Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Словотворчість українських поетів ХХ століття

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
438
Мова: 
Українська
Оцінка: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

“ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Г.М.ВОКАЛЬЧУК

СЛОВОТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Монографія

ОСТРОГ 2008

 

ББК 81.411.1 – 211

В 66

УДК 811.161.2’373.611:821.161.2–1.09

Рецензенти: Н.І.Бойко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя;

А.К.Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

М.Я.Плющ – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

 

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Острозька академія» (протокол № 3 від 29.10.2008 р.)

 

Вокальчук Г.М.

Словотворчість українських поетів ХХ століття [Текст] : монографія / Г. М. Вокальчук ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2008. – 536 с.

 

Відповідальний редактор – С. Я. Єрмоленко, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу стилістики та культури української мови  Інституту української мови НАН України

ІSВN 

У монографії розкриваються головні проблеми сучасної неології та оказіоналістики, аналізуються основні етапи в історії дослідження неологічної лексики в українському мовознавстві. Аналіз еволюції індивідуально-авторської лексичної номінації в українській поезії ХХ ст. здійснено на матеріалі понад 7000 лексичних новотворів, засвідчених у вокабулярах близько 400 українських авторів. Розглянуто особливості лексичних інновацій як експонентів мовно-поетичної картини світу українських футуристів 20 – 30-х років. Проаналізовано головні здобутки й перспективи української індивідуально-авторської неографії, подано опис теоретичних засад створення різнотипних словників авторської неологічної лексики.

Для науковців-філологів, аспірантів та студентів філологічних факультетів, учителів-словесників.

 

ІSВN © Вокальчук Г.М. 2008

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. АВТОРСЬКИЙ ЛЕКСИЧНИЙ НОВОТВІР ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Періодизація лінгвістичних студій авторської неологічної лексики в українському мовознавстві ХХ століття

1.2. Лінгвістична природа лексичного новотвору

1.2.1. Проблема диференціації узуальних та оказіональних лексичних  новотворів

1.2.2. Оказіональні й потенційні слова

1.2.3. Проблема узуальності / неузуальності композитів та юкстапозитів

1.2.4. Встановлення авторства новотвору

1.2.5. Типологія авторських інновацій

1.2.5.1. Реалізація оказіональних одиниць різних мовних рівнів

1.2.5.2. Авторські модифікації узуальних лексем

1.2.5.3. Ступені оказіональності новотворів

1.3. Термінологічний апарат дослідження лексичних новотворів

1.4. Критерії ідентифікації оказіональних слів

1.4.1. Загальні критерії визначення лексичних інновацій

1.4.2. Контекст як головний чинник реалізації значення новотвору

1.4.3. Критерії відбору матеріалу дослідження

Висновки до 1.розділу

РОЗДІЛ 2 .СТАТИСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

2.1. ЕВОЛЮЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

2.1.1. Мета, гіпотеза і завдання системного дослідження одиниць оказіональної номінації в українському поетичному лексиконі ХХ століття

2.1.2. Періодизація еволюції індивідуально-авторської лексичної номінації в поезії ХХ століття

2.1.3. Частотний розподіл АЛН за хронологічним критерієм

2.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ СЛОВОТВОРЧОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ ХХ СТОЛІТТЯ (ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ)

2.3. ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЧАСТОТНОГО РОЗПОДІЛУ АЛН ЗА ЧАСТИНОМОВНИМИ КЛАСАМИ

2.4. СПОСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ПРЕДМЕТНОЇ НОМІНАЦІЇ В ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ)

2.5. ГОЛОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЕТАМИ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ АЛН УПРОДОВЖ ХХ СТОЛІТТЯ

2.5.1. Залежність між показниками „спосіб творення” та „період творення” у корпусі іменникових АЛН

2.5.2. Залежність між показниками „спосіб творення” та „період творення” у корпусі прикметникових АЛН

2.5.3. Залежність між показниками „спосіб творення” та „період творення” у корпусі дієслівних АЛН

2.5.4. Залежність між показниками „спосіб творення” та „період творення” у корпусі прислівникових АЛН

2.6. АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ У ВИЯВЛЕНИХ ЗАЛЕЖНОСТЯХ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ „АВТОР” І СПОСІБ ТВОРЕННЯ АЛН”

2.6.1. Аналіз залежності між показниками „автор” і „спосіб творення субстантивних АЛН”

2.6.2. Аналіз залежності між показниками „автор” і „спосіб творення ад’єктивних АЛН”

2.6.3. Аналіз залежності між показниками „автор” і „спосіб творення вербативних АЛН”

2.6.4. Аналіз залежності між показниками „автор” і „спосіб творення адвербіальних АЛН”

2.6.5. Частотність використання способів творення АЛН різних частиномовних класів українськими поетами ХХ століття

Висновки до 2 розділу

РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ЯК ЕКСПОНЕНТИ АВТОРСЬКОЇ МОВНО-ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ФУТУРИСТІВ  20 – 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

3.1. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСАД ФУТУРИЗМУ З ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ

3.2. Різновиди авторських інновацій у поетичному лексиконі футуристів

3.3. Лексико-семантична характеристика  новотворів

3.3.1. Оказіонально-предметна номінація

3.3.2. Оказіональна номінація статичних ознак денотата

3.3.3. Оказіональна номінація динамічних ознак денотата

3.3.3.1. Особові дієслова

3.3.3.2. Дієприкметники

3.3.3.3. Дієприслівники

3.3.4. Оказіональна номінація ознак ознак

3.4. Найуживаніші кореневі морфеми в новотворах М.Семенка та інших поетів ХХ століття (частотний аналіз)

3.5. Індивідуально-авторський словотвір футуристів

3.5.1. Словотвір іменникових АЛН

3.5.1.1. Суфіксальні іменники – назви абстрактних понять

3.5.1.2. Суфіксальні іменники з конкретним значенням

3.5.1.3. Складні іменники – композити

3.5.1.4. Складені найменування

3.5.1.5. Абревіатури

3.5.1.6. Морфолого-синтаксичний спосіб творення інновацій

3.5.1.7. Непродуктивні способи творення оказіональних іменників

3.5.2. Словотвір оказіональних прикметників

3.5.3. Дієслівні моделі авторських новотворів

3.5.4. Прислівникові моделі лексичних інновацій

Висновки до 3 розділу

РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЛЕКСИКОГРАФІЇ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ

4.1. Традиції та перспективи лексикографічної інтерпретації АЛН в українському словникарстві

4.1.1. Етапи становлення й розвитку української письменницької лексикографії та індивідуально-авторської неографії (ХХ – ХХІ ст.)

4.1.1.1. Особливості фіксації авторських лексичних новотворів у словниках мови письменників

4.1.1.2. Авторські новотвори як один із об’єктів лексикографічного опису в загальних неологічних словниках

4.1.1.3. Аналіз лексикографічних параметрів опису авторських новотворів у дисертаційних дослідженнях 1990 – 2000-х років

4.1.1.4. Лексикографічний опис новотворів у спеціальних словниках авторської неологічної лексики (2000-і роки)

4.2. Типологія словників авторської неологічної лексики

4.3. Перспективи української індивідуально-авторської неографії на тлі здобутків сучасної слов’янської письменницької лексикографії та неографії

4.4. Теоретичні засади створення зведених словників авторської неологічної лексики (на матеріалі „Короткого словника авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття”)

4.4.1. Склад і структура „Короткого словника авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття”

4.4.2. Умовні скорочення і позначки, уживані у словнику

4. 4. 3. Персональний покажчик

4.5. Особливості укладання персональних словників авторської неологічної лексики (на матеріалі „Словника авторських лексичних новотворів Михайля Семенка”)

4.5.1. Загальна характеристика „Словника лексичних новотворів Михайля Семенка”

4.5.2. Джерела словника

4.5.3. Специфіка лексикографічного опису новотворів

4.5.4. Особливості тлумачення значення новотворів

4.5.5. Ілюстративний матеріал словника

Висновки до 4 розділу

 ПІСЛЯМОВА

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Фото Капча