Хрестоматия по возрастной и педагодической психологии / под ред. И.Ильясова, В. Ляудис. - М.: Вече, 1981. - 710 с.
 23. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: «Учпедгиз», 1960. - 328 с. 
3465
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).