Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Самооцінка фізичного розвитку, стану здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання сільських та міських школярів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Самооцінка фізичного розвитку, стану здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання сільських та міських школярів
 
Гордійчук В. І.
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”
 
Анотація. Вивчення самооцінки фізичного розвитку, стану здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання учнів сільських та міських ЗОШ дозволить внести корективи в побудову навчального процесу з фізичного виховання сільських школярів. Більшість школярів оцінюють своє здоров’я як добре і задовільне, менший відсоток сільських учнів, на відміну від міських, вважають рівень своєї фізичної підготовленості високим. Основними причинами втоми сільські діти назвали важкий для засвоєння матеріал та багато уроків.
Ключові слова: сільські учні, міські учні, самооцінка, здоров’я, стомлення.
Аннотация. Изучение самооценки физического развития, состояния здоровья, усталости и ее причины в процессе учебы учеников сельских и городских ЗОШ позволит внести коррективы в построение учебного процесса из физического воспитания сельских школьников. Большинство школьников оценивают свое здоровье как хорошо и удовлетворительное, меньший процент сельских учеников, в отличие от городских, считают уровень своей физической подготовленности высоким. Основными причинами усталости сельские дети назвали тяжелый для усвоения материал и много уроков.
Ключевые слова: сельские ученики, городские ученики, самооценка, здоровье, усталость.
Annotation. The study of self-appraisal of physical development, state of health, fatigue and its reason in the process of studies of students of rural and city ZOSH will allow to bring in korektivi in the construction of educational process from physical education of rural schoolboys. Most schoolboys estimate the health as well and satisfactory, less percent of rural students, unlike city, consider the level of the physical preparedness high. Rural children named heavy for mastering material and a lot of lessons principal reasons of fatigue.
Keywords: rural students, city students, self-appraisal, health, fatigue.
Постановка проблеми. За висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми живемо в період, коли здоров'я визначається не тільки як відсутність хвороби, але й як добре самопочуття окремої особистості, а в більш широкому контексті – громадськості [1, 2]. Дослідженнями ряду вчених встановлено певні особливості фізичного та рухового розвитку сільських школярів. [3, 6, 11]. Проте питання, стосовно сільських школярів, в недостатній мірі висвітлені в доступній літературі. Ми виходили з того, що вивчення самооцінки фізичного розвитку стану здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання учнів сільських та міських ЗОШ допоможе скоректувати навчальні програми і сформувати певну стратегію оптимізації рухової активності сільських школярів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Здоров'я – це перша і найважливіша необхідність людини, яка дає змогу визначити її здатність до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості [10]. Вченими доведено, що провідними факторами формування здоров'я дітей і підлітків в шкільному віці виступають рівень шкільного навантаження та організація навчання і виховання [4]. Аналіз літератури показує, що стан здоров'я школярів сільської місцевості вивчено недостатньо. Аналіз робіт, опублікованих у медичних журналах і присвячених фізичній культурі, показує незадовільний стан здоров'я сільських підлітків [8].
Процес фізичного виховання в міській та сільській школах має свої специфічні особливості через значні розбіжності в технічній оснащеності, режимі роботи, регіональних і природних умовах, що вносить свої корективи відносно рівня фізичної підготовленості учнів [9].
В певній мірі дане питання висвітлене науковцями стосовно міських школярів, проте ця проблема залишається відкритою щодо учнів сільських ЗОШ, де одним з недоліків є суперечливість між потребою забезпечити широкий спектр освітніх послуг достатнього рівня якості й неможливістю це зробити для кожної сільської школи.
Мета дослідження: Опрацювати літературні джерела, що визначають особливості фізичного розвитку, стану здоров’я та працездатності сільських школярів. Проаналізувати самооцінку фізичного стану, здоров’я, стомлення та його причини у процесі навчання учнів сільських та міських ЗОШ.
Організація та методи досліджень: У дослідженні взяли участь 1487 осіб, з них 243 хлопців і 232 дівчини 5-11 класів, які навчаються в міських ЗОШ, 507 хлопців і 505 дівчат 5-11 класів, які навчаються у сільських школах.
Для виявлення чинників, що впливають на фізичний розвиток, стан здоров’я, стомлення та його причини в учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл було проведено анкетування.
У наших дослідженнях використовувалися запитання, які не ввійшли до стандартних психодіагностичних методик, але апробовані у сфері фізичного виховання і широко використовуються фахівцями [5, 7].
Результати дослідження та їх обговорення. Самооцінка – це оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей.
За допомогою самооцінки здійснюється саморегуляція поведінки особистості. Людина в процесі спілкування постійно порівнює себе з еталоном і залежно від результатів перевірки, залишається задоволеною, або незадоволеною. Це «внутрішній манометр» особистості, покази якого свідчать про те, як вона себе оцінює, наскільки задоволена собою.
У наших дослідженнях рівень фізичної підготовленості, стан здоров’я, стомлення та його причини підлітки оцінювали самі, відповідаючи на питання анкети: “Як ви оцінюєте свою фізичну підготовленість? ”, “Як ви оцінюєте стан свого здоров’я? ” і “Чи стомлюєтесь ви у школі і через що? ”. Опитувані мали широкий діапазон вибору відповідей і могли варіювати ними відповідно до самооцінки.
Самооцінка стану здоров’я є суб’єктивним показником, але почасти ґрунтується на об’єктивних показниках захворюваності і встановленого діагнозу, який знають діти. Результати відповідей на дане питання засвідчують, що переважна більшість школярів оцінюють своє здоров’я як добре і задовільне. Значна частина хлопці, на нашу думку завищуючи, вважають себе абсолютно здоровими: 24, 85% хл. сільських та 32, 10% хл. міської шкіл. Дані анкетування ми не зіставляли з фактичними даними, тому що це виходило за межі наших досліджень (табл. 1).
 
Таблиця 1
Самооцінка стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості. Оцінка умов навчання у школі. Здоровий спосіб життя. Стомлення та перешкоди успішному навчанню у школярів сільських та міських ЗОШ, % 
 
При обробці відповідей сільських та міських школярів на питання “Як ви оцінюєте стан свого здоров’я”, суттєвих відмінностей не було виявлено. Менший відсоток сільських учнів, на відміну від міських, оцінюють рівень своєї фізичної підготовленості як високий і переважна більшість учнів сільських шкіл вважають свою фізичну підготовленість на середньому рівні: 56, 41% хл. і 68, 32% дч. сільських та 47, 74% хл. і 63, 70% дч. міської ЗОШ.
Аналізуючи відповіді на запитання про присутність стомлення після занять у школі у пункті “так, дуже” спостерігали збільшення відсотків у сільських дітей, порівняно з міськими: 7, 10% хл. і 7, 72% дч. у сільських та 2, 47% хл. і 4, 74% дч. у міських.
При розгляді питання: «Через що Ви найбільш стомлюєтеся?» були отримані такі результати: 54, 64% хл. і 54, 65% дч. сільських та 47, 33% хл. і 51, 72% дч. міських шкіл стомлюються через надмірну кількість уроків, а через те, що на уроках дуже багато завдань стомлюються 18, 93% хл. і 15, 64% дч. сільських та 13, 17% хл. і 12, 07% дч. міських шкіл. Важкий для засвоєння матеріал причиною стомлення, вважають 18, 54% хл. і 19, 01% дч. сільських та 12, 35% хл. і 16, 81% дч. міських загальноосвітніх шкіл.
Отже, аналізуючи результати анкетування, суттєвих відмінностей у відповідях про оцінку стану свого здоров’я не було виявлено. Водночас на стомлення після занять у школі в проведеному дослідженні вказали 57-62% учнів сільських та 52-62% – учні міських шкіл. Анкетування показало, що в сільській місцевості більше дітей, які стомлюється в школі, особливо чітко це виявляється в пункті “так, дуже”. За всіма пунктами питання: «Через що Ви більше всього стомлюєтеся?», – сільські діти виглядають стомленішими.
 
Висновки
 
1. Переважна більшість школярів оцінюють своє здоров’я як добре і задовільне.
2. Дещо менший відсоток сільських школярів, на відміну від міських, оцінюють рівень своєї фізичної підготовленості як високий і переважна більшість учнів сільських шкіл вважають свою фізичну підготовленість на середньому рівні.
3. Серед учнів сільських шкіл більше дітей, які дуже стомлюється у школі.
4. Основними ж причинами втоми сільських дітей є багато уроків та важкий для засвоєння матеріал.
Перспективи подальших розробок з даного напряму. Одним із завдань подальшого дослідження є розробка шляхів оптимізації фізичного виховання сільських школярів.
 
Література
 
Апанасенко Г. Л. Валеология на рубеже веков. Наука в олимпийском спорте / Апанасенко Г. Л. – Спец, выпуск. – 2000. – С. 14-20.
Валеология человека / Сост. В. П. Петленко. – СПб, 1996, Т. 1-5.
Завадская Л. И. Динамика умственной и физической работоспособности младших школьников сельской местности западного Казахстана // Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков: [тез. IV Всесоюз. конф. ] / Завадская Л. И. Дияров А. С., Инкарова Ж. И., Габдулина С. Д. – «Физиология развития человека», М., 1990. – С. 105.
Змановский Ю. Ф. К здоровью без лекарств / Змановский Ю. Ф / М., 1990. – 63 с.
Камаев И. А. Социально-гигиенические особенности организации учебного процесса и режима дня старшеклассников лицеев: [учеб. пособ. ] / Камаев И. А., Павлычева Л. И., Васильева О. Л., Коптева Л. Н., Гиг. и сан. – 2003. – №7. – С. 45-46.
Лавникович В. С. Возрастная динамика показателей физической подготовленности младших школьников сельской местности: [тез. IV Всесоюз. конф. ] Лавникович В. С., Новицкий П. И. «Физическое воспитание и школьная гигиена». – Ч. І. – М., 1991. – С. 86.
Митчик О. П. Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24. 00. 02 / Митчик О. П. Львівський держ. ін-т фізичної культури. – Л., 2002. – 19 с.
Нuk-Wieliczuk E., Mazur J. 1999 Czestosc wystepowania urazow wsrod dzieci wiejskich w zaleznosci od aktywnosci ruchowej. IWFiS, Biala Podliaska, Rocznik Naukowy, t. VI supplement 1, S. 251-258.
Пензулаева Л. И. Физическое воспитание в малокомплектной школе / Пензулаєва Л. И. – 1990. – 314 с.
Сєрих Л. В. Адаптационные возможности детей и молодежи / Сєрих Л. В., Целінко Т. В, Свиридова О. О. Мат. VI Международной научно-практической конференции / (14-16. 09. 06), м. Одеса, 2006. – С. 118.
Цюпак Ю. Вплив просвітницької та пропагандистської роботи на рухову активність молодших школярів сільських шкіл // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: [зб. наук. пр. ] / Цюпак Ю., Цюпак Т. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. − Т. 2. − 312 с.
Фото Капча