Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна адаптація дітей дошкільного віку в колективі однолітків

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблеми адаптації дітей дошкільного віку
1.1. Поняття соціальної адаптації дітей старшого дошкільного віку
1.2. Вплив умов дошкільного навчального закладу на соціальну адаптацію дошкільників
2. Експериментальне дослідження адаптації дітей до умов ДНЗ
2.1. Організація дослідження і результати констатувального етапу
2.2. Формувальний етап: розробка і впровадження експериментальної методики соціальної адаптації дітей у колективі однолітків
2.3. Контрольний етап: визначення ефективності експериментальної методики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті, закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базовий компонент дошкільної освіти в Україні утверджують дитину як найвищу цінність, а як один із головних напрямів освітянської діяльності визначають стратегію на забезпечення життєздатності дитини, що передбачає її гармонійну адаптацію та функціонування в соціальному середовищі. Тож актуальності нині набуває проблема соціальної адаптації особистості на етапі дошкільного дитинства як сензитивного для засвоєння сукупності суспільних норм. 

Особливого значення в дослідженні процесу адаптації дітей до дошкільного навчального закладу набувають науково-експериментальні доробки таких його аспектів, як: теоретико-методологічні засади адаптації дітей дошкільного віку до дитячого садка; педагогічні умови забезпечення адаптації дошкільників; комплексна взаємодія педагогів, психологів, медиків і батьків у період адаптації дитини та ін.

Соціальна адаптація відбувається практично протягом усього життя людини. Старший дошкільний вік – кінцевий етап початкової ланки соціалізації особистості на рівні дошкільного навчального закладу. Згідно з експерименталь-ними дослідженнями прихід у дитячий садок потребує від дитини оволодіння системою таких складових соціальної адаптації, як: усвідомлення соціальної ролі "Я-дошкільник", розуміння нового періоду свого життя, уміння прилаштовуватися до життя в дошкільному закладі, особистісна активність у встановленні гармонійних зв’язків із соціальним оточенням, дотримання норм, правил групи, що потребує вміння унормовано поводитися, відстоювати власні думки, позицію.

Входження в нове соціальне середовище, яким для дитини є дитячий садок, ускладнюється необхідністю зорієнтуватися в незнайомій ситуації та активізувати адаптаційні ресурси. У непідготовленої дитини дотримання нового режиму і ритму життя, виконання нових вимог, обов’язків та функцій викликають певні труднощі, провокують виникнення таких явищ як “адаптаційний синдром”, “адаптаційна хвороба”. Несприятливі умови оточуючого середовища, пов'язані з погіршенням соціально-економічних та екологічних умов, зумовлюють послаблення здоров’я, появу небажаних тенденцій у міжособистісній взаємодії дошкільників, гальмують процес пристосування до дошкільного навчального закладу. 

Незадовільні соціально-економічні умови життя значної частини нашого суспільства вплинули на визначення родиною початку відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Прихід дитини у віці 5-6 років до дитячого садка з метою підготовки до школи – характерна ситуація для невеликих міст та сільської місцевості. Порівняно з постійним контингентом груп старших дошкільників, сформованим на етапі раннього або молодшого дошкільного віку, кількість таких дітей в експериментальних закладах становить 32%. 

Стан дослідження проблеми. Проблема адаптації дітей дошкільного віку у колективі однолітків досить грунтовно досліджена у педагогічній і психоло-гічній практиці. Зокрема, психологічні аспекти розвитку дитини дошкільного віку досліджувалися у роботах Л.І. Божович [3], Т.В. Зінченко [8], Т. Д. Крич-ковської [11], Т. І. Поніманської [22, 23]  та ін. Питанням власне механізмів і особливостей адаптації дитини до дошкільного закладу присвячені праці таких авторів, як Н.М. Захарова [6, 7], В. Кузьменко [12], І.П. Печенко [20], В. В. Ягодко [27] та ін.

Мета роботи – теоретичне вивчення і експериментальне дослідження соціальної адаптації дитини у колективі однолітків.

Об'єкт дослідження – діти старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – соціально-педагогічні аспекти соціальної адаптації дитини до перебування у колективі однолітків в умовах дошкільного навчального закладу.

Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання:

 • уточнити поняття соціальної адаптації дітей старшого дошкільного віку;
 • вивчити вплив умов дошкільного навчального закладу на соціальну адаптацію дошкільників;
 • експериментально дослідити процес адаптації дітей до умов ДНЗ.

Методологія дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися теоретичні (аналіз літературних джерел, узагальнення отриманих даних, вивчення передового педагоігчного досвіду) та практичні методи (включене спостереження, соціально-педагогічний експеримент, бесіди, дидактичні ігри та ін.).

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом 2012-2013 навчального року на базі дошкільного нав-чального закладу c. Цумань. Дослідженням було охоплено 26 дітей старшого дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я” у Світі” / М-во освіти і науки України, Акад.. пед. Наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л.Кононко – [3-тє вид., випр.] -К.:Світич, 2009. – 430 с.
 2. Богуш А. М. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.
 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1988. – 464 с. 
 4. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. – М.: Педагогика, 1986. – 558 с. 
 5. Галигузова Л.Н. Адаптация ребёнка, к условиям детского учреждения / Галигузова Л.Н., Захаров В. И. // Педагогика раннего возраста: учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. – М.: Академия, 1998. – 261 с.
 6. Захарова Н.М. Адаптація дітей до дитячого садка // Дошкільне виховання. – 2006. – №4. – С.8-11.
 7. Захарова Н.М. Соціальна адаптація старших дошкільників: особливості, показники, рівні // Збірник наукових праць. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – Кн. 1. – С.169-177.
 8. Зінченко Т.В. Соціальне становлення дітей дошкільного віку / Зінченко Т.В. // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 14-16.
 9. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: [наук.-метод. посіб.]; під ред.. О.Л. Кононко. – К.: ред.. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. – 243 c.
 10. Кравченко Т.В. Соціалізація особистості і соціальне середовище / Т.В. Кравченко // Теоретико-методологічні проблеми дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. пр. – К., 2006 – Вип.9. Кн.2. – С. 23-29.
 11. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / Т. Д. Кричковська // Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62 с.
 12. Кузьменко В. Адаптація / В. Кузьменко // Дошкільне виховання. – 1995. – № 8. – С. 11-13.
 13. Лисенко Н. Педагогіка українського дошкілля : навч.-метод. пос.: у 2 ч. / Н. Лисенко, Н. Кирата. – Івано-Франківськ, 2001. – 134 с.
 14. Марчук Г.В. Формування компонентів соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу / Г.В. Марчук // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – №5. – С. 169-172.
 15. Мельникова Н. Адаптация малышей в детском саду / Н. Мельникова // Дошкольное образование. – 2002. – №5 (77). – С. 22-26.
 16. Морозова Е.И. Психологические подходы к изучению процесса адаптации детей дошкольного возраста / Е.И. Морозова // Альманах института коррекционной педагогики РАО. – 2001. – №4. – С. 45-49.
 17. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Москаленко В. В. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 624 с.
 18. Мухина В. С. К проблеме социального развития ребенка / В. С. Мухина // Психологический журнал. – 1980. – Т. 1, № 5. – С. 41-47.
 19. Павленчик В. Співробітництво з однолітками. Аналіз результатів роботи педа-гога / В. Павленчик // Дошкільне виховання. – 2000. – №3. – С. 3-4.; №5. –  С. 3-4.
 20. Печенко І.П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві у просторі дитячої субкультури / І.П. Печенко // Збірник наук. пр. Полтавського держ. ун-ту ім. Н.В. Короленка – Полтава, 2005 – Вип. 6 (45). – С. 56-59.
 21. Печенко І.П. Теоритичні позиції побудови експериментальної моделі соціалізації особистості в дошкільному дитинстві / І.П. Печенко // Соціальна педагогика: теорія і практика. – 2008. -№1. – С. 9-17.
 22. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – К.: «Академвидав», 2006. – 456 с.
 23. Поніманська Т. І. Світ людей у вихованні соціальної компетентності дошкільника / Т. І. Поніманська // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 9. – Рівне: РДГУ, 2000. – С.90-93.
 24. Поніманська Т. І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку / Т. І. Поніманська. – Рівне: РДГУ, 2006. – 364 с.
 25. Рогальська І.П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: специ-фіка, сутність: монографія / І.П. Рогальська. – К. : Міленіум, 2008. – 400 с.
 26. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях / под ред. Р. В. Тонковой-Ямпольской, Е. Шмидж-Кольмер, А. Атанасовой-Вуховой. – М. : Медицина, 1980. – 235 с.
 27. Ягодко В. В. Соціалізаційні процеси у ДНЗ / В. В. Ягодко // Дошкільне ви-ховання. – 2004. – №11. – С.19-21.
3461
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).