Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи підвищення інтересу до занять фізичною культурою через набуття нових знань студенток гуманітарних спеціальностей

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Шляхи підвищення інтересу до занять фізичною культурою через набуття нових знань студенток гуманітарних спеціальностей 
 
Романова В.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація. Романова В. Шляхи підвищення інтересу до занять фізичною культурою через набуття нових знань студенток гуманітарних спеціальностей. У статті виявлено причини зниження інтересу до занять фізичними вправами. Розроблено рекомендації для підвищення інтересу до занять фізичними вправами у студенток гуманітарних спеціальностей.
Ключові слова: інтерес, заняття фізичною культурою,  знання з фізичної культури, студентки гуманітарних спеціальностей.
Аннотация. Романова В. Пути повышения интереса к занятиям физической культурой через приобретение новых знаний студенток гуманитарных специальностей. В статье анализируются причины снижения интереса к занятиям физическими упражнениями. Разработаны рекомендации для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями у студенток гуманитарных специальностей.
Ключевые слова: интерес, занятие физической культурой, знание, из физической культуры, студентки гуманитарных специальностей.
Abstract. Romanova V. The article deals with the reasons of low schoolchidren's interest to the lessons of physical culture. Recommendations for increasing of interest to the physical culture lessons among pupils of secondary and upper school are worked out. 
Key words: interest, physical culture lessons, physical culture knowledge, pupils of secondary school.
За останні роки обсяг навчального навантаження студентів  вищих навчальних закладів зріс настільки, що викликані цим малорухомість, обмеження м’язових зусиль стають причиною захворювань різних систем організму про що вказують у своїх дослідженнях В.С. Добринський, А.Д.Дубогай, Є.П.Ільїн, О.С.Куц, Т.Ю.Круцевич.
Мета роботи запропонувати шляхи підвищення інтересу до занять фізичною культурою у студенток 1-2 курсу. 
Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання студенток вищих навчальних закладів.
Предмет дослідження – особливості формування інтересу до занять фізичними вправами у студенток 1-2 курсів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
Завдання роботи:
1.Визначити вплив знань на формування інтересу до занять фізичною культурою;
2.Розробити рекомендації для підвищення інтересу до занять фізичними вправами у студенток вищих навчальних закладів.
На важливість питання формування у студентів ціннісних орієнтації інтересу, мотивів займатися фізичними вправами наголошується в ряді наукових праць з фізичного виховання [Вільчковський Е.С., Круцевич Т.Ю., Гнітецький Л.В.]. 
Розглядаючи питання місця інтересу у мотиваційній сфері людини, на думку В.Новосельського, одним з найсильніших видів спонукань до діяльності виступає інтерес. Інтерес - це активна пізнавальна спрямованість людини на певний предмет або явище дійсності. Ця спрямованість пов'язана з позитивним емоційним ставленням до пізнання об'єкта або оволодіння тією чи іншою діяльністю.
За даними А.Пуні інтерес включає в себе три компоненти:
1)знання, якими володіє людина з галузі, що її цікавить;
2)практична діяльність людини в цій галузі;
3)емоційне задоволення від знань і діяльності у цій галузі.
І лише поєднання усіх трьох компонентів забезпечить стійкий інтерес до тої чи іншої діяльності.
Дослідження Г.В. Безверхньої С.В.Занюка, О.М. Зварищук, В.В.Петровського, Т.Ю.Круцевич свідчать, що потреби, мотиви та інтереси в галузі фізичного виховання мають свої вікові особливості і пов’язані з психологічним розвитком, соціальним формуванням особистості, темпераментом, соціально-економічними умовами життя конкретної сім’ї.
Основними причинами зниження інтересу до уроків фізичної культури, як свідчать педагогічні спостереження Вільчковського Е., А.Д.Дубогай, О.М.Зварищук, Шамардиної Г.Н., Долбишевої Н.Г. - є ігнорування бажань, інтересів, вікових та статевих відмінностей, індивідуальних особливостей студентів під час планування та проведення занять із фізичної культури.
Зокрема, дослідження проведені Долбишевою Н.Г. дозволили визначити існування взаємозв’язку рівня знань з руховою активністю, фізичною підготовленістю й функціональними можливостями організму.
Взявши до уваги дані дослідження ми пропонуємо підвищувати інтерес у студенток до занять фізичною культурою через набуття нових знань. 
Одним із шляхів набуття відповідних знань студентками з теоретичного розділу програми “Основи здоров’я і фізична культура” є проведення факультативних занять. На заняттях пропонуємо використовувати методи інтерактивного навчання та тренінги.
До інтерактивних методів належать: метод евристичної бесіди, метод дискусії, метод “мозкової атаки”, метод “круглого столу”, метод ділової гри. 
Ці методи можна використовувати як окремо, так і в комплексі - декілька структурно (тематично) подібних методів на одному занятті. 
Крім того на таких заняттях варто використовувати і тренінги, що на даний час є досить популярними.
Тренінг має певну структуру: Вступну, основну та заключну частини. Вступна частина містить зворотній зв'язок, проводиться перевірка домашнього завдання. Основна частина має три блоки: Теоретичний, практичний та допоміжні вправи. У заключній частині підводиться підсумок та застосовуються процедури завершення тренінгу (ігри) зняття емоційного напруження.
Крім того, на факультативних заняттях ми пропонуємо виконувати різноманітні творчі завдання, зокрема, випуск газети. Наприклад, студенти за допомогою викладача фізичного виховання можуть періодично  випускати студентську газету, що містить питання які цікавлять студентів та які надають певні знання з фізичної культури, тут можуть бути такі рубрики: «Сторінка самоосвіти», «Світ спортивної моди», «Перевір свої знання (перевірка знань студентів з фізичної культури)», інформація про спортивні гуртки та секції які працюють у ВУЗі.
Альтернативою газети може бути розробка спортивного сайту у мережі університету. На такому сайті можливе розташування інтернетних сторінок які дозволяють надати більше інформації наприклад: «Новини спортивного життя університету», «Кращі спортсмени ВУЗу», «Відповідь дають фахівці», «Історія наших спортивних досягнень»
Отже, на мотивацію учнів впливають як ситуаційні, так і особистісні фактори. Важливо знати мотиви. Лише комплексне і систематичне їх використання забезпечить формування стійкого інтересу до занять фізичною культурою.
Ми вважаємо, що запропоновані нами форми та засоби сприятимуть набуттю нових знань, і як наслідок значно підвищать інтерес у студенток до занять фізичною культурою.
 
Список використаної літератури
 
1.Безверхня Г.В. Інформаційні фактори, які впливають на формування мотивації школярів до занять фізичними вправами // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2002. − Вип. 6. − Т. 1.– С. 154-157.
2.Гнітецький Л.В. Етапи формування потреби займатися фізичними вправами // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. Єрмакова С.С. –  Харків: ХХПІ, 2000. –  №11. – С. 3-6.
3.Круцевич Т.Ю. Возрастные особенности некоторых основных показателей свойств высшей нервной деятельности детей и подростков //Зб. наук. праць під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХХПІ, 2001, № 21. – С. 33-37
4.Круцевич Т.Ю. Методические рекомендации по определению индивидуально-типологических особенностей реактивности нервной системы детей и подростков при организации занятий по физическому воспитанию и спортивной тренировке. – Киев: Госкомспорт УССР, 1990. – 32 с.
5.Круцевич Т.Ю., Безверхняя Г.В. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в школьном возрасте // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини і реабілітації: ІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 385.
6.Круцевич Т.Ю., Петровский В.В. Физическое воспитание как социальное явление //Наука в олимпийском спорте, спецвыпуск «Спорт для всех», - К.: Олимпийская литература, 2001. – С. 5-17.
Фото Капча