Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сленг в українській та англійській мові

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження сленгу як мовної семантичної структури
1.1. Поняття сленгу та його місце у сучасному мовленні
1.2. Порівняльний аналіз словотворення українського та англійського сленгу
ІІ. Порівняльна характеристика лексико-семантичних полів українського та англійського сленгу
2.1. Методологія структурування українського та англійського сленгу
2.2. Порівняльний аналіз сленгового мікрополя «Назви особи»
2.3. Порівняльний аналіз сленгового мікрополя «Назви продуктів господарської, технічної та соціальної діяльності людини»
2.4. Порівняльний аналіз сленгового мікрополя «Назви абстрактних понять»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризуються посиленням уваги лінгвістів до порівняльного аналізу мов. Це закономірно, оскільки, зважаючи на активізацію глобалізаційних процесів, дослідження, що дозволяють розкрити уявлення кожного народу про специфіку національного шляху в рамках розвитку цивілізації, виявити цінність своєї культури, своєрідність мови, національного менталітету тощо, набувають особливої актуальності.

Актуальність дослідження полягає в необхідності ґрунтовного вивчення й порівняльного аналізу української й англійської сленгової лексики. Виявлення спільного в національних мовних картинах світу, змодельованих українським та англійським сленгом, уможливить подальше визначення онтологічних характеристик сленгу як універсального лінгвального феномену; встановлення відмінного – сприятиме подальшому вивченню специфіки мовного відобра-ження українського та англійського світобачення.

Важливо, що семантико-ідеографічна репрезентація сленгової лексики, яка передбачає виокремлення лексико-семантичних полів, мікрополів та лексико-семантичних груп з їхнім подальшим якісним і кількісним порівнянням, дозволяє виявити спільне й відмінне у досліджуваних фрагментах української та англійської сленгових мовних картин світу.

Дослідження української сленгової лексики доводять, що арго, жаргони і сленг є не просто лексичними інноваціями, а специфічним відображенням світу зі своєю поняттєвою сферою, ціннісною ієрархією, відмінним від традиційного соціокультурним спектром стосунків “людина – суспільство”, “людина – людина”, “людина – мова”. Враховуючи стрімке входження лексичних одиниць субстандарту до масової комунікації та формування особливого лінгвального феномену – сленгу, що перебуває на межі просторіччя і літературної (стандартної) мови, визначення його етнокультурної специфіки в порівнянні з відповідними лінгвальними підсистемами споріднених та неспоріднених мов набуває особливої актуальності. 

Стан дослідження проблеми. Розробка та обгрунтування проблем сленгової лексикології, закладення теоретичних підвалин порівняльно-семантичних досліджень у мовознавстві здійснювались А. В. Бєлашем [2], К. Л. Бондаренко [3], Є.С. Бурденко [6], В.А.  Гордієнко [10] та іншими вченими. Питання співставлення українських та англійських сленгових семем розглянуті у роботах Є. І. Гороть [11], А. Г. Гудманян [12], Л. Ставицької [24]. Серед зарубіжних авторів грунтовними дослідженнями сленгового словотвору займалися S.B. Flexner [29], W. Labov [30], H. L. Mencken [31] та ін.

Мета роботи – встановлення спільного й відмінного в українському та англійському сленговому лексиконі. 

Об’єкт дослідження – сленговий лексикон української й англійської мов, зокрема іменники, іменникові композити та субстантивні словосполучення, які складають основу загальнопобутового словника носіїв українського й англійського сленгу. 

Предмет дослідження – лінгвістична поняттєва організація сленгового лексикону, яка дозволяє виявити особливості національного світосприйняття українського та англійського лінгвосоціумів.

Об’єкт, предмет і мета дослідження передбачають розв’язання наступних завдань:

 • уточнити  поняття «сленгу» та його місце у сучасному мовленні;
 • провести порівняльний аналіз словотворення українського та англій-ського сленгу;
 • проаналізувати методологію структурування українського та англійського сленгу;
 • здійснити порівняльну характеристику лексико-семантичних полів українського та англійського сленгу.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі були використано наступні методи: порівняльний метод було залучено для виявлення подібностей і відмінностей у наповненні лексико-семантичних груп, сформованих сленговим лексиконом в українській та англійській мовах; структурний метод передбачав розщеплення значення сленгових лексичних одиниць на елементарні смисли (семи) з виділенням категорійної семи, що вможливлює виокремлення лексико-семантичних угруповань українського та англійського сленгу; застосування описового та класифікаційного методів дозволило встановити структуру лексико-семантичних полів українського та англійського сленгу з подальшою семантико-ідеографічною репрезентацією сленгового лексикону. 

База дослідження представлена вибіркою сленгових лексичних одиниць (іменників, іменникових композитів та субстантивних словосполучень), зафіксованих в сучасних україномовних та англомовних (англійський і англійський варіант англійської мови) словниках сленгової лексики. Зважаючи на полісемічність значної кількості українських та англійських сленгових лексем, в якості одиниці порівняння обрано окреме значення сленгової лексичної одиниці (семему).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Арнольд И. В. Экспрессивные средства английского языка: сборник научных работ / И. В. Арнольд // Ленинград. гос. ин-т им. А. И. Герцена; – Л.: ЛТПИ, 1975. – С. 123-126.
 2. Бєлаш А. В. Сленг та його роль у сучасній комунікації / А. В. Бєлаш // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки . – 2012. – № 9. – С. 12-16.
 3. Бондаренко К. Л. Вивчення українського та англійського сленгу: проблеми термінології / К. Л. Бондаренко // Наукові записки. – Випуск 67. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – С. 362-369.
 4. Бондаренко К. Л. Етноніми в українському та англійському сленгу / К. Л. Бондаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск ІV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 321-325.
 5. Бондаренко К. Л. Українська та англійська сленгові мовні картини світу / К. Л. Бондаренко // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 97-104.
 6. Бурденко Є.С. Етимологія терміну “сленг” та сучасне його тлумачення / Є.С. Бурденко, О.А. Заболотна [Електронний ресурс]: [режим доступу]. – http://intkonf.org/burdenko-es-kpn-zabolotna-oa-etimologiya-terminu-slen...
 7. Вилюман В. О способах образования слов сленга в современном английском языке / В. Вилюман // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1955. – Т. 3. – С. 47-50.
 8. Гальперин И. Р. О термине «сленг» / И.Р. Гальперин // Вопросы языкознания. – 1956. – № 6. – С.107-114.
 9. Гордиенко В.А. Общий сленг: к характеристике явления // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства,-№ 1, 2006.- С. 41-45.
 10. Гордиенко В.А. Сленг как объект лингвистического изучения // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: Сб. научн. трудов. – К. КГПУ им. Б. Д. Гринчен- ко: ИПЦ, 2003.- С. 15-18.
 11. Гороть Є. І. Лексикологія сучасної англійської мови: курс лекцій / Є. І. Гороть. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2007. – 144 с.
 12. Гудманян А. Г. Проблема словотвору та перекладу українського та американського сленгу / А. Г. Гудманян, І. А. Гонта // Вісник Луганського національного університету. – № 13 (200) липень. – 2010. – С. 129-136.
 13. Друм Т. Сленг: погляд зсередини / Т. Друм // Дивослово. – 1998. – № 12. – С. 59-60.
 14. Загнітенко А.  Лінгвістика тексту. Теорія і практикум: наук.-навч. посіб. /   А. Загнітенко; Донец. нац. ун-т. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2007. – 313 с.
 15. Ілик Т. Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення / Т. Ілик // Мовознавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУ, 2000. – С. 67-73.
 16. Кондратюк Т.М. Сучасний український сленг і його місце в мовному і метамовному дискурсі // Словник українського сленгу / Упоряд. Т.М.Кондратюк; Худ-оформ. Б.П. Бублик, С.І. Правдюк. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 4-32.
 17. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
 18. Липатов А.Т.. Сленг как проблема социолектики: монография.-М.: ООО «Изд-во «Элпис», 2010. – 318 с.
 19. Лінгвістика тексту й основи лінгвоаналізу: навч. посіб. для студ.-філологів (спеціалістів і магістрів) ВНЗ / уклад.: О. В. Дуденко, І. І. Коломієць; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т філол. та суспільствознавства. – Умань: Вид. Сочінський, 2012. – 227 с.
 20. Маковский М.М. Языковая сущность современного английского сленга / М.М. Маковский // Иностр. яз. в школе. – 1962. – № 4. – С. 102-113.
 21. Миллер А. А. Основные пути формирования лексики сленга / А. А. Миллер // Иностранные  языки. –  1971.  —  № 6.  —  С. 45-59.  
 22. Присяжнюк О. М. Лексикологія та семасіологія української мови: навч. посіб. / О. М. Присяжнюк; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К., 2011. – 122 с.
 23. Совенко А. М. Реалізація позитивної оцінки в англійському та англійському сленгу / А. М. Совенко, В. О. Дорда // Філол. трактати . – 2012. – 4, № 2. – С. 100-107.
 24. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ: Соціальна диференціяція української мови. – К.: Критика, 2005. – 464 с.
 25. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / за заг. ред. д-ра філолог. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х.: ШКОЛА, 2006. – 1008 с.
 26. Хомяков В. А. Введение в изучение основного компонента англ. просторечия / В. А. Хомяков. – Вологда, 1971. – 104 с.
 27. Хомяков В.А. Три лекции о слэнге: пособ. для студ. англ. отдел. по спец. «Нелит. лексика и фразеология в совр. англ. яз.» / В.А. Хомяков. – Вологда: ВГПИ, 1970. – 64 с.
 28. Drake G.F. The Social Role of Slang / G.F. Drake // Language: Social Psychological Perspectives / Ed. by H. Giles. – Oxford: Pergamon Press, 1980. – P.63-70.
 29. Flexner S.B. Preface to the Dictionary of American Slang// New Dictionary of American Slang / S.B. Flexner // Comp.by R. Chapman. – New York: Harper and Row, 1986. – P. 18-28.
 30. Labov W. The Study of Non-Standard English / W. Labov. – Champaign, Ill.: National Council of Teachers of English, 1970. – 73 p.
 31. Mencken H. L. The American Language / H. L. Mencken. – New York, 1960. – 655 p.
 32. Partridge E. A Dictionary of Slang and Unconventional English / E. Partridge. – London, 1963. – 782 p.
949
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.