Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна доктрина римо-католицької церкви

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
104
Мова: 
Українська
Ціна: 
2700 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Етапи становлення соціальної програми римо-католицької церкви
1.1. Соціальний католицизм в першій половині ХХ ст.
1.2. Перегляд рішень Другого Ватиканського собору
1.3. Соціально-етичний аспект доктрини сучасного католицизму
2. Католицизм і виклики ХХ ст.
2.1. Відношення церкви до фашизму й комунізму
2.2. Церква, людина і процеси глобалізації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Одним з характерних прикладів реального впливу й ролі католической у суспільно - політичному житті Заходу першої половини ХХ століття з'явилося створення й ріст християнських профспілок, що стали у свою чергу важливим практичним втіленням ідей соціального католицизму. 

У католицькій соцыальный доктрині поглиблена увага приділяється як позитивному, так і негативному впливу суспыльства на особистість і сім’ю. Соціум може і повинен служити єдності і взаєморозумінню людей, але в той же час він можуть і роз'єднувати їх, збагачувати особистість і збіднювати її, формувати сім’ю і руйнувати її, сприяти розвитку духовного начала в людині і збуджувати негативні інстинкти. У зв'язку із цим надзвичайно зростає в нових умовах роль ціннісних орієнтирів і розсудливих рішень у морально-релігійній сфері. Тому церква, не нав'язуючи своєї позиції, прагне надати реальну допомогу, підказуючи етичні і моральні критерії, застосовні в цій області, критерії, які грунтуються як на загальнолюдських цінностях, так і християнських.

Конкретним втіленням цих намірів католицької церкви стали документи Ватикану ХХ ст., аналіз яких показує, що запропоновані в них рекомендації заслуговують уваги, тому що їх реалізація може сприяти очищенню сфери комунікації від аморальності, антигуманності і моделювання перекрученої реальності. 

В оцінці сучасної соціально-історичної ситуації у світі католицька церква демонструє збалансований підхід, відзначаючи безсумнівні переваги новітніх технологій і їх практично необмежених можливостей, з однієї сторони. З іншого боку вона намагається привернути увагу до негативних наслідків цих процесів, щоб в інтересах кожної окремої особистості і всього людського співтовариства певною мірою уникнути їх. Вирішення цієї складної проблеми Ватикан вбачає у виробленні морально-етичних кодексів і законів, у соціальній відповідальності влади і журналістів, у сповідуванні людьми християнських і загальнолюдських цінностей. Пошук "істини в любові і надії" повинен стати метою і змістом соціальної концепції, очищеної від ненависті і розпачу, неправді і бездуховності. Це свого роду "екологія соціуму», проблема якої у третьому тисялітті набуває ще більшої актуальності.

Отже, актуальність розробки проблеми формування католицької соціальної доктрини у ХХ ст., полягає в тому, що соціальна доктрина католицької церкви і практичні кроки по її впровадженню у повсякденне життя сучасного суспільства, являє собою практично єдиний можливий вибір "третього шляху" між капіталізмом з його негативними соціальними факторами і соціалізмом з його неприйняттям і пригніченням ролі особистості.

Мета роботи полягає у вивченні історичних процесів, які були притаманними розвитку соціальної доктрини Римо-Католицької церкви у ХХ ст., аналізі основних офіційних документів, які стосуються соціального аспекту життя суспільства, обгрунтуванні необхідності використання позитивних основ католицької соціальної доктрини на сучасному етапі розвитку суспільства, а також проведенні ретроспективного аналізу відношення католицької церкви до таких характерних історичних процесів ХХ с., як фашизм, комунізм та сучасні глобалізаційні процеси.

Об’єктом дослідження у роботі виступає соціальна доктрина католицької церкви як соціально-історичний феномен, який остаточно склався і визначився протягом ХХ ст., а предметом – історичні аспекти розвитку соціальної доктрини католицизму, їх особливості та вплив на формування обличчя сучасного європейського та світового суспільства.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання роботи:

 • показати історичний розвиток явища соціального католицизму у першій половині ХХ ст.;
 • проаналізувати і оцінити важливість і значення рішень Другого Ватиканського Собору;
 • дати характеристику соціально-етичного аспекту доктрини сучасного католицизму;
 • розглянути і оцінити відношення католицької церкви до історичних процесів, пов’язаних із виникненням течій фашизму і комунізму;
 • охарактеризувати відношення католицької церкви до перебігу сучасних процесів глобалізації та показати роль католицької соціальної доктрини у формуванні цих процесів.

Історіографія проблеми. Проблема дослідження католицької соціальної доктрини є достатньо розробленою як радянськими та сучасними вітчизняними і закордонними вченими, однак основна увага приділяється суто концептуальним, філософським та морально-етичним засадам доктрини католицької церкви, і водночас мало уваги звертається на історичний аспект питання.

Серед робіт, присвячених розробці проблематики соціально доктрини католицизму слід відзначити дослідження Б. Бичко "Генеза антропологічних концепцій католицької філософії», у якому основна увага привернута до проблеми центральності людини у концепціях соціальної доктрини католицизму, а також проводиться ретроспективний аналіз розвитку антропоцентричних поглядів католицької церкви. З цією роботою перегукується і праця Ю. Майка "Социальное учение католической церкви. Опыт исторического анализа», у якій, щоправда, глибше розглянуто проблеми стосунків особистості і католицтва загалом.

У роботах К. Делокарова "Вызовы времени и философские проблемы "Основ социальной концепции церкви", Лобье де П. "Социальная доктрина католической церкви" та "Социальное учение христианства» проведено грунтовний аналіз і висвітлення найголовніших проблем і викликів, які поставив перед католицькою церквою сучасний світ, звернуто увагу на морально-етичні та культурно-релігійні аспекти католицької соціальної доктрини.

А. Любак А. у праці "Католичество: социальные аспекты догмата» розглядає коливання рівня лояльності католицької церкви до історико-політичних процесів на теренах Єпропи періоду ХХ ст., акцентуючи увагу на відповідності і невідповідності окремих задекларованих католицтвом догм щодо сучасного рівня розвитку соціуму. Аналогічні проблеми розглядають також у статтях Ф. Овсиенко "Особенности формирования социальных доктрин православия и католицизма", К. Костюка "Социальное учение католической церкви" та Н. Максимової і Б. Філіппова Б А. "Социальное учение католической церкви и либеральные институты".

Аналізу рішень Другого Ватиканського собору та їх впливу на розвиток соціальної доктрини католицизму у всьому світі присвячена стаття Д. Шушаріна "Второй Ватиканский собор: шаг к гражданскому обществу", у якій показано роль енциклік та декларацій собору у подальшому розвитку доктрини і різкій зміні її окремих положень, зокрема, присвячених проблемам ХХ ст.

Щодо аналізу основ і глибинних аспектів соціальної доктрини католицької церкви слід відзначити працю Й Хеффнера "Христианское социальное учение», у якій обгрунтовані практично всі аспекти, переваги і недоліки сучасного католицького вчення, а також роботи А. Генца "Христианство и социализм: религия социализма» та В. Паррінгтон "Основные течения католической социальной мысли", які присвячені аналогічній тематиці.

Вітчизняні дослідники С. Кияк у монографії "Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи» та Н. Рубльова у  дисертаційній роботі "Політика радянської влади щодо Римо-Католицької церкви в Україні: 20-30-ті роки ХХ ст.» дають історичний аналіз становлення католицької церкви на теренах України у ХХ ст., показуючи основні віхи розвитку католицької соціальної доктрини в умовах нашої держави і привертаючи увагу до особливостей формування її окремих аспектів в умовах переважно православного оточення.

Структура роботи. Дипломна робота включає вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, у яких представлено документальні матеріали, на основі яких велося дослідження.

 

Список використаних джерел: 
 1. Centessimus Annus // 100 лет христианского социального учения. – М.: Дом Марии. 1991. – С. 25-64.
 2. Qadragessimo Anno // Папские послания Льва XIII, Пия XI и Пия XII о положении трудящихся / Католичество России. – М.: Вера, 2004. – 356 с.
 3. Rerum Novarum // 100 лет христианского социального учения. – М.: Дом Марии. 1991. – С.6-24.
 4. Syllabus или перечень, заключающий в себе главнейшие заблуждения нашего времени, указанные в консисториальных аллокуциях, энцикликах и иных апостольских посланиях святейшего господина нашего папы Пия IX. // Покров. Альманах российских католиков. – М.: Stella Aeterna ПКПО, 1999. – С.14-24.
 5. Алексеев Г. Римо-католичество и экуменизм. - М.: Теос, 1996. – 209 с.
 6. Афанасьев Э.В. Отношение Католической Церкви к собственности // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2001, № 2. - С. 64-67.
 7. Биффи Д. Я верую: краткое изложение католического вероучения. - Яка Бук, Италия, 1992. – 113 с.
 8. Бичко Б. Генеза антропологічних концепцій католицької філософії. — К.: Видавничий центр ВАТ УкрНДІПСК, 1999. — 238 с.
 9. Болотов В.В. Лекции по истории церкви / Репринтное издание. - М.: Терра, 1994. – 709 с.
 10. Браун В. Коммунизм и христианство. - М.: Мысль, 1985. – 344 с.
 11. Брэнтано Л. Христианско-социальное движение в Англии. - М.: А-Теос, 1996. – 196 с.
 12. Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии. - М.: Лестра, 1999. – 307 с.
 13. Введенский А.И. Церковь и революция / репринт – СПб: Питер, 1992. – 656 с.
 14. Вебер M. Протестантская этика и дух капитализма. - М.: Наука, 1984. – 603 с.
 15. Восторгов И. И. Социализм в связи с историей политико-экономических, религиозных и нравственных учений древнего и нового мира. - М.: Эол, 1993.
 16. Гарнак А. Сущность христианства. - М.: Либерти, 1997. – 633 с.
 17. Генц А. Христианство и социализм: религия социализма. - М.: Карте, 1996. – 432 с.
 18. Гергей Е. История папства. - М.: Республика, 1996. – 388 с.
 19. Григулевич И.Р.  Папство. Век XX. - М.: Политиздат. 1978. – 424 с.
 20. Гюйо О. Социальные учения христианства. – СПб: Лидер, 1997. – 412 с.
 21. Делокаров К.Х. Вызовы времени и философские проблемы "Основ социальной концепции церкви" // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2001. - № 2. - С. 50-58.
 22. Дремлюг А.И. Современное положение римско-католической общины Санкт-Петербурга // Герценовские чтения 1997. Актуальные проблемы социальных наук. - СПб., 1998. - С. 150-153.
 23. Енцикліка Fides et Ratio Святішого Отця Івана Павла II до єпископів Католицької Церкви про співвідношення віри й розуму. — К. : Вид. від. "Кайрос" Київського Коледжу Католицької Теології св. Томи Аквінського, 2000. — 152 с.
 24. Зваричук Е. О. Римо-католицька церква на Поділлі кінця XVIII - початку XX ст.: економічний, суспільний та культурний аспекти: Автореф. дис... канд. іст. наук / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці, 2005. — 20 с.
 25. Зейпель И. Хозяйственно-этические взгляды отцов церкви / репринт изд. 1903 г. - М.: Философия, 2003. – 289 с.
 26. Исаев И., Золотухина H. История политических и правовых учений России. - М.: Феникс, 1995. – 612 с.
 27. Історія релігії в Україні: У 10 т. / НАН України; Інститут філософії ім. Г.Сковороди. Відділення релігієзнавства / А. Колодний (ред.) - К.: Український Центр духовної культури, 1996. - Т. 4 : Католицизм. – 598 с. 
 28. Канапа Ж.Социальная доктрина церкви и марксизм / пер. с фр. - М.: Прогресс, 1974. – 415 с.
 29. Катехизм Католицької Церкви. — Б. м. : Синод Української Греко-Католицької Церкви, 2002. — 772 с.
 30. Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию // Этническая мысль: научно-публицистические чтения. - М.: Феникс, 1991. – 399 с.
 31. Кияк С. Р. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 632 с.
 32. Коваль Т.Б. Тяжкое благо. Христианская этика труда. - М.: Теос, 1994. - 278 с.
 33. Кокс X. Мирской град. - М.: изд. С.-А. монастыря, 1995. – 200 с.
 34. Конрад М. Націоналізм і Католицизм: Передрук з львівського видання Бібліотеки Українського Католицького Союзу Ч.2 1934 р. / Клуб української інтелігенції ім. Богдана Лепкого. - Івано-Франківськ : Грань, 2003. – 40 с.
 35. Костельник Г.Ф. Римская Церковь и единство Христовой Церкви. - М., 1988. – 312 с.
 36. Костюк К.Н. Социальное учение католической церкви // Социально-политический журнал. - 1997. - №5. – С. 34-41.
 37. Костюк К.Н. Церковь и социально-экономическое развитие России // Религия и право. - 2000. - № 1. – С. 45-49.
 38. Кравчук А. Індекс української католицької періодики Галичини. — Львів: Видавництво Львівської Богословської Академії, 2000. — 518 с.
 39. Кренцер Ф. Завтра мы снова будем верить: основы католического вероучения. - М., Дом Марии, 1993. - 54 с.
 40. Круглый стол "Основы социальной концепции Римо-Католической Церкви" // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2000. - № 2. - С. 3-50.
 41. Кудрявцев О.Ф. Собственность как нравственно-правовая проблема в идеологии христианской церкви // Культура и общественная мысль. – М.: Наука. 1988. – с.76-86.
 42. Кузьмина В. Неокатолицизм // Буржуазная философия XX в. - М.: Наука, 1974. – 254 с.
 43. Культура христианства / под. ред. Ариевского А. А., в 2-томах. – Т. 2. - М.: Софт-Пресс, 1997. – 740 с.
 44. Леонтович В.В. История церковного либерализма в России. - М.: ПП «КВ» 1995. – 210 с.
 45. Литвинов В. Д. Католицька Русь: Внесок українців католицького віросповідання в духовну культуру України XVI ст.: Історико-філос. нарис — К. : Український Центр духовної культури, 2005. — 273 с.
 46. Лобье де П. Социальная доктрина католической церкви. - Брюссель, 1989. – 511 с.
 47. Лобье де П. Три града. Социальное учение христианства / пер. с фр. Л.А. Торчинского. – СПб.: Алетейя, 2000. – 412 с.
 48. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М.: Наука, 1977. - 296 с.
 49. Любак А. Католичество: социальные аспекты догмата. – Милан: издательство "Христианская Россия", 1992. – 104 с.
 50. Майка Ю. Социальное учение католической церкви. - Рим-Люблин, 1996. – 552 с.
 51. Майка Ю. Социальное учение католической церкви. Опыт исторического анализа. - Рим-Люблин: изд. Святого Креста, 1994. – 244 с.
 52. Максимова Н.В.., Филиппов Б А. Социальное учение католической церкви и либеральные институты // Православие и католичество. Социальные аспекты. - М.: Схима, 1998. – 356 с.
 53. Матьюс Ш. Социальное учение Иисуса Христа. – СПб: ТОК, 1991. – 333 с.
 54. Недавня О. В. Католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. - К. : Гнозис, 2000. – 216 с.
 55. Нейхауз Р. Дж.  Бизнес и Евангелие.  Вызов Христианину-капиталисту. – М.-Познань: Вера и Мысль, 1994. – 458 с.
 56. Нибур Р. Христианство и общество. – Новосибирск: Сибирь, 1999. – 202 с.
 57. Новальский Н.А. Католицизм и дипломатия. - М.: Наука, 1979. – 333 с.
 58. Новик В. Христианство и демократия. – СПб: Стезя, 1999. – 216 с.
 59. Овсиенко Ф.Г. Особенности формирования социальных доктрин православия и католицизма. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2001. - № 2. - с. 71-81.
 60. Омэнн Д. Христианская духовность в католической традиции. – Рим-Люблин: издательство Святого Креста, 1994. – 171 с.
 61. Основы религиоведения / под ред. Яблокова И.И. - М.: Кастор, 2000. – 314 с.
 62. Основы социальной концепции Римо-Католической Церкви: сб. документов. - М.: изд. С.-А. монастыря, 2000. – 1033 с.
 63. Палладіна Т. О. Римсько-Католицька Церква у Києві. — К. : Київсько-Житомирська Дієцезія, 2000. — 108 с.
 64. Иоанн Павел II. Переступить порог надежды. - М.: изд. РКЦ, 1995. – 12 с.
 65. Паррингтон В.Л. Основные течения католической социальной мысли. - М.: Наука, 1982. – 672 с.
 66. Пибоди Ф. Г. Иисус Христос и социальный вопрос. - М.: Наука, 1977. – 255 с.
 67. Поспеловский Д. В. Церковь в истории Руси, России и СССР. - М.: МГЕУ, 1996. – 127 с.
 68. Пупар П. Вера Католической Церкви. - М.: Центр по изучению религий, 1992. – 122 с.
 69. Раушенбуш В. Социальные принципы Иисуса Христа. - Нью-Йорк: Пеллерман, 1990. – 430 с. 
 70. Рашкова Р.Т. Папство в XVII-XVIII вв. и становление католических приходов в Петербурге // Христианский мир: религия, культура, этнос. - СПб., 2000. - C. 33-37.
 71. Рубльова Н. С. Політика радянської влади щодо Римо-Католицької церкви в Україні, 20- 30- ті роки ХХ ст.: дис. канд. іст. наук / Інститут історії України — К., 1999. — 19 с.
 72. Сминяевский А. А. Церковь и коммунистическое государство: дис. канд. ист. наук. - М.: МНПУ, 1997. – 166 с.
 73. Спикер М. Христианство и свободное конституционное государство // Религия и право. - 2000. - №1. – С. 61-66.
 74. Тальберг Н. История христианской Церкви. - М.: Наука, 1991. – 634 с.
 75. Тышкевич С. Католичество. – Рим: Ватикан, 1990.
 76. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - М.: Учпедгиз, 1985. – 336 с.
 77. Хеффнер Й. Христианское социальное учение. – М.: Культурный центр «Духовная библиотека». 2001. – 323 с.
 78. Хомяков М.Б. Философия собственности в церковной мысли // Религии мира. - № 7. - С. 44-49.
 79. Царгородский П. П. Основы социальной концепции церкви. - М.: КОЛО, 2000. – 233 с.
 80. Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа (1936-2003) / Український Католицький ун-т; Інститут релігії та суспільства / Михайло Перун (упоряд.,наук.ред.), Роман... Скакун (пер.з англ.). — Львів: Видавництво Українського Католицького ун-ту, 2004. — 440 с.
 81. Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма. - М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 183 с. 
 82. Цукерская А. В. Права человека в современной религиозной мысли Запада. - М.: Линтра, 1992. – 196 с.
 83. Шнитке В. П. Католицизм и политика. - М.: Мысль, 1988. – 317 с.
 84. Шушарин Д. Второй Ватиканский собор: шаг к гражданскому обществу // Церковь: шаг в новый век. Итоги дискуссии. - М.: Елена, 2000. – 129 с.
 85. Юдин А. В. Что такое глобализация по-католически? // Религия и общество. – 2005. - № 11. – С.54-62.
 86. Яблокон И. Социология религии. – М.: Наука, 1979. – 408 с.
11229
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).