Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Що таке почуття та емоції

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Т. Гринюк,
Д. Гринюк
 
Що таке почуття та емоції
 
Анотація
В статті розглядаються поняття почуття, як ставлення людини до навколишнього світу – до інших людей, до предметів, речей, навіть до кольору, запаху, форми. Все викликає в нас емоційний відгук, але емоції не існують в психіці людини відокремлено: вони пов'язані із складними і сталими почуттями, а це є шлях до підвищення безпеки життєдіяльності людини в навколишньому середовищі.
 
Аннотация
В статье рассматриваються понятия чувства человека к окружающему миру – к людям, к предметам, вещам, даже к цвету, запаху, формам. Все это вызывает у нас эмоции, которые не существуют отдельно в психике человека, потому что они тесно сплетаються с сложными и постоянными чувствами, от которых зависит путь к повышению безопасности жизни и деятельности человека в окружающем мире.
 
Annotation
This article deals with understanding of feeling as one's attitude to surrounding world to other people, to objects, to things, even to color, to smell and to shape. We react on everything by emotional response but emotions don't exist in person's psychology separately: they connect with compound and constant feelings and it is the way of safity of vital activity increasing in surrounding world.
 
Ще з часів Платона вважали, що душа людини поділяється на розум і почуття. Розум спрямовує, керує, веде особу по правильному шляху. За його допомогою людина зіставляє свою поведінку з нормами моралі, суспільними поглядами. А що таке почуття? Почуття – це ставлення людини до навколишнього світу: до інших людей, до предметів, речей, навіть до кольору, запаху, форми. Почуття полярні – ми любимо і ненавидимо, відчуваємо задоволення і незадоволення, радіємо й сумуємо. В почутті виділяють також його силу. Залежно від того, наскільки ми поважаємо людину чи колектив, – будемо відчувати сильне або слабке почуття. Сила почуття проявляється і як глибина його. Сильне почуття – це почуття, яке нас повністю захоплює, – воно не дозволяє думати ні про що інше, ми цілком у нього в полоні. Глибина почуття – це його сталість, тривалість. Щоб почуття було глибоким, воно повинно живитись чимось, мати невичерпне джерело. Так як почуття у своєму розвитку мінливе, то виділяють динаміку переживання, яке виникло, та динаміку тривалого почуття. Динаміка переживання характеризується поступовим наростанням напруженості, кульмінацією, а потім його спадом. Динаміка тривалого почуття – почуття, що виникло, більш складна, бо воно може залишатися довгий час яскравим і хвилюючим, якщо постійно підтримується об'єктом цього почуття.
Почуття мають зміст. В свою чергу, зміст того чи іншого почуття визначається потребами – культурними, природними, духовними, соціальними, особистісними. Задоволення потреби викликає у нас позитивний емоційний стан. Зрозуміло – все, що заважає нормальному задоволенню потреби, породжує більше чи менше незадоволення, яке може призвести до небезпек.
А як же ми розрізняємо почуття? Розпізнаємо ми ті чи інші почуття так само, як ми пізнаємо людину – по обличчю, рухах або по інших властивостях. Більшість почуттів ми визначаємо безпомилково: от у цієї людини горе, а та радісна, ця чомусь роздратована. Зміст почуття людей визначається їх способом життя, реальними суспільними відносинами.
У процесі нашої життєдіяльності ми користуємось двома термінами – «почуття» та «емоція». Почуття – це стійкий емоційний стан, який визначає ставлення як до конкретної події або людини, так і до уявлення, а емоції - це психічні процеси, які відображають у формі переживання особисту оцінку і значущість зовнішніх обставин і ситуацій. Емоційна реакція може виступати і у вигляді стійкого ставлення людини до певних об'єктів і як короткочасне переживання. Зрозуміло, що короткочасне переживання відрізняється від сталого і сформованого почуття. Така тимчасова емоція гостро протікає внутрішньо і яскраво проявляється зовні. Це гнів, страх, радість, горе, сором, співчуття, жаль. Емоції, як правило, зв'язані з безпосередніми враженнями.
Однак емоції не існують в психіці людини відокремлено: вони пов'язані із складними і сталими почуттями. Загальне стале почуття проявляється в конкретних емоціях: ми в захопленні від музики у виконанні відомих виконавців, засмучені, що сьогодні не вдалося потрапити на концерт, та ін.
Діапазон різноманітних емоцій, за допомогою яких проявляються почуття, може бути великим: все залежить від змісту самого почуття, його сили, сталості, його значимості для людини. Почуття нерозривно пов'язані з особливостями особистості людини, їх зміст визначається тими конкретно-історичними, соціально-економічними умовами, в яких вона живе.
Виділяють моральні, естетичні та інтелектуальні почуття. В моральних почуттях виражається ставлення людини до колективу, до своїх обов'язків, до колективу, до поведінки оточуючих людей. Позитивна оцінка оточуючими викликає у людини почуття задоволення своїми вчинками, негативна – муки сумління, докори совісті. Моральні почуття – це почуття відповідальності за доручену справу, почуття дружби, колективізму, почуття честі і гідності. Джерелом моральних почуттів є суспільне життя людей, їх взаємини, а особливість моральних почуттів – їх дійовий характер.
До інтелектуальних почуттів належать переживання, які виникають і проявляються в розумовій, пізнавальної діяльності людини: це любов до знань, почуття нового, почуття здивування, сумніву, впевненості й невпевненості, успіху й невдачі та ін. Джерелом цих почуттів є навчальна діяльність, самостійна робота над книгою, творча виробнича діяльність, дослідницька робота. До інтелектуальних почуттів відносять і почуття нового – прагнення до творчості, пошуку в галузі науки й техніки, літератури та мистецтва.
Естетичні почуття виникають у людини в процесі сприймання прекрасного. Прекрасне оточує нас всюди: це і природа, і мистецтво, і люди. Сприймання краси природи викликає у нас радісне почуття.
Таким чином, людина може перебувати в великому розмаїтті емоційних станів. Певні емоційні реакції притаманні людині від народження – це первинні емоції: страх, тривога, радість, гнів та ін. Вторинні емоції формуються внаслідок її соціальності та усвідомлення власного «Я» (образа, провина, сором, заздрість тощо).
Цілком природно, що існують позитивні і негативні емоції: задоволення, впевненість, успіх, натхнення, а також страх, лють, горе тощо.
Емоційна урівноваженість сприятливо впливає на життєдіяльність людини в цілому і зменшує її залежність від обставин.
Пізнавши психіку людини, а саме, почуття та емоції, можна завжди знайти шлях до підвищення безпеки її життєдіяльності в навколишньому середовищі.
 
Література:
 
1.Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. - М. : Изд-во Московского университета, 1986.
2.Лук А. Н. Эмоции и чувства. – М. : Знание, 1972.
3.Якобсон П. М. Психология чувств: Хрестоматія по психологи. – М. : Наука, 1984. -287с.
4.Платонов К. К. К проблеме человеческой деятельности. – М. : Наука, 1989. – 354с.
5.Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. – Казань: Изд-во Казанського университета 1987. – 262с.
6.Русалова М. Н. Экспериментальное исследование эмоциональных реакцій человека. – М. : Наука, 1979. – 170с.
7.Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304с.
8.Цимбалюк І. М. Психологія: Навч. посіб. – К: ВД « Професіонал», 2004. - 216с.
9.Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / За ред. В. Г. Цапка. – К. : Знання, 2006. – 397с.
10.Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / За ред. Є. П. Желібо. – К: Каравела, 2005. – 344с.
Фото Капча