Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи подолання конфліктів у малій групі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні основи конфліктів та їх конструктивного вирішення в малих групах

1.1. Сутність, функції і структурні компоненти конфлікту в малій групі
1.2. Механізми вирішення конфліктів у малій групі
ІІ. Дослідно-експериментальна робота з формування досвіду конструктивного розв’язання конфліктів у малій підлітковій групі
2.1. Діагностика конфлікту в малій підлітковій групі
2.2. Аналіз динаміки і методичні основи процесу формування досвіду конструктивного вирішення конфліктів у підлітків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Історія людства з давніх часів і досі засвідчує, що конфлікти існували завжди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія людей. Життя доводить, що конфлікт не відноситься до тих явищ, якими можна управляти на основі життєвого досвіду і здорового глузду. Ефективний вплив на конфлікт може бути зроблений лише в тому випадку, коли ми досить глибоко розуміємо справжні причини виникнення конфлікту, уявляємо закономірності його розвитку і володіємо механізмами вирішення. У зв'язку з цим особливого значення набуває такий феномен, як конфлікт у малих групах.

Природа конфлікту у малих групах відрізняється тим, що в зіткненні бере участь особистість і колектив, а не дві людини. Крім того, даний конфлікт завжди супроводжується значною психологічною напругою, яку одній людині, а часто, у випадку психолого-педагогічного конфлікту, й дитині, набагато тяжче пережити, ніж колективу.
В останні роки ідея про визначальну роль конфліктів у розвитку особистості в складі малої групи і формуванні міжособистісних відносин стала в психології загальновизнаною. Лише сильна особистість, здатна конструктивно вирішувати конфлікти, а не уникати їх, готова жити і працювати в безупинно змінному світі, здатна сміливо розробляти власні стратегії поведінки, самостійно і нетрадиційно мислити, здійснювати моральний вибір і нести за нього відповідальність перед собою і суспільством.
У зв'язку із цим актуалізується завдання створення психолого-педагогічних умов для формування в малих групах досвіду конструктивного вирішення і врегулювання конфліктів. Умови такої діяльності визначаються не лише як сукупність факторів і обставин, від яких залежить ефективність процесу вирішення конфліктів, але і як середовище, у якому протікає даний процес.
Стан дослідження проблеми. Інтерес до проблеми конфліктів у малих групах формувався у вітчизняній науці давно, але найбільший розвиток він одержав в останні десятиліття. Науковою розробкою проблеми конфліктів займалися видатні психологи і педагоги, зокрема, загальні питання теорії конфліктів всивітлені у працях таких вчених, як Абрамов Ю., Андрєєв В., Анцупов А., Шипілов А., Громова О., Дмітрієв А., Кудрявцев В., Кудрявцев С., Дойч М., Дятченко Л., Ільяєва І., Цибренко Р., Журавльов В., Крогіус Н., Мастенорук У., Обозов Н., Сельчонок К., Рыбакова М., Петровська Л. та ін. Питаннями шляхів і методів врегулювання конфліктів у малих групах присвячені роботи Андрєєва А., Донцова А., Полозової Т., Захарової Ю., Журавльова А., Корнєва М., Огаренко В., Малахової Ж., Орбан-Лембрик Л., Трухіна І., Хащенко В., Циби В., Швачко О., Бойко В., Джонсона В., Паригіна Б. та ін.
Об'єкт дослідження - процес формування досвіду конструктивного вирішення конфліктів у малій групі.
Предмет дослідження - психолого-педагогічні умови конструктивного вирішення конфліктів у малій групі.
Мета дослідження – з'ясування особливостей виникнення і перебігу конфліктів у малій групі, розробка і апробація методики навчання управлінню і ліквідації конфліктних ситуацій членами малої групи.
Гіпотеза дослідження - процес формування досвіду конструктивного вирішення конфліктів у малій групі буде ефективним при реалізації сукупності психолого-педагогічних умов: створенні комфортного психолого-педагогічного клімату в малій групі, що надає широкі можливості для формування досвіду конструктивного вирішення конфлікту; здійсненні системи заходів для розвитку мотивації до конструктивного врегулювання і вирішення конфліктів; наповненні змісту підготовки членів групи спеціальними знаннями про сутність, структуру, функції конфлікту і механізми його конструктивного вирішення; розробці механізму, системи методів, які формують вміння і навички конструктивного врегулювання конфліктів.
У відповідності із проблемою, предметом, об'єктом і метою дослідження були поставлені наступні завдання:

 • з’ясувати сутність, функції і структурні компоненти конфлікту в малій групі;
 • висвітлити механізми вирішення конфліктів у малій групі;
 • провести діагностику конфлікттних ситуацій у малій підлітковій групі;
 • проаналізувати динаміку і методичні основи процесу формування досвіду конструктивного вирішення конфліктів у підлітків.

Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань було забезпечено комплексом взаємодоповнюючих методів дослідження, серед яких слід назвати методи теоретичного аналізу фахової літератури; діагностичні (бесіда, тестування, самооцінка, експертна оцінка, узагальнення незалежних характеристик); обсерваційні (пряме, непряме і тривале спостереження); експериментальні (констатуючий і формуючий експерименти).
Практичне значення. Матеріали дослідження можуть бути використані при розробці факультативів з проблем конструктивного вирішення і врегулювання конфліктів. Матеріали дослідження можуть бути використані в системі перепідготовки і підвищенні кваліфікації педагогічних працівників, при читанні спеціальних курсів з конфліктології.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Обсяг роботи склав 47 сторінок, список використаної літератури містить 38 джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамов Ю. В. Конфликтный процесс и составляющие его понятия. // Кентавр. -1994. - № 4. - С. 158-160.
 2. Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1.2. - М.: 1982. - 234 с.
 3. Андреев А. А. Анализ конфликтных ситуаций как методика изучения установок в среде педагогического общения / Профессионально-педагогические аспекты психологической культуры учителя: Межвузовский сборник научных трудов. - Псков. 1990. - С. 75 - 90.
 4. Андреев В. И. Конфликтология: исскуство спора, ведения переговоров, разрешение конфликтов. - М.: Народное образование, 1995. - 128 с.
 5. Анцупов А. Я. Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов - M.: Юнити, 1999. - 551 с.
 6. Бойко В. В. Социально - психологический климат коллектива и личность. - М.: Мысль, 1983. - 207 с.
 7. Громова О. Н. Конфликтология. Курс лекций. - М.: Издательство ЭКМОС,2000. - 320 с.
 8. Джонсон, Дєвид В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування. - К.: КМ Академія, 2003. -285 с.
 9. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. - М.: 1993. - 211 с.
 10. Дойч М. Разрешение конфликта. Конструктивные и деструктивные процессы // Социально - политический журнал. - 1997. - № 1. - С. 19-21.
 11. Донцов А. И. Полозова Т. А. Проблема объективных детерминант межличностного конфликта в группе // Вестник МГУ Сер. 14 Психология. - 1982. - № 4. - С. 23 - 32.
 12. Дятченко Л. Я., Ильяева И. А., Цыбренко Р. Я. Конфликты: многообразие пути и способы преодоления: [по материалом международной конференции Белгород май 1993]. // Социальные исследования. - 1993. - № 11. - С. 153-156.
 13. Журавлев А. Л. Социальная психология личности и малых групп // Психологический журнал. - 1993. - № 4. - С. 4 - 15.
 14. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии: Учебник. -М.: Роспедагенство, 1995. - 184 с.
 15. Захарова Ю. Б. О моделях психологической защиты на уровне межгруппового взаимодействия // Вестник Московского университета Сер. 14 Психология. -1991. - № 3. - С. 11-17.
 16. Коломенский Я. А. Межличностные отношения в классном коллективе и их изучение. Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии - Минск: 1980. - С. 64 - 88.
 17. Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. - К.: Академвидав., 1995. - 303 с.
 18. Крогиус Н. В. Личность в конфликте. - Саратов: Издательство Саратовского университета, 1976. - 142 с.
 19. Лазовцева В. Н. Роль учителя в преодолении конфликтов между подростками - одноклассниками. // Вопросы психологии. - 1986. - № 4. - С. 82-89.
 20. Мастенорук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 256 с.
 21. Обозов Н. Н. Психология конфликта и способы его разрешения: метод, пособие - СПб: МАЛИ, 1993. - 46 с.
 22. Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Гуманітарний ун- т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2002. - 291 с.
 23. Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія: У двох книгах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Либідь. - 573 с.
 24. Парыгин Б. Д. Социально - психологический климат коллектива. - М., 1981. - 190 с.
 25. Педагогика / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Новая школа, 1995. 367 с.
 26. Педагогическая диагностика в школе. / А. И. Кочетов, Я. Л. Коломенский, И. И. Проконьев и др. / под редакцией А. И. Кочетова. -Минск: Народное просвещение, 1987. - 223 с.
 27. Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта // Теоретическая методология. Проблемы социальной психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1977. - С. 126-143.
 28. Прикладная конфликтология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельчонок. - Минск: Харвест, 1999. - 624 с.
 29. Райгородский Д. Я. Практическая диагностика. Методики и тесты. - Самара: Издательский дом "БАХРАХ - М", 2000 - 672 с.
 30. Ребус Б. М. Психологические особенности детей подросткового возраста. - Ставрополь: СГПИ, 1993. - 59 с.
 31. Рыбакова М. Н. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: книга для учителя - М.: Просвещение, 1991 - 127 с.
 32. Сегрева А. С., Арайза Н. Разрешение социального конфликта: личностно-центрированная модель [Ст. изд. Мексика]; пер. с англ. // Вопросы психологии. - 1993. - № 5. - С. 109 - 113.
 33. Скотт Г. Дж. Способи вирішення конфліктів. - К.: Наукова думка, 1991. - 208 с.
 34. Собчик Л. Н. Диагностика межличностных отношений. - М.: МКЦ, 1990. - 47 с.
 35. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -335 с.
 36. Хащенко В. А. Способы разрешения межличностного конфликта в экспериментальных условиях жизнедеятельности // Психологический журнал. - 1993. - № 3. - С. 38-46.
 37. Циба В. Т. Системна соціальна психологія: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 327 с.
 38. Швачко О. В. Соціальна психологія: Навчальний посібник для студентів непсихологічних спеціальностей вищих начальних закладів. -К.: Вища школа, 2002. -110 с.
197
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.