Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-географічна характеристика Польщі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Фізико-географічне положення і природні умови
1.1. Рельєф
1.2. Кліматичні умови
1.3. Гідрологічна сітка
1.4. Корисні копалини
2. Соціальна географія
2.1. Політико-географічне положення країни
2.2. Адміністративно-територіальний устрій
2.3. Характеристика населення і демографічних процесів
3. Характеристика господарства
3.1. Промисловість
3.2. Транспорт
3.3. Сільське господарство
3.4. Екологічні проблеми країни
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ 

 

Вступ: 

Актуальність теми. Польща розташована в центральній частині європейського континенту. Біля її столиці – Варшави - находится геометричний центр Європи, у якому перетинаються лінії, які сполучають мис Нордкін у Норвегії та мис Матапан на півострові Пелопоннес в Греції, а також мис Рока в Португалії з центральним Уралом в Росії. Через Польщу проходить кордон між континентальними блоками Східної та Західної Європи.

На сьогодні актуальність обраної теми роботи визначається насамперед всезростаючою економічною та культурною інтеграцією між Польщею та Україною, необхідністю встановлення якомога тісніших культурно-економічних зв’язків, що вимагає грунтувного знання особливостей територіального, кліматичного та інших факторів розміщення країни. Приклад швидкого економічного розвитку Польщі є частково застосовним і для України, Польща являється партнером нашої країни у багатьох економічних і політичних стосунках, тому дослідження досвіду розвитку її промислового і сільського господарства має важливе значення на сьогоднішньому етапі. Будучи членом ЄС, Польща виводить рівень всіх галузей свого життя на якісно новий рівень, який відповідає високим європеським стандартам, а тому досвід впровадження інтенсивних технологій є незамінним і для України, яка має досить схожі георгафічні умови з Польщею.

Об’єктом дослідження у роботі є Польща як країна Північної Європи.

Предмет дослідження – географічне положення, природні ресурси, економічна та демографічна характеристика сучасної Польщі.

Метою роботи є аналіз та оцінка природно-географічних умов Польщі, визначення сприятливих та негативних приодних факторів, аналіз особливостей розміщення продуктивних сил і населення.

Відповідно до теми та мети роботи сформульовано наступні її завдання:

 • проаналізувати особливості фізико-географічного положення і природних умов країни;
 • дослідити соціально географічні особливості Польщі: адміністративний устрій і демографічні показники;
 • дати характеристику господарства країни: промисловості, транспорту, сільського господарства і екологічних проблем.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали такі джерела, як "Офіційний вісник Польщі в Україні", матеріали тематичних наукових конференцій, а також праці таких авторів, як, зокрема, А. Ядговська, В. Вежмінський та ін., роботи В. М. Юрківського та В. А. Стахова.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 29 найменувань, і додатків. Загальний обсяг роботи складає 51 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аксёнов И. В. и др. Беловежская Пуща: жемчужина Европы. – М.: Интерпресском, 2004.
 2. Білецький В.Корисні копалини і гірнича промисловість Польщі // Мережа аналiтичних центрiв. - 2005.06.24. – С. 1-6.
 3. Болотин Б. М., Шейнис В. Л. Экономика развивающихся стран в цифрах. - М.: Наука, 1988. - 616 с.
 4. Вершинін Ф. П. Польща як політичний і економічний партнер // Дні Польщі в Україні. К.: Септа, 2005. -  200 с.
 5. Все про світ: енциклопедичний довідник. – Львів: Панорама, 2003.
 6. Вступ до економічної і соціальної географії / А. П. Голіков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. - К.: Либідь, 1996. - 320 с
 7. География мирового хозяйства. Часть І / Под ред. Б. Н. Зимина. - М.: Изд-во Рос. открыт, ун-та, 1992. - 160 с.
 8. География Польши / под ред. П. А. Ченкина, И. А. Нестеровой. - в 2-х т., т. 2. М.: Изд-во РАН, 2006. – 410 с.
 9. Губернія: спеціальний екологічний випуск. – Харків, 2004.
 10. Европа: сборник атласных карт. – М.: Наука, 1990.
 11. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів Польщі: дис. канд. геогр. наук / Н.В. Бєлоусова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. – 188 c.
 12. Економічна та соціальна географія країн світу/за редакцією Святошиної С. Т. - К.: Генеза, 1994 р.
 13. Загиней С. П., Семітько А. А. До геологічних феноменів Судетського кряжу. - Івано-Франківськ.: І-Ф ІНГ, 1998. - 106 с.
 14. Історія Польши / под ред. Замякина В. В. - К.: Наукова думка, 1986.
 15. Країни Європи / Упоряд. Н. Муніч, В. Серебрій. – К.: Генеза, 1994.
 16. Мацюпко Б. В. Промисловий потенціал Нижньої Сілезії // Гірнича справа. – 2004. - № 4. – С.45-49. 
 17. Национальные парки Польши / сб. статей. науч. конф. – пер. Алиутовой А. А. – Люблин, 2000.
 18. Половина І.П. Фізична географія Європи. – К.: АртЕк, 1998. - 272 с.
 19. Польша: увлекательная энциклопедия. – Харьков: АКН, 2000.
 20. Природные условия Балтийского региона / под. общ. ред Навалова А. К. – М.: Геополитиздат, 1988. – 342 с.
 21. Романова Э. П., Кулакова Л. И., Ермаков Ю. Г. Природные ресурсы мира. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 304 с.
 22. Середа А. К., Середа В. Л. Ресурси Судетського краю (Польща і Чехія). - К.: КНЕУ, 2005. - 177 с.
 23. Скаковський В. П. Гірнича промисловість Польщі. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 116 с.
 24. Скакун В. О. Живий світ польських Бескидів. – Львів: ЛДПУ, 1998.
 25. Стахов В. А. География Польши: уч. пос. для вузов. – М.: Наука, 1975.
 26. Тайновский П. А., Сеченко А. С. География Польши. – 2-е изд., перераб. і доп. - М.: АСК, 1990.
 27. Шенга Ф. Пьйотрков-Трибунальський. – Пьйотрков-Трибунальський. – 2000. – 87 с.
 28. Юрківський В. М. Країни світу. – К.: Либідь, 2001.
 29. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія зарубіжних країн. – К.: Либідь, 2001.
11651
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).