Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна терапія дітей – жертв жорстокого поводження

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Жорстоке поводження з дітьми як один з напрямків соціальної роботи
1.1. Поняття і класифікація форм жорстокого поводження з дітьми
1.2. Причини і наслідки жорстокого поводження з дітьми
2. Аналіз напрямків соціальної терапії дітей, постраждалих від жорстокого поводження
2.1. Класифікація і аналіз форм соціальної терапії дітей – жертв жорстокого поводження
2.2. Роль і напрямки роботи соціального працівника з дітьми - жертвами жорстокого поводження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Все частіше на сторінках газет, екранах телевізорів і у повсякденному житті ми зустрічаємося з фактами насильства і жорстокого поводження з дітьми. Різноманітні прояви жорстокого поводження з дітьми існують у всіх країнах, незалежно від їх політичного, ідеологічного і економічного устрою. Найбільш негативним фактором є те, що довгий час суспільство намагалося замовчувати цю проблему, вважаючи, що у нас “діти є привілейованим станом”, і вже тому соціально захищені. Наслідком такого відношення стало виявлення і реєстрація випадків жлостокого поводження з дітьми, відсутність системи допомоги постраждалим дітям та їхнім сім’ям. Статистичні дані свідчать про те, що у 2007 році органами внутрішніх справ України було зареєстровано більше 10 тис. дітей, які втекли з дому, рятуючись від знущань. Щорічно близько 3 тис. батьків втрачають батьківські права, оскільки подальше знаходження дитини в рідній сім’ї являє загрозу для її життя і здоров'я. За даними органів прокуратури, у 2007 році було вчинено близько 3 тисяч статевих злочинів проти неповнолітніх.

Вразливість дітей до насильства пояснюється їх фізичною, психічною і соціальною незрілістю, а також залежним, підлеглим положенням стосовно дорослих, незалежно від того, батьки це, опікуни, вихователі чи вчителі. Значну роль у поширенні жорстокості стосовно дітей відіграє непоінформованість батьків або осіб, які що замінюють, про те, які заходи впливу є неприпустимими стосовно дитини, нерозуміння того, що не кожне покарання йде дитині на користь. Не останнє значення має і низьке правова культура населення, недостатнє знання законодавчих норм, які охороняють права дитини і гарантують покарання за жорстоке поводження з дітьми, у тому числі порушення основних прав дитини.

Жорстоке поводження з дітьми і зневажання їх інтересами можуть мати різні види і форми, однак їх наслідком завжди є серйозний збиток для здоров'я, розвитку і соціалізації дитини, а нерідко і загроза для життя. Тому актуальність роботи полягає саме у тому, що проблема жорстокого поводження з дітьми вже давно перестала бути поодиноким випадком, на сьогодні цими питаннями займається багато спеціалізованих структур, а найяскравішим свідченням гостроти цієї проблеми як негативного соціального явища є визнання її на державному рівні як в Україні, так і у цілому світі.

Стан дослідження проблеми. Проблеми захисту і допомоги дітям, які посраждали від дорстокої поведінки, останнім часом все детальніше вивчається у науковій літературі. Зокрема, загальні питання щодо визначення понять жорстокого поводження і насильства щодо дітей розглянуті у роботах Меллібурди Є., Орлова А.В., Осіпової Н., Ходоренко А.А., Кочемировської О.О., Целіновської В. А.  та ін. Правові аспекти захисту дітей від жорстокого поводження вивчалися Агарковою Н., Волинець Л. С., Дорошок Т. О., Євсюковою М. В., Ковальчук Л. Г., Колесниковою О. В., Левченко К.Б., Трубавіною І.М., Ковальчуком М., Чернеховою Є.С. та ін. Питання соціально-педагогічної роботи щодо реабілітації дітей жертв жорстокого поводження досліджували такі автори, як Асланова Н.К., Карлсон А., Кон И., Андрєєва І.С., Гулига А.В., Ладикова О.В., Понарина Л., Руднєва О.М., Ролінський В., Асанова Н.К., Сафонова Т.Я., Щербак Н. Д. та ін.

Метою курсової роботи є вивчення проблем жорстокого поводження з дітьми і їх захисту як соціальної проблеми сьогодення.

Об’єкт дослідження -  жорстоке поводження з дітьми.

Предмет дослідження – соціальна терапія дітей – жертв жорстокого поводження, шляхи запобігання цьому явищу.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження у курсовій роботі визначено наступні завдання:

 • деталізувати поняття і форми жорстокого поводження з дітьми;
 • визначити причини і наслідки жорстокого поводження з дітьми;
 • проаналізувати класифікацію і особливості форм соціальної терапії дітей – жертв жорстокого поводження;
 • встановити роль і напрямки роботи соціального працівника з дітьми -
 • жертвами жорстокого поводження.

Методи дослідження. У роботі було використано такі методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння і узагальнення.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». – Зб. закон. актів. України. – К.: Юрінком-Інтер, 2004. – с. 117-124.
 2. Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми: наказ Мін-ва освіти і науки України від 25.12.06 № 844 // Інформ. зб. Мін-ва освіти і науки України.– 2007. –№ 3(січень).– С. 19–32.
 3. Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу: постанова Каб. Міністрів України № 616 від 26 жовт. 2003 р. // Офіц. вісн. України.– 2003.– № 18. –19.– С. 55–57.
 4. Сімейний кодекс України: Сімейний кодекс України від 10 січ. 2002 р. № 2947–111.
 5. Агаркова Н. Законодавче забезпечення соціально-правового захисту дітей (2002-2005 рр.) // Рідна школа. – 2007.– № 2. – С. 9–12.
 6. Асланова Н.К. Руководство по предупреждению насилия относительно детей”. – М.: Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 1997. - 505 с.
 7. Волинець Л. С., Дорошок Т. О., Євсюкова М. В., Ковальчук Л. Г., Колесникова О. В. Система захисту дітей від жорстокого поводження: Навч.-метод. посібник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна" / К.Б. Левченко (ред.), І.М. Трубавіна (ред.). - К.: Держсоцслужба, 2005. – 395 с.
 8. Галюкова М. Детская депривация как фактор насилия в современном обществе // Alma mater (Вестн. высш. шк.).– 2006.– № 9.– С. 40–42.
 9. Карлсон А. Как сделать мир действительно безопасным для детей // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18: Социология и политология.– 2003.– № 3.– С. 83–93.
 10. Квасневська А. П. Індикатори, які дозволяють визначити факти психологічного насильства в сім’ї щодо дітей // Соціологічні дослідження. – 2005. - № 6. – С.19-22.
 11. Ковальчук М. Право на захист від жорстокого поводження та всіх форм насильства щодо неповнолітніх // Рідна шк.– 2007.– №2.– С. 15–18.
 12. Кон И. Дети и родители // Семья: Книга для чтения. Кн.1. / Сост. И.С.Андреева, А.В.Гулыга. - М.: Политиздат, 1990. - С.236-270.
 13. Кочемировська О. О., Ходоренко А. А. Індикатори прихованих форм сімейного насильства щодо дітей та їх застосування в практиці соціальних служб: метод. посіб. / Харківський центр жіночих досліджень. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарних ініціатив, 2006. – 42 с.
 14. Кочемировська О.О., Ходоренко А.А.Індикатори прихованих форм сімейного насильства та їх застосування в практиці соціальних служб. Методичний посібник. – Харків: Лідер, 2006. – 122 с.
 15. Ладыкова О.В. Междисциплинарные команды специалистов Нижнего Новгорода в профилактике насилия и жестокого обращения с детьми // Вестн. психосоц. и коррекц.- реабилитац. работы.– 2006.– № 2.– С. 69–78.
 16. Левитес Д.Г. Педагогическое насилие: источники, механизмы, пути преодоления // Начальная школа: плюс, минус.– 2000.– № 6.– С. 16–26.
 17. Меллібурда Є. Обличчя насильства / Матеріали з проблеми попередження домашнього насильства. – Варшава-Київ: Інститутом психології здоров’я, 2000. – 238 с.
 18. Науково-практична конференція "Проблема запобігання насильства в сім'ї" // Вісн. Акад. правов. наук України.– 1999.– № 1.– С. 246–248.
 19. Орлов А.В. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи / Психолог в детском саду. – 2000. - №3-4. – С.12-16.
 20. Осипова Н. Насильство в сім'ї: спільна проблема // Вісн. Акад. правов. наук України.– 2000.– № 1.– С. 181–190.
 21. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: Инфра-М, 1997. – 368 с.
 22. Понарина Л. Роль межведомственного подхода к проблеме насилия в семье // Соц. работа.– 2006.– № 4.– С. 26.
 23. Практичний посібник для органів та установ із попередження насильства в сім'ї / під ред. О.М. Руднєвої. – К.: Лестар, 2006.
 24. Ролінський В. Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та його подолання // Рідна шк.– 9.– С. 7–9. 
 25. Руководство по предотвращению насилия над детьми / Под ред. Н.К.Асановой. - М.: Владос, 1997. – 97 с.
 26. Сафонова Т.Я. Жорстоке поводження з дітьми: навчання навичкам роботи з дітьми, які постраждавли від жорстокого поводження // Практ. психологія та соц. робота.– 2007.– № 2.– С.17–29; № 3.– С.26–35.
 27. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 28. Ходоренко А.А., Кочемировська О.О. Насильство в сім'ї щодо жінок та дітей: медико-психологічні, поведінкові та соціальні наслідки: посібник для соціальних робітників. – Харків, Лідер, 2005. – 143 с.
 29. Целіновська В. А. Окремі психологічні особливості осіб, що скоюють насильство в сім’ї // Соціологічні дослідження. – 2005. - № 3. – С. 56-64.
 30. Щербак Н. Д. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім'ї / Харківська держ. академія культури. - Харків, 2004. – 233 с.
 31. Юридичні аспекти захисту жертв насильства в сім'ї: навч. пос. / за ред. Чернехової Є.С. – Чернігів: вид. ЧІГН, 2004. – 149 с.
2723
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).