Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-емоційний розвиток дітей старшого дошкільного віку в навчально-виховному процесі дошкільного закладу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження соціально-емоційного розвитку старших дошкільників
1.1. Поняття соціально-емоційного розвитку у дошкільній психології
1.2. Динаміка соціально-емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку
2. Емпіричне дослідження соціально-емоційного розвитку старших дошкільників у навчально-виховному процесі
2.1. Хід і результати констатувального експерименту
2.2. Корекція соціально-емоційного розвитку дошкільників
2.3. Аналіз результатів формувального експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, виз-начаючи мінімально достатній і необхідний дитині перших семи (шести) років життя ступінь компетентності, передбачає розвиток у неї елементарних уявлень про себе, довкілля, взаємини людей, їх провідні ставлення. Соціальна компе-тентність дошкільника включає формування соціальних навичок поведінки, розвиток свідомого ставлення до себе як самостійної особистості, активного інтересу до людей, формування готовності сприймати соціальний досвід.

Дошкільний вік характеризується бурхливим розвитком емоційної сфери, яка справляє величезний вплив на особистісний розвиток дитини, на оволо-діння нею різноманітними видами діяльності. Впродовж дошкільного ди-тинства емоції розвиваються, ускладнюються і набувають інтелектуалізованого характеру. Особливої уваги заслуговує вивчення емоційного ставлення дитини дошкільного віку до однолітків, оскільки ставлення загалом є проекцією особистісного розвитку людини, який започатковується саме у цьому віці. В структуру ставлення входять когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти. Співвідношення когнітив-ного та емоційного компонентів з віком змінюється. Чим молодша дитина, тим менш наявне в її ставленні знання і тим більшого значення у її поведінці мають емоції. Виходячи з цього, між термінами “ставлення” і “емоційне ставлення”, коли йдеться про дошкільний вік, можна поставити знак рівності.

На важливості дослідження емоційної сфери, зокрема емоційних ставлень дітей дошкільного віку наголошував О.Запорожець. Він стверджував, що виховання почуттів з перших років життя є найважливішим завданням, оскільки те, як будуть засвоюватися знання та уміння, вирішальним чином залежить від емоційного ставлення суб’єкта до оточуючих людей і довкілля.

Провідними ставленнями особистості є ставлення до інших людей, до праці та до себе самої. Якщо особливості ставлення особистості до інших і до праці досліджені та знайшли своє висвітлення у психолого-педагогічній літературі, то ставлення до себе залишається найменш дослідженим, особливо коли йдеться про дітей дошкільного віку.

Стан дослідження проблеми. Проблема соціально-емоційного розвитку дошкільників не нова у психолого-педагогічній науці, її висвітленням займалися  О. О. Вовчик-Блакитіна [4], А.В. Запорожець і Я.З. Неверович [8],   С. Максименко [7], С. Лазаревич [16] та інші. Однак здебільшого ці дослідження стосуються компетентнісного підходу до соціального розвитку або ж розвитку емоційної сфери дошкільників. І лише окремі праці торкаються питання комплексного дослідження соціально-емоційного розвитку, зокрема, О.Л. Кононко [11], І.О. Лапченко [17].

Об'єкт дослідження - процес розвитку соціальних емоцій у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження - специфіка змісту і технології розвитку соціальних емоцій у дітей старшого дошкільного віку. 

Мета дослідження - теоретично вивчити і практично розробити зміст і технологію розвитку соціальних емоцій у дітей старшого дошкільного віку. 

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи було визначено наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати підходи до поняття соціально-емоційного розвитку у дошкільній психології;
 • охарактеризувати динаміку соціально-емоційного розвитку дітей стар-шого дошкільного віку;
 • емпірично дослідити соціально-емоційний розвиток старших дошкіль-ників у навчально-виховному процесі.

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення визначених завдань було застосовано такі методи дослідження: теоретичні: індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, аналіз, синтез, узагальнення і класифікація інформації, отриманої з різних наукових джерел; емпіричні: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний).

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. виховання. – 1999. –   №1. – С. 6-19. 
 2. Базової програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 201 с.
 3. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений / В. К. Вилюнас. – М.: МГУ, 1990. – 143 с.
 4. Вовчик-Блакитіна О. О. Емоційний комфорт – засіб та мета виховання дитини / О. О. Вовчик-Блакитіна // Актуальні проблеми психології. Том 4. Проблеми розвитку дошкільника в інноваційних системах виховання. [за заг. ред. проф. С. Д. Максименка та С. Є. Кулачківської]. – К. : Нора-прінт, 2002. – Том. 4. – Вип. 1. – С. 12-22.
 5. Гончарова-Горянська М. В. Соціальна компетентність дошкільнят: поняття, зміст, формування в сучасних навчальних закладах / Гончарова-Горянська М. В. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. / Ін-т проблем виховання АПН України; редкол.: [О. В. Сухомлинська та ін.] – К., 2006. – С. 219-226.
 6. Докторович М. О. Зміст та структура соціальної компетентності / Докто-рович М. О. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження–2006». – Дніпропетровськ, 2006. – С. 94-103.
 7. Емоційний розвиток дитини / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О. Главник – К.: Мікрос – СВС, 2003. – 112 с.
 8. Запорожець А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного воз-раста / А.В. Запорожец, Я.З. Неверович. – М.: Педагогика, 1989. – С. 34-39.
 9. Колосова Е. Развитие эмоций у детей раннего возраста в действиях с пред-метами / Е. Колосова // Дошкольное воспитание. – 1991. – № 7. – С. 65-67.
 10. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості ( в дошкільному дитинстві): навч. посібн. для вищ. навч. закладів / О.Л. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
 11. Кононко, О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості дошкільника / О.Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 2009. - №4. – С. 56-64.
 12. Корнієнко І.Г. Розвиток емоційної сфери дитини / І.Г. Корнієнко. – Дошкільний навчальний заклад. – К.: № 5 (05). – 2007. – С. 31-35.
 13. Кошелівська О. І. До проблеми діагностики морального вибору дошкільників / О. І. Кошелівська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти». - К.: НПУ, 2002. - С. 174-176.
 14. Кулачківська С.Є. Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: Світич, 2003. – С. 27-31.
 15. Кулачківська С.Є. Психічний розвиток дитини-дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: Світич, 2004. – С. 29-36.
 16. Лазаревич С. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільника / С.Лазаревич // Дошкільне виховання. – 2009. – №8. – С.12-14.
 17. Лапченко І.О. Емоційне ставлення дошкільників до себе і до ровесників / І.О. Лапченко // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. “Стрессы в повседневной жизни детей”. – Одесса, 2000. – С. 95-96.
 18. Лапченко І.О. Особливості емоційного розвитку дитини / І.О. Лапченко // Пси-хологія. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 1998. – Вип. 3. – С. 104-108.
 19. Липкина Л. И. Психология ребенка и формирование нравственных компонентов его мировоззрения / Л.И.Липкина // Вопросы психологии. – 1980. – №1. – С. 11-21.
 20. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры / В.М. Минаева. – М.: АРКТИ, 1999. - 48 с.
 21. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: ООО «Апрель-Пресс», 1999. – С. 23-90.
 22. Павелків Р.В. Дитяча психологія: навч. посібн. / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008 – 432 с.
 23. Поніманська Т. І. Формування соціальної компетентності дитини / Т. І. Поніманська // Нова педагогічна думка. – 1998. – №2. – С.14-19.
 24. Сопрун И.П. К вопросу об особенностях эмоционального развития детей дошкольного возраста // “Наука і освіта”. - 1998. - №3. – С.60-62.
 25. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – 2-е изд., испр. и доп. / Е.В. – Субботский. – М.: Смысл; СПб: Питер, 2005. – 334 с.
 26. Щетинина А. М. Социализация и индивидуализация в детском возрасте: учебное пособие. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. – 132 с. 
6761
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).