Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Самооцінка фізичного розвитку, стану здоровя, стомлення та його причини у процесі навчання сільських та міських школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
САМООЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, СТАНУ ЗДОРОВЯ, СТОМЛЕННЯ ТА ЙОГО ПРИЧИНИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ШКОЛЯРІВ
 
Гордійчук В. І.
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”
 
Анотація. Вивчення самооцінки фізичного розвитку, стану здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання учнів сільських та міських ЗОШ дозволить внести корективи в побудову навчального процесу з фізичного виховання сільських школярів. Більшість школярів оцінюють своє здоров’я як добре і задовільне, менший відсоток сільських учнів, на відміну від міських, вважають рівень своєї фізичної підготовленості високим. Основними причинами втоми сільські діти назвали важкий для засвоєння матеріал та багато уроків.
Ключові слова: сільські учні, міські учні, самооцінка, здоров’я, стомлення.
Аннотация. Изучение самооценки физического развития, состояния здоровья, усталости и ее причины в процессе учебы учеников сельских и городских ЗОШ позволит внести коррективы в построение учебного процесса из физического воспитания сельских школьников. Большинство школьников оценивают свое здоровье как хорошо и удовлетворительное, меньший процент сельских учеников, в отличие от городских, считают уровень своей физической подготовленности высоким. Основными причинами усталости сельские дети назвали тяжелый для усвоения материал и много уроков.
Ключевые слова: сельские ученики, городские ученики, самооценка, здоровье, усталость.
Annotation. The study of self-appraisal of physical development, state of health, fatigue and its reason in the process of studies of students of rural and city ZOSH will allow to bring in korektivi in the construction of educational process from physical education of rural schoolboys. Most schoolboys estimate the health as well and satisfactory, less percent of rural students, unlike city, consider the level of the physical preparedness high. Rural children named heavy for mastering material and a lot of lessons principal reasons of fatigue.
Keywords: rural students, city students, self-appraisal, health, fatigue.
Постановка проблеми. За висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми живемо в період, коли здоров'я визначається не тільки як відсутність хвороби, але й як добре самопочуття окремої особистості, а в більш широкому контексті – громадськості [1, 2]. Дослідженнями ряду вчених встановлено певні особливості фізичного та рухового розвитку сільських школярів. [3, 6, 11]. Проте питання, стосовно сільських школярів, в недостатній мірі висвітлені в доступній літературі. Ми виходили з того, що вивчення самооцінки фізичного розвитку стану здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання учнів сільських та міських ЗОШ допоможе скоректувати навчальні програми і сформувати певну стратегію оптимізації рухової активності сільських школярів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Здоров'я – це перша і найважливіша необхідність людини, яка дає змогу визначити її здатність до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості [10]. Вченими доведено, що провідними факторами формування здоров'я дітей і підлітків в шкільному віці виступають рівень шкільного навантаження та організація навчання і виховання [4]. Аналіз літератури показує, що стан здоров'я школярів сільської місцевості вивчено недостатньо. Аналіз робіт, опублікованих у медичних журналах і присвячених фізичній культурі, показує незадовільний стан здоров'я сільських підлітків [8].
Процес фізичного виховання в міській та сільській школах має свої специфічні особливості через значні розбіжності в технічній оснащеності, режимі роботи, регіональних і природних умовах, що вносить свої корективи відносно рівня фізичної підготовленості учнів [9].
В певній мірі дане питання висвітлене науковцями стосовно міських школярів, проте ця проблема залишається відкритою щодо учнів сільських ЗОШ, де одним з недоліків є суперечливість між потребою забезпечити широкий спектр освітніх послуг достатнього рівня якості й неможливістю це зробити для кожної сільської школи.
Мета дослідження: Опрацювати літературні джерела, що визначають особливості фізичного розвитку, стану здоров’я та працездатності сільських школярів. Проаналізувати самооцінку фізичного стану, здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання учнів сільських та міських ЗОШ.
Організація та методи досліджень: У дослідженні взяли участь 1487 осіб, з них 243 хлопців і 232 дівчини 5-11 класів, які навчаються в міських ЗОШ, 507 хлопців і 505 дівчат 5-11 класів, які навчаються у сільських школах.
Для виявлення чинників, що впливають на фізичний розвиток, стан здоров’я, стомлення та його причини в учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл було проведено анкетування.
У наших дослідженнях використовувалися запитання, які не ввійшли до стандартних психодіагностичних методик, але апробовані у сфері фізичного виховання і широко використовуються фахівцями [5, 7].
Результати дослідження та їх обговорення. Самооцінка – це оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей.
За допомогою самооцінки здійснюється саморегуляція поведінки особистості. Людина в процесі спілкування постійно порівнює себе з еталоном і залежно від результатів перевірки, залишається задоволеною, або незадоволеною. Це «внутрішній манометр» особистості, покази якого свідчать про те, як вона себе оцінює, наскільки задоволена собою.
У наших дослідженнях рівень фізичної підготовленості, стан здоров’я, стомлення та його причини підлітки оцінювали самі, відповідаючи на питання анкети: “Як ви оцінюєте свою фізичну підготовленість? ”, “Як ви оцінюєте стан свого здоров’я? ” і “Чи стомлюєтесь ви у школі і через що? ”. Опитувані мали широкий діапазон вибору відповідей і могли варіювати ними відповідно до самооцінки.
Самооцінка стану здоров’я є суб’єктивним показником, але почасти ґрунтується на об’єктивних показниках захворюваності і встановленого діагнозу,
Фото Капча