Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Службове підроблення і службова недбалість

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття службового підроблення, його ознаки та відповідальність
2. Поняття службової недбалості, її ознаки та відповідальність
3. Відповідальність за злочини, пов’язані зі службовим підробленням і службовою недбалістю 
Задача 1
М., працюючи начальником відділу кадрів заводу «Азот», видав своєму знайомому Б. фіктивну довідку про те, що той працював на заводі 10 років, чим збільшив його трудовий стаж. Довідку Б. взяв для того, щоб належним чином оформити пенсію, що і зробив згодом, пред’явивши її у відповідні установи. Пенсію Б. отримував протягом року в загальній сумі 6000 гривень.
Кваліфікуйте дії М. і Б.
Задача 2
Проведеною ревізією у магазині «Колосок» було виявлено недостачу товарів на велику суму. Причиною цього було недбале ставлення завідувача магазину М. до зберігання й обліку товарів та мішкотари: тару здавали на склад сільського споживчого товариства несвоєчасно; не завжди оформляли належним чином відпуск товарів; в документах неправильно проставлялась їх ціна й кількість. Загальні збитки складають суму, яка у 300 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Кваліфікуйте дії М.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Однією з гарантій успішного функціонування держави і громадянського суспільства є створення належних умов для ефективної діяльності державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. Результативність такої діяльності на сьогодні в Україні значним чином зменшена негативними політичними, економічними, правовими та іншими змінами, а також станом злочинності. 

Істотною ланкою у ланцюгу названих факторів є зловживання службових осіб наданою їм владою або службовим становищем у вигляді службового підроблення або службової недбалості.. За даними статистики МВС України, протягом 2010-2014 рр. серед усіх зареєстрованих злочинів в Україні, діяння, передбачені ст. 366 та ст. 367 КК України, становили в середньому 1,4%. У 2015 р. станом на 01 жовтня лише у Рівненькій області зареєстровано 615 випадків службового підроблення і 139 - службової недбалості, тобто їх рівень залишається досить високим.

Дуже часто службове підроблення і службова недбалість є тим засобом, за допомогою якого службова особа вчинює інший, більш тяжкий злочин задля досягнення бажаного злочинного результату. З використанням службових підроблень часто вчинюються такі злочини, як викрадення в особливо великих розмірах; незаконна приватизація державної чи комунальної власності. Службова недбалість спостерігається як супутній злочин при сприянню ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, приховування злочинів тощо. Службове підроблення і службова недбалість також сприяють розвитку організованої злочинності.

Актуальність дослідження цих злочинів зумовлена тим, що останнім часом відбулися істотні зміни в політичному, соціальному, економічному житті держави, у зв’язку з чим виникла необхідність теоретично переосмислити, поряд з іншими видами злочинної діяльності, злочини у сфері службової діяльності, зокрема службове підроблення і службова недбалість.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 4. Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачене ст. 366 Кримінального кодексу України / М. І. Карпенко, О. М. Москаленко // Юрид. наука : наук. юрид. журн. - 2012. - N 9. - С. 28-38.
 5. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
 7. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 8. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 9. Полторак І.Ф. Форми службового підроблення  / І. Ф. Полторак // Актуальні  проблеми  кримінального  права  та кримінології,  кримінально- виконавчого права : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми кримі-нального права, процесу та криміналістики», присвяч. 10-річчю Міжнар. гума-ніт. ун-ту (м. Одеса, 28 жовт. 2011 р.) / Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Міжнар. гуманіт. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника. - О. : Фенікс, 2011. - С. 219-221.
 10. Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких перед-бачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) // Вісник Верховного Суду України. - 2010. - 1. - С. 31-43.
 11. Романенко О.Ю. Тяжкі наслідки при кваліфікації службового підроблення / О. Ю. Романенко // Четверті Харківські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів (Харків, 16-17 трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, НЮУ ім. Я. Мудрого, НДІ вивчення проблем  злочинності  ім.  В.  В.  Сташиса  НАПрН  України,  Всеукр.  громад. організація «Асоц. кримін. права», Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого», Ліга студ. асоц. правників України. - Х.: Право, 2014. - С. 407-409.
 12. Слободзян А. Механізм здійснення службового підроблення в різних сферах суспільного життя / А. Слободзян // Вісник прокуратури. - 2011. - № 11. - С. 101-106.
 13. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяль-ності, пов'язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб. / В. І. Тю-тюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук; ред.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2014. - 227 c.
10700
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.