Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи підвищення ефективності уроків трудового навчання в початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади трудового навчання у початковій школі
1.1. Аналіз підходів до трудового навчання учнів молодших класів
1.2. Методика формування загальнотрудових вмінь та навичок на уроках трудового навчання
1.3. Застосування особистісно-орієнтованого підходу як умови підвищення ефективності трудового навчання
Висновки до 1-го розділу
2. Емпіричне дослідження ефективності уроків трудового навчання та шляхів його підвищення в початкових класах
2.1. Діагностика початкового рівня ефективності уроків трудового навчання
2.2. Формувальний експеримент з підвищення ефективності уроків трудового навчання
2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження
Висновки до 2-го розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розбудова самостійної Української держави, перехід до ринкових відносин з новою силою поставили питання про зміни в галузі народної освіти та висунули якісно нові вимоги до трудової підготовки учнів загальноосвітньої школи. Однією з провідних цілей школи в новій соціально-економічній ситуації є кардинальні зміни у трудовому навчанні та вихованні підростаючого покоління починаючи з початкової школи. На сучасному етапі розвитку навчально-виховної системи України питання розвитку у молодших школярів глибокого розуміння трудової взаємодії між людьми набуває особливої актуальності, оскільки пов’язане з формуванням різносторонньої, активної, дієвої особистості. 

Мета і завдання трудового навчання в початковій школі реалізуються на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: людина-природа, людина-людина, людина-знакові системи, людина-техніка, людина-художні образи. У відповідності до зазначених напрямів у програмі виділено п’ять модулів: «Людина і природне довкілля», «Людина і техніка», «Людина і художнє довкілля».

Зростає навантаження на початкову школу, в якій закладаються основи для майбутнього інтелектуального, морального, духовного, творчого розвитку особистості. Уроки трудового навчання сприяють формуванню творчо-активної особистості дитини, яка здатна створювати прекрасне, гармонійне, довершене в житті, природі, мистецтві. Розвиток особистості молодших школярів значною мірою пов’язаний з розвитком конструктивно-художнього мислення і предметно-перетворювальною діяльністю. 

Система трудової підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до практичного впровадження знань, умінь та навичок на практиці, усвідомленого вибору майбутньої професії, виховання культури праці. Виховання культури праці в початковій школі є однією з головних умов становлення особистості молодших школярів і повинно розглядатися як наслідок розумового, морального, трудового, естетичного, фізичного виховання, як один із результатів комплексного підходу до навчання і виховання.

Урок трудового навчання - головний компонент процесу трудового навчання. Від творчої діяльності вчителя на уроках трудового навчання залежить успіх у вихованні і навчанні молодших школярів. Важливим є те, щоб засвоєні учнями знання як елементи праці переходили б в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей, творчої ініціативи та самостійності.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити умови і методи підвищення ефективності уроків трудового навчання в умовах початкової шкільної освіти. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:

 • проаналізувати підходи до трудового навчання учнів молодших класів;
 • дослідити методику формування загальнотрудових вмінь та навичок на уроках трудового навчання;
 • визначити можливості застосування особистісно-орієнтованого підходу як умови підвищення ефективності трудового навчання;
 • емпірично дослідити ефективність уроків трудового навчання та шляхів її підвищення в початкових класах.

Об’єкт дослідження – уроки трудового навчання у початковій школі.

Предмет дослідження – умови забезпечення ефективності проведення уроків трудового навчання в молодших класах. 

Гіпотеза дослідження передбачала, що підвищення пізнавального інтересу шляхом організації групових форм роботи з чітим уявленням потрібності майбутнього результату, використання нестандартних занять і ігрових форм діяльності забезпечить ефективність уроків трудового навчання.

Теоретичні основи дослідження. Загальні засади трудового навчання висвітлені у роботах І.М. Веремійчика [4, 5], А.М. Гурасової [12], О.Л. Кононко [21], О. Я. Савченко [34, 35, 36, 41], З.П. Плохій [38] та ін.  Педагогічні умови ефективності уроків трудового навчання розробляли І. Веремійчик [4], В. Вдов-ченко [5], Н. Котелянець [5], Л. І. Денисенко, П. Стефаненко [43], В. І. Хорун-жий [51, 52]. Однак у цілому проблема підвищення ефективності проведення уроків трудового навчання потребує системного і послідовного вивчення. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз педагогічної, методичної літератури з проблеми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду учителів початкових класів, методи порівняння і синтезу. Емпіричні: спостереження, педагогічний аналіз, опитування, аналіз продуктів творчої діяльності учнів, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний). Статистичні: методи математичної статистики з метою обробки результатів дослідно-експериментальної роботи для кількісного і якісного аналізу розробленої методики.

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота передбачала аналіз літературних джерел за темою дослідження, визначення структури і напрямків експериментальної роботи, після чого було проведно констатувальний та формувальний експерименти, на основі яких виконано контрольне дослідження і проведено аналіз його результатів.

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота проводилася на базі Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 14. У дослідженні приймали участь 46 дітей 4 класів (відповідно А і В).

Теоретичне значення дослідження полягає в узагальненні педагогічних умов підвищення ефективності уроків трудового навчання учнів початкових класів, формуванні навчально-пізнавальної активності дітей на уроках.

Практичне значення роботи визначається її спрямованістю на підвищення результативності навчально-виховного процесу уроків трудового навчання. Матеріали дослідження можуть бути використані у навчальній практиці студентів, повсякденній роботі вчителів, матеріалах для підготовки педагогічних досвідів тощо.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 77 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бондар В.І. Мета та завдання трудового навчання в допоміжній школі // Початкова школа. - №11. - 2006. - С. 45-47.
 2. Бутрім В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо, поетично // Початкова освіта. - 2004.- №23. - с.1-4.
 3. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 4. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 5. Веремійчик І., Тименко В., Вдовченко В., Котелянець Н. Програма з трудового навчання. 1-4 класи. – К.: Освіта, 2006. – С. 21-26. 
 6. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 7. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І.Д. Бех. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.
 8. Виховний потенціал початкової освіти: посіб. для вчителів і методистів почат. навчання / О.Я. Савченко. - 3-тє вид., без змін. - К.: Богданова А.М., 2009. - 228 с.
 9. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
 10. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
 12. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 13. Гуцан Л. Автентична основа трудового навчання молодших школярів // Початкова школа. - 2004. - №7. - С.53-55.
 14. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66.
 15. Данилова Л., Розвивати пізнавальну активність учнів // Рідна школа. - 2002. - №6. - С.18-20.
 16. Денисенко Л. І. Трудове навчання: підручник для 4 кл. / Л. І. Денисенко, В. П. Тименко. - К. : Педагогічна думка, 2004. - 128 с.
 17. Домбровський С.В., Ступарик Б.М. Використання народного матеріалу у трудовому навчанні молодших школярів: Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ. – 1992. – 30 с.
 18. Дупак Н.В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності. - К., 1999. - 238 с.
 19. Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003.- №2. - С. 2-5.
 20. Колганова А.В. Трудовое обучение и воспитание младших школьников // Начальная школа. - № 4. - 2007. - с.75-78.
 21. Кононко О.Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Початкова школа. - 1999. - № 5. - С.3-6.
 22. Конышева Н.М. Трудовое обучения // Начальная школа. - № 4. - 1998. - С.12-13.
 23. Конышева Н.М. Формирование мировоззрения учащихся в курсе предмета трудового обучения // Начальная школа. - № 7. - 1996. - С. 13.
 24. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 25. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 26. Кочетов А.И. Основы трудового воспитания: Книга для учителя. – Минск: Народна освіта, 1989. - 223 с.
 27. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 28. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 29. Макаренко Л. Розширюємо можливості уроку // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - №1. - С. 7-10.
 30. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 31. Маусаків Т.І. Трудове навчання підростаючого покоління в українській народній педагогіці // Радянська школа, - 1985. - № 6. – с.79-81.
 32. Медвідь З. Формування творчої особистості. Трудове навчання в учнівських об’єднаннях // Рідна школа. – 2000. - № 6. – с. 24-26.
 33.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К.,2001. – 608 с.
 34. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 35. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 36. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 640 с.
 37. Плохій З.П. Праця як пізнавальна цінність // Початкова школа. - 2001. - №6. - С.12-13.
 38. Плохій З.П. Трудове навчання молодших школярів. - К.: Освіта, 2002. - 112 с.
 39. Попова В.В. Из опыта проведения уроки трудового обучения // Начальная школа. - № 4. - 2004. - С.44-47.
 40. Разумна Г. І. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів основної школи: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Херсонський держ. педагогічний ун-т. - Херсон, 2002. - 238 с.
 41. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 2002. - 366 с.
 42. Стахів Л. Роль праці в моральному вихованні особистості // Рідна школа. - 2004. - №5. - С.56-58.
 43. Стефаненко П. Навчання в співробітництві як педагогічна технологія особистісно орієнтованого підходу // Педагогіка і психологія професійної освіти. - Львів. - 2003. - №3. - С.30-39.
 44. Трач С. Трудове навчання. Альбом-посібник. 4 клас. – Тернопіль: Богдан, 2005. – 64 с.
 45. Трофанова М. П. Графічна підготовка молодших школярів у системі трудового навчання / Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім “Гарт”, 2006. - 128 с.
 46. Трудове навчання і художня праця з практикумом: Навч.-метод. посіб. для студ. / А.Ф. Ковальчук; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. - 2-е вид., доповн. і переробл. - Кам’янець-Поділ.: Абетка, 2006. - 178 с.
 47. Трудове навчання у початкових класах: можливості інтегрованого викладання / Д.П. Огієнко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 21. - С. 217-218.
 48. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 49. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 50. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. – 544 с.
 51. Хорунжий В. І. Готуємось до уроків трудового навчання. 4 клас / В. І. Хорунжий, Л. Д. Масевич. - Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 160 с. 
 52. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 53. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 54. Як залучити молодших школярів до посильної господарської діяльності? // Будник О., Скульський Р. Як виховувати господарську культуру у дітей. – Івано-Франківськ, 1996. – с. 24-31.
 55. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6704
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).