Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна робота у сфері освіти

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади соціальної роботи у сфері освіти
1.1. Аналіз поняття та особливостей соціальної роботи і соціальної педагогіки в освітній галузі
1.2. Взаємозв’язок предметної сфери соціальної педагогіки і соціальної роботи
2. Соціально-педагогічна робота у сучасних закладах освіти
2.1. Соціально-педагогічна робота у дошкільних закладах
2.2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах
2.3. Напрямки і особливості соціальної роботи у вищих навчальних закладах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Провідна роль закладів освіти у соціально-педагогічній діяльності суспільства полягає у безпосередньому зосередженні їх на досягненні ідеалу соціального виховання країни: стосовно особистості - гармонійно розвинутої, високоосвіченої, соціальне активної й національно свідомої людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення, стосовно суспільства - консолідація українського народу в українську політичну націю, яка прагне жити у співдружності з усіма народами і державами світу, та на здійсненні його мети -"набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціо-нальних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури

Актуальність цієї теми полягає в тому, що професія соціального працівника стає досить розповсюдженою, але не всі, хто отримав вищу освіту, можна назвати фахівцями в цій області, оскільки вони одержують базові знання, але не завжди пам'ятають, що ця професія пов'язана з людьми, а насамперед з підлітками, у яких дуже складний внутрішній світ і до нього повинен бути спеціальний підхід. Тільки знання в галузі соціальної педагогіки допоможе соціальному працівнику  прийняти правильне рішення, в процесі роботи з клієнтами соціальної роботи.

Взаємозв'язок соціальної роботи і соціальної педагогіки виправданий, адже обидві ці науки культурно й історично пов'язані між собою, причому виправданий і з теоретичної, і з практичної точок зору.

Стан дослідження проблеми. Проблема застосування соціальної роботи у сфері освіти досить широко досліджена як у вітчизняній, так і у закордонній практиці. Зокрема, слід відзначити праці Арнольдова А.С. “Живой мир социальной педагогики”, Волошкової Ю.В. “Лекции по социальной педагогике” та Коваль Л.Г., Звєрєвої І.А. і Хлєбік С.Р. “Соціальна педагогіка” у яких визначається структура соціальної роботи і педагогіки у сфері освітньої діяльності, її функції і понятійний апарат. Також слід відзначити працю Беляевої Л.А. та Беляевої М.А. “Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи”, у якій основна увага привернута до питання взаємозв’язку між соціальною педагогікою і соціальною роботою. На питання спеціалізованості соціальної роботи у різних освітніх закладах звернуто увагу такими вченими, як Тюптя Л. І., Іванова Т. І., Слюсаревський М, М. та ін.

Мета курсової роботи – вивчити взаємозв'язок між соціальною роботою у сфері освіти і соціальною педагогікою, виявити і проаналізувати  функції соціальної роботи у сфері освіти, її проблеми в освітньо-культурній системі сучасного соціуму.

Об’єктом дослідження курсової роботи є соціальне сфера освіти як середовище соціальної роботи.

Предмет дослідження – специфіка соціальної роботи у системі освіти.

Відповідно до визначеної мети, об’єкта і предмета роботи поставлено наступні завдання:

 • вивчити взаємозв’язки предметної сфери соціальної педагогіки і соціальної роботи;
 • проаналізувати напрямки соціально-педагогічної роботи у дошкільних закладах;
 • окреслити суть і особливості соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах
 • з’ясувати апрямки і особливості соціальної роботи у вищих навчальних закладах.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань у роботі використовувалися методи формалізованого і неформалізованого аналізу документів, які є найбільш економічними з точки зору затрат праці. Вони мають ряд переваг у порівнянні з іншими методами. Аналіз документів дозволяє оперативно отримувати фактографічні дані і при цьому інформація носить об'єктивний характер. 

Структура курсової роботи побудована наступним чином – робота складається зі вступу, двох розділів (перший присвячено вивченню взаємозв’язків предметної сфери соціальної педагогіки і соціальної роботи, а другий – особливостям соціальної роботи на різних рівнях сфери освіти в Україні), висновків і списку використаних джерел.

Список використаних джерел: 
 1. Актуальні пpоблеми теоpії і пpактики соціальної pоботи на межі тисячоліть / Ін-т вищ. освіти АПH Укpаїни, Деpж. центp соц. служб для молоді. - К., 2001. - 341 с. 
 2. Басов А.В. К вопросу о предмете социальной педагогики // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - М.-Тула, 1993. - 191 с. 
 3. Беляева Л.А., Беляева М.А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования / отв. ред. М.А. Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: СВ-96, 1998. – 139 с.
 4. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С.5-6. 
 5. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 6. Вайнола Р. Х. Соціальна pобота з підлітками та молоддю: Інфоpмаційно-аналітичний звіт за 2000 pік / Вайнола Р. Х., Пінчук І. М., Толстоухова С. В. - К.: УДЦССМ, 2001. - 145 с. 
 7. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М.: Социум, 2000. – 226 с.
 8. Соціально-виховна робота в закладах освіти України . - К.: ІЗМН, 1998. – 144 с.
 9. Вульфов Б.З., Семенов В.Д. Школа и социальная среда: взаимодействие. - М., 1981. – 186 с.
 10. Гавриленко І.М., Спілін О.Л. Соціологія освіти: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Етга-Прес, 1998. - 394 с. 
 11. Гапон Ю. О социально-педагогической концепции воспитания // Вестник высшей школы. - 1990. - № 3. - С. 19-23. 
 12. Дармодехин С.В. Учебная и профессиональная консультация учащихся // Педагогика. - 1992. - № 9-10. - С. 113-118. 
 13. Документ, що захищає дитинство (про Базовий компонент) // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С.3-4. 
 14. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики. – М.: изд. ИСИМ, 2002. – 236 с.
 15. Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради. - 2004. - № 16. – С.45-51.
 16. Звєрева І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні. - К., 1998. - 240 с. 
 17. Калашник Т. Соціальний педагог // Освіта. - 1994. - 12 січня. 
 18. Малько А.О. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій. - X., 1998. - 48 с. 
 19. Клос Л. Медико-соціальні аспекти підготовки соціальних працівників у закладах професійної освіти // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2004. - № 2. - С.144-152. 
 20. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / соціальна робота. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 21. Колотаевская Е. Становление и актуальные вопросы развития социальной педагогики в Украине // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.178-185. 
 22. Концепція виховання у національній системі освіти // Інформ. зб. Мін. освіти. - 1996. - № 13. – С.16-19.
 23. Кремень В. Освітянський простір і соціальна робота в Україні: концептуальні засади взаємовпливу // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.5-11. 
 24. Кузьменко О.А. Соціальне становище особистості в умовах відкритої соціально-педагогічної системи. - К., 1998. - 218 с. 
 25. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 112 с.
 26. Малько А.О. Соціальна педагогіка: Основи соціальної педагогіки: конспект лекцій. - X., 1998. - 48 с. 
 27. Никитина А.Е. Социальное воспитание детей - фактор стабилизации общества // Педагогика . - 1998. - № 2. – С. 33-37.
 28. Платонова H. М. Дидактика социального обpазования: особенности обучения социальной pаботе /Санкт-Петеpбуpг. гос. ун-т. - СПб., 2001. - 164 с. 
 29. Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання: Матеріали наукового семінару, 14.05.1996 р. / ред. кол. М.М. Слюсаревський та ін. -К., 1997. - 178 с. 
 30. Попович Г. М. Інституалізація соціальної pоботи в Укpаїні. - Ужгоpод: МПП "Ґpажда", 2003. - 181 c.
 31. Про удосконалення керівництва виховною роботою у навчально-виховних закладах Міністерства освіти України // Інф. збірник МО. - 1994. - № 2. - С. 3-4. 
 32. Проблеми вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах / за ред В.І.Большакова - Дніпроперовськ: ПДАБ та А, 1998. - 88 с.
 33. Романенко М.І. Освіта як об'єкт соціально-філософського аналізу: Наукова монографія. - Д.: Промінь, 1998. -131 с. 
 34. Самерцев Є. Нова професія - консультант у сфері освіти // Міжнародна освіта. - 1994. - № 1. - С. 2-4.
 35. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. – К.: Кандар, 2005. – 198 с.
 36. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск, 1989. - 149 с. 
 37. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. – 434 с.
 38. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Харків: ХДІК, 1998. - 249 с.
 39. Соціальна педагогіка: Навч.метод.посібник / Барахтян М.М. та ін.: за заг.ред А.Й.Капської. - К.: ІЗМН, 1998. - 220 с. 
 40. Тюптя Л.І., Іванова Т.І. Соціальна робота: теорія і практика. – К., 2005.
 41. Уайт Джон. Цілі соціального виховання особистості // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 9-Ю. - С. 180-193. 
 42. Фрадкин Ф.А. Школа в системе социализирующих факторов // Педагогика. - 1995. - № 2. - С.79-84. 
 43. Шинкаренко Н.Ф. Открьггая школа и социально-педагогическая работа с детьми // Педагогика. - 1994. - № 1. - С. 35-39. 
2728
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).