Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи формування правової держави в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
175 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність
 2. Основні ознаки правової держави
 3. Основні завдання щодо формування правової держави в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Фіксація поняття правова держава у ст. 1 Конституції України, де зазначається: “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава”, власне, перетворила його на одну з тих реалій, на один із тих чинників, які визначають розвиток нашого суспільства та держави нині, і, як ми твердо сподіваємося, визначатимуть його й у перспективі майбутнього державного розвитку. Причому це конституційне положення виступає не лише орієнтиром загального державного розвитку, а й чітко вказує на певну модель організації відносин у суспільстві, а також між суспільством та державою, що має бути реалізована в Україні. 

Актуальність звернення до тематики правової держави, до проблем теоретико-концептуального осмислення цього поняття та сфери практичної реалізації принципів правової держави зумовлюється одразу кількома важливими моментами. По-перше, це те, що можна було б визначити як “практична актуальність дослідження”, адже успішна практична реалізація тієї або іншої ідеї (а тим паче того складного комплексу теоретичних уявлень, які пов’язуються з поняттям “правова держава”) неможлива, якщо нам бракуватиме ясного та чіткого розуміння змісту цієї ідеї.

Інший фактор, який робить дослідження тематики правової держави одним із найактуальніших завдань сьогодення, є критично низький рівень поваги до права та закону, який останнім часом поширився на суспільний і державний організм. Властива як нашому суспільству, так і представникам державної влади, неповага до права породила сьогодні реальну небезпеку перетворення держави на суцільну корумповану, псевдоправову та псевдодемократичну систему. Причому реальна небезпека цього усвідомлюється як на рівні суспільства, так і на рівні державної влади. 

Звернення до теми правової держави є актуальним і з огляду на загальну потребу правової освіти населення та підвищення правової культури громадян. Без чіткого розуміння того, що саме являє собою правова держава і яким чином вона функціонує, унеможливлюється розв’язання основних завдань Національної програми правової освіти населення.

Все це робить необхідним та актуальним подальший аналіз проблем практичної реалізації теоретичної моделі правової держави в сучасних умовах.

Мета дослідження - дослідити поняття правової держави, охарактери-зувати її сутність, принципи та ознаки, запропонувати перспективні завдання розвитку та шляхи їх розв’язання в чинному вітчизняному державотворчому процесі.

Об’єкт дослідження - правова держава та суспільні відносини, що формуються у процесі реалізації праводержавної моделі, об’єктивні проблеми, пов’язані з її втіленням.

Предмет дослідження - теоретична модель правової держави, її конструкція на основі залучення трьох способів аналізу: історико-правового, теоретико-правового, нормативно-правового і пов’язані з цим проблеми її практичної реалізації в сучасних умовах.

Методи дослідження. Серед загальнонаукових методів слід назвати діалектичний, історичний та історико-компаративний аналіз. Особливо слід наголосити на значущості системного та функціонально-структурного методів, які дозволили не лише визначити логічний порядок проведення наукового дослідження, а й продемонструвати взаємний зв’язок між різними підходами та способами концептуального осмислення як праводержавності в цілому, так і конкретних шляхів практичної реалізації теоретичної моделі правової держави. Паралельно було використано порівняльно-правовий метод, якій дав змогу дослідити різні моделі правової держави, а також досвіт їх реалізації в конституційно-правовій практиці зарубіжних країн та України. Серед спеціальнонаукових методів дослідження слід назвати методи нормативного і компаративно-конституційного аналізу та формально-юридичний метод, які дозволили у контексті юридичних категорій осмислити сучасні проблеми практичної реалізації теоретичної моделі правової держави.

 

Список використаних джерел: 
 1. Арнаутов П. Забезпечення верховенства права як основа розвитку правової державності / П. Арнаутов // Політичний менеджмент. - 2010. - № 6. - С. 35-41.
 2. Атаманчук Ю.М. Правова держава і громадянське суспільство / Ю.М. Атаман-чук // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – 2008. - №1. – С. 3-7.
 3. Бойчук М.А. Статус правової держави в системі демократії / М. А. Бойчук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. - К.:Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С.557-560.
 4. Головащенко О. С. Соціальна та правова держави: аналіз співвідношення моделей / О. С. Головащенко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 50–55.
 5. Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р. Ф. Гринюк. - К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. - 388 с.
 6. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави: навч. посіб. / Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. - К. Правова єдність, 2008. - 270 с.
 7. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конст-рукції та наукові концепції): навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.
 8. Козюбра М. І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М. І. Козюбра // Наукові записки Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - 2007. - Т. 64: Юридичні науки. - С. 3-9.
 9. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 10. Лебедєва О. В. Правова держава: поняття та принципи / О. В. Лебедєва // Альманах права. -  Випуск №3. -  2012. – С. 203-207.
 11. Оніщук М. В. Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави / М.В. Оніщук // Віче. - 2010. - № 18. - С. 6-7.
 12. Оніщук М. В. Україна як правова держава: реалії і проблеми / М.В. Оніщук // Часопис Київського університету права. – 2011. - №2. – С. 81-85.
 13. Політологія / В.Ф. Панібудь-ласка, Є.В. Перегуда, Н.І. Рижко, С.В. Сте-ценко, П.П. Оксюковський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2009. - 88 с.
 14. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 15. Скакун О. Ф. Верховенство права і правова держава: співвідношення понять / О. Ф. Скакун // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / № 841 / редкол.: М. В. Руденко та ін. - Серія: «Право», зб. наук. пр. - Х., 2009. - С. 9-13.
 16. Скрипнюк О. В. Правова, соціальна держава в Україні: конституційні основи та тенденції розвитку / О. В. Скрипнюк // Правова держава. - 2001. - Вип. 12. - С. 186-197.
 17. Тацій В. Я. Людина і правова держава: проблеми взаємовідносин і взаємодії // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2 (53). – С. 7.
 18. Тертишник В. Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності / В. Тертишник // Вісн. НАН України . - 2007. - № 3. - С. 23-29.
 19. Троцюк А. Законність і правопорядок як основні ознаки правової держави / А. Троцюк // Студентська молодь і науковий поступ: Матеріали VI Між-вузів. щоріч. наук. студ. конф. / Львів. ун-т бізнесу і права. - Л.: ЛУБП, 2009. - 252 с.
 20. Шевченко Н. М. Поняття правової держави: підходи та визначення змісту / Н. М. Шевченко // Наукові праці МАУП. – 2010. - вип. 1 (24). – С. 276-280.
 21. Щербенко Е. Правова держава і громадянське суспільство: від інституціоналізації до інтеріоризації / Е. Щербенко // Політ. менеджмент . - 2010. - Спец. вип. - С. 113-121.
5630
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).