Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціально-правові аспекти кримінальної відпові-дальності неповнолітніх
1.1. Особливості притягнення неповнолітнього до кримінальної відповідальності
1.2. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх
2. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі
2.1. Конформуючий вплив соціальної депривації на соціалізацію особистості
2.2. Модель соціального супроводу за програмою “Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, що відбувають покарання та звільняються з місць позбавлення волі»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Входження України в економіку нових ринкових відносин ставить перед ученими і практичними працівниками нові завдання в боротьбі з рецидивною злочинністю неповнолітніх, яка, за прогнозами вчених, буде зростати. У демографічній структурі осіб, які вчинюють злочини, відбуваються негативні зміни: спостерігається поповнення злочинного середовища неповнолітніми правопорушниками. Гостроти проблемі додає і та обставина, що у вчиненні злочинів часто беруть участь особи, звільнені з виховно-трудових колоній, які виступають організаторами і активними учасниками протиправної діяльності молодіжних груп, тому найбільш перспективним і ефективним напрямком у профілактиці рецидивної злочинності неповнолітніх повинно бути не так зване виправлення і перевиховання у місцях позбавлення волі, а ефективна організація соціальної адаптації неповнолітніх громадян, які звільнилися від відбування покарання.

З особливою гостротою стоїть сьогодні завдання скорочення рецидивної злочинності серед неповнолітніх. Незважаючи на те, що у загальній структурі злочинність неповнолітніх складає незначну величину, вона становить підвищену небезпеку, оскільки часто є початком подальшої злочинної діяльності людини. За даними кримінологів кожен четвертий рецидивіст і третій особливо небезпечний рецидивіст свій перший злочин вчинили у віці до 18-ти років. Все відчутнішою стає потреба у розробці загальної теорії соціальної адаптації, комплексного дослідження структури соціальної адаптації звільнених з місць позбавлення волі неповнолітніх, механізму їх взаємодії із соціальним середовищем, нові методи і форми боротьби з рецидивами антигромадської поведінки звільнених, характерні риси протікання процесу соціальної адаптації цієї категорії осіб. 

В Україні цього, на жаль, немає, а нагальна потреба в таких центрах давно назріла. У центрах соціальної адаптації люди, звільнені з місць позбавлення волі, могли б отримувати підтримку і спілкувалися. У таких випадках адаптація в суспільстві та її успіхи залежатимуть передусім від віку засудженого і від того, скільки разів він потрапляв за грати.

Ступінь наукової розробки проблеми. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі не мають чітко сформульованих пріоритетних напрямів у кримінально-виконавчій галузі юридичної науки. Предметом дослідження окремих нечисленних монографій і публікацій були переважно питання трудового і побутового влаштування, попередження рецидивної злочинності. Окремі аспекти проблеми соціальної адаптації з різним ступенем повноти висвітлювалися в роботах таких учених-криміналістів, як Ю.Д. Блувштейн, В.В. Голіна, І.М. Даньшин, В.О. Єлеонський, А.Е. Жалінський, А.П. Закалюк, В.С. Потьомкін, Ф.Р. Сундуров, Ю.М. Ткачевський та ін. Разом з тим власне проблема соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених із місць позбавлення волі, не була об єктом комплексного дослідження. Існуючі з цієї проблеми публікації (Ю.М. Антонян, Л.В. Багрій-Шахматов, М.О. Бєляєв, В.І. Горобцов, В.І. Гуськов, М.І. Волошин, А.Ф. Зелінський, К.Є. Ігошев, І.І. Карпець, В.Є. Квашис, В.М. Кудрявцев, О.С. Міхлін, О.О. Наташев, А.Х. Степанюк, М.О. Стручков, В.М. Трубников, О.Д. Філімонов, І.В. Шмаров, О.М. Яковлєв та ін.), незважаючи на їх, безумовно, теоретичну і практичну цінність, мають швидше розрізнений, епізодичний характер. Тому більшість теоретичних і практичних аспектів процесу соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з місць позбавлення волі, на даний час залишаються недослідженими.

Об’єкт дослідження - соціальна адаптація неповнолітніх, які перебувають у місцях позбавлення волі та заходи по підвищенню її ефективності.

Предмет дослідження - механізм соціальної адаптації неповнолітніх, у місцях позбавлення волі, його специфічні елементи.

Метою дослідження є системний аналіз галузевого правового забезпечення процесу соціальної адаптації неповнолітніх, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Завдання дослідження:

1) вивчити особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності

2) визначити проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх;

3) розглянути конформуючий вплив соціальної депривації на соціалізацію особистості;

4) проаналізувати модель соціального супроводу за програмою “Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання та звільняються з місць позбавлення волі».

Методи дослідження. Дослідницька методологія базується на положеннях діалектичного методу як загальнонаукового методу пізнання. Були використані також і спеціальні методи: системно-структурний, порівняльно-правовий, статистичний, історичний, логічний. Науковим положенням теоретико-правового і галузевого характеру передували ретельне вивчення і осмислення висновків, викладених у роботах учених, які займалися дослідженням відповідних проблем.

Нормативною базою наукової роботи послужили Конституція України, міжнародні до-кументи, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, чинне кримінально-виконавче законодавство України, Російської Федерації та інших держав (у порівняльно-правовому аспекті), відомчі нормативні акти, правові норми інших галузей права. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновкі і списку використаних джерел, загальний обсяг  роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андреев В.Н. Социально-психологические аспекты взаимоотношений несовершеннолетних в следственных изоляторах //Пробл. исполнения наказания в воспитательно-трудовых колони-ях и предупреждения преступности молодежи: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИИ МВД СССР, 1989. - С. . 
 2. Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Изд. МГУ, 1996. - 426 с.
 3. Арсеньева М.И. Некоторые формы постпенитенциарного патроната в отношении несовершеннолетних: По матер. криминолог. исслед. в ВНР // Вопр. совершенствования борьбы с преступностью несовершеннолетних. - Уфа, 2003. - С. 112-117.
 4. Беца О. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі // Соціальна політика і соціальна робота. - 2002. - №2. - С.5-15. 
 5. Бєлавіна Т.І. Міжособистісні відносини в умовах соціальної депривації // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С.Д., Циби В.Т., Шайгородського Ю.Ж та ін. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - С.357-369. 
 6. Васильєв Ю. Тихоненко С. Издержки деформированной социализации подростков // Воспитание школьников. - 2001. - №2. - С. 11-14.
 7. Гутаріна К.В. Малолітні правопорушники України //Адвокат. - 1998. - № 1. - С. 33-35. 
 8. Зульфугарян М.М. Социально-правовые и криминологические проблемы предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, лишившимися родительского попе-чения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1990. - 23 с.
 9. Кашелкин А.Б., Овчинский В.С. Роль социального надзора в профилактике антиобщественного поведения несовершеннолетних // Совершенствование деятельности органов внутрен-них дел по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. - М., 2005. - С. 12-23.
 10.  Кримінальний кодекс України ( зі змінами і доповненнями № 1111-V від 31.05.2007 // ВВР. - 2007. - №25-26, ст.131-205.
 11. Левицька Л. Удосконалення кримінального законодавства щодо запобігання жорсткому поводженню з дітьми // Науковий вісник економічного інституту. - Ірпінь, 2006. - №3(6).  - С. 9-10.
 12. Любченко В.М. Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації звільнених з місць позбавлення волі //Пробл. пенітенціарної теорії і практики. - № 1 (2). - К.: Ред. вид. відділ Київ. ін-ту внутр. справ, 1997. - С. 133-136.
 13. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 5 червня 2000 р. № 110 “Про затвердження та введенню в дію Правил внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ». - К., 2000. - 85 с.
 14. Пилипейченко Ю.Г. Криминологические и психолого-педагогические основы изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя: Учеб. пособие. - М.: МВД СССР. Гл. упр. ка-дров и учеб. заведений, 1990. - 55 с.
 15. Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві: Указ Президента України від 18 березня 1998 р. № 200/98 // Уряд. кур’єр. - 1998. - № 57-58. - 26 бер.
 16. Про затвердження нормативів (норм) забезпечення неповнолітніх у центрах медико-соціальної реабілітації харчуванням, одягом, взуттям, предметами для навчання і дозвілля, комунально-побутовими послугами: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 7 серпня 1997 р. № 250 //Офіц. вісн. України. - 1997. - № 42. - Ст. 132.
 17. Про органи і служби по справах неповнолітніх і спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1995. - № 6. - Ст. 35-39.
 18. Про порядок взаємодії органів та установ кримінально-виконавчої системи з територіальними органами внутрішніх справ і центрами зайнятості населення з питань підготовки засуджених до звільнення та про надання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні особам, які звільнилися з місць позбавлення волі: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29 червня 2000 р. № 139/405/150. - К., 2000. - 11 с.
 19. Про шляхи підвищення ефективності профілактики правопорушень неповнолітніх / Рабінович П.М., Бойко В.И., Дикий Л.В. та ін. // Вісн. Львів. держ. ун-ту: Серія. юрид. - 2005. - Вип. 25. - С. 117-122.
 20. Радов Г. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. - К: МП "Леся", 1997. - 288 с.
 21. Синьов В.М. Індивідуальні та типологічні особливості неповнолітніх засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі // Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / За ред. Синьова В.М. - К.: Знання. 2003. - 222 с.
 22. Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / За ред. В.М.Синьова - К.: Агропром. видав. України. 2003. - 227 с.
 23. Стребиж В.В., Вотто Ю.В. Организационные принципы ресоциализации несовершеннолетних преступников. - Свердловск, 2002. - 167 с.. 
 24. Телефанко Б.М. Соціальна адаптація осіб, звільнених з виправно-трудових установ //Пробл. пенітенціарної теорії і практики. - № 1 (3). Щоріч. бюл. Київ. ін-ту внутр. справ. - К., 1998. - 139 с.
 25. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 26. Трубников В.М. Особистість звільненого від відбування як суб’єкт соціальної адаптації //Вісн. Акад. прав. наук України. - № 1 (8). - Х.: Право, 1997. - С. 115-125.
 27. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от наказания (правовой и социально-психологический анализ): Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - Х., 1991. - 36 с.
 28. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 29. Фіцула М. Педагогічні проблеми профілактики правопорушень неповнолітніх» // Право України. -. 2005. - №8. - С. 23-29.
 30. Цаллагов Б. Профілактика правопорушень серед учнів // Право України. - 2003. -  №1. - С. 22-26.
 31. Шатилов С. Срок отбыл, куда дальше? (Некоторые особенности социальной адаптации подростков, освобожденных из ВТК) //Преступление и наказание. - 1997. - № 2. - С. 40-42.
 32. Шпалінский В.В., Белавіна Т.І. Вступ до прикладної соціальної психології особистості і колективу: Навч. посібник. - Харків: ХІПІ, 1991. - 88 с.
 33. Штанько І.В. Кримінально-виконавча система України: на шляху реформувань //Інформаційний бюллетень: Аспект. - Донецк, 2000. - № 1. - С. 5-6. 
 34. Ягодинський В. Профілактика злочинів серед неповнолітніх: деякі особливості вікового періоду // Право України. - 2006. - № 6. - С. 29-30.
 35. Яровий А. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарання для неповнолітніх // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - №3(18). - С. 40-43.
2732
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).