Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Ціна: 
380 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз творчого мислення молодших школярів як психолого-педагогічної проблеми
1.1. Особливості мислення молодших школярів
1.2. Особливості розвитку творчих здібностей в молодшому шкільному віці 
Висновки до розділу 1
2. Експериментально-дослідницька робота з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку
2.1. Шляхи розвитку творчого мислення у молодших школярів
2.2. Діагностика рівня розвитку творчого мислення дітей молодшого шкільного віку
2.3. Педагогічні напрями, форми та методи розвитку творчих здібностей молодших школярів 
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одним з найважливіших завдань педагогічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення давно перетворилося у соціальну необхідність. Нові умови і перспективи розвитку суспільства, загальні тенденції науково-технічного й економічного прогресу висувають все нові й нові вимоги до підготовки підростаючого покоління, що стане в майбутньому запорукою успішного існування людської спільноти.

Між розумінням проблеми і її практичним втіленням у навчальному процесі спеціалізованих програм з розвитку творчих здібностей виникають труднощі, пов’язані насамперед з недостатньою визначеністю теоретичних питань, що врешті викликає значну кількість практичних ускладнень.

Питання про розвиток творчих здібностей дітей шкільного віку досить широко розроблялось у психолого-педагогічній літературі, однак проблема формування творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку є досить широкою і потребує додаткового вивчення.

Молодший шкільний вік у певному розумінні є унікальним, адже багато складових психіки дитини знаходяться в стадії активного формування. Дитину відрізняє підвищена пізнавальна активність, розширення обсягу знань, поява нових мотивів діяльності, що дозволяє займатися самостійною творчою працею. Але головним є те, що саме в цьому віці відбувається інтенсивний розвиток мислення, що визначальним чином впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у цілому. Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається активне початкове становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для розвитку творчих здібностей. 

Для дитини молодшого шкільного віку (що являє собою перехід від дошкілля до шкільного періоду) найбільш продуктивним видом діяльності є гра. Особлива роль у розвитку творчості дитини відводиться розвивальним іграм з розгалуженим сюжетом. 

Актуальність проблеми полягає в необхідності висвітлення проблем формування творчої особистості молодшого школяра в сучасному світі.

Об’єктом дослідження є розвиток творчих здібностей молодших школярів в процесі навчально-розвивальної діяльності.

Предметом – особливості формування творчого мислення у дітей молодшого шкільного віку.

Мета роботи – комплексно дослідити особливості розвитку творчого мислення в молодшому шкільному віці, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методики для визначення рівня творчих здібностей молодших школярів під час реалізації навчально-виховного процесу.

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено такі завдання дослідження:

 • проаналізувати особливості мислення молодших школярів і узагальнити теоретичні засади формування творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку;
 • розглянути основні підходи до проблеми творчого мислення, їх діагностики й формування;
 • визначити психологічні та педагогічні чинники, що впливають на розвиток творчих здібностей в шкільному віці;
 • розробити психодіагностичний комплекс для дослідження творчого мислення та творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку;
 • визначити умови продуктивного використання методик розвитку творчого мислення в процесі творчого розвитку дітей відповідного віку.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали положення про розвиток дитини Виготського Л. С., Волощука І.С., Ганіна С.А., Гнатко М.М., Заїки Є.В., Левіна В.А., Дяченко О.М.,Костюка Г.С., Музико О.Л., Рагозіної В.В., Юркевича В.С. та інших.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс теоретичних і експериментальних методів. Зокрема застосовувався теоретичний аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення літератури з проблеми дослідження. Це дало можливість визначити ступінь розробленості проблеми. У процесі проведення дослідження, для аналізу результатів і одержання висновків використовувались різні педагогічно-психологічні методики.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблену методику психодіагностики творчого мислення дітей молодшого шкільного віку можна використовувати педагогам та батькам в роботі з дітьми відповідної вікової категорії. 

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 33 найменування.

 

Список використаних джерел: 
 1. Барко В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності дитини? / В.Барка, А.Тютюнников. – К., 1991. – 307 с.
 2. Бегей В. М., Оліяр М. П., Степанова Л. В., Файчак З. Є. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у школі І ступеня / В.Бегей, М.Оліяр, Л.Степанова / за ред. В. М. Бегея. – Львів, 1996. – 103 с.
 3. Бушуєва Л.С. Методи активізації творчого мислення молодших школярів / Л.Бушуєва // Початкова школа. – 2008. – № 3. – С.13-16.
 4. Виготський Л.С. Гра та в психологічному розвитку дитини / Л.Виготський // Питання психології. – 1966. – №6. – С. 86-102.
 5. Волков Б. С. Дошкільна психологія: навчальний посібник / Б. Волков. – М., 2007. – 214 с.
 6. Волощук І.С. Методи розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку. Метод, посібник / І.Волощук // Рідна школа. – 1998. – № 3. –С. 29-52.
 7. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості / І.Волощук. – К., 1998. –156 с.
 8. Ганіна С.А. Модель розвитку творчу активність молодших школярів у системі додаткової освіти / С.Ганіна // Вісник Московського державного обласного університету. Серія: Педагогіка. – 2007. – № 1. – С. 97-101.
 9. Гергель Є. Л. Вікова динаміка розвитку креативних здібностей / Є.Гергель // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К., 2005. – Вип. 26: У 4 томах. – Т. 1. – С. 342-349.
 10. Гергель Є. Л. Сучасний стан вивчення проблеми креативності в зарубіжній та вітчизняній психології / Є.Гергель // Вісник Харківського університету. –Харків, 2001. – № 517. – С. 26-31.
 11. Гнатко М.М. Психологічна діагностика обдарованості: Метод. Реком / М.Гнатко. – Луцьк, 1996. – 316 с.
 12. Грузенберг С.О. Психологія творчості / С.Грузенберг. – Мінськ, 2003 (перевид.). – 344 с.
 13. Дяченко О.М. Проблема розвитку здібностей: до і після Л.С. Виготського / О.Дяченко // Проблеми психології. – 1996. – № 3. – С. 92-95.
 14. Єфремов В.І. Творче виховання й освіту дітей з урахуванням ТВВЗ / В.Єфремов. – Пенза, 1993. – 202 с.
 15. Заїка Є.В. Комплекс ігор для розвитку уяви / Є.Заїка // Питання психології. – 1993. – № 2. – С. 54-58.
 16. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.Костюк / За ред. Л.М.Проколієнко. – К., 1999. – 608 с.
 17. Костюк Г.С. Здібності і їх розвиток у дітей / Г.Костюков. –К, 1993. – 80 с.
 18.  Крилов Е. Школа творчої особистості / Е.Крилов // Дошкільне виховання. –1992. – № 7,8. – С. 11-20. 
 19. Курочкіна М. Методи розвитку творчі здібності молодших школярів / М.Курочкін // Виховання школярів. – 2009. – № 4. – С. 48-51.
 20. Левін В.А. Виховання творчості / В.Левін. – Томськ, 1993. – 56 с.
 21. Лисенко О. Обдарована дитина у колективній творчій діяльності / О.Лисенко // Обдарована дитина. – 2001. – № 1. –C. 44-45
 22. Лук О.Н., Психологія творчості / О.Лук. – К., 1978. – 125 с.
 23. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду / А.Макаренко // А.С.Макаренко. Твори в семи томах. – Т. 5. – К., 1954. – 219 с.
 24. Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості / О.Музика // Обдарована дитина. – 1998. – С.6-10.
 25. Музика О.Л. Творчість з позицій суб’єктно-ціннісного аналізу / О.Музика // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітньої практики в системі післядипломної педагогічної освіти: Наук.-метод. зб. / За ред. М.М. Забродського. – Київ-Житомир: ЖОІППО, 2006. – 196 с.
 26. Нікітін Б., Нікітіна Л. Ми, наші діти і онуки / Б. Нікітін, Л.Нікітіна. – М., 1989. – 299 с.
 27. Перкинс Д. Н. Творча обдарованість як психологічне поняття / Д.Перкинс // Суспільні науки за рубежем. Науковедение. – 1988. – № 4. – С. 88-92.
 28. Рагозіна В.В. Теоретичний аспект проблеми творчих здібностей / В.Рогозіна // Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти: Збірник доповідей науково-практичної конференції. – Вінниця, 1998. – С. 127-132.
 29. Творческие способности / Елисеев О.П. / Практикум по психологии личности/ – СПб., 2003. – 373.
 30. Фетискін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Самооценка творческого потенциала личности / Фетискін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. – 209 с.
 31. Хоменчук І. Формування і розвиток творчих здібностей дітей / Хоменчук І. // Світ дитячих бібліотек. – 2004. – № 2. – C. 21-24.
 32. Шустерман М.Н., Шустерман З.Г., Вдовіна В.В. «Куховарська» книга вихователя / М.Шустерман. З.Шустерман, В.Вдовіна. – К., 1994. – 50 с.
 33. Юркевич В.С. Саморегуляция как фактор общей одаренности / В.Юркевич // Проблемы дифференциальной психодиагностики / Отв. ред. В.Д.Небылицын. –М., 2005. – С. 233-249.
11994
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.