Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шкільний курс біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Тематичне та поурочне планування
2. Методика складання конспекту уроку
Список використаної літератури
 
1. Тематичне та поурочне планування
 
Поурочний план і план-конспект уроку є основними документами з організації теоретичного навчання. Поурочні і тематичні плани викладач розробляє до початку занять у відповідності з навчальним планом і робочою програмою за предметом для визначення системи знань і своєчасної підготовки до занять.
При розробці поурочного або тематичного плану необхідно визначити обсяг навчального матеріалу, який вивчається на кожному уроці, встановити міжпредметні зв'язки, виявити рівень підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, проаналізувати міжпредметні зв'язки і зв'язки з виробничим навчанням, вибрати наочні засоби навчання.
Головна вимога до поурочного плану – відображення динаміки цілей навчання від уроку до уроку: ознайомлення, формування, вдосконалення знань, умінь і навичок. Перехід учнів від нижчого до вищого рівня знань та умінь відбувається шляхом продуманої системи вправ з метою засвоєння знань, формування умінь і використвання їх для вирішення навчальних і практичних завдань.
Поурочне і тематичне планування дозволяє систематизувати навчальний матеріал з врахуванням внутрішньо- та міжпредметних зв'язків, розділити його зміст на частини, доступні для засвоєння, вибрати типи уроків, запропонувати систему самостійних робіт на уроках, підготувати комплекс дидактичного забезпечення і технічних засобів навчання, сформулювати систему навчальних цілей, вибрати методи і засоби навчання.
Поурочний план – це документ багаторазового використання, який можна змінювати, вносити доповнення і уточнення у відповідності з ростом професійної майстерності.
Наявність в поурочному плані тих чи інших компонентів (розділів, граф) залежить від змісту навчальної дисципліни, рівня підготовки учнів, навчально-матеріальної бази.
Найважливішим компонентом поурочного або тематичного планування є відбір змісту навчального матеріалу. В цьому компоненті плану визначають професійну спрямованість кожного уроку: виділяють поняття, закономірності, приводять факти про сучасні досягнення науки, історичні, політехнічні, практичні відомості тощо. Важливо встановити зв'язок з раніше вивченим навчальним матеріалом, логіку пояснення протягом всього уроку.
Перед розробкою поурочного плану викладач повинен визначити:
які нові знання, уміння і навички повинні засвоїти і сформувати учні;
які професійні знання, уміння і навички формуються в цілому і по певній навчальній дисципліні зокрема;
на якому розділі потрібно зупинитись детально, а де можна дати загальний огляд;
розподілити навчальний матеріал за складністю і значущістю.
При такій формі планування легше урізноманітити методику проведення уроків, вдосконалювати основні форми організації навчальної діяльності, види самостійної роботи учнів на уроках і вдома.
 
Поурочний план розробляють у у вигляді таблиці за наступною рекомендованою формою: 
№ з/пНазва теми програми і тем уроківЦілі урокуТип і вид урокуМетодичне забезпечення урокуНаочні посібники ТЗНМатеріальне забезпечення урокуМіжпредметні зв'язки (предмет, тема) Зв'язок з виробничим навчаннямСамостійні роботи учнів на уроціДомашні завдання учням
1234567891011
 
 
Планування професійно-практичної підготовки значно допомагає у підготовці до уроку і дозволяє обгрунтувати всі компоненти навчально-виробничого процесу, планувати системи уроків з урахуванням усіх чинників, матеріально-технічного і методичного забезпечення, змісту самостійних робіт, міжпредметних зв'язків тощо.
Поурочне планування удосконалює працю педагога, покращує його підготовку до уроку, сприяє якості навчання. Розробка детального поурочного плану – робота кропітка, складна, але вкрай необхідна.
Найбільш складною і важливою частиною тематичного плану є розподіл теми на уроки і формулювання цілей. Необхідно пам'ятати, що одна з головних вимог до уроку – чіткість його цілей і визначення змісту.
Щоб правильно розподілити матеріал теми на уроки, необхідно враховувати його посильність і доступність учням, складність і трудомісткість прийомів і способів роботи, новизну, важливість для виконання робіт у майбутньому, порядок вивчення, об'єкти робіт, на яких вони будуть відпрацьовуватись.
Відомо, що послідовність вивчення матеріалу тем в цілому визначається програмою, однак педагог, з врахуванням свого досвіду і умов навчання, на які він орієнтується, може в розумних межах змінювати її при обов'язковій умові повного вивчення програми.
Загальні питання поурочного плану включають:
1- дата;
2 – номер уроку по темі;
3 – тема уроку;
4 – тип уроку;
5 – триєдине завдання уроку;
6 – методи навчання;
7 – повторюваний матеріал, який актуалізує опорні знання і уміння учнів;
8 – види контролю знань і зворотного зв'язку;
9 – плановані знання, уміння і навички, формування яких проводитиметься на уроці.
Часткові питання, розв'язувані на уроці:
1 – реалізація виховного потенціалу уроку;
2 – зв'язок навчального матеріалу з життям і практикою;
3 – дидактичні засоби уроку;
4 – самостійна робота учнів на уроці;
5 – методи закріплення пройденого на уроці;
6 – домашнє завдання (репродуктивного характеру і творче).
Порівняно легко розподілити на уроки програму операційних тем, оскільки в них чітко вказані прийоми і способи робіт, які учні повинні виконати. Складніше розподіляти на уроки матеріал комплексних тем, оскільки при цьому даються лише загальні рекомендації про характер робіт і основні технічні вимоги до їх виконання.
Планувати послідовність вивчення уроків за комплексною темою, виходячи з педагогічних завдань, тобто на підставі технології виконання робіт, неможливо, оскільки практично дуже важко забезпечити фронтальне виконання всіма учнями однієї і
Фото Капча