Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи формування вправної комунікації вчителя-словесника в системі професійного розвитку педагогів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лавренчук Володимир Павлович,
кандидат філологічних наук, завідувач кафедри методики і змісту соціогуманітарної освіти Рівненського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Шляхи формування вправної комунікації вчителя-словесника в системі професійного розвитку педагогів
 
Комунікація у суспільстві здійснюється за певними законами, у межах віками відпрацьованих моделей, усталених форм. Зв'язки мислення і мовлення втілюються, передусім, у процесах породження і сприйняття мовлення, які, у свою чергу, відбуваються за певними мисленнєво-мовленнєвими законами і правилами.
Спілкування людей – складний процес взаємодії особистостей у конкретному часовому й просторовому вимірі. Будь-які стосунки людей з використанням мови мають багато спільних ознак, що дозволяє стверджувати про спілкування як універсальну категорію.
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Життя і діяльність суспільства неможливі без спілкування людей, оскільки воно є необхідною умовою будь-якої діяльності.
Часто у побутовому мовленні, а іноді й у науковій літературі спілкування ототожнюють з комунікацією. Однак, поняття «спілкування» і «комунікація» різняться між собою. Поняття «спілкування» є більш загальним, а «комунікація» – конкретним, що позначає лише один із типів спілкування.
Спілкування – сукупність зв'язків і взаємодій людей, суспільств, суб'єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності.
Це комплексне поняття, що охоплює всі можливі типи процесів взаємозв'язку і взаємодії людей: інформаційний, інтерактивний і перцептивний.
Комунікація (лат. соmmunісо – зв’язую, роблю спільним) – смисловий та ідеально змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін інформацією в різноманітних процесах спілкування.
У сучасній лінгвістиці комунікацію розглядають як спілкування, обмін думками, даними, ідеями тощо, тобто як специфічну форму взаємодії людей у процесі їхньої пізнавально-трудової діяльності.
Термін «комунікація» можна вживати як синонім терміна «спілкування» з метою наголошення на процесах соціальної взаємодії, що розглядаються в їхньому знаковому втіленні.
Спілкування в сучасному інформаційно насиченому суспільстві виконує такі функції:
Контактну (встановлення атмосфери обопільної готовності передавати і сприймати повідомлення та підтримувати взаємний зв'язок до завершення акту спілкування).
Інформаційну (обмін інформацією, описами, запитаннями та відповідями).
Спонукальну (заохочення партнера, аудиторії або ж самого себе до виконання певних фізичних, фізіологічних, інтелектуальних, духовних та інших дій).
Координаційну (взаємне орієнтування й узгодження дій учасників спілкування щодо їх спільної діяльності).
Пізнавальну (адекватне сприйняття і розуміння змісту повідомлень а також – взаємне розуміння намірів, установок, переживань, станів один одного).
Емотивну («обмін» емоціями, збудження у партнера, аудиторії певних переживань, психічних станів тощо).
Налагодження стосунків (усвідомлення і фіксування свого місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних стосунків).
Впливову (спрямування на зміну стану, поведінки, ціннісно-мотиваційної сфери партнера: намірів, поглядів, думок, рішень, уявлень, потреб, рівня активності, смаків, норм поведінки, оцінних критеріїв тощо).
У процесі спілкування ці функції тісно взаємодіють; може також переважати якась одна або декілька.
Функції комунікації визначають її роль у суспільстві:
Комунікація як міжособистісний (соціальний) процес і вид соціальної діяльності є одним із найважливіших чинників формування суспільства. У ньому вона виконує «цементуючу» роль.
Комунікація – найважливіший «механізм» формування індивіда як соціалізованої особистості, пов'язаної з конкретним етносом, його культурою, історією, психологією тощо, тобто специфікою світосприйняття, світобачення.
Комунікація, загалом, сформувала людину як вид Ноmо sаріеns (мисляча людина), виділила його зі світу тварин, «прив'язавши» засобами референції (лат. повідомляю), тобто виділення, позначення всього того, що її оточує, саме до «цього світу», зорієнтувала в ньому, сприяла розвитку розуму як одного з найважливіших центрів сприйняття та осмислення світу.
Комунікація є засобом корекції соціального вияву індивіда або групи.
Комунікація забезпечує існування соціальної пам'яті, зберігання й передавання інформації між генераціями і в межах однієї генерації.
Комунікація сприяє синхронізації життя суспільства у часі та просторі.
Отже, охоплюючи перцептивну, інтерактивну і комунікативну складові, комунікація постає найважливішим чинником соціальної організації суспільства, неуникною складовою щоденного життя кожної людини.
Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Із психологічного погляду будь-яка діяльність певним чином структурована. Л. Виготський і його послідовники вважають, що найважливішими складовими діяльності є:
Мотив – причина, поштовх до початку діяльності. Мотиви можуть бути найрізноманітнішими і стосуватись практично всіх сфер людського життя: фізичної, фізіологічної, інтелектуальної, духовної.
Мета – усвідомлене уявлення про результат, якого необхідно досягти в процесі діяльності. Мета тісно пов'язана з мотивом діяльності й впливає на її подальший перебіг.
Дія – здійснення чого-небудь з конкретною метою, яка випливає із загальної мети.
Операція – спосіб здійснення дії. Операції співвідносні з умовами досягнення мети (місцем, часом, оточенням, ситуацією, контекстом, різноманітними внутрішніми та зовнішніми впливами тощо).
Діяльність – динамічна система, у межах якої постійно відбуваються трансформації: акт діяльності може втрачати мотив і перетворюватися на дію, яка реалізує іншу діяльність; і навпаки, дія може набувати самостійної спонукальної сили й стати актом діяльності; дія може трансформуватись в операцію, почати реалізовувати різноманітні типи мети.
Класифікують діяльність за різними ознаками:
за якісною специфікою (трудову, ігрову, пізнавальну) ;
за сферами вияву (зовнішню або матеріальну, і внутрішню, або теоретичну) ;
за результатами (конструктивну і деструктивну) ;
за мірою участі творчого начала (творчу або пошукову, і рутинну, або автоматизовану) ;
за участю складових найважливіших сфер вияву людини (когнітивну, психічну, психологічну, духовну, фізичну, фізіологічну та ін.).
Ці та інші типи діяльності можуть трансформуватись один в інший, супроводжувати інші типи тощо.
МД, як і будь-яка інша діяльність, має мотиви, мету (цілі), специфічні дії та операції. Водночас, МД – це певна абстракція, не зіставна з іншими видами діяльності, наприклад, працею або ж грою, оскільки обслуговує всі види діяльності і є складовою кожного.
МД як спілкування із застосуванням засобів мовного коду є одним із виявів знакової діяльності людей і її основним видом, який логічно й генетично передує решті її видів.
Важливою теоретичною проблемою є співвідношення мовленнєвої діяльності та діяльності спілкування. Оскільки МД – це спеціалізоване використання мовлення, то в такому сенсі – це елемент діяльності спілкування.
Мовленнєве спілкування – це передусім соціальна взаємодія, оскільки, як зазначають сучасні російські психолінгвісти Ю. Сорокін, Є. Тарасов і О. Шахнарович, у нього люди вступають не для того, щоб обмінятися інформацією – це завжди лише засіб для досягнення іншої, немовленнєвої мети, яка може і не усвідомлюватися комунікантами... У повсякденній свідомості, що актуалізується в спілкуванні, відображаються соціальні відносини (національні, класові, групові, трудові, міжособистісні та ін).
Типологія спілкування. Існує кілька типологій спілкування за різними критеріями:
За участю чи неучастю мови (мовного коду) : вербальне (словесне, від лат. vегbum – слово) або невербальне спілкування. До засобів невербального спілкування належать міміка, жести, постава, тип одягу, зачіска а також інтонація, тембр голосу тощо.
За формою реалізації засобів мовного коду: усне спілкування (сприяє швидкому реагуванню сторін, що спілкуються, передає всі нюанси розмови) ; письмове (більш формалізоване, може бути розірване в часі й просторі (наприклад, листування)) ; співрозмовниками можуть бути незнайомі люди (наприклад, художня комунікація, ділове спілкування тощо) ; друковане (характеризується уніфікаційними особливостями). Окремо виділяти його запропонував представник Празького лінгвістичного гуртка (20-30-ті роки XX ст.) чеський мовознавець Йожеф Вахек (1909-1996).
За темою спілкування: політичне, наукове, побутове, релігійне (теїстичне), філософське, навчально-педагогічне, виховне та ін. Теми, які порушуються у спілкуванні, мають вплив на його перебіг.
За метою спілкування: ділове спілкування (переслідує конкретну предметну або інформаційну мету) ; розважальне (проведення часу у спілкуванні).
За мірою офіційності: офіційне спілкування (відбувається у формальних комунікативних ситуаціях: начальник – підлеглий, колега – колега, покупець – продавець тощо) ; неофіційне (відбувається у неформальних комунікативних ситуаціях, без необхідності обов'язкового підтримання статусних норм комунікації – це спілкування друзів, приятелів, закоханих тощо).
За мірою контрольованості: формальне спілкування (відбувається в офіційних ситуаціях, які контролюються і регламентуються (наприклад, переговори)) ; неформальне (відбувається у ситуаціях з невимушеністю розмови (бесіда друзів)).
За кількістю співрозмовників: внутрішнє (комунікант спілкується сам із собою) ; міжособистісне (спілкуються двоє) ; комунікація в межах малої мовної групи (3-5 комунікантів) ; публічне (20-30 і більше). Його різновиди: активний промовець і пасивна аудиторія; учасники, пов'язані спільним виконанням обов'язків – ієрархічна комунікація; масова комунікація (1000 і більше учасників). Пов'язана зі спілкуванням за допомогою газет, журналів, телебачення, радіо, Інтернету тощо; міжнародна та міжкультурна комунікації (відбувається між представниками різних етносів, народів, рас тощо. Однією з її форм є телевізійні мости, учасниками яких можуть бути мільйони глядачів і слухачів).
За соціальними чинниками: особистісно зорієнтоване (скероване на встановлення особистісних стосунків, передусім духовних, товариських) і соціально зорієнтоване (скероване на встановлення статусних, рольових, ієрархічних тощо стосунків, наприклад, начальник – підлеглий).
За формою спілкування: закрите спілкування (спілкування, за якого зміст розмови перебуває ніби на задньому плані, а на передньому – сам процес спілкування, його форма і правила (світське спілкування, розмови на загальні теми)) ; відкрите (у ньому порушуються будь-які теми, висловлюється власна точка зору (ділова розмова, розмова друзів, закоханих)) ; змішане спілкування (має в собі елементи обох типів спілкування: викладач – студент, лікар – пацієнт тощо).
За свободою вибору партнера: ініціативне спілкування (співбесідники мають змогу вибирати своїх партнерів по комунікації, уникати спілкування з неприємними людьми) ; вимушене спілкування (людина вступає у нього незалежно від своїх бажань (розмова з начальником)).
За скерованістю стосовно адресанта, адресата і об'єкта комунікації: активна гетерокомунікація (мовець і адресат є одночасно суб'єктом щодо себе і суб'єктом щодо іншого та об'єктом щодо себе та об'єктом щодо іншого; це звичайна діалогова система) ; аутокомунікація, або інтрасуб'єктивна квазікомунікація (суб'єкт одночасно є адресантом і адресатом (внутрішній діалог), тобто є об'єктом щодо себе безпосередньо) ; пасивна псевдоадресація (суб'єкт має фіктивного адресата, репрезентуючи природну знаковість) ; і псевдомовлення (суб'єкт є псевдомовцем в акті простих фізичних дій). Разом з тим, факт відсутності конкретного адресата не завжди перетворює описову ситуацію на квазімовленнєвий акт, оскільки потребує активної роботи читача; псевдоспілкування («розмови» з тваринами, рослинами, неживими об'єктами тощо).
За тривалістю: постійне (переважає у колективах і сім'ях) ; періодичне (у випадку кількаразових зустрічей, наприклад, з лікарем) ; короткотривале (спілкування з супутниками в транспорті, в черзі) ; довготривале (з друзями тощо).
У межах соціальної психології виділяють типи спілкування з урахуванням соціальних характеристик його учасників. Ними можуть бути: індивіди (І), соціальні групи (Г)  (множини людей зі спільними соціальними ознаками: сім'я, родичі, друзі тощо) і масові сукупності людей (М)  (множини випадково зібраних людей: натовп, пасажири транспорту тощо). Види комунікативної діяльності, активними суб'єктами котрих виступають І або Г, або М, називають мікрокомунікацією, мідікомунікацією, макрокомунікацією. У межах цих типів комунікації спілкування може виявлятись як наслідування (н), діалог (д), управління (у).
Знання комунікативних законів та вміння використовувати їх, а якщо необхідно – протистояти їм – важлива складова комунікативної компетенції кожної освіченої людини.
Важливим у процесі формування вправної комунікації є володіння основами таких наук: риторики, красномовства, ораторського мистецтва, психолінгвістики, акмеології, логіки і, зрештою, частково філософії.
Дотримання основних принципів спілкування і буде ключем до вправного (ефективного) спілкування.
Принципи спілкування:
1. Принцип доступності (короткі, зрозумілі речення тощо).
2. Принцип емоційності.
3. Принцип толерантності.
4. Діалогічність (зближення оратора із аудиторією).
5. Використання вербальних, невербальних засобів спілкування.
6. Принцип акцентування.
7. Організації дискусій.
8. Імпровізаційність.
9. Використання гумору.
10. Компетентність.
Як висновок, вправна комунікація є основою успіху мовної особистості в соціумі.
Фото Капча