Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сценарій як метод якісного аналізу

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Види сценаріїв та умови їх застосування
2. Загальна методика побудови сценаріїв
3. Переваги та недоліки використання апарату ймовірностей при побудові сценаріїв
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Одним із основних способів довгострокового планування, який активно використовується у більшості західних компаній протягом останніх десятиліть, є сценарне планування. Розробка сценаріїв використовується як альтернатива лінійному плануванню, застосування якого часто демонструє неефективність та неточність при побудові стратегічних планів і прогнозів.

Головний інструмент сценарного планування - сценарний аналіз. Цей метод застосовується для стратегічного управління процесами з високим рівнем невизначеності. Сценарії - це спосіб аналізу складного середовища, у якому є безліч значимих та взає-мопов’язаних тенденцій та подій.

Аналіз сценаріїв (сценарний аналіз) - метод прогнозування, він полягає в поділі всієї сукупності можливих подій на декілька груп та у визначенні логічної послідовності наслідків для кожної групи подій. Застосовується у разі, якщо ймовірність виникнення різних подій майже однакова та існує необхідність заздалегідь обрати стратегію дій в рамках кожного сценарію.

Сценарій - можливий набір подій, що визначає розвиток тих чи інших факторів, які впливають на результат діяльності. Існують різноманітні підходи до роботи із сценаріями, звідки виникають відмінності у типах самих сценаріїв та методах їх побудови.

На початку 1980-х р. методика сценарного планування перетворилася на комплексну методологію, що застосовувалась у 68% великих компаній. Пізніше до загальноприйнятої методології було включено врахування факторів невизначеності, мінливості зовнішнього середовища системи, що моделюється.

На сьогодні актуальним є аналіз існуючих підходів і методик побудови сценаріїв для моделювання процесів різної природи. Слід оглянути найпоширеніші типи сценаріїв та умови їх застосування, оцінити прийнятність використання того чи іншого методу при розв’язанні різноманітних задач. Крім того, необхідно проаналізувати вимоги, яким мають задовольняти сценарії для того, щоб моделювання процесу в поставленій задачі було достовірним, та оцінити можливості застосування сценарного підходу.

 

Список використаних джерел: 
  1. Галушко О. С. Змістовні методи прогнозування / О. С. Галушко // Мультиверсум : Філософський альманах: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. - К., 2008. - Вип. 73. - С. 221-230.
  2. Загірська І. О. Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів / І. О. Загірська, І. Бідюк // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - №08 (84). – 2012. – С. 137-142.
  3. Квейд Э. Анализ сложных систем / Э. Квейд // под ред. И. И. Андреева, И. М. Верещагина. – М.: Советское радио, 1969. - 520 с.
  4. Кульба В. В. Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем / В. В. Кульба, Д. А. Кононов, С.А. Косяченко, А. Н. Шубин. - М.: Синтег, 2004. – 296 с.
  5. Полянська А.С. Сценарний метод формування напрямків розвитку організа-цій / А.С. Полянська // Економічний простір. - №13. – 2008. – С. 208-214.
  6. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу: навч. посібник / К.О. Сорока. – ХНАМГ:, 2004. – 291 с.
  7. Хогвуд Б., Ганн Л. Политическое прогнозирование // По кн.: B.Hogwood, L.Gunn Policy Analysis of the Real World. Oxford, 1989 // Вестник Московс-кого университета. Сер. Социально-политические исследования. – 1994. – № 6. – С. 45-49.
  8. Юдицкий С.А. Сценарный подход к моделированию поведения бизнес- систем / С.А. Юдицкий. – М.: Синтег, 2001. – 112 с.
  9. Schoemaker P. J. H. Using Scenarios in Strategic Planning / Paul J. H. Shoe-maker // R&D Meets M&A. – Philadelphia: Chemical Heritage Press, 2004. – Ch.12. – P. 81-90.
11010
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.