Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи вдосконалення процесів формування та реалізації фінансової стратегії розвитку банку "Фінанси та Кредит"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Банківська система України та шляхи її розвитку
2. Побудова фінансової стратегії розвитку банків в умовах посилення конкуренції на прикладі банку «Фінанси та кредит»
3. Аналіз та оцінка ефективності фінансової стратегії розвитку банку «Фінанси та кредит»
4. Шляхи вдосконалення процесів формування та реалізації фінансової стратегії розвитку банку „Фінанси та Кредит”
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи України, що характеризується посиленням конкуренції, одним з пріоритетних завдань, яке стоїть перед вітчизняними банками, є забезпечення їхнього розвитку та стабільного функціонування. Одним з важливих напрямів реалізації цього завдання є фінансовий розвиток банківської установи. Неодмінною передумовою забезпечення фінансового розвитку банку в сучасних умовах посилення конкуренції виступає фінансова стратегія розвитку.
Виходячи з цього, особливої актуальності сьогодні набуває необхідність пошуку та впровадження сучасних методів розробки та реалізації фінансової стратегії розвитку банку, здійснення свідомого стратегічного управління його фінансовою діяльністю.
Вагомий внесок у розробку теорії та практики стратегічного управління банком зроблено у працях вітчизняних учених: Бушуєвої І., Васюренка О., Вовчак О., Геєця В., Герасимчук В., Дзюблюка О., Заруби О., Карчевої А., Козоріз М., Козьменка С., Кочеткова В., Кузнєцової А., Луціва Б., Міщенка В., Мороза А., Пернарівського О., Примостки Л., Смовженко Т., Табачук Г., Ткаченко Т. та ін. Належне місце у розробці цих питань займають роботи зарубіжних учених: Єгорова Є., Лаврушина О., Роуза П., Севрука Е., Синки Д. та інших. Однак, основна увага багатьох науковців та практиків приділялась розробці та впровадженню методик і рекомендацій щодо стратегічного управління банком загалом [3, 187].
Сьогодні у вітчизняній економічній науці відсутні комплексні дослідження теоретико-методологічних основ і прикладних аспектів процесів формування та реалізації фінансової стратегії розвитку банку. Публікації з цієї проблеми присвячені лише окремим напрямам та підходам до її визначення. Недостатньо розробленими є питання, пов’язані із фінансовою стратегією і тактикою розвитку банку в умовах посилення конкуренції, оцінкою впливу фінансової стратегії на ефективність діяльності банку та на його конкурентоспроможність, вибором шляхів удосконалення процесів формування і реалізації фінансової стратегії розвитку банківської установи. Невисокий рівень більшості показників-критеріїв діяльності банківських установ зумовлює необхідність розробки нових концептуальних підходів щодо вдосконалення процесів формування та реалізації фінансової стратегії розвитку банку для його успішного та довгострокового функціонування в умовах посилення конкуренції.
Вирішення цих завдань визначає актуальність теми, окреслює об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження.
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування теоретичних засад, розробка методичних підходів та практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесів формування і реалізації фінансової стратегії розвитку банку в умовах посилення конкуренції.
Об’єктом дослідження є банківська система України та окремі банківські установи.
Предметом дослідження – теоретико-методологічні та прикладні засади формування і реалізації фінансової стратегії розвитку банку в умовах посилення конкуренції.
 
1. Банківська система України та шляхи її розвитку
 
2008 рік став переломним у розвитку банківської системи України. Якщо перші три квартали були періодом стрімкого росту і експансії, то четвертий квартал – часом обвалу фінансової сфери.
До початку кризи банківська система України розвивалась прискореними темпами. Кількість діючих банків досягла 184. Впродовж року спостерігалось потужне нарощування їх активів з 603, 3 до 926, 1 млрд. грн. (55%). Десять найбільших банків контролювали майже половину усіх активів. Співвідношення активів до ВВП склало 97, 5%. Така цифра перевищувала аналогічні показники у Центрально-Східній Європі [3, 178].
Водночас спостерігалась тенденція до різкого розширення обсягів кредитування, лібералізація доступу до отримання кредиту. Внаслідок цього абослютні показники виросли з 492 до 792, 4 млрд. грн. Розмір депозитного портфелю також демонстрував позитивну динаміку, збільшившись майже на 30%.
Поряд із цим відбувалась активна експансія іноземного капіталу в банківську сферу країни. Частка іноземних банків у структурі активів перейшла рубіж 50%. Саме на банківський сектор в 2008 р. припало 43% іноземних інвестицій в економіку України.
Чистий прибуток банків зріс на 7, 5 млрд. грн. Структура доходів напередодні кризи виглядала наступним чином. 77, 10% складали процентні доходи, 14, 67% – комісійні, а 8, 24% – інші.
В структурі процентних доходів 46, 93% – складали кредити суб’єктам господарювання (юридичним особам), 32, 65% – кредити фізичним особам, 2, 50% – доходи від цінних паперів, 12, 88% – прибуток від операцій з філіями, 4, 90% – дохід від розміщення коштів у інших банках і 0, 13% – від інших операцій.
Такі вражаючі успіхи банківської системи були досягнуті на фоні економічного росту, високих інфляційних індексів та бурхливого зростання споживання. Так, за період з січня по вересень 2008 р. темп росту ВВП склав 6, 7%, а доходи населення у першому півріччі виросли на 13, 4%. Активно у січні-червні зростав сектор промислового виробництва, особливо експортно-орієнтовані галузі.
Починаючи з вересня 2008 р. в Україні розпочалось погіршення макроекономічної ситуації. В IV кварталі країну охопила жорстка фінансово-економічна криза, зумовлена як впливом світових тенденцій розвитку, так і структурними недоліками української економіки.
За підсумками 2008 р. ВВП виріс лише на 2, 1%, а промислове виробництво впало на 3, 1%. Відбулось падіння внутрішнього та
Фото Капча