Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-географічна характеристика Німеччини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Фізико-географічні умови
1.1. Клімат і рельєф
1.2. Грунтові і гідрографічні умови
1.3. Корисні копалини
1.4. Флора і фауна
2. Соціально-географічна характеристика
2.1. Адміністративний і політичний устрій Німеччини
2.2. Структура населення і демографічна ситуація
3. Економіко-географічна характеристика
3.1. Паливно-енергетичний комплекс
3.2. Промисловість
3.3. Транспортний комплекс
3.4. Сільське господарство
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Важливою особливістю сучасного світового господарства є те, що в його межах жодна країна не здатна існувати і забезпечувати ефективну життєдіяльність в умовах економічної автаркії. 

Реалії сучасного економічного співробітництва і політичного співіснування вимагають від України розробки збалансованої зовнішньоекономічної стратегії з визначенням пріоритетів розвитку дво- і багатосторонніх взаємовідносин. Таким пріоритетним напрямом для України став європейський вектор зовнішньої політики, який передбачає інтенсивний розвиток вкрай важливих зв’язків, передусім зовнішньоекономічних. Належність України до Європи визначається не тільки географічними, а й історичними і культурними чинниками. 

Особливе місце у зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних орієнтаціях України займає Німеччина, яка є складовою частиною Європейського Союзу та західного альянсу. Це зумовлено як історичними взаємовідносинами двох країн, так і тим, що саме від Німеччини Україна отримує відчутну економічну допомогу. На сьогодні Німеччина є одним з економічних лідерів у світі. Зараз Німеччина, як частина тісного європейського та атлантичного співробітництва і, по суті, “мотор” європейського об’єднання є для України ключовим партнером для успішного проникнення українських підприємств на ринки об’єднаної Європи. До того ж, з усіх країн Західної Європи найбільший інтерес до країн Східної Європи виявляє саме Німеччина, яка історично орієнтована на Схід так само, як і на Захід. 

Економічний потенціал Німеччини є одним з найпотужніших в світі, - попереду тільки США та Японія. За обсягами зовнішньої торгівлі Німеччина займає друге місце у світі після США. Економічна характеристика: ВНП: 1.936 трлн. дол. Розподіл ВНП по секторам економіки (1999): сільське господарство - 1,2%, промисловість - 30,4%, сфера послуг - 68,4%. Зайнятість населення по галузям: промисловість 33,4%, сільське господарство 2,8%, сфера послуг 63,8%. Рівень безробіття: 9,9%.

Мета роботи – вивчення і аналіз соціально-географічних факторів розміщення і розвитку Німеччини.

Об’єкт дослідження – Німеччина як країна Євросоюзу з найвищою динамікою розвитку промисловості і сфери послуг, ІТ-технологій і науки.

Предмет дослідження – фактори, які визначають загальну характеристику країни: географічне положення, природно-ресурсний потенціал, демографічні чинники і господарство.

Відповідно до визначених мети, об’єкта і предмета дослідження у курсовій роботі було поставлено наступні завдання:

 • проаналізувати фФізико-географічні умови Німеччини;
 • дати соціально-географічну характеристику країни;
 • дослідити економіко-географічні характеристики Німеччини.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Джерельна база. Спеціальних публікацій, присвячених дослідженню сучасних суспільно-географічних особливостей Німеччини досить багато, ця тема, у зв’язку з близькістю ФРН до України і усталеністю економічних зв’язків, розроблялася Антіповим А. Г., Борко Ю., Вовкун П. І, Литяхівською А. К., Гауффе Г., Горбач Ю. С., Кривоносом Р. А., Максаковським В.П., Хільчевською І.Г. та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 2. Антипов А. Г. Социально-экономическая география Западной Европы. - М.: Наука, 1987. – 712 с.
 3. Борко Ю. Новый этап углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты//Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - №9. - С. 11-23. 
 4. Бредова В. Экономика стран Европы в 2005 году // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - №11. - С. 118-126. 
 5. Власова О. Роль прямых иностранных инвестиций в развитии внешней торговли стран Центральной и Восточной Европы // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2000. - №124. - С. 3-4. 
 6. Вовкун П. І, Литяхівська А. К. Розміщення продуктивних сил у Європі: навч. пос. – К.: КНЕУ, 2006. – 422 с.
 7. Гальперин В.М. Макроэкономика: Учебное пособие для экон. спец. ВУЗов. - М.: Инфра-М, 1997. - 719 с. 
 8. Гауффе Г. Еколого-економічний аналіз розвитку промисловості Німеччини, Польщі та України у контексті вимог охорони навколишнього середовища / Український держ. лісотехнічний ун-т. - Львів, 2006. – 215 с.
 9. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. - М., 2003. – 387 с.
 10. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск, 1998. – 214 с.
 11. Горбач Ю. С. Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991-2004 рр.) / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка - К., 2005. – 193 с.
 12. Европейская интеграция: экономические и политические аспекты // Экономика и управление в зарубежных странах. - 2002. - №8. - С. 3-18. 
 13. Короткий статистичний збірник “Україна та Німеччина” / Державний комітет статистики України; Федеральне статистичне управління Німеччини. - К., 2007. – 40 с.
 14. Кривонос Р. А. Німеччина у структурі європейського співробітництва / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка - К., 2002. - 213 с.
 15. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 16. Мааг Р. Изменения в макроэкономике и европейской финансовой системе после введения евро // Проблемы теории и практики управления. - 2002. - №2. - С. 15-18. 
 17. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.: МЭГУ, 2006. – 392 с.
 18. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. - М.: 1993. – 290 с.
 19. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. - М.: МГЭУ, 2000. – 314 с.
 20. Современная демография / под ред. А. Я. Кваши и В. А. Попцова. - М.: МАЭГ. – 331 с.
 21. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 22. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 166 с.
 23. Хільчевська І.Г. Європейська інтеграція та Німеччина // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Зб. наук. праць. -  Луцьк, 2007. - Вип. XV. - С. 286-291.
 24. Хільчевська І.Г. Українсько-німецьке співробітництво в рамках європейської інтеграції // Вісник Київського університету. Серія географія. - 2007.- Вип. 46. - С.70-74.
 25. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гемини, 2004. – 530 с.
11622
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).