Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Слідчі і судові версії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження слідчих і судових версій
1.1. Сутність та значення слідчих версій
1.2. Поняття і сутність судової версії
1.3. Класифікація версій
2. Характеристики слідчої версії
2.1. Поняття слідчої версії у судово-слідчій практиці
2.2. Головні вимоги до слідчих версій, особливості їх побудови
2.3. Методи побудови слідчих і судових версій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі в Україні способи маскування та приховання злочинів вдосконалюються, а методи, прийоми, способи та засоби скоєння злочинів набувають майстерності. Тому велике значення набуває процес побудови криміналістичних версій працівниками правозастосовної діяльності. 

Своєрідність процесу пізнання при розслідуванні злочинів, головним чином, в тому, що предметом його виступають суспільно-небезпечні і протиправні діяння. їхнє дослідження в більшості випадків ускладнюється тим, що вони не постають перед особою, яка провадить розслідування, у вигляді повної картини. У розпорядженні слідчого знаходяться тільки деякі сліди і відомості, аналізуючи які він повинен відновити картину того, що відбулося, в усій її складності. Тому розумова і процесуальна діяльність слідчого протікає в таких умовах, коли не видно природних причинних зв'язків, знищені або замасковані сліди, відносини між речами і подіями постають нерідко в перевернутому вигляді, а сутність того, що відбувається, у більшості випадків перекручена. Це визначає характер діяльності слідчого як пізнавальної.

Таким чином, процес розслідування злочинів розглядається як окремий випадок пізнання, в якому провідна роль належить гіпотезі. її різновидом є криміналістична версія, що за сутністю, процесом побудови і перевірки відповідає логічній структурі та стадіям розвитку гіпотези.

Слідчі і судові версії версії та технологія планування розслідування злочинів сформувалися в самостійну приватну криміналістичну теорію, яка базується на досягненнях таких галузей, як філософія, логіка, психологія управління, соціальна психологія, юридична психологія, кримінальне право та процес тощо. У перекладі з латинської слово «версія» означає поворот, видозміну. У юридичному розумінні це поняття вживається як синонім будь-якого припущення, здогадки, що виникають у процесі складної розумової діяльності суб’єкта правозастосовної діяльності.

Стан дослідження проблеми. Розкриттю суті криміналістичних версій присвячені праці таких науковців, як В. Д. Берназ [4], П. Д. Біленчук [5], А. Н. Васільєв [10], В. А. Журавель [11], Н. А. Бобров [14], С. М. Стахівський [16], О.М. Цільмак [17] та інших. У юридичній та криміналістичній літературі приділялася належна увага технології побудови та перевірки судових та слідчих версій. Однак у наукових працях відмічена фрагментарність стосовно чіткості структуризації переліку функцій, принципів, правил і методів їх побудови.

Об’єкт дослідження – діяльність слідчих органів з розкриття, розслі-дування та попередження злочинів.

Предмет дослідження – слідчі і судові версії як структурний елемент криміналістичних методик розслідування злочинів, механізм їх формування та використання у процесі розслідування.

Мета роботи – проаналізувати сучасні концептуальні положення щодо слідчих і судових версій версій як структурного елемента криміналістичної методики розслідування злочинів.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначено наступні його завдання:

 • уточнити сутність та значення слідчих версій;
 • визначити поняття і сутність судової версії;
 • проаналізувати підходи до класифікації версій;
 • дослідити поняття слідчої версії у судово-слідчій практиці;
 • виявити головні вимоги до слідчих версій, особливості їх побудови;
 • проаналізувати методи побудови слідчих і судових версій.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалек-тико-матеріалістичний метод наукового пізнання, а також концептуальні положення криміналістики. У процесі дослідження застосовувалися загально-наукові та спеціальні методи: формально-логічний, функціональний, системно-структурний, порівняльний та інші.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 31 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 06.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 3. Бандурка О. М. Юридична логіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл / О. М. Бандурка, О. В. Тягло; ХНУВС. - Х. : Золота миля, 2011. - 223 c.
 4. Берназ В. Д. Криміналістика : підручник / В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв, О. Ф. Вакуленко, К. О. Гацкалов; ред.: А. Ф. Волобуєв; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 665 c.
 5. Біленчук П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, Г. С. Семаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2007. - 510 c.
 6. Благута Р. І. Криміналістика : навч. посіб. / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк, Є. В. Пряхін, О. М. Дуфенюк. - К. : Атіка, 2012. - 495 c.
 7. Блажівський Є. М. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент.: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін, В. Я. Тацій, В. П. Пшонка; Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2012. - 661 c.
 8. Бочаров Д. О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних - до фактів / Д. О. Бочаров // Право України. - 2012. - № 7. - С. 127-133.
 9. Варфоломеєва Т. В. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояринов, С. В. Гончаренко, В. О. Попелюшко; Акад. адвокатури України. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 495 c.
 10. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 72 с. 
 11. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія / В. А. Журавель; НАН України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. - Х. : Апостіль, 2012. - 302 c.
 12. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : Підруч. / Є. Г. Коваленко; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 632 c.
 13. Когутич І. І. Криміналістика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський. - К. : Ін Юре, 2015. - 452 c.
 14. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений / Н. А. Боб-ров, А. И. Вин- берг, С. А. Голунский и др.; под ред. А. Я. Вышинского. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. – 538 с.
 15. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц, О. В. Капліна, О. Г. Шило; ред.: В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, О. Г. Шило; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Право, 2013. - 823 c.
 16. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : Моногр. / С. М. Стахівський; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2005. - 272 c.
 17. Цільмак О.М. Основи побудови криміналістичних версій / О.М. Цільмак // Порівняльно-аналітичне право. - № 2. - 2014. - С. 334-338.
 18. Шепітько В. Ю. Криміналістика : підручник / В. Ю. Шепітько; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - К. : Ін Юре, 2010. - 496 c.
 19. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика. Системно-структурний аналіз : моногр. / В. Ю. Шепітько; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : Харків юрид., 2007. - 431 c.
 20. Шмонин А. В. Методика расследования преступлений / А. В. Шмонин. – М.: Юстицинформ, 2006. – 462 с.
 21. Щербина О. Ю. Логіка та юридична аргументація : монографія / О. Ю. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 303 c.
 22. Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике / И. Н. Якимов. – М. : ЛексЭст, 2003. – 496 с. 
10699
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).