Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження соціалізації у дошкільному дитинстві
1.1. Поняття соціалізації особистості дошкільника
1.2. Роль дошкільного закладу у соціалізації дитини
2. Експериментальна перевірка ефективності соціалізації старших дошкільників у ДНЗ
2.1. Діагностика соціалізованості дітей старшого дошкільного віку
2.2. Розвиток соціалізаційних навичок старших дошкільників у процесі ігрової діяльності
2.3. Аналіз результатів соціального розвитку старших дошкільників 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Становлення української державності, розбудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на людину, її духовну культуру. Закладена в сучасних державних документах (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закони "Про дошкільну освіту", Базовий компонент дошкільної освіти) методологія освіти надає пріоритетності соціально розвиненій особистості, її життєвому самовизначенню, самореалізації, життєтворчості і, відповідно, апелює до сучасної особистісно зорієнтованої парадигми освіти. Потреби суспільства в самостійній, творчій, ініціативній особистості визначають нові параметри перебігу соціалізації, висувають підвищені вимоги до її суб’єкта щодо формування нових моделей соціальної поведінки, конструювання персональної системи цінностей, унаслідок чого перед педагогічною наукою постає потреба переосмислення й перегляду традиційних настанов у соціалізації та вихованні дітей і молоді. 

Серед причин, що актуалізують розробку проблем соціалізації особистості у сучасному суспільстві, виокремлюють: міцнення статусу дитинства у суспільстві, концептуальне обґрунтування його сутності та розвитку у контексті трансформацій суспільного життя; необхідність забезпечення активного пристосування дітей до нових для них соціальних умов життєдіяльності, набуття ними соціально-емоційної рівноваги та стійкості до впливу змінних умов соціуму. Першорядного значення вищесказане набуває, коли йдеться про соціалізацію особистості у дошкільному дитинстві, дослідження якого посідає особливе місце у педагогічній і психологічній науці.

У зв’язку з цим дошкільному навчальному закладу відводиться особлива роль – спільно з сім’єю стати провідною соціальною інституцією соціалізації, яка забезпечує запровадження соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві, спрямовує на розвиток соціально та індивідуально значущих рис особистості та її успішне функціонування як суб’єкта власної життєдіяльності у суспільному довкіллі.

Стан дослідження проблеми. Серед учених, які суттєво вплинули на дослідження проблеми соціалізації, слід назвати А. Богуш [5], А. Запорожець [10], Т. В. Кравченко [16], Т. І. Поніманську [25] та ін. Ученими М. П. Лукашевич [18], І.П. Печенко [23], І.П. Рогальською [29] та іншими розкрито соціально-психо-логічні аспекти соціалізації з урахуванням вікових особливостей дошкільників.

Об’єкт дослідження – соціалізація особистості як соціокультурний процес.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади забезпечення соціалізації особистості у дошкільному дитинстві.

Мета роботи – обгрунтування соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві та розробка методики його забезпечення у дошкільному навчальному закладі.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:

 • уточнити поняття соціалізації особистості дошкільника;
 • визначити роль дошкільного закладу у соціалізації дитини;
 • дослідити рівень соціалізованості дітей старшого дошкільного віку;
 • розробити методику розвитку соціалізаційних навичок старших дошкільників у процесі ігрової діяльності та перевірити її ефективність.

Методи дослідження. Під час написання роботи використовувалися такі методи, як теоретичний аналіз літературних джерел, порівняльний аналіз та систематизація, бесіди, спостереження за навчально-виховним процесом, вивчення документації, педагогічний експеримент, кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ДНЗ №31 м. Рівне, вибірка склала 44 дитини старшого дошкільного віку.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2628-14
 2. 745 ігор для дошкільників / уклад. О. А. Шевцова. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 366 с.
 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. - К.: Світич, 2008. – 430 с.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журналу «Дошкільне виховання», 1999. – 62 с.
 5. Богуш А. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш; Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України, Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.
 6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: [пособ. для восп. дет. сада] / А. К. Бондаренко. – М.: Просвещение, 1985. - 176 с.
 7. Бурова А. Організація ігрової діяльності дошкільнят у світлі вимог Базової програми / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 12. – С. 4-5.
 8. Ганошенко Н.І. Дослідження особливостей емоційного ставлення дитини до себе і до навколишніх людей / Н.І. Ганошенко // Психолог в детском саду. – 2005. – №4. – С. 36–42.
 9. Дидактичні та сюжетно-рольові ігри. 3-4 роки життя / упоряд. Т. Г. Тристапшон. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.
 10. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2-х т. / А. В. Запорожец. – М., 1986.
 11. Індивідуальний підхід до дитини в ДНЗ / [упоряд. Л. А. Шик]. – Х. : Основа, 2010. – 176 с. – (Серія
 12. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. / [Наук. ред. О. Кононко] – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
 13. Кононко О. Л. Пріоритети дошкільної освіти / О. Л. Кононко // Педагогічна газета. – 2003. – № 10. – С. 5.
 14. Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості в дошкільному дитинстві: навч. посіб. для вузів / О. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
 15. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология : учеб. пособие для студентов непсихол. фак., отд-ний и вузов / Е. Е. Кравцова. – М. : Форум, 2009. – 383 с.
 16. Кравченко Т. В. Соціалізація особистості й соціальне середовище / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 9. – К., 2006. – С. 23–29.
 17. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / М. И. Лисина. – М. : Воронеж, 1997. – 384 с.
 18. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології : навч.-метод. посіб. / М. П. Лукашевич. – К. : ІЗМН, 1998. – 112 с.
 19. Марчук Г. Становлення соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності / Г. Марчук // Дитячий садок. – 2011. – №11. – С. 15. 
 20. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дітей до- шкільного віку «Я у Світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М.Гончаренко. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
 21. Окерешко О. Гра у житті малюка / О. Окерешко // Психологія довкілля. – 2011. – №5. – С. 11-14.
 22. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: навчально-методичний посібник / за ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. – 320 с.
 23. Печенко І.П. Соціалізація та виховання особистості в дошкільному ди-тинстві: компетентнісний підхід / І.П. Печенко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2008. - № 7 (146) квітень. – С. 209-217.
 24. Поніманська Т. І. Люди і я: Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини / Т. І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 1999. – № 8. – С. 14–15.
 25. Поніманська Т. І. Світ людей у вихованні соціальної компетентності дошкільника / Т. І. Поніманська
 26. Поніманська Т.І. Дитина і соціум / Т.І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2004. – №8. – С. 4–6.
 27. Поніманська Т.І. Формування соціальної компетентності дитини / Т.І. Поніманська // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 2. – С. 91–95.
 28. Прищепа Т.І. Соціалізація дошкільників / Т.І. Прищепа // Психолог. – 2007. – № 31-32. – С. 31–46.
 29. Рогальська І.П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія / І.П. Рогальська – К.: Міленіум, 2008. – 400 с.
 30. Усик Д. Дослідження факторів та компонентів механізму перетворення в сюжетно-рольовій грі у старших дошкільників / Д. Усик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 41. – Том 2. – С. 162-165.
 31. Усик Д. Розвиток внутрішнього механізму саморегуляції поведінки через залучення дітей до сюжетно-рольової гри і оволодіння ними психологічним механізмом перетворення» / Д. Усик // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Вип. 536. – С. 164-171.
 32. Усі розробки ігор і вправ до базової програми «Я у Світі». / Упоряд.: Гладченко О.М., Дикань Н.І. – Харків : Вид. група «Основа», 2010. – 319 с.
 33. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. / Е.И. Щербакова. – М. : Просвещение, 1984. – 80 с.
 34. Эльконин Д.Б. Ролевая игра – ведущий тип деятельности детей дошкольного возраста. Детская психология: уч. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 229 с.
10643
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.