Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічна робота з молоддю у соціальній службі сім’ї, дітей та молоді

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Робота з молоддю як галузь соціальної роботи
1.1. Об’єкт, предмет та напрямки соціальної роботи з молоддю
1.2. Технологічні напрями діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2. Характеристика технологій соціальної роботи   з молоддю
2.1. Соціальна профілактика
2.2. Соціальна реабілітація, обслуговування, допомога, супровід та інспектування
2.3. Аналітична оцінка соціально-педагогічної роботи з молоддю Рівненського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах динамічних соціальних змін у світовій практиці все більше утверджується інноваційний метод освоєння соціального простору – його технологізація. Соціальна технологізація – це процес оптимізації соціуму, переборення його розбалансованості, активний вплив на розвиток соціальних систем шляхом використання соціальних технологій.

Глибокі соціальні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві різко загострили становище молоді в Україні: зростають злочинність і правопорушення серед неповнолітніх, набувають серйозних масштабів дитячий алкоголізм і наркоманія, зростає число дітей, що мають відхилення у фізичному і психічному розвитку. Причина цих явищ полягає не лише у значному зниженні рівня життя, незадовільній охороні здоров'я, освіти і соціальної сфери в цілому, але й у тому, що відсутня цілісна система медико-соціальної, психолого-педагогічної, реабілітаційної, соціально-правової підтримки дітей. У цих умовах одним із пріоритетних напрямків соціальної політики держави повинен стати захист прав дитини: обновляється зміст освіти, впроваджуються нові форми і методи виховання; здійснюється соціальна підтримка дітей з багатодітних, малозабезпечених і неблагополучних родин, дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей з відхиленнями в розвитку; створюється широка мережа установ нового типу: центри соціального здоров'я сім’ї, центри психолого-педагогічної реабілітації важких підлітків, педагогічні і соціальні служби для дітей, центри виховної роботи з дитячим і дорослим населенням та інші. Кожна з таких установ вносить вагомий вклад у ліквідацію «соціальних хвороб» суспільства, від яких страждають діти.

Актуалізація проблем виховання в сучасних умовах, поява виховних установ нового типу, введення інститутів соціальних педагогів і соціальних працівників обумовили зростання інтересу вчених до методологічних і теоретичних досліджень в області соціальної педагогіки.

Мета дослідження - розкрити особливості соціально-педагогічної роботи з молоддю в соціальних службах для сім’ї, дітей та молоді.

Предмет дослідження - процес соціально-педагогічної роботи з молоддю.

Об’єкт дослідження – особливості соціально-педагогічної роботи з молоддю в службах для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідно до поставленої мети, предмету і гіпотези дослідження визначені наступні завдання:

 • визначити об’єкт, предмет та напрямки соціальної роботи з молоддю;
 • охарактеризувати технологічні напрями діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • проаналізувати соціальну профілактику як напрямок соціальної роботи з молоддю;
 • проаналізувати технології соціальної реабілітації, обслуговування, допомоги, супроводу та інспектування;
 • здійснити аналітичну оцінку соціально-педагогічної роботи з молоддю Рівненського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Методи дослідження. При виконанні роботи нами було використано ряд теоретичних та експериментальних методів: аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, вивчення технологічних підходів у діяльності соціальних служб, порівняльний метод, методи аналізу і узагальнення тощо.

Структура роботи. Робота включає вступ, два розділи, висновки і список використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” від 27 березня 2007 р. № 1159/2007.
 2. Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні": За станом на 1 серпня 2006 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 26 с.
 3. 10 років центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді; Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. - Ніжин: Видавництво ДЦСССДМ, 2002. - 20 с.
 4. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за ред. А.Й. Капської. - К.: Наук, світ, 2002. - 164 с.
 5. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 лютого 2008 року, м. Черкаси / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Управління у справах молоді та спорту Черкаської ОДА ; Черкаський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / А.Й. Капська (ред.) - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. - 222 с.
 6. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. - К.: УДЦСССДМ, 2001. - 344 с.
 7. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи / Інститут проблем виховання АПН України. - К.: Науковий світ, 2006. - 363 с.
 8. Бех І.Д.Особистісно зорієнтоване виховання: Навч.-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 2004, 267 с.
 9. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002, 342 с.
 10. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робота. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004. - 224 с. 
 11. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 12. Вакуленко О. В., Комарова Н. М., Пєша І. В., Романова Н. Ф. Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К. : Держсоцслужба, 2005. - 124 с.
 13. Головко Н. О., Данелян Л. Є., Довгалюк І. С., Комар Т. О., Кучеровський О. К. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами: Метод. рек. / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 108 с.
 14. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. - К.: Академпрес, 1999. – 232 с..
 15. Зверева І.Д., Козубовсъка LB., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). - Ч. І - Ужгород: УжНУ, 2000. - 192 с
 16. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Правда Ярославичів, 1998. - 394 с.
 17. Иванова В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: Знание, 2003. - 392 с.
 18. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2007 року). - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2008. - 166 с.
 19. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навч. посібник / Український державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. - К. : УДЦСССДМ, 2001. - 219 с.
 20. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп.. - К.: МАУП, 2003. - 168 с.
 21. Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: Інформаційний довідник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді / В.С. Вовк (упоряд.). - К., 2005. - 140 с.
 22. Молодежь в меняющемся обществе. Проект MONEE ЦВЕ/ СНГ/Балтия. - 2000. - 193 с.
 23. Молодь України у дзеркалі соціології / Заг. ред . О. Балакірєвої і О.Яременка. – К.: УІСД, 2001. - 210 с. 
 24.  Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під заг. ред.: І.Звєрєвої, Г.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2001. - 49 с.
 25. Про становище молоді в Україні (за підсумками 2007 року): Щорічна доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К.: Техніка, 2008. - 158 с.
 26. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-28 2006 р.), Київ. - 1998. - 245 с. 
 27. Романова Н. Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К. : ДСССДМ, 2005. - 116 с.
 28. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. - Харків: Веста, 2002. – 128 с.
 29. Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. - К.: Центр нав. літ., 2003. - 256 с.
 30. Соціальна політика та менеджмент в соціальній роботі / Під загальною редакцією І.Звєрєвої Г.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2001. - 61 с.
 31. Соціальна робота в Україні: перші кроки. / За ред. В. Полтавця. -- К., 2000. - 236 с.
 32. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Методичні матеріали для тренера / Упоряд.: О.В.Безпалько та інші; Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. - К.: Наук. світ, 2002. – 55 с. 
 33. Соціальна робота з молоддю в Україні / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К.: АТ «Столиця», 1997. – 152 с. 
 34. Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб. інформаційно-метод. матеріалів / Український держ. центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Л.Ф. Бурлачук (ред.), І.О. Хохлєнков (підгот.). - К. : Столиця, 1997. - 152 с.
 35. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. - К.: Центр нав.літ., 2004. - 352 с.
 36. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. - 400 с.
 37. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008 - 576 с.
 38. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 432 с.
 39. Шахрай В.М.Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
 40. Шендеровський К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби: Навч.-метод. збірка для спеціаліста з соціальної роботи системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м.Києва. - К., 2002. - 153 с. 
2733
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).