Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи вдосконалення технології і організації вантажних перевезень продукції хімічної промисловості з м. Рівне (Україна) в м. Клюз (Франція) рухомим складом ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс»

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
142
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Транспортна система, її стан, роль і значення, правове забезпечення міжнародних вантажних перевезень
1.1. Сутність організації і технології перевезень
1.2. Правове забезпечення організації міжнародних вантажних перевезень
Висновки до розділу 1
2. Аналіз діяльності ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс»
2.1. Характеристика підприємства ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс»
2.2. Матеріальна база автотранспортного підрозділу ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс»
2.3. Організація виробничої діяльності ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс»
2.4. Аналіз техніко-експлуатаційних показників ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс»
Висновки до розділу 2
3. Обґрунтування технології та організації перевезень продукції хімічної промисловості з м. Рівне у францію рухомим складом ТзОВ ГФ «Камаз-Транс-Сервіс»
3.1. Формування вантажопотоків та маршрутизація перевезень
3.2. Вибір рухомого складу для забезпечення транспортного обслу-говування хімічної галузі економіки та економічне обґрунтування ефективності його роботи
3.3. Організація навантажувально-розвантажувальних робіт та основні положення і технологічний процес технічного обслуговування автомобілів
Висновки до розділу 3
4. Безпека руху
5. Охорона праці
6. Охорона навколишнього середовища
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Примітка: робота містить ватмани для захисту.

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В системі забезпечення і розподілу матеріальних ресурсів вантажний транспорт є важливим і невід'ємним елементом. Транспортні витрати займають значну питому вагу в ціні товарів і матеріальних ресурсів.   На світовому ринку питома вага транспортних послуг в ціні товару для хімічної продукції становить до 7%.

У цілому для різних секторів економіки, як показали проведені дослідження, питома вага транспортних витрат знаходиться в межах 4-30% від собівартості продукції.

Основним завданням вантажних транспортних перевезень на сучасному етапі є забезпечення координації роботи різних видів транспорту на єдиній методологічній основі; забезпечення попиту на перевезення вантажів; забезпечення безпеки і якості перевезень; створення умов для фінансово-економічного оздоровлення транспортних підприємств і активізації інвестиційної діяльності; розробка науково-методичних і організаційно-технічних засобів супроводження процесів перевезень вантажів за умов взаємодії різних елементів в структурах логістики.

Недостатнє науково-методичне забезпечення міжнародних перевезень ван-тажів значної ваги надає завданню стосовно розробки моделей і алгоритмів логіс-тичного управління процесами перевезень вантажів в умовах системної взаємодії різних видів транспорту, виробників матеріальних ресурсів і їх споживачів.

Методологічною основою роботи є підручники, наукові статті, законодавчі акти, публікації у пресі. У даній роботі використовувалися дослідження, присвячені проблематиці вдосконалення системи траснпортно-логістичного сервісу для вантажних перевезень, таких вчених, як О. А. Беляневич [6], О.А. Біловодська [8], А. Г. Кальченко [15], Крикавський Є. [17], В. В. Дибська [19], А. І. Семененко [35], Л. Б. Міротін [39] та інші. Вивченню зарубіжного досвіду дослідження особливостей та перспектив розвитку транспортно-логістичного сервісу присвячені публікації Д. Бауерсокса [4], А. Баннерджі [18], Е. Танігучі [49] та інших дослідників. 

Мета роботи полягає у визначенні можливих шляхів вдосконалення тех-нології і організації вантажних перевезень продукції хімічної промисловості з м. Рівне (Україна) в м. Клюз (Франція) рухомим складом ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс». 

Основним завданнями роботи є: 

 • аналіз транспортної системи, її стану, ролі і значення, правового забезпечення міжнародних вантажних перевезень;
 • аналіз діяльності ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс»;
 • дослідження технології і організації перевезень продукції хімічної промис-ловості з м. Рівне (Україна) в м. Клюз (Франція) рухомим складом ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс» з наданням рекомендацій щодо її вдосконалення.

Об’єкт дослідження - процес здійснення транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень. 

Предмет дослідження - організація механізму транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень українським транспортно-експедиційним підприємством. 

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загально-наукові підходи до дослідження даної проблеми. Основними методами дослідження були: метод спостереження (при проведенні спостережень за особливостями розвитку національної транспортно-логістичної інфраструк-тури), статистичні методи (при виявленні основних тенденцій розвитку досліджуваного об’єкту), системно-структурний аналіз (при аналізі зарубіжного досвіду та систематизації методичних підходів до вдосконалення процесу транспортно-логістичного обслуговування). У якості основного методу пізнання використано діалектико-системний підхід, згідно з яким усі процеси розглядаються й аналізуються у взаємозв’язку, взаємозалежності та розвитку.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 141 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 08.11.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17
 2. Алесинская T. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления: учебное пособие / T. В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с.
 3. Армстронг Г. Введение в маркетинг: учеб. пос. / Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 640 с.
 4. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; пер. с англ. - 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.
 5. Бездольна Л.М. Обґрунтування ознак регіональних логістичних систем та їх класифікація [Eлектронний ресурс]/ Л.М. Бездольна // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 5 (20). – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2008_5_1 /zbirnuk_ ETEI_08_1_43.pdf
 6. Беляневич Е.А. Транспортное законодательство Украины: общая характеристика // Санація та банкрутство. - 2010. - № 1. – с. 121 - 132
 7. Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник / О. А. Біловодська. – К.: Знання, 2008. – 376 c.
 8. Біловодська О.А. Логістика / Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д- ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 1134 с. – С. 759 – 882.
 9. Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики / Н.М. Васильців // Вісник національного університету «Львівська політех-ніка», 2010. - № 669. – с. 267 – 274.
 10. Вовчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу / А.В. Вовчак // Маркетинг в Україні, 2010. - №2. – с. 42-43
 11. Гаджинский A. M. Основы логистики: учеб. пособие / А. М. Гаджинский. – М., 1995. – 122 с. 
 12. Голошубова Н. О. Організація торгівлі : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Голошубова. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
 13. Кох И. Тенденции в международной логистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.wagener-herbst.com
 14. Інфраструктура товарного ринку / За ред. І. В. Сороки. – К.: НВФ «Студцентр», 2002. – 607 с.
 15. Кальченко А. Г. Логістика: навч. посібник / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – 2-ге вид.– К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
 16. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: підручник / Є. Крикавський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
 17. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник / Є. Крикавський. – Львів: Національний університет «Львівська полехніка», 2005. – 684с.
 18. Ларіна Р.Р. Формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем. Монографія. / Р. Р. Ларіна – Донецьк: Норд-Прес, 2005. – 284 с. 
 19. Логистика: учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стрлигова; под ред. В. И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.
 20. Міжнародні транспортні перевезення: договірні та облікові аспекти: збірник систематизованого законодавства / укл. С.М. Дробоття, С.В. Юров. – К.: Блііц-Інформ, 2011. – Вип.6 – 192 с. 
 21. НАОП 1.1.10-5.01-80. Інструктивні матеріали з техніки безпеки при монтажі тепломеханічного обладнання і трубопроводів ТЕС і АЕС.
 22. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: учебник / Ю. М. Неруш.–М.: ЮНИТИ, 1997. – 270 с.
 23. Новиков О.А. Производственно-коммерческая логистика: учеб. пос. / О. А. Новиков, А. И. Семененко. – СПб.: Изд-во Санкт-Петер. университета экономики и финансов, 1993.– 208 с. - Ч. 1
 24. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. 
 25. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Затверджено наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010, № 65.
 26. Объемы перевозок автомобильным транспортом за 2006 год выросли // Логистика: проблемы и решения. – 2007. – № 2. – С.13–14.
 27. Окландер М. А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве / М. А. Окландер. – Одесса: АП НТ и ЭИ, 1996. – 104 с.
 28. Організація торгівлі: підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін.; за ред. В. В. Апопія. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с. 
 29. Паламарчук О. Створення логістичних центрів в Україні вирішить 5 найважливіших проблем країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://l2b.ua/news/15857/ua-ua/
 30. Пассажирооборот в Украине увеличился // Логистика: проблемы и решения, 2007. – № 2. – С. 9–10. 
 31. Плахута Г.А. Логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування // Вісник СНУ ім. В.Даля, 2010. - №11/158. – С.12-16.
 32. Похильченко О.А. Засади взаємовідносин у структурі кластера. / О.А. Похильченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Логістика, 2010. - №669. – С. 108-113.
 33. Савіна Н.Б. Інфраструктура логістичних процесів економічної діяльності / Н.Б. Савіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2009. - №647.- С.198-202.
 34. Свиридко С.В. Логістика: сучасні світові тенденції розвитку / С.В. Свиридко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привле-чения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2009. - №1. Ч.1. - С.452-456.
 35. Семененко А.И. Предпринимательская логистика / А. И. Семененко. – СПб.: Изд-во Политехника, 1997. – 349 с.
 36. Сербин В. Д. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m97
 37. Смехов А. А. Новое научное направление или новая панацея? / А. А. Смехов // Материально-техническое снабжение, 1990. – №1.– с. 69.
 38. Смиричинський В. Ринок державних закупівель в умовах макрологістичної глобалізації [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.sos kin.info/ea.php?pokazold=20030308&n =3&y=2003 
 39. Транспортная логистика: учеб. Пособие / Л. Б. Миротин, Б. П. Безель, Т. О. Сулейменов, К. О. Мадалиев]. – М., 1996. – 210 с.
 40. Тридід О. М. Логістичний менеджмент: навчальний посібник / О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Х.: ВД „Інжек”, 2005. – 224 с. 
 41. Транспортно-логистические центры: зарубежный опыт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.elc-ua.com/ru/news/60 
 42. Управління логістикою: розробка стратегій логістичних операцій: пер. з англ. ; за наук. ред. О. Є. Міхейцева. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес-Букс, 2007. – 368. 
 43. Штерн Льюис В. Маркетинговые каналы / Штерн Льюис В., Ель- Адель И. Ансари, Энн Т. Коф лан ; пер. с англ. –5-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 624 с.
 44. To what Extent are high-quality logistics services trade facilitating? OECD Trade Policy Working Papers No. 108 [E-resource] // Jane Korinek, Patricia Sourdin, 2011. - Access: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/to-what-extent-are-high-quality-lo...
 45. 20th annual trands and issues in logistics and transportation study. [E-resource] // Operating in the new normal. Ernst & Young. - Access: http://www.logistic smgmt.com/article/the_results_of_the20th _annual_ study_of_logistics_and_tran-sportation_trends.
 46. 20th annual trends and issues in logistics and transportation study [Text] / Brian Meadows // Ernst & Young / - 2011. – p. 3 - 7
 47. Global Air Freight & Logistics [Text] / Stallard B. Mpata // Reed Business Information / - № 6. – 2011. – p.46-48
 48. Principles and Advantages of Logistics Outsourcing [Text] / Abhijit Banerjee // Knowledge Professionals and the Indian KPO Market./ - № 2. – 2011. - p. 11-15
 49. Recent advances in modeling city Logistics.City Logistics II. [Text] / Taniguchi E., Thompson R.G. and Yamada T. // Institute of System Science Research. Japan / - №1.- 2007. – p. 3-33
 50. Transport logistics: shared solutions to common challenges, OECD [E-resource]. - Access:http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ 20th_annual_ trends_and _issues_in_logistics_and_transportation_study/$FILE/2011_Annual_ Logistics_Transportation_Trends.pdf
10838
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).