Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах визначається як вид професійної діяльності, що полягає у створенні освітньо-виховними засобами сприятливих умов для ресоціалізації та подальшої соціалізації, всебічного розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості неповнолітнього на основі використання ресурсів особистості, пенітенціарного закладу, громади і держави.
Щоб досягнути мети ресоціалізації неповнолітніх засуджених у пенітенціарних закладах, необхідно певним чином організовувати їхню діяльність, використовувати певні способи і засоби впливу і взаємодії, тобто застосовувати систему методів соціально-педагогічної роботи. Питання визначення методів соціально-педагогічної роботи із засудженими на сьогодні є одним з найактуальніших у пенітенціарній теорії і практиці в контексті реформування пенітенціарної системи в Україні.
Визначенням сутності та класифікацією технологій та методів соціально-педагогічної роботи, у тому числі в пенітенціарних установах, займалися О. Безпалько, В. Синьов, С. Харченко, В. Литвишков, І. Зайнишев, В. Курбатов та інші.
Технології соціально-педагогічної роботи із засудженими неповнолітніми – це сукупність методів, прийомів і способів, які використовуються для стимулювання і розвитку потенційних можливостей особистості, конструктивної діяльності щодо зміни несприятливої життєвої ситуації чи розв’язання проблем клієнтів та досягнення різноманітних професійних цілей і завдань суб’єкта соціально-педагогічної роботи, що набуває специфічності при використанні його стосовно специфічного об’єкту (неповнолітній засуджений) і суб’єкту (персонал колонії, громадськість та ін.) в умовах пенітенціарних закладів; тобто, це спосіб організації соціально-педагогічної роботи, що приводить до досягнення оптимального результату і забезпечує позитивні зрушення в розвитку об’єкта і суб’єкта діяльності.
Враховуючи пріоритетність соціально-педагогічних технологій у соціальній роботі, слід розкрити їх зміст через призму соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах.
У педагогічній теорії всі технології умовно поділяються на навчальні і виховні, що відповідають двом основним її розділам – теорії навчання і теорії виховання. Такої класифікації дотримуються і щодо технологій у соціально-педагогічній роботі із засудженими, оскільки вони ті ж самі, але застосовуються в специфічних умовах відбування покарання і тому набирають специфічності у змісті, формі виразу, варіантах поєднання тощо.
Навчальні технології – це сукупність прийомів і способів організації пізнавальної діяльності людини, розвитку її розумових сил, навчальної взаємодії вчителя й учня, учнів між собою та з природним і суспільним середовищем.
Із існуючого різноманіття класифікацій навчальних технологій найбільш доцільною для є класифікація за джерелом знань, відповідно до якої всі технології поділяються на 5 груп:
практичні (експеримент, вправа, навчально-виробнича праця) ;
наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження) ;
словесні (пояснення, роз’яснення, розповідь, бесіда, інструктаж, лекція, дискусія, диспут) ;
робота з літературою (читання, вивчення, реферування, цитування, переказ, складення плану, конспектування) ;
аудіо-відеотехнології (перегляд, навчання, вправи під контролем програми, контроль).
Виховні технології – це способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку людей з метою вироблення у них заданих якостей, тому в основу класифікації технологій соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими покладається комплексний вплив на свідомість, почуття і вчинки (поведінку) особистості. Такий вибір зумовлений постійним спостереженням і аналізом зв’язку між усвідомленням норм і самою поведінкою людини. Найчастіше він відбувається через почуття, ставлення людини до того чи іншого суб’єкту чи об’єкту взаємодії.
Відповідно до цієї класифікації виділяють 5 груп:
формування і корекції свідомості особистості (бесіда, лекція, дискусія, переконання, навіювання, приклад, «вибух») ;
організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, довір’я, привчання, вправа, тренування, доручення, контроль, створення виховних ситуацій, прогнозування) ;
стимулювання діяльності і поведінки (гра, змагання, заохочення, покарання, критика, довіра) ;
самовиховання (самоаналіз, самоосуд, самопокарання, самонавіювання, самоконтроль, самооцінка) ;
виявлення результатів виховання/перевиховання (спостереження, експеримент, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик анкетування, аналіз документації).
При цьому в педагогічній і соціально-педагогічній роботі у виховних колоніях зазначені технології в силу специфічності об’єкту виховного впливу – неповнолітні засуджені – мають назву методів перевиховання.
Основними технологіями формування і корекції свідомості особистості неповнолітнього засудженого є переконання, приклад, вибух.
Переконання як метод впливу на свідомість засудженого має на меті сформувати у особистості систему світоглядних, морально-правових, професійних, естетичних та інших цілей і цінностей, маючи на увазі, щоб вони були не лише зрозумілими і засвоєними засудженими, а глибоко сприйнятими ними як особистісні, власні цінності. Лише на цій основі вони зможуть стати мотивами вчинків і діяльності, внутрішніми регуляторами соціальної поведінки.
Головна мета пенітенціарних установ – формування у засуджених свідомої готовності до соціально-нормативної саморегульованої поведінки. Різновидами і «співметодами» переконання можуть бути роз’яснення, пояснення, доказ, спростування, заперечення, аналіз засудженими конкретних ситуацій морального, правового та іншого змісту.
Приклад – це метод, що впливає на свідомість та поведінку засуджених через наслідування. Найбільш ефективним для засуджених є конкретний життєвий приклад, близький до їхнього, особистісно цікавий і значущий.
Вибух – метод миттєвого впливу на засудженого, у результаті чого він відчуває потребу змінити свою поведінку, ставлення до оточуючих, почати жити по-новому, прийняти категоричні вимоги суспільства чи колективної спільноти. Обов’язковими характеристиками цього методу є несподіваність, раптовість дії, сильне емоційне ураження, які викликають гострі переживання, знецінення попередньої позиції, усвідомлення істотної переваги запропонованих засудженому нових стосунків та позицій.
До основних технологій другої групи – організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки – належать методи вимоги, вправи, привчання, доручення.
Метод вимоги спонукає до діяльності, викликає позитивні, або гальмує певні негативні дії, вчинки; підтримує дисципліну та порядок серед засуджених. Серед різновидів вимоги розрізняють вимогу-прохання, вимогу-натяк, вимогу-погрозу тощо.
Метод вправ застосовується з метою спеціального відпрацювання способів поведінки в конкретно заданих умовах та різноманітних ситуаціях, а також з метою розвитку вмінь вольової саморегуляції поведінки, самозаспокоєння, володіння собою тощо.
Метод привчання, як правило, застосовується з метою формування у засуджених навичок соціально-нормативної поведінки, дотримання вимог внутрішнього розпорядку установ, належного зовнішнього вигляду, особистої гігієни, правил культури спілкування між собою та з іншими людьми як у процесі відбування покарання, так і після звільнення з колонії, культурного проведення дозвілля, трудової діяльності тощо.
Доручення – метод, який передбачає надання завдань засудженому чи групі засуджених, виконання яких вимагає від вихованця саме таких якостей, які треба формувати, вдосконалювати, корегувати.
До провідних технологій стимулювання діяльності і поведінки (третя група) належать змагання, заохочення, покарання, критика, довіра.
Змагання – це така організація діяльності засуджених, яка враховує природні психічні механізми потреби людини у змаганні, самоствердженні, перемозі. Метод змагання реалізовується в індивідуальній, груповій і навіть масових формах.
Використання методу заохочення виражається в оцінці та схваленні вихователем, колективом співробітників чи засуджених позитивних вчинків та дій. Заохочення спрямоване на закріплення позитивних і гальмування негативних актів поведінки, на спонукання засудженого до активності в різних сферах діяльності – трудовій, навчальній, громадській, дозвільній та реалізується в моральних, економічних адміністративних формах. Заохочення дозволяє закріпити позитивні зміни, надає засудженому впевненість у собі, піднімає його в очах інших, формує почуття відповідальності, гідності, спонукає до подальших позитивних дій.
Покарання як метод виражає негативну оцінку поведінки та вчинків засудженого. Покарання дозволяє зрозуміти недопустимість вчиненого і, об’єднуючись зі страхом повторення покарання, переростає в почуття провини, стає психологічним бар’єром для повторного вчинення подібних дій. Основні завдання покарання – викликати почуття вини, муки совісті, ганьби, каяття у скоєному, роздуми, загострення самокритики; припинити порушення та негативні вчинки; виховувати у засуджених внутрішню стриманість і самоконтроль.
Критика – це висловлювання оціночних суджень щодо певних дій і вчинків засуджених або їх цілісної діяльності і поведінки з метою її покращення. Критиці повинна підлягати не особистість в цілому, а її конкретні дії та вчинки.
Метод довіри є сильним мотиваційним та стимулюючим інструментом впливу на психіку засудженого. Сутність цього методу полягає у виявленні вихователем у засудженого позитивної якості та дорученні йому діяльності, у якій ця якість повинна проявитися, або сформуватися та закріпитися.
До четвертої групи технологій соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими належать методи самовиховання – самоаналіз, самоосуд, самопокарання, самонавіювання, самоконтроль, самооцінка.
Так, сутність методу самоаналізу полягає в тому, що неповнолітній по мірі перебування у виховні колонії розмірковує про власне ставлення до навколишнього світу, власних вчинків, надає моральну оцінку бажанням і потребам, стосункам з колективом засуджених, батьками, персоналом. Самоаналіз закріплює верховенство розуму над емоціями, комплексами, інстинктами в поведінці.
Метод самостимулювання полягає в тому, щоб за рахунок власних зусиль перетворити необхідне в потрібне та приємне. Неповнолітній стимулює себе в гарному навчанні з метою відкрити для себе щось нове й цікаве; у поведінці спирається на самолюбство, усвідомлення власної волі, очікування колективного признання власних вчинків.
Самопокарання як метод уявляє собою внутрішнє заперечення, позбавлення себе задоволень за проявлену слабкість (наприклад, куріння, вживання токсичних речовин, конфлікти тощо). У результаті закріплюється воля, налагоджується дійове внутрішнє самоуправління тощо.
І, нарешті, до групи технологій виявлення результатів виховання/перевиховання засуджених належать спостереження, експеримент, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик анкетування, аналіз документації та інші.
Метод спостереження розуміється як спеціально організоване цілеспрямоване, планомірне та систематичне сприйняття поведінки засуджених у природних умовах їх життєдіяльності, що дозволяє фіксувати, аналізувати, узагальнювати прояви особистості, її зміну в різних ситуаціях, контролювати накопичення позитивного досвіду поведінки.
Узагальнення незалежних характеристик ґрунтується на зібранні, порівнянні відомостей про засудженого від різних осіб, котрі характеризують його незалежно один від одного, що підвищує об’єктивність суджень про особливості спрямованості його особистості, риси характеру, суперечливість поведінки за різних обставин та наявність позитивних змін. Як правило, такий метод застосовується при складанні психолого- педагогічної характеристики неповнолітнього, проведенні атестації та внесенні коректив у плани індивідуальної виховної роботи з ним.
Метод аналізу продуктів діяльності (трудової та навчальної, виконання різних доручень, виступів на зборах, листування) допомагає на підставі кількісних і якісних показників побачити зміну інтересів засудженого, його прагнень, ставлень та поведінки тощо.
Таким чином, ми розкрили сутність та класифікацію технологій соціально- педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах на основі міждисциплінарності та інтегративності її теорії і практики; надали характеристику провідним педагогічним методам – формування і корекції свідомості особистості; організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки; стимулювання діяльності і поведінки; самовиховання; виявлення результатів виховання/перевиховання.
 
Список використаних джерел:
 
Андрушко І. Досвід організації соціально-психологічної роботи із засудженими в установах виконання покарань. – К. : Центр «Альтернатива-В», 2004. – 198 с.
Кабат І. Л. Робота з неповнолітніми в установах пенітенціарної системи / І. Л. Кабат // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 2. – С. 136-145.
Караман О. Л. Репресивний та філантропічний етапи розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в історії зарубіжних і вітчизняних пенітенціарних систем / О. Л. Караман // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 72-80.
Кириченко Н. М. Специфіка роботи психолога в соціальній службі пенітенціарної установи / Н. М. Кириченко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 50. – С. 74-77.
Киричук В. О. Неповнолітні у пенітенціарній системі / В. О. Киричук // Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 2. – С. 41.
Соціально-психологічні аспекти оптимізації навчально-виховного процесу в закладах освіти при виховних колоніях для неповнолітніх засуджених: метод. рек. / Н. Г. Калашник, Н. Ю. Максимова, О. Б. Янчук; Держ. департамент України з питань викон. покарань, Ком. сприяння захисту прав дитини. – К., 2009. – 103 с.
Янчук О. Ресоціалізація неповнолітніх, які відбувають покарання // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – № 1. – С. 75-83.
Фото Капча