Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі обробок народних пісень

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
103
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Теоретичні основи розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів у теорії і практиці музичного навчання в ДМШ
1.1. Теоретико-методологічні засади сучасної школи бандурного мистецтва
1.2. Особливості вокально-інструментальної підготовки бандуристів ДМШ
1.3. Вокально-інструментальні навички школярів як предмет психолого-педагогічних досліджень
Висновки до 1-го розділу
Розділ ІІ. Педагогічне керівництво процесом розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі обробок народних пісень
2.1. Діагностика розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів
2.2. Педагогічні умови розвитку вокально-інструментальних навичок бандуристів на матеріалі обробок народних пісень
2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи
Висновки до 2-го розділу
Висновки
Використані джерела до І та ІІ розділу
Розділ ІІІ. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
Вступ
3.1. Параметри мікроклімату в закладах культури
3.2. Евакуація учасників навчального процесу при виникненні надзвичайної ситуації
3.3. Типові випадки травмування музикантів падаючими музичними інструментами або їх деталями
Висновки
Використані джерела до ІІІ розділу
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, сучасні тенденції її реформування актуалізували важливі завдання розвитку національної освітньо-виховної системи на основі українських культурних цінностей, педагогічних і мистецьких традицій. Як засвідчує світова практика та численні наукові дослідження, саме в національній освітньо - виховній системі закладені механізми, що забезпечують відтворення культурного досвіду минулого та формують духовний світ людини майбутнього. 

Особливості функціонування ДМШ в нашій державі засвідчують популярність бандури в системі музично-естетичної освіти та виховання учнів. Концепція навчання в класі бандури спирається на поєднанні основних постулатів історії загальної й музичної педагогіки, врахування національних музично – педагогічних традицій і сучасних тенденцій розвитку бандурного мистецтва в Україні та за її межами. 

Завдання підготовки бандуристів у дитячій музичній школі передбачають світоглядний та загальномузичний розвиток учнів, формування вокально-інструментальних умінь та навичок, засвоєння отриманих знань у практичній діяльності – музикуванні, художні діяльності, побуті тощо. 

Практика показала, що навчальний процес в класі бандури здійснюється в основному за встановленими традиціями, методами та підходами. Тому, на наш погляд, є потреба в пошуку ефективних шляхів виконавського розвитку учнів в класі бандури в дитячій музичній школі, яка б збагатила навчальний процес новими підходами та методами. 

Розвиток вокально-інструментальних навичок, учнів-бандуристів в ДМШ є складною системою, яка вимагає чіткого перспективного бачення педагогічного процесу як цілісної і послідовної системи, в якій кожна ланка, кожен структурний підрозділ, кожен фактор доповнюють один одного, забезпечуючи тим самим рішення єдиних художньо-мистецьких та виховних завдань. У цьому процесі виключну роль відіграють українські народні пісні, бо саме яскравий та зрозумілий поетичний текст, образність, чіткість форми, простота та доступність забезпечують успішний вокально-інструментальний розвиток учнів-бандуристів. 

Актуальність цієї проблеми та недостатня розробленість питання розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів ДМШ обумовили вибір теми магістерського дослідження: «Розвиток вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі обробок народних пісень». 

Стан дослідження проблеми. Аналіз психолого-педагогічних дослі-джень продемонстрував недостатню розробленість проблеми розвитку вико-навських умінь та навичок учнів-бандуристів дитячих музичних шкіл. Вихідним принципом наукових розробок з проблем іторії та теорії бандурного виконавства є культурно-історичний феномен кобзарства в цілому, розвиток традиційних форм українського співу і гри на бандурі, проблеми виконавства в його художніх та рухомоторних аспектах (П. Конопленко-Запорожець, І. Панасюк, У. Самчук, О. Олексієнко, В. Дутчак). Проблема розвитку і фор-мування вокально-інструментальних навичок учнів ДМШ досліджена М. Вікторовою, Г. Ониськівим, Р. Сапожніковим, Л. Мандзюк, І. Мокрогуз. Однак розвиток вокально-інструментальних навичок учнів ДМШ по класу бандури на основі обробок народних пісень як педагогічна проблема практично не вивчалася. 

Об'єкт дослідження - виконавська підготовка учнів-бандуристів в дитячій музичній школі. 

Предмет дослідження - процес розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів. 

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні й експериментальній апробації педагогічних умов розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів на матеріалі обробок народних пісень. 

Гіпотезою дослідження є положення згідно з яким розвиток вокально-інструментальних навичок учнів - бандуристів буде здійснюватися більш ефективно за умови реалізації запропонованих педагогічних умов. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати теоретико-методологічні засади сучасної школи бандурного мистецтва;
 • дослідити особливості вокально-інструментальної підготовки бандуристів у ДМШ;
 • конкретизувати зміст поняття "вокально-інструментальні навички учнів-бандуристів" та виокремити їх структурні компоненти;
 • виявити місце та значення обробок українських народних пісень у педагогічному репертуарі бандуристів;
 • розробити та апробувати методику розвитку вокально-інструмен-тальних навичок учнів-бандуристів ДМШ на матеріалі обробок народних пісень. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: провідні позиції психології (Б. Г. Ананьєв, А. Г. Ковальов, Г. С. Костюк, І. Павлов, В. М. М’ясіщев та інші.), розвиток психіки, свідомості та діяльності особистості (М. Каган, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); концепції розвитку виконавських навичок (С. Рубінштейн, Л. Вигоцький, Н. Берштейн, В. Петрушин, О. Шульпяков, Г. Прокофьєв, А. Корженевський, Г. Ониськів, І. Левченко, В. М'ясіщева, Д. Ростовський, К. Тарасова); мистецтвознавчі та культурологічні засади сучасної школи бандурного мистецтва (С. Баштан, А. Омельченко, З. Штокалко). 

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження, як оглядово-аналітичний аналіз наукової, методичної та нотної літератури у межах досліджуваної тематики; історичний метод – у хронологічній послідовності аналізу методичних видань; метод системного підходу; метод порівняльного аналізу; музикознавчий метод розгляду музичного твору; спостереження та узагальнення. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше розкрито зміст вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів, запропоновано методику розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів на матеріалі обробок народних пісень. 

Теоретичне значення дослідження полягає у науковому та психолого- педагогічному обґрунтуванні понять, які поглиблюють сучасне розуміння процесу виконавської підготовки в класі бандури . 

Практичне значення роботи полягає у можливості безпосереднього використання її положень і висновків у педагогічній діяльності викладачів по класу бандури. Сформовані основні положення розвитку вокально-інструментальних навичок учнів-бандуристів можуть бути використані в написанні методичних рекомендацій  та програм. 

Експериментальна база. Дослідницька робота здійснювалася на базі дитячої музичної школи м. Здолбунів Рівненської області. Експериментом було охоплено 70 учнів-бандуристів (35 в експериментальній та 35 в контрольній групах). 

Особистий внесок автора полягає у теоретичному обґрунтуванні основних положень досліджуваної проблеми; в уточненні поняття «вокально-інструментальні навички бандуриста», у визначенні комплексу педагогічних умов, що сприяли ефективному виконавському розвитку учнів. 

Вірогідність і аргументованість результатів дослідження забезпечено методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу методів адекватних предмету, меті та завданням дослідження, репрезентативністю вивірених даних, використанням статистичних методів обробки експериментальних даних, поєднанням кількісного та якісного аналізу здобутих результатів. 

Апробація результатів дослідження та їх впровадження здійснювалися у процесі роботи з учнями-бандуристами у ДМШ. Практичні результати дослідження визначались шляхом проведення занять з учнями-бандуристами ДМШ м. Здолбунів Рівненської області. 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел (114 найменувань), додатки (10 аркушів), загальний обсяг роботи склав 102 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г. С. Общая психология: учеб. пособ. для вузов / Г. С. Абрамова. - М.: Академический Проект, 2002. - 496 с. 
 2. Акимов Ю. Исполнение как форма существования музыкального произведения / Ю. Акимов // Баян и баянисты: сб. статей / сост. и общ. ред. Ю. Акимова. - М.: Сов. композитор, 1977. - Вып. 3. - С. 147-172. 
 3. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано / А. Д. Алексеев. - 3-е изд. , доп. - М.: Музыка, 1978. - 287 с. 
 4. Андрейко О. І. Методи вдосконалення виконавського апарату музиканта-інст-рументаліста: дис. канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Андрейко О. І. - К. , 2004. - 182 с. 
 5. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс // Борис Владимирович Асафьев; ред. , вступ. ст. и комментарии Е. М. Орловой. - 2-е изд. - Л.: Музыка, 1971. - 375 с. 
 6. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. Асафьев; ред. и вступ ст. Е. Орловой. - М. - Л.: Музыка, 1965. - 149 с. 
 7. Ахмедходжаева Н. М. Теоретические проблемы концертности и концерти-рования в музыкальном искусстве: автореф. дисс. на соискание учён. степени канд. искусствоведения: спец. 17. 00. 02 «Музыкальное искусство» / Н. М. Ахмедходжаева. - Ташкент, 1985. - 21 с. 
 8. Бабанский Ю. К. Рациональная организация учебной деятельности / Ю. К. Бабанский. - М.: Знание, 1981. - 96 с. 
 9. Баренбойм Л. А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства / Баренбойм Л. А. - Л.: Музыка, 1969. - 288 с. 
 10. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Баренбойм Л. А. - Л.: Музыка, 1974. - 335 с. 
 11. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції / О. Бенч-Шокало - К.: Ред. журналу «Укр. світ», 2002. - 440 с
 12. Беркман Т. Л. Методика обучения игре на фортепиано: пособ. для студ. -заоч. муз. -пед. ф-тов / Тамара Львовна Беркман. - М.: Просвещение, 1977. - 101 с. 
 13. Бех І. Д. Виховання особистості: підруч. / Бех І. Д. - К.: Либідь, 2008. - 838 с. 
 14. Бобечко О. Ю. Бандурне мистецтво XX століття в контексті процесів фемінізації: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Бобечко О. Ю.; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Л., 2013. - 20 с.
 15. Борисяк А. Метод органического развития технических приёмов игры на виолончели / Андрей Борисяк. - 2-е изд. - М. - Л.: Музгиз, 1947. - 85 с. 
 16. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития / 
 17. Ф. Брянская // Вопросы фортепианной педагогики. - М.: Музыка, 1976. - Вып. 4. - С. 46-62. 
 18. Бурназова В. В. Методичні засади розвитку виконавської самостійності учнів музично-педагогічних факультетів у процесі інструментальної підготовки: дис. канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Бурназова Віра Володимирівна. - Бердянськ, 2010. - 235 с. 
 19. Бурьянек Й. К историческому развитию теории музыкального мышления / Й. Бурьянек // Проблемы музыкального мышления: сб. статей / сост. и ред. М. Г. Арановский. - М.: Музыка, 1974. - С. 29-58. 
 20. Буцяк В. І. Робота над інструктивно-технічним репертуаром дисципліни «Загальне фортепіано» (І частина): методичні рекомендації для студентів вищих закладів освіти, спец. 6.02.02.04 «Музичне мистецтво» / В. І. Буцяк, Н. Є. Турко. - Рівне: РДГУ, 34 с.
 21. Ваврик О. Кобзарські школи в Україні / О. Ваврик. - Тернопіль: Збруч, 2006. - 221 с. 
 22. Василенко З. Фольклористична діяльність М. В. Лисенка / З. Василенко. – К.: Наук. думка, 1972. – 186 с. 
 23. Вербов А. В. Техника постановки голоса / А. В. Вербов. – М.: Музгиз, 1961. – 52 с. 
 24. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини / Н. Ветлугіна. – К.: Музична Україна, 1997. – 94 с. 
 25. Вишневська С. В. Еволюція феномену співу в бандурній виконавській традиції: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / С. В. Вишневська / Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. - Л., 2011. - 16 с.
 26. Вікторова М. В. Методи роботи над вокально-технічними навичками учнів у процесі навчання: научное издание / М. В. Вікторова // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К.: НПУ, 2003. - Вип. 8. - С. 124-133. 
 27. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти: Метод. посіб. для вчителів музики загальноосвіт. шк. , кер. вокал. гуртків, студ. диригент. -хор. ф-тів муз. та пед. вузів / уклад.: О. О. Юрко; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2005. - 137 c. 
 28. Гавриленко Л. М. Методика формування основ вокальної культури молодших школярів у школах мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. М. Гавриленко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2010. - 20 c.
 29. Герасименко О. Юним бандуристам. Інструментальні твори для бандури та ансамблів бандуристів. / О. Герасименко. - Львів: ТеРус, 2006. - 72 с. 
 30. Голубовская Н. О. О музыкальном исполнительстве: сб. статей и материа-лов / Голубовская Н. О. / сост. Е. Бронфин. - Л.: Музыка, 1985. - 142 с. 
 31. Горенко Л. М. Робота над музичним твором (методичні поради) / Горенко Л. М. . - К.: Муз. Україна, 1982. - 49 с. 
 32. Грица С. Мелос української народної епіки / С. Грица. - К.: Наукова думка, 1979. - 248 с. 
 33. Гумінська О.О. Інтерактивні методи на уроках музики / О.О. Гумінська // Завуч. -2004. - №32. – С. 4-19.
 34. Гутников Б. Л. Об искусстве скрипичной игры / Гутников Б. Л. - Л.: Музыка, 1988. - 56 с. 
 35. Давидов М. А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста: навч. посіб. для вищ. муз. навч. закладів / Давидов М. А. - К.: Муз. Україна, 1997. - 240 с. 
 36. Дорошенко Т. В. Формування у молодших школярів навичок музичного сприймання: дис. канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Дорошенко Тетяна Володимирівна. - К. , 1996. - 190 с. 
 37. Дутчак В. Бандурна творчість Юрія Олійника / В. Дутчак // Бандура. - Нью-Йорк, 2001. - № 76 (липень). - С 17-23. 
 38. Дьяченко Н. Г. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальных учебных заведениях / Дьяченко Н. Г. , Котляревский И. А. , Полянский Ю. А. - К.: Муз. Україна, 1987. - 110 с. 
 39. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж / В. В. Емельянов. – СПб.: Лань, 1991. – 192 с. 
 40. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: в 2 т. / Запорожец А. В. - М.: Педагогика, 1986. - Т. 2: Развитие произвольных движений. - 1986. - 296 с. 
 41. Землянский Б. Я. О музыкальной педагогике / Б. Я. Землянский. - М.: Музыка, 1987. - 144 с. 
 42. Зильберквит М. А. Понятия и процесс обучения / М. А. Зильберквит // Проблемы фортепианной педагогики и исполнительства: сб. труд. / под ред. В. И. Муцмахера. - М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1978. - С. 77-88. 
 43. Карпось В. А. Методичні рекомендації з постановки голосу / В. А. Карпось; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. Ін-т мистецтв. Каф. муз. -теорет. дисциплін. - Луцьк: Ред. -вид. від. «Вежа», 1999. - 23 c. 
 44. Карпось В. А. Основні положення з теорії та практики співу: Навч. -метод. посіб. / В. А. Карпось. - Луцьк: РВВ «Вежа», 1999. - 107 c. 
 45. Катрич О. Т. Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти): Дис. канд. мистецтвознавства: 17. 00. 03 / Національна музична академія України ім. П. і. Чайковського/ Катрич Ольга Тарасівна. - К. , 2000. - 173 с. 
 46. Когут Л. Обробки українських народних пісень у композиторській творчості Сергія Баштана / Л. Когут // Еврика -VII.: зб. студ. наук, праць. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. - СІ48-149. 
 47. Коломоєць О. М. Хорознавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. , що навчаються за спец. «Музич. виховання» / О. М. Коломоєць. - К.: Либідь, 2001. - 168 c. 
 48. Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура / П. Конопленко-Запорожець. - Вінніпеґ, Канада. - 1963. - 167 с. 
 49. Корженевский А. К проблеме развития интерпретаторского мышления / А. Корженевский // Ребёнок за роялем: Педагоги-пианисты социалистических стран о фортепианной методике: сб. статей / пер. с нем. П. Дорохова и Ж. Согомонян; под ред. Г. Балтер. - М.: Музыка, 1981. - С. 309-318. 
 50. Корженевський А. До питання про специфіку мислення музиканта-виконавця / А. Корженевський // Питання фортепіанної педагогіки та виконавства: зб. статей / ред. та упорядкув. А. Й. Корженевського. - К.: Муз. Україна, 1981. - С. 29-40. 
 51. Котова Л. М. Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконавської надійності у учнів музично-педагогічних факультетів: дис. канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Котова Л. М. - Мелітополь, 2000. - 260 с. 
 52. Кравчук Н.П. Стильові особливості сучасної музики та проблеми їх втілення у бандурному виконавському мистецтві / Н.П. Кравчук. - К., 2008. -  99 с.
 53. Куровська І. Р. Кобзарство як феномен української духовності (на матеріалі Кримського регіону): автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / І. Р. Куровська; Харк. нац. ун-т мистец. ім. І.П. Котляревського. - Х., 2012. - 20 c.
 54. Левченко О. Засоби розвитку співацького голосу / О. Левченко // Початкова школа: наук. -метод. журн. - 2013. - № 3. - С. 32-35. 
 55. Леонтьев А. Н. О формировании способностей / А. Н. Леонтьев // Вопросы психологии. - 1960. - № 1. - С. 7-17. 
 56. Малишев Ю. Солоспіви / Ю. Малишев. – К.: Муз. Україна, 1968. – 218 с. 
 57. Мандзюк Л. С. Актуальність і практичність методологічних основ, поданих Г. М. Хоткевичем в його «Підручнику гри на бандурі” / Мандзюк Л. С. // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 8. К. , 2002. С – 60-65. 
 58. Мандзюк Л. С. Вплив емоційного фактора на психофізіологічну сутність виконавського апарата бандуриста / Мандзюк Л. С. // Професійна та моральна культура в педагогічній системі, збірник наукових праць. Луганськ – Харків, 2004. С. -194-203. 
 59. Мандзюк Л. С. Історичні основи виникнення та ствердження ансамблевого виконавства на бандурі / Мандзюк Л. С. // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка / Розвиток іноваційних процесів у навчально-виховних закладах. Збірник наукових праць, частина перша. Луганськ, 2003. - С. 138-147. 
 60. Мандзюк Л. С. Про виконавські проблеми лівої руки бандуриста в контексті художньо виразної гри / Мандзюк Л. С. // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 6. – Х, 2001. С – 175-183. 
 61. Мандзюк Л. С. Психологічний погляд на розвиток творчої особистості бандуриста / Мандзюк Л. С. // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, вип. 11. Х. , 2003. С- 182-189. 
 62. Мандзюк Л.С.Ансамблево-виконавська творчість бандуриста / Мандзюк Л. С. - Харків, 2007. - 298 с.
 63. Методические рекомендации по изучению дидактических принципов обучения игре на музыкальных инструментах / сост. Ю. Н. Бай. - Мелитополь: МГПИ, 1989. - 28 с. 
 64. Мильштейн Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства: сб. статей / Я. И. Мильштейн. - М.: Сов. композитор, 1983. - 266 с. 
 65. Мокрогуз І. Аплікатура бандуриста ХХ ст. , як основа формування виконав-ської техніки / І. Мокрогуз // Тези всеукраїнської науково-практичної конференції «Музичне виконавство України: національні, регіональні та інтегративні аспекти». – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – С. 57-59. 
 66. Мокрогуз І. Аплікатурні принципи Львівської бандурної школи (на матеріалі творчості Оксани Герасименко). / І. Мокрогуз // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – В. ХІІ–ХІІІ. – С. 250–253. 
 67. Мокрогуз І. Основні методичні видання ХХ ст. – першооснова виконавства на бандурі / І. Мокрогуз // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – В. 23. – С. 160–166. 
 68. Мокрогуз І. Особливості аплікатури в композиціях Миколи Дремлюги для бандури / І. Мокрогуз // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Збірник наукових праць. – Харків-Луганськ: СтильІздат, 2008. – С. 339-344. 
 69. Мокрогуз І. Фізіологія особливостей руки як чинник формування моторики бандуриста. / І. Мокрогуз // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтво-знавство. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2010. – В. ХІІІ-ХІV. – С. 327–332. 
 70. Мокрогуз І. Художній і технічний компоненти виконавства: історичний аспект. / І. Мокрогуз // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» – Дрогобич: «Молодь і ринок», 2009. – В. №5(52). – С. 48–52. 
 71. Моляко В. А. Психология творческой деятельности / В. А. Моляко. - К.: Знання, 1978. - 47 с. 
 72. Муцмахер В. И. Внимание как фактор музыкальной учебной деятельности / В. И. Муцмахер, Л. В. Годик // Подготовка учителя музыки к профессиональной деятельности в школе: межвуз. сб. науч. трудов. - Ярославль: ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, 1985. - С. 59-67. 
 73. Мясищев В. Н. Что есть музыкальность /В. Н. Мясищев, В. Н. Гольсдинер. // Сов. Музыка. - 1975. - № 2. — С. 81-85. 
 74. Олексієнко О. Творчість Миколи Дремлюги і процес становлення бандурного репертуару: дис. . . . канд. мистецтвознавства: 17. 00. 03 / О. В. Олексієнко. — К. : 2003. — 183 с. 
 75. Ониськів Г. Г. Активізація психологічних механізмів мислення як засіб удосконалення пошуку рухових актів музикантів-інструменталістів / Г. Г. Ониськів // Збірник наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. - Бердянськ: БДПУ, 2010. - № 3. - С. 313-317. 
 76. Ониськів Г. Г. Варіативність як засіб формування стабільності інструментально-виконавських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва / Г. Г. Ониськів // Збірник наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. - Бердянськ: БДПУ, 2008. - № 4. - С. 251-256. 
 77. Ониськів Г. Г. Інноваційні методи запам'ятовування рухових дій музикан-тами-інструменталістами / Г. Г. Ониськів // Наукові записки: зб. наук. статей. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. LXXXI (81). - С. 151-156. 
 78. Ониськів Г. Г. Формування взірців рухових дій як засіб стабілізації виконавських навичок музикантів-інструменталістів / Г. Г. Ониськів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-гоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 7(12). - С. 92-96. 
 79. Ониськів Г. Удосконалення виконавських навичок музикантів-інструмен-талістів / Г. Ониськів // Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи: зб. наук. статей. - Мелітополь: Люкс, 2010. - Вип. І. - С. 73-77. 
 80. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. - К.: Освіта України, 2008. - 274 с. 
 81. Панасюк І. Аспекти еволюції бандурного виконавства (на прикладі жанру сонати) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Музичне виконавство. – К. , 2004. – Вип. 40, кн. 10. – С. 57-65. 
 82. Панасюк І. Дві тенденції сольно-інструментального бандурного виконавства в контексті становлення і розвитку сонатного жанру // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського державного університету ім. Лесі Українки та НМАУ ім. П. І. Чайковського: збірка наукових праць. – Луцьк: РВВ “Вежа”, 2007. – Вип. 1. – С. 181-196. 
 83. Панасюк І. Кобзарство і бандурництво – ретроспектива традицій функціонування // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Музичне мистецтво: проблеми сучасності. Серія “Наукова думка молодих”. – К. , 2006. – Вип. 64, кн. 1. – С. 167-175. 
 84. Панасюк І. Переплелись роки й бандури струни. Монографія. – К.: “Книга пам’яті України”, 2002. – 130 c. 
 85. Панасюк І. Творча постать С. Баштана в контексті еволюції кобзарства другої половини ХХ ст. (до питання про становлення Київської бандурної школи) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Музичне виконавство. – К. , 2003. – Вип. 26, кн. 9. – С. 45-57. 
 86. Побережна Г. І. Загальна теорія музики: підруч. / Г. І. Побережна, Т. В. Щериця. - К.: Вища шк. , 2004. - 303 с. 
 87. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учеб. пособ. для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.; под ред. Г. М. Цыпина. - М.: Изд. центр «Академия», 2003. - 368 с. 
 88. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: навч. -метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2001. - 272 с. 
 89. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання: навч. -метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - К.: ІЗМН, 1997. - 248 с. 
 90. Рубан Н. Г. Психологические основы формирования у студентов навыков игры на дополнительном инструменте (на материале музыкально-педагогических факультетов): дисс. канд. психол. наук: 19. 00. 07 / Рубан Н. Г. - Кишинёв, 1985. - 164 с. 
 91. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб: Питер, 2000. - 720 с. 
 92. Саїк Г. Ф. Формування виконавської майстерності у учнів на основі активізації емоційно-естетичного переживання музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13. 00. 02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» / Г. Ф. Саїк. - К. , 2000. - 19 с. 
 93. Самітов В. З. Специфіка інтерпретаційного мислення музиканта-виконавця (психофізіологічний аспект): монографія / В. З. Самітов. - К.: ДАКККіМ, 2007. - 200 с. 
 94. Самчук У. Живі струни. Бандура і бандуристи / Улас Самчук. - Детройт, США, 1976. - 466 с. 
 95. Сапожников Р. Е. Первоначальное обучение виолончелиста (методика развития первоначальных навыков игры на виолончели) / Р. Е. Сапожников. - М.: Музгиз, 1962. - 91 с. 
 96. Словник-хрестоматія педагогічних понять: Навч. посіб. для студ. , асп. , магістрантів, викл. / ред.: Г. П. Шевченко; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2004. - 271 c. 
 97. Стеценко В. К. Методика навчання гри на скрипці / В. К. Стеценко; за ред. проф. Д. Лекгера. - К.: Держ. вид-во образотворчого мист. і муз. л-ри УРСР, 1960. - Част. 1. - 1960. - 178 с. 
 98. Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей / К. В. Тарасова. - М.: НИИ дошк. воспитания АПН СССР, 1978. - 173 с. 
 99. Тарасова О. А. Артикуляционный комплекс в музыке: теоретический аспект // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під аг. ред. . Н. Є. Трегуб / О. А. Тарасова. – Х.: ХДАДМ. – № 1, 2, 3/2008. – С. 124-128. 
 100. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. - М.: АПН РСФСР, 1947. - 355 с. 
 101. Тимошенко Н. П. Формирование педагогических умений и навыков у студентов музыкально-педагогических факультетов: дисс. … канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Тимошенко Н. П. - К. , 1991. - 198 с. 
 102. Турко Н. Є. Проблемні питання підготовки бандуристів у сучасній науково-методичній літературі / Н. Є. Турко // Виконавська інтерпретація та сучас-ний навчальний процес: мат. IV Всекур. наук. -практ. конф. у Луганську 15-16 березня 2012 р. - Луганська.: вид-во ЛДІКМ, 2012. - С. 299-301. 
 103. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція): монографія / М. Хай. - Київ-Дрогобич, 2007. - 538 с
 104. Хлєбнікова О. В. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у учнів вузів культури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13. 00. 02 «Теорія і методика навчання музики та музичного виховання» / О. В. Хлєбнікова. - К. , 2001. - 22 с. 
 105. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: дис. доктора психол. наук: 19. 00. 03 / Цагарелли Ю. А. - Казань, 1989. - 425 с. 
 106. Черкаський Л. М. Українські народні музичні інструменти / Л. М. Черкаський. - К.: Техніка, 2003. - 264 c. 
 107. Чечель Н.Б. Бандурне академічне мистецтво як феномен музичної культури / Н.Б. Чечель. - К., 2008. - 101 с.
 108. Чжан Ї. Роль дихання у формуванні вокально-технічних навичок співака// Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Збірник наукових праць – Вип. 13 – Харків: ХДУМ, 2004. – С. 168-175. 
 109. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар. - Х.: Прапор, 2005. - 639 c. 
 110. Штокалко З. Кобзарський підручник/ З. Штокалко. - Едмонтон - Київ: Видавництво Канадського інституту українських студій, 1992. - 345 с. 
 111. Шульгіна В. Д. Українська музична педагогіка: підруч. / В. Д. Шульгіна. - К.: ДАКККіМ, 2005. - 272 с. 
 112. Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художест-венный образ / О. Ф. Шульпяков. - Л.: Музыка, 1986. - 124 с. 
 113. Щапов А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище: методическое пособие / А. П. Щапов, М.: Классика-XXI, 2002. - 176 с.
 114. Юник Д. Г. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура і методика формування / Д. Г. Юник. - К.: ДАКККіМ, 2009. - 338 с. 
 115. Яновський О. Вироблення вокальних навичок в учнів на уроках музичного мистецтва / О. Яновський // Пед. пошук. - 2009. - № 1. - С. 35-40.
424
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).