Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Словесні методи у ознайомленні дошкільників з природою

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади використання словесних методів в ознайом-ленні дошкільників з природою
1.1. Роль і види словесних методів у формуванні природничих знань дошкільників
1.2. Використання творів українських письменників в ознайомленні дошкільників з природою
2. Емпіричне дослідження методики використання словесних методів в ознайомлення дошкільників з природою
2.1. Організація дослідження, обгрунтування методик та критеріїв
2.2. Методика застосування словесних методів при ознайомлення дошкільниками з природою
2.3. Оцінка результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ознайомлення дітей з природою - один із головних засобів їх розвитку. В процесі його розширюється орієнтація дітей в навколишньому середовищі, формуються пізнавальні здібності, виховується відповідне відношення до природи. Ознайомлення дітей з природою пропонує дати їм відповідний об’єм знань про предмети, явища неживої і живої природи, виховання інтересу і любові до неї. Ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи є найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, що володіє знаннями й навичками екологічно доцільної поведінки в природі.

Педагогічний навчально-виховний процес повинен бути спрямований на формування таких психологічних властивостей особистості, як потреба в спіл-куванні з природою, інтерес до пізнання її законів, мотиви поведінки і діяльності по охороні природи, переконання - в соціальній обумовленості відношення людини до природи, в необхідності управління природними явищами.

Сучасна дидактика надає великого значення словесним методом навчання, одночасно відрізняючи неприпустимість їх ізоляції від інших методів і гіперболізації їх значення. Слово мудрого і шановного наставника, яке відповідає найважливішим педагогічним вимогам, не лише відіграє роль справжнього світоча знань для учнів, але й чинить на них емоційний вплив, має величезне виховне значення, є важливим засобом формування наукового світогляду, поведінки, позитивних якостей особистості всебічно розвитої людини. 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та Базовий компонент дошкільної освіти передбачають ознайомлення дитини з природою за допомогою різних методів. Суть методу полягає не тільки в тому, як доносить до дітей навчальні знання педагог, але й у тому, якою при цьому є діяльність самих дітей. Отже, метод – це спосіб взаємозв'язаної діяльності вихователя і дітей, спрямованої на найкраще засвоєння знань, набуття певних умінь і навичок, розвиток пізнавальної активності, самостій-ності і творчих можливостей дітей.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що проб-лемою організаційних форм та методів ознайомлення з природою в дошкіль-ному дитинстві школі цікавилось багато вчених, зокрема А. М. Богуш та Г. І. Григоренко [4], Н. В. Гавриш [5, 8], Н. Глухова [9], Кардаш І.М. [12],     З. Плохій [16, 17] та інші. Однак проблема застосування саме словесних методів у роботі з природничого виховання дошкільнят не знайшла такого широко висвітлення у науковій літературі, що і зумовлює актуальність теми роботи.

Мета роботи - дослідження особливостей використання словесних у процесі ознайомлення дошкільників з природою.

Об’єкт дослідження – сформованість природничих знань у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження - методика використання словесних методів в ознайомленні дошкільників з природою.

Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати такі завдання:

 • визначити роль і види словесних методів у формуванні природничих знань дошкільників;
 • проаналізувати використання творів українських письменників в ознайомленні дошкільників з природою;
 • розробити і дослідити ефективність методики використання словес-них методів в ознайомлення дошкільників з природою.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використо-вувалися методи емпіричного та теоретичного рівнів, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної літератури з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми дослідної діяльності в дошкільних закладах, спостереження навчально-виховного процесу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"/ наук. ред. та упор. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: ВД «Професіонал», 1998. – 47 с.
 3. Бєлєнька Г.В. Казки про природу. Чарівний промінь / Г.В. Бєлєнька, Т.С. Конюхова. – К.: Слово, 2009. – 472 с.
 4. Богуш А. М. Запрошуємо до розмови: посібник для роботи з дошкільниками / А. М. Богуш, Г. І. Григоренко. - К.: Освіта, 1997. – 151 с.
 5. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене / А. Богуш. – К.: Слово, 2008. – 440 с.
 6. Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 408 с.
 7. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.
 8. Гавриш Н.В. Художньому слову – гідне місце в освітньому процесі / Н.В. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2006. – №3. – С. 15-19.
 9. Глухова Н. Базова програма «Я у Світі»: формування природничої компетентності дошкільника // Вихователь-методист дошкільного закладу. –2009. – №7. –– С.4-8.
 10. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: Методичний посібник / Л.М.Сімак, Л.М.Макарова, О.М.Кириленко, Н.А.Назарова; під ред. Є.П.Кулькіної – Херсон: РІПО, 2005 – 52 с.
 11. Каплуновська О. Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі / О. Каплуновська, О. Самсонова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 7. – С. 9–13.
 12. Кардаш І.М. Мовленнєвий розвиток старших дошкільників засобами природи (за концепцією В.О. Сухомлинського) / Кардаш І.М. // Вісник Черкаського університету. Випуск 176. Серія “Педагогічні науки”. – 2010. – С. 62-66.
 13. Лисенко Н. В., Криста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля: у 2 ч.: навч. посібник / Н. В. Лисенко, Н. Р. Криста. – К.: Вища школа, 2006. – Ч. 1. – 250 с.
 14. Лисенко Н. Використання спостережень в роботі з екологічного вихованняя дошкільників / Н. Лисенко // Дитячий садок. - 2004. - № 25-26. – С. 10-44.
 15. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко та ін. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
 16. Плохій З. Екологічне світобачення дошкільнят // Дитячий садок. – Липень. – 2009. – №27 (507). – С.15-18.
 17. Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи) // Дошкільне виховання. – 2010. – №7.– С. 6-10.
 18. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників / З.П. Плохій. – К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2002. – 173 с.
 19. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Т. Поніманська. – К.: Академвидав, 2006. – 456 с.
 20. Поніманська Т.І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку / Рівненський держ. гуманітарний ун-т / Т.І.Поніманська — Рівне : РДГУ, 2006. — 364 с.
 21. Попова І.І. До питання психології сприймання дитиною-дошкільником літературного твору в науковій спадщині О.В. Запорожця / І.І. Попова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 31. – Рівне: РДГУ, 2005. – С. 66-69.
 22. Попова І.І. Особливості сприймання поетичних творів дітьми дошкільного віку / І.І. Попова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса. - 2004. – Випуск 5 - 6. – С.13-19.
 23. Струннікова Д. І. Дошкільна педагогіка : методичний посібник / Д. І. Струннікова. – Чернівці: Рута, 2002. – 88 с.
 24. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський– К.: Рад. шк. – 1981. – 242 с.
 25. Формування екологічної компетенції школярів: наук.-метод. посібник / Н.А.Пустовіт, О.Л.Пруцакова, Л.Д.Руденко, О.О.Колонкова. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 64 с.
 26. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника: навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / З.П.Плохій. – К.: Світич, 2010. – 144 с.
 27. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Н. Ф. Яришева. – К. : Рад. шк., 1993. – 312 с.
6759
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).