Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна підтримка дітей з особливими потребами

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Історичний досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами
2. Напрямки соціальної роботи з дітьми з обмеженими можливостями
2.1. Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство
2.2. Підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами
3. Практичні аспекти соціальної роботи з дітьми з особливими потребами
3.1. Особливості психологічного консультування дітей з особливими потребами
3.2. Розробка моделі формування компетентності дітей з особливими потребами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність проблеми. Діти-інваліди є в усіх країнах світу, їхня кількість є значною і продовжує зростати. Причини й наслідки інвалідності різняться в залежності від країни. Це пояснюється різними соціально-економічними умовами та засобами державної допомоги громадянам, особливо дітям зі специфічними потребами.

Сучасна політика у відношенні дітей-інвалідів є результатом розвитку суспільства. Багато в чому ця політика відображає загальні умови життя та соціально-економічну політику держави. Невігластво, зневажання, упереджене ставлення та страх ось ті соціальні фактори, що протягом усієї історії були перешкодою для нормального розвитку дітей-інвалідів та призводили до ізоляції як самих хворих, так і їх родин.

За даними ООН в світі нараховується 450 мільйонів людей з порушеннями психічного та фізичного розвитку. Це складає 1/10 від загального населення нашої планети. Статистика ВООЗ свідчить, що 3% усіх дітей народжуються з порушеннями розумового розвитку та 10% з іншими психічними й фізичними вадами. Загальна кількість дітей з обмеженими можливостями сягає 200 мільйонів.

Загальновідомо, що базовими характеристиками здоров’я населення, поряд з демографічними, є показники інвалідності. Значення цих показників настільки велике, що деякі автори розглядають їх в контексті репродуктивних збитків суспільства. Проблема інвалідності з дитинства є однією з найгостріших не лише в педіатрії, але й у соціальній програмі суспільства. Свідченням цьому є прийняті в Україні за останні роки законодавчі та нормативні документи щодо охорони здоров я жінок і дітей, які визначають стратегію і тактику державних органів у вирішенні медико-соціальних проблем.

На сьогодні в Україні, як і в усьому світі, інвалідність розглядають як біосоціальне явище, а інваліда як особу зі стійкими порушеннями функцій організму, що зумовлені захворюваннями, є наслідками травм, вродженими дефектами і призводять до обмежень життєдіяльності, у тому числі й працездатності, і спричиняють необхідність надання медико-соціальної допомоги та юридичного захисту. Серед дитячого контингенту інвалідів необхідним є найбільш повне відновлення втрачених функцій для забезпечення виховання, професійної орієнтації та підготовки, тобто для отримання оптимальної соціальної інтеграції у суспільство.

За звітними даними в Рівненській області дітей-інвалідів до 16 років, що знаходяться під наглядом лікувально-профілактичних закладів системи МОЗ України 4946 осіб, або 204,4 на 10 тисяч дитячого населення. В інтернатних закладах різних міністерств і відомств станом на 01.01.2002 р. знаходилося 299 дітей-інвалідів. Наведені цифри свідчать про те, що наша область стоїть на першому місці в Україні по інвалідизації дітей. При цьому в Україні лише в трьох областях відсутні центри медико-соціальної адаптації дітей з органічними ураженнями нервової системи (Харківська, Запорізька та Рівненська).

Мета курсової роботи – охарактеризувати стан справ у країні стосовно соціальної підтримки дітей з особливим потребами, проаналізувати основні напрямки соціальної роботи з ними і визначити рекомендації щодо покращення існуючої ситуації.

Об’єкт дослідження – діти з особливими потребами як об’єкт соціальної роботи.

Предмет дослідження – особливості психолого-педагогічного консультування дітей з особливими потребами.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • вивчити історичний досвід соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потребами;
 • проаналізувати шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство;
 • дати характеристику сучасній системі підготовки педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами;
 • висвітлити особливості психологічного консультування дітей з особливими потребами
 • розробити практичну модель формування компетентності дітей з особливими потребами.

Проблемами виховання, соціальної підтримки і соціалізації дітей з обмеженими можливостями займалося багато вітчизняних фахівців. Зокрема, питання соціальної інтеграції дітей з особливим потребами у сусільство досліджуються у роботах Заплотинської Н. “Передумови формування компетентності дітей з особливими потребами”, Сварника М. “Найважливіші пріоритети для дітей із особливими потребами”, Стадієнко Н. “Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство”, Стрижеус С. “Досвід та проблеми включення дітей з особливими потребами” тощо.

Проблематиці особистісного розвитку дітей з особливими потребами присвячені роботи Артемова Л. “Задоволення особливих потреб дитини у спілкуванні з однолітками”, Левінець Н. “Роль засобів народної педагогіки в роботі з дітьми, які мають особливі потреби”, Скрипника Т. “Розвиток особистості в процесі інтеграції дитини з особливими потребами”, Марчук Т. “Батькам про розвиток дітей, які потребують особливої уваги” та ін.

Список використаних джерел: 
 1. Артемова Л. Задоволення особливих потреб дитини у спілкуванні з однолітками. – К.: Контент, 2006. – 222 с.
 2. Архипова С.П., Майборода Г.Я. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний посібник. – Черкаси-Ужгород, 2002. – 154 с.
 3. Бастуй Н.А. Діти й молодь із розумовою недостатністю в Україні та в світі // Соціальна політика і соціальна робота. - 1994. -№ 2—3. -С. 88-94.
 4. Боровая Л.П. Социально-психологическая помощь семьям, имеющих тяжело больных детей. // Социально-педагогическая работа. – 1998. - №6. – С. 59-63.
 5. Ватерс Л., Ланзинд М., Шонглер Э. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей: Сборник упражнений для специалистов и родителей. Мн.: Издательство БелАПДИ, 1997. – 18 с.
 6. Гармаш О.В. Право на спеціальну освіту дітей із розумовою відсталістю Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №4. – 2003. – липень-вересень. – 104-109.
 7. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социального работника в обслуживании инвалидов и пожилых людей.  - М.: Институт социальной работы, 1995. – 108 с.
 8. Еременко І.В. Соціальний супровід дітей з особливими потребами / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. – 2003. – липень-вересень. – C. 110-114.
 9. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // Права інвалідів в Україні: 36. прав. док. -К.: Сфера, 1998. – 634 с.
 10. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Закони України. - Том 1. - К.: АТ "Книга", 1996. - С. 301-309.
 11. Заплотинська Н. Передумови формування компетентності дітей з особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №2. – 2004. - С. 10-12.
 12. Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. - К., 1984. – 390 с.
 13. Кизимович Д.С., Ніжаща І.О., Герасимів Н.М. Соціально-педагогічна та психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. – 2003. – липень-вересень. – С. 103-109.
 14. Конвенція про права дитини. – К.: Укр. Правнича Фундація. Вид-во Право, 1995. – 19 с.
 15. Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навчальний посібник /Наук. консультанти Грига І.М, Семигіна Т.В. , Голубєва М.О. - К.: ВІПОЛ, 2001. - 140 с. 
 16. Левінець Н. Роль засобів народної педагогіки в роботі з дітьми, які мають особливі потреби // Соціальна робота в Україні. - №3-4. – 2000. - С. 31-39.
 17. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 80 с.
 18. Марчук Т. Батькам про розвиток дітей, які потребують особливої уваги // Соціальна робота в Україні. - №4. – 2006. - С. 16-19.
 19. Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2006-2010 роки. - Закони України. - Том 1. - К.: АТ "Книга", 1996. - С. 291-300.
 20. Основы социальной работы: Учебник. Под редакцией П.Д. Павленок. М.: ИНФРА – М, 1998. – 368 с.
 21. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. - К. 2000. - 456 с.. 
 22. Питерси М., Трилор Р. Программа ранней помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки». Мн.: Издательство БелАПДИ, 1999. – 150 с.
 23. Сварник М. Найважливіші пріоритети для дітей із особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №4. – 2006. - С. 19-23.
 24. Скрипник Т. Розвиток особистості в процесі інтеграції дитини з особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №3-4. – 2000. - С. 42-44.
 25. Смирнова Е.Р. Толерантность как принцип отношения к детям с ограниченными возможностями. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1997. – №2. – С. 51-56.
 26. Социальная работа с инвалидами: Настольная книга специалиста. Под. Ред. Е.М. Холостовой. М.: Институт социальной работы, 1996. – 210 с.
 27. Соціально-економічне становище дітей-інвалідів // Україна. Людський розвиток. Звіт ООН за 2006 р. - С. 82.
 28. Стадієнко Н. Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 90 с.
 29. Стрижеус С. Досвід та проблеми включення дітей з особливими потребами: монографія. – Ужгород, 2004. – 139 с.
2729
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).