Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Складні багатокомпонентні речення у творчості українських поетів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП 
1. Теоретичні засади дослідження багатокомпонен-тних складних речень 
1.1. Поняття і особливості багатокомпонентних складних речень 
1.2. Аналіз моделей складних багатокомпонентних речень 
2. Дослідження використання багатокомпонентних складних речень в українській поезії 
2.1. Застосування складних багатокомпонетних речень у поезії М. Рильського
2.2. Аналіз застосування складних багатокомпонентних конструкцій у творчості В. Стуса
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Останнім часом учені все частіше почали використовувати поняття "елементарне складне речення" й "неелементарне складне речення". Формально елементарним складним реченням є біпредикативна конструкція, що об'єднує компоненти на основі сурядного. підрядного чи недиференційованого зв'язку, подібні до простого речення. Формально ускладнене (неелементарне) складне речення вміщує мінімум три компоненти в можливих трьох різновидах внутрішніх зв'язків.

Синтаксичні засоби складних речень загальномовні, тому вони володіють значними стилістичними можливостями. Виділяючи у структурі поетичного мовлення аспекти синтаксичного рівня, серед яких структурно-композиційний, інтонаційний та функціонально-стилістичний, Л.Ф. Тарасов називає речення в його різних мовленнєвих реалізаціях базовою одиницею лінгвістичного вивчення й опису синтаксису віршового мовлення. Незважаючи на неоднаковий стилістичний потенціал одиниць різних мовних рівнів, функція стилістеми-речення є найваго-мішою, оскільки в ньому реалізуються інші стилістеми. П.С. Дудик звертає увагу на те, що складне речення, порівняно з простим, становить синтаксичне утворення дещо вищого рівня складності, як змістової, граматичної, так і стилістичної.

Експресивно-стилістична перспектива складного речення в поезії значно ширша через структурно-інтонаційні особливості цього жанру художнього мовлення, які впливають на формально-семантичну організацію синтаксичних одиниць. Результатом цього впливу є експресія, витворена завдяки актуалізації у віршовому творі мовних засобів. Йдеться як про внутрішньо притаманну синтаксичній одиниці експресивність, так і про експресивність, сформовану в певному контексті завдяки структуруванню. У складному реченні рівень експресивності може формуватися повторенням синтаксем чи компонентів речення, порядком їх розташування, уживанням синонімічних сполучних засобів, застосуванням інверсій, взаємодією семантичного наповнення компонентів із їх структурним вираженням тощо.

Стан дослідження проблеми. Питання про кваліфікацію так званих складних неелементарних, або ускладнених, речень є досить актуальним і вимагає особливої уваги, оскільки складні речення, яким властива різноманітна ускладненість граматичних зв'язків між предикативними частинами, надзвичайно поширені в усному га писемному мовленні. До вивчення цієї проблеми звертаються у своїх працях такі мовознавці, як І.Р. Вихованець, А.П. Грищенко, К.Ф. Шульжук, М.В Мірченко, Н.В. Гуйванюк, О. В. Кульбабська та ін. Складні конструкції з сурядністю і підрядністю є моделлю поліваріантною, тобто виявляється в ряді структурних різновидів, що зумовлене будовою підрядної частини. На окремі різновиди складних багатокомпонентних речень звертали увагу Г.Ф. Калашникова, М.М. Холодов, М.В. Симулик, найдокладнішою є їх класифікація у наукових працях К.Ф. Шульжука.

Мета роботи – дослідити особливості використання багатокомпонентних складних речень в українській поезії.

Об'єкт дослідження - багатокомпонентні складнопідрядні речення з різними видами сурядності і підрядності в українській поезії.

Предмет дослідження – багатокомпонентні складні конструкції у творчості М. Рильського і В. Стуса.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження було визначено наступні його завдання:

 • окреслити поняття і особливості багатокомпонентних складних речень;
 • здійснити аналіз моделей складних багатокомпонентних речень;
 • дослідити застосування складних багатокомпонетних речень у поезії М. Рильського;
 • проаналізувати застосування складних багатокомпонентних конструкцій у творчості В. Стуса.

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичні (синтез, аналіз та узагальнення літератури і поетичних джерел, метод контент-аналізу творів для визначення частотності окремих складних багатокомпонентних речень. 

Структура роботи. У відповідності до поставлених мети та завдань дослідження, визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білодід І.К. Про порівняльну стилістику східнослов'янських мов // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. - К.: Наукова думка, 1972. – С. 3-21.
 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник . – К.: Либідь, 1993. – 368 с.
 3. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. - К.: Наук. думка, 1969. - 155 с
 4. Гуйванюк Н.В., Кульбабська О.В. Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок. – Чернівці: Рута, 2003. – 145 с.
 5. Давнюк С.В. Вивчення складних конструкцій з сурядністю і підрядністю // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне. — 1995. — С.63-64.
 6. Дудик П.С. Стилістика української мови. - К.: ВІД „Академія", 2005. - 368 с.
 7. Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика. - К: Наукова думка, 1982. - 210 с.
 8. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). - К.: Довіра, 1999. - 431 с.
 9. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. – Донецьк: Дон. НУ, 2001.– 663 с.
 10. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. - М: Наука, 1982. - 368 с.
 11. Калашникова Г.Ф. Многокомпонентные сложные предложения в современном русском языке. - X.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979. - 159 с.
 12. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови. – К., 1995. – 399 с.
 13. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис. – К.: Рад. шк., 1961. – Ч.2. - 287с.
 14. Мірченко М.В. Структура синтаксичних категорій. – Луцьк: Вежа, 2001.-340с.
 15. Падучева Е. В. О структуре многосоставных сложных предложений в русском языке // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. -М, 1966. - С. 141 - 165.
 16. ПалатовскаяЕ.В.Соотношение многокомпонентных сложных предложений и синтаксико-стилистических фигур. - Харьков, 1998. – 213 с.
 17. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. - К: Вища шк., 1994. - 670 с.
 18. Українська мова: Енциклопедія. - К.: Укр. енциклопедія, 2000. - 750 с.
 19. Уханов Г.П. О синтаксическом статусе полипредикативных сложных предложений // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. - 1984. - №3. - С. 38 -43.
 20. ШкарбанТ.М.Експресивно-виражальні можливості конструкцій з однорідною супідрядністю // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: 36. наук, праць. - Вип. 10. - Рівне, 2002. - С 29-34.
 21. Шульжук К.Ф. Моделі складних багатокомпонентних речень // Ономастика і апелятиви: 36. наук, праць ДНУ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип.30. – С. 52-58.
 22. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 408 с.
 23. Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. - К.: Вища шк. Головне вид-во, 1986. - 183 с.
9794
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).