Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціалізація старших дошкільників у сюжетно-рольовій грі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження сюжетно-рольової гри у дошкіль-ному дитинстві
1.1. Поняття та особливості сюжетно-рольових ігор дошкільників
1.2. Роль сюжетно-рольової гри як соціалізуючого фактора у старшому дошкільному віці
2. Експериментальна перевірка соціалізації дитини старшого дошкільного засобами сюжетно-рольової гри
2.1. Діагностика соціалізованості дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності
2.2. Розвиток соціалізаційних навичок старших дошкільників засобами сюжетно-рольових ігор
2.3. Аналіз результатів соціального розвитку старших дошкільників засобами сюжетно-рольових ігор
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі оновлення дошкільної освіти увага акцентується на вихованні всебічно розвиненої дитини, яка має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» одним із напрямів цілісного процесу дошкільної освіти є набуття дитиною життєвого соціального досвіду, що й забезпечує її різнобічний розвиток. Розвинена дитина відповідатиме запитам суспільства, яке потребує життєздатних, самостійних, комунікабельних особистостей, тому пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток дитини, який варто починати з дошкільного віку. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає обов’язковий мінімальний ступінь компетентності, необхідний для нормального функціо-нування дитини в навколишньому середовищі. У ньому наголошено, що дош-кільний заклад є відповідальним за процес соціального розвитку особистості та передбачено набір елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей.

Одним з основних факторів інтелектуального розвитку дитини виступає сюжетно-рольова гра, яка зумовлює найголовніші зміни в психологічних особливостях особистості дошкільника. Зображуючи в сюжеті певні відносини між людьми, дитина тим самим засвоює їх. Відповідно, сюжетно-рольова гра не може виникнути, якщо дитина не знайома із взаєминами людей, яких вона зображає. Беручи на себе різні ролі, діти за рахунок зміни позицій можуть навчитися виділяти переживання інших людей. Тому у дітей підвищується прагнення поводитися морально. Але щоб такий етичний зміст дійсно став головним у поведінці дитини, він має бути включеним до виконання реальних завдань, у вирішенні яких дитина буде діяти від свого імені, а не з позиції ролі, яку вона виконує у грі.

Завдання педагога полягає в тому, щоб виховати творчу, різнобічно розвинену особистість. У зв'язку із цим гострої актуальності набула тема соціалізації дитини в період дошкільного дитинства.

Стан дослідження проблеми. Сюжетно-рольова гра та її роль у соціально-емоційному розвитку дошкільників завжди привертала увагу педагогів-дослідників. Так, А. М. Богуш  [5], О. Кононко [11], Г. Марчук [13], Д.Б. Ельконін [27] грунтовно досліджували роль гри, зокрема, сюжетно-рольової, у соціалізаційних процесах дошкільників. Дидактичні особливості сюжетно-рольових ігор у ДНЗ досліджували А. К. Бондаренко [6], . Г.С. Тарасенко [16], Д. Усик [23, 24] та інші.

Об’єкт дослідження – сюжетно-рольова гра як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови підвищення ефективності соціалізаційних процесів у середовищі дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри.

Мета роботи – теоретично проаналізувати і емпірично дослідити потенціал сюжетно-рольових ігор як засобу соціалізації дітей старшого дошкільного віку.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:

 • уточнити поняття та особливості сюжетно-рольових ігор дошкільників;
 • з’ясувати роль сюжетно-рольової гри як соціалізуючого фактора у старшому дошкільному віці;
 • емпірично дослідити  процес соціалізації дитини старшого дошкільного засобами сюжетно-рольової гри.

Методи дослідження. Під час написання роботи використовувалися такі методи, як  теоретичний аналіз літературних джерел, порівняльний аналіз та систематизація, бесіди, спостереження за навчально-виховним процесом, вивчення документації, педагогічний експеримент, кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ДНЗ «Ладоньки» м. Здолбунів,вибірка склала 44 дитини старшого дошкільного віку.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 42 сторінки.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2628-14
 2. 745 ігор для дошкільників / уклад. О. А. Шевцова. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 366 с.
 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. - К.: Світич, 2008. – 430 с.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журналу «Дошкільне виховання», 1999. – 62 с.
 5. Богуш А. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш; Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України, Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.
 6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: [пособ. для восп. дет. сада] / А. К. Бондаренко. – М.: Просвещение, 1985. - 176 с.
 7. Бурова А. Організація ігрової діяльності дошкільнят у світлі вимог Базової програми / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 12. – С. 4-5.
 8. Ганошенко Н.І. Дослідження особливостей емоційного ставлення дитини до себе і до навколишніх людей / Н.І. Ганошенко // Психолог в детском саду. – 2005. – №4. – С. 36–42.
 9. Дидактичні та сюжетно-рольові ігри. 3-4 роки життя / упоряд. Т. Г. Тристапшон. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.
 10. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. / [Наук. ред. О. Кононко] – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
 11. Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості в дошкільному дитинстві: навч. посіб. для вузів / О. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
 12. Кузьменко В.У. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показ-ники та шляхи розвитку / В.У. Кузьменко // Дошк. Виховання. – 2001. – №9. – С. 11.
 13. Марчук Г. Становлення соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності / Г. Марчук // Дитячий садок. – 2011. – №11. – С. 15. 
 14. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дітей до- шкільного віку «Я у Світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М.Гончаренко. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
 15. Окерешко О. Гра у житті малюка / О. Окерешко // Психологія довкілля. – 2011. – №5. – С. 11-14.
 16. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: навчально-методичний посібник / за ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. – 320 с.
 17. Печенко І.П. Соціалізація та виховання особистості в дошкільному ди-тинстві: компетентнісний підхід / І.П. Печенко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2008. - № 7 (146) квітень. –           С. 209-217.
 18. Поніманська Т.І. Дитина і соціум / Т.І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2004. – №8. – С. 4–6.
 19. Поніманська Т.І. Формування соціальної компетентності дитини / Т.І. Поніманська // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 2. – С. 91–95.
 20. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі / Ю.О. Приходько – К. : Рад. школа, 1987. – 126 с.
 21. Прищепа Т.І. Соціалізація дошкільників / Т.І. Прищепа // Психолог. – 2007. – № 31-32. – С. 31–46.
 22. Рогальська І.П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід: монографія / І.П. Рогальська – К.: Міленіум, 2008. – 400 с.
 23. Усик Д. Дослідження факторів та компонентів механізму перетворення в сюжетно-рольовій грі у старших дошкільників / Д. Усик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 41. – Том 2. – С. 162-165.
 24. Усик Д. Розвиток внутрішнього механізму саморегуляції поведінки через залучення дітей до сюжетно-рольової гри і оволодіння ними психологічним механізмом перетворення» / Д. Усик // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Вип. 536. – С. 164-171.
 25. Усі розробки ігор і вправ до базової програми «Я у Світі». / Упоряд.: Гладченко О.М., Дикань Н.І. – Харків : Вид. група «Основа», 2010. – 319 с.
 26. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. / Е.И. Щербакова – М. : Просвещение, 1984. – 80 с.
 27. Эльконин Д.Б. Ролевая игра – ведущий тип деятельности детей дошкольного возраста. Детская психология: уч. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 229 с.
3460
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).