Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна робота з молоддю з функціональними обмеженнями

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження проблеми особливостей соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями
1.1. Особливості соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями
1.2. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями
1.3. Завдання, принципи та особливості впровадження соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями
Висновок до І розділу
2. Емпіричне вивчення соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями
2.1. Обгрунтування програми дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження особливостей соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями
2.3. Практичний досвід діяльності в реалізації соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями
Висновок до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сучасне українське суспільство характеризується посиленням уваги до проблем людей з особливими потребами, здатних повноцінно сприймати, розуміти та примножувати матеріальні й духовні цінності. 

Серед актуальних проблем становлення особистості особливо відчутними і гострими є питання, пов’язані з соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями в сучасне соціальне середовище. Вчені намагаються дослідити теоретичні основи цього явища, визначити його суттєві ознаки та закономірності розвитку, виявити чинники та розкрити соціально-педагогічні умови, що впливають на процес інтегрування молоді з функціональними обмеженнями у соціальне середовище. Поряд із помітними напрацюваннями і здобутками вітчизняних та зарубіжних учених проблема соціальної роботи з молодими інвалідіами ще залишається недостатньо вивченою. Це спонукає науковців і практиків до її подальшого теоретичного осмислення та прийняття дієвих рішень, які б сприяли оптимізації соціально-педагогічного інтегрування молоді з функціональними обмеженнями. Реалізація соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями у в закладах соціального обслуговування населення різних форм власності має важливе значення як для розробки теоретичних основ соціальної політики, так і практичного здійснення соціальної роботи, допомоги та підтримки різних соціальних груп молодих інвалідів.

В Україні проблема соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями актуальна, і передусім це стосується молоді з сенсорними чи руховими порушеннями. Наше суспільство ще не готове сприймати їх як рівних. Внаслідок цього з’являється суперечність між необхідністю подолання соціальної ізоляції молоді з функціональними обмеженнями та відсутністю відповідних психологічних і соціально-педагогічних умов, необхідних для їх життєдіяльності.

Стан дослідження проблеми. Проблемам соціальної підтримки і соціалізації інвалідів займалося багато фахівців, зокрема, І.В. Еременко [8], Н.Заплотинська [9], Н. О. Мирошніченко [12, 13], Є. М. Холостова [17], Н. Стадієнко [18], Т. В. Семигіна [20], І. І. Мигович [20], Л.Т. Тюптя [21], І.Б. Іванова [21] та ін.

Мета роботи – проаналізувати теоретичні аспекти соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями і емпірично дослідити процес соціальної роботи, спрямованої на інтреграцію молодих інвалідів у соціальне середовище.

Об’єкт дослідження – молодь з функціональними обмеженнями як об’єкт соціальної роботи.

Предмет дослідження – особливості соціальної роботи з молодими людьми з функціональними обмеженнями.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • з’ясувати особливості соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями;
 • проаналізувати нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями;
 • визначити завдання, принципи та особливості впровадження соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями;
 • емпірично дослідити процес соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями;
 • проаналізувати практичний досвід діяльності в реалізації соціальної роботи з молоддю з функціональними обмеженнями.

Методи дослідження. У роботі було використано такі теоретичні методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння і узагальнення, а також експериментальні: тест соціально-психологічної адаптації, спостереження, опитування, статистичні методи.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 45 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» вiд 16.11.2000  № 2109-III, поточна редакцiя вiд 08.04.2011: [Електронний ресурс]. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2109-14.
 2. Закон України «Про освіту» вiд 23.05.1991 № 1060-XII, остання редакцiя вiд 02.05.2011: [Електронний ресурс]. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1060-12.
 3. Закон України «Про основи соціальної за¬хищеності інвалідів в Україні» вiд 21.03.1991  № 875-XII, остання редакцiя вiд 01.01.2011: [Електронний ресурс]. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12.
 4. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» вiд 21.03.1991  № 875-XII, остання редакцiя вiд 01.01.2011: [Електронний ресурс]. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12.
 5. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» вiд 21.06.2001  № 2558-III, остання редакцiя вiд 31.01.2009: [Електронний ресурс]. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2558-14.
 6. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социального работника в обслуживании инвалидов и пожилых людей. - М.: Институт социальной работы, 1995. – 108 с.
 7. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы ме¬дико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан. - М.: ЦИЭТИН, 1991. - 135 с.
 8. Еременко І.В. Соціальний супровід дітей з особливими потребами / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. – 2003. – липень-вересень. – C. 110-114.
 9. Заплотинська Н. Передумови формування компетентності дітей з особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №2. – 2004. - С. 10-12.
 10. Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. - К., 1984. – 390 с.
 11. Кизимович Д.С., Ніжаща І.О., Герасимів Н.М. Соціально-педагогічна та психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. – 2003. – липень-вересень. – С. 103-109.
 12. Мирошніченко Н. О. Інтеграція молодих інвалідів в соціальне середовище / Соціалізація особистості. – Т. ХХV. – К.: НПУ, 2005. – С. 78-82.
 13. Мирошніченко Н. О. Соціальна робота по захисту і підтримці людей з обмеженими функціональними можливостями / Соціальна педагогіка. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 329-341.
 14. Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2006-2010 роки. - Закони України. - Том 1. - К.: АТ «Книга», 2006. - С. 291-300.
 15. Основы социальной работы: Учебник. Под редакцией П.Д. Павленок. М.: ИНФРА – М, 1998. – 368 с.
 16. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. - К. 2000. - 456 с.. 
 17. Социальная работа с инвалидами: Настольная книга специалиста. Под. Ред. Е.М. Холостовой. М.: Институт социальной работы, 1996. – 210 с.
 18. Стадієнко Н. Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 90 с.
 19. Стрижеус С. Досвід та проблеми включення дітей з особливими потребами: монографія. – Ужгород, 2004. – 139 с.
 20. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
 21. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.
 22. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008 - 576 с.
 23. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. –340 с.
2693
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).