Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна робота із внутрішньо переселеними особами, соціальна адаптація внутрішньо переселених осіб, вплив суспільства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Ціна: 
400 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження соціальної роботи з внутрішньо переселеними особами
1.1. Поняття «внутрішньо переселені особи», його соціальна і правова дефініція
1.2. Психологічні особливості внутрішньо переміщених дітей
Висновки до розділу 1
2. Система і методи соціальної роботи з внутрішньо переселеними особами
2.1. Соціальний захист внутрішньо переселених осіб
2.2. Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними особами в Україні
2.3. Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб
2.4. Зарубіжний досвід соціальної адаптації внутрішньо переселених осіб і можливості його застосування в Україні
Висновки до розділу 2
3. Емпіричне вивчення проблеми соціально-правової адаптації внутрішніх переселенців в Україні
3.1. Обгрунтування методик дослідження
3.2. Організація, проведення і аналіз результатів дослідження основ-них проблем внутрішніх переселенців і їх адаптації у соціумі
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Тривала антитерористична операція на сході України зумовила виникнення надзвичайно складної ситуації, як політичної, так і соціально-економічної, в Україні, що спричинило занепо-коєння щодо соціально-психологічного стану тієї частини населення, якій довелося емігрувати до більш безпечних регіонів. Внаслідок цього проблема теоретичного осмислення і практичного впровадження комплексної соціально-педагогічної допомоги, надання переселенцям та їх сім’ям ряду першочергових соціальний послуг, посідає сільне місце в українському суспільстві. 

Диференціація поглядів учених на роль і особливості соціального працівника при роботі з категорією вимушених переселенців дозволить виявити найважливіші напрямки допомоги, а їх інтеграція сприятиме ефективнішій організації і реалізації соціально-педагогічної роботи. Особлива увага має бути спрямована на вразливі категорії населення (діти, люди з обмеженими можливостями, члени суспільства похилого віку), яким надзвичайно необхідна соціально-педагогічна допомога кваліфікованих спеціалістів з соціальної роботи. 

Вимушено переміщені особи (ВПО) потребують матеріальної, фінансової, соціально-педагогічної і психологічної допомоги та підтримки. Ситуація постійного стресу, пов’язаного з від’їздом з обжитого місця проживання, порушення стабільності та звичного стану життя, втрата годувальників, друзів, родичів, позбавлення батьківської турботи негативно на особистість впливає. Найгостріше ця ситуація сприймається дітьми, які психологічно досить чутливі до травмуючих ситуацій. Складне становище провокує виникнення відчуття дискомфорту, зниження соціальної активності та самооцінки, зростання тривожності, агресивності, появи негативного ставлення до інших. Саме тому проблема соціальної роботи з вимушеними переселенцями та їх сім’ями є не тільки політичною, а й соціальною, і вимагає комплексної соціально-педагогічної роботи з використанням особливих ресурсів для її розв’язання, зокрема, полегшення соціалнього становища вимушених переселенців та їх сімей.

Стан дослідження проблеми. Проблематика мігрантів, біженців, пересе-ленців містить широке коло теоретичних та практичних питань. Тому ці питання висвітлюються у різних сферах наукових досліджень. Юридичний аспекти вимушеної міграції досліджували І. О. Гожій [10], Я. О. Грабова [11], А. Солодько [27] та ін. А. А. Акмалова [7], Г. П. Лазос [15], Т. В. Семигіна [24] та інші досліджували особливості соціально-педагогічної роботи з вимушеними переселенцями.

Мета дослідження - є визначення основних положень, особливостей та напрямів соціальної, соціально- педагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, а також ефективності її проведення.

Об'єкт дослідження – система соціально-правової адаптації вимушено переселених осіб в Україні. 

Предмет дослідження – напрямки соціальної роботи, які викорис-товуються у процесі соціально-правової адаптації вимушено переселених осіб в Україні.

Відповідно до поставленої мети дослідження у роботі передбачено вирішення наступних завдань: 

 • уточнити воняття «внутрішньо переселені особи», його соціальну і правову дефініцію;
 • проаналізувати соціальний захист внутрішньо переселених осіб;
 • окреслити напрямки соціально-педагогічної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні;
 • дослідити процес соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб;
 • проаналізувати зарубіжний досвід соціальної адаптації внутрішньо переселених осіб і можливсті його застосування в Україні
 • дослідити проблеми соціально-правової адаптації внутрішніх переселенців в Україні.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять концептуальні положення соціально-правової адаптації вимушено переселених осіб. У дослідженні використані методи наукового узагальнення, системного і проблемно-орієнтованого аналізу, опитування, анкетування, бесіда тощо. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 53 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI, редакція від 03.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/3671-17
 2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, редакція від 07.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
 3. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951, приєднання від 10.01.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/995_011
 4. Про забезпечення прав громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО // Офіційний лист №31410/1/1-14 від 05.09.2014 р. Волинської обласної державної адміністрації Державній службі України з надзвичайних ситуацій
 5. Керівні принципи ООН з питань переміщених осіб в середині країни від 22.07.1998. [Електронний ресурс]. – [Режим доступу] : http://www.un. org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
 6. Гуманітарна ситуація: українські біженці і переміщені особи [Електроний ресурс]: Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 2028 (2015). – [Режим доступу] : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/2004_rez_2028%28 2015%29.htm.
 7. Акмалова А.А. Социальная работа с мигрантами и бе-женцами : Учеб. пособие / А.А. Акмалова, В.М. Капицын ; отв. ред. П.Д. Павленко. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 220 с.
 8. Внутрішньо переміщені особи / УВКБ ООН (The UN Refugee Agency) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/uk/novini/ novyny/1293-vnutrishno-peremishcheni-osobi
 9. Войналович І.А. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан і реалізація їх прав в Україні [Електронний ресурс] / І.А. Войналович, М.О. Кримова, Л.В. Щетініна // Інституційний репозитарій КНЕУ. – Режим доступу : http://www.ir.kneu.kiev.ua:8080/ bitstream/2010/5981/1/250-258.pdf
 10. Гожій І.О. Проблеми правового регулювання статусу внутрішньо переміще-них осіб / І.О.Гожій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2016. – C. 45-51.
 11. Грабова Я. О. Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні / Я. О. Грабова // Митна справа. - 2015. - № 2(2.2). - С. 47-51.
 12. Звєрєва І. Д. Соціальна робота в Україні : навч. посіб] / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 256 с.
 13. Капська А. Й. Соціальна робота : навчальний посібник / А. Й. Капська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
 14. Кашуба Я. М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості / Я. М. Кашуба // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 4-6.
 15. Козинець І.Г. Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам / Козинець І.Г., Шестак Л.В. // Молодий вчений. - № 12 (15). – грудень. – 2014. – С. 258-261.
 16. Лазос Г. П. Особливості надання психологічної допомоги внутрішнім переселенцям з Криму / Г.П. Лазос // Психологія. – 2015. - №3. - С. 146-152.
 17. Лібанова Е. М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України: Презентація: Міжна родна науково практична конференція «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості», 27 лютого 2015 р.: Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ief.org.ua/wp content/ uploads/2015/02/Libanova2015.pdf
 18. Малиха М. І. До проблеми сутності поняття «внутрішньо переміщені особи»: державна політика та регіональна практика / М. І. Малиха // Грані. - 2015. - № 8. - С. 6-11.
 19. Мошняга В. Просители убежища, беженцы и вынужденно перемещенные лица в Молдове: проблемы признания, социальной защиты и интеграции /КАРИМ-Восток – Консорциум прикладных исследований по между-народ-ной миграции. - Пояснительная записка 13/102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www/carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_ 2013-102.pdf
 20. Надрага В. І. Проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення в контексті концепції «суспільства ризику» / В. І. Надрага // Укр. соціум. - 2015. - № 1. - С. 134-141.
 21. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі [Електронний ресурс] : національна доповідь / Е. М. Ліба-нова та ін.; Національна академія наук України. - Київ : [б. в.], 2015. - 363 с
 22. Попередній аналіз та оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО) [Електронний ресурс] / Регіональне представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові та Україні, жовтень, 2014. – Режим доступу : http://unhcr. org.ua/attachments/article/1232/IDPUKR.pdf
 23. Правові питання щодо тимчасового розміщення та допомоги громадянам України – внутрішньо переміщеним особам, стосовно реєстрації, майнових питань, соціальної допомоги, реєстрації підприємницької діяльності, освіти та інших питань. [Електронний ресурс] – [Режим доступу] : http://unhcr.org. ua/en/2011-08-26-06-58-56/news- archive/2-uncategorised/1293-vnutrishno-peremishcheni-osob
 24. Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості» // Український соціум. - 2015. - № 1. - С. 175-181.
 25. Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Укр. соціум. - 2015. - № 2. - С. 65-72.
 26. Сірант М. М. Біженці та внутрішньо переміщені особи: співвідношення понять / М. М. Сірант // Митна справа. - 2015. - № 2(2.2). - С. 154-159.
 27. Солодько А. Вироблення політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні: звіт / А. Солодько, Т. Доронюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/sedos_policy_idps.pdf
 28. Солодько А. Захист соціально-економічних прав внутрішньо переміщених осіб: першочергові завдання для України: [звіт] / А. Солодько, Т. Доронюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/system/ attachments/files/ 000/000/045/original/ CSR_IDP.pdf?1400493355
 29. Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасо во окупованій території України, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористич ної операції: Проект Рекомендацій: Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних мен шин і міжнаціональних відносин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kompravlud.rada.gov.ua/ kompravlud/control/uk/ publish/article?art_id=50223& cat_id=45376
 30. Тищенко Н. І. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сього-дення / Н. І. Тищенко, Б. Ю. Піроцький // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(2). - С. 124-126.
 31. Тухашвили М. Беженцы и вынужденно перемещенные лица в Грузии /КАРИМ-Восток – Консорциум прикладных исследований по международ-ной миграции. Пояснительная записка 13/104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www/carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20 Notes_2013-104.pdf
 32. Шелюк В. Соціальна міграція: етапи, функції, типи / В. Шелюк // Соціаль-но-політичний журнал «Перспективи». – Одеса: 2001. – № 3 (15). – С. 4-50.
 33. Юнусов А. Просители убежища, беженцы и вынужденно перемещенные лица в Азербайджане: проблемы и перспективы КАРИМ-Восток – Консорциум прикладных исследований по международной миграции. Пояснительная записка 13/124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.carimeast.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2013-124.pdf
10633
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).