Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шкільна дезадаптація та акцентуація характеру у підлітковому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретична частина
1.1. Адаптація – сутність та види
1.2. Дефекти навчально-виховного процесу, які сприяють шкільній дезадаптації
1.3. Сутність акцентуації. Типи акцентуації
1.4. Особливості психологічної і психопедагогічної роботи з акцентуатами
2. Практична частина
2.1. Тестування за методикою діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда
2.2. Тестування за методикою К. Леонгарда "Визначення акцентуації характеру"
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Тема роботи “Шкільна дезадаптація та акцентуація характеру у підлітковому віці” була обрана мною не випадково, а на основі того, що питання проблем психологічного розвитку дітей у підлітковому віці стоїть на сьогодні надзвичайного гостро.

Справа у тому, що в нинішній, інтенсивно змінний час не те що дітям, а й часто дорослим важко швидко адаптуватися до якихось нових умов середовища, що призводить до виникнення стресових ситуацій, нервових зривів тощо. Для дітей підліткового віку, – школярів 13-15 років, такі явища характерні появою акцентуацій характеру, які найчастіше є результатом шкільної дезадаптації.

Формування акцентуалізованих особистостей у шкільному віці загрожує поступовим переходом акцентуації у патологічний стан: маній та неврозів. Саме тому встановлення наявності акцентуацій характеру та їх корекція на якомога ранішій стадії є важливим завданням, насамперед, шкільного психолога, а також педагогів та батьків. Адже при оперативній діагностиці цього психічного явища набагато легше побудувати правильну стратегію і тактику виховної та психологічної корекції в залежності від виду акцентуації.

У світлі сказаного вище мета випускної роботи визначається у наступному – набути практичних навичок у діагностуванні та корекції акцентуацій характеру та допомога підліткам стосовно проблеми дезадаптації у якості шкільного психолога-консультанта.

Відповідно, актуальність обраної теми пояснюється взесрозтаючою кількістю учнів середніх класів, у яких спостерігаються відхилення норм характеру та темпераменту, що призводить до дезадаптації їх у шкільному середовищі, створюючи, тим самим, проблеми як самим підліткам, так і батькам та педагогам.

Щодо новизни дослідження, то остання полягає у тому, що з кожним поколінням, кожним новим набором до школи, а особливо тепер, у надміру інформатизованому суспільстві, характерологічні особливості підлітків щоразу інші, оскільки процес формування особистості підпорядкований динамічним зовнішнім умовам.

Об’єкт і предмет дослідження відповідно визначаються як психологічні процеси у підлітковому віці, які відбуваються при виникненні дезадаптації та проявів акцентуацій характеру і зовнішні умови, процеси, чинники, які впливають на появу згаданих відхилень.

Основними літературними джерелами, на яких грунтується робота, є наукові праці, монографії та посібники у галузі практичної та теоретичної психології, зокрема, вікової, таких авторів, як Ю. Є. Альошина, А. С. Коноводова, К. Леонгард, А. Є. Личко, А. Б. Коваленко та інших.

Я сподіваюся, що робота матиме визначене практичне значення для студентів психологічних та соціологічних спеціальностей як приклад дослідження, батьків та педагогів у якості визначення проблематики підліткової психології і, звичайно, для самих підлітків, які змогли отримати психологічну допомогу у процесі виконання роботи.

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г. С. Некоторые особенности педагогического общения с подростками//Вопросы психологии, 1988 г. - № 2.
 2. Алёшина Ю. Е., Коноводова А. С. Взаимоотношения подростков в школьном коллективе//Вопросы психологии, 1988 г. - № 3.
 3. Буянов М. И. Ребёнок из неблагополучной семьи//Записки детского психиатра. – М.: Просвещение, 1989 г.
 4. Волкова Н. П. Педагогіка/навч. пос. – К.: ВЦ «Академія», 2001 р.
 5. Гуткина Н. И. Психологические проблемы общения учителя с подростком// Вопросы психологии, 1995 г. - № 7.
 6. Дубровина И. В. Рабочая книга школьного психолога. – М.: Ависта, 1995 г.
 7. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. – М.: Ависта, 1991 г.
 8. Дубровина И. В., Лисной М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. – М.: Здоровье, 1982 г.
 9. Корнєєв М. М., Коваленко А. Б. Соціальна психологія/підр. – К.: Вища школа, 1995 р.
 10.  Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989 р.
 11.  Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Наука, 1981 г.
 12.  Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – М.: Наука, 1983 г.
 13.  Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: Вища школа, 1990 р.
 14.  Обухова Л. Ф. Возрастная психология. – М.: Просвещение, 1996 г.
 15.  Овчарова Р. В. Практическая психология в школе. – М.: Высшая школа, 1996 г.
 16.  Панок В. Г., Титаренко Т. М., Чепелєва Н. В. Основи практичної психології. – К.: Либідь, 2001 р.
 17.  Пергаменщик Л. А., Фурманов И. А.. Аладьин А. А., Отчик С. В. Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном процессе. – Минск, 1992 г.
 18.  Райгородский Д. Я. Методики и тесты//Практическая психодиагностика. – Самара.: изд. дом. «Бахрах-М», 2002 г.
 19.  Реан А. А. Психологическая служба школы//Принципы деятельности и работа с «трудными». – М.: СПб, 1993 г.
 20.  Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога/уч. пос. в 2 кн. – М.: СПб, 2002 г.
3939
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).