Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічні фактори подолання девіантної поведінки підлітків

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема
1.1. Наукове розуміння поняття “девіантна поведінка”
1.2. Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці
1.3. Причини виникнення і форми девіантної поведінки підлітків
2. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які характеризуються проявами девіантної поведінки
2.1. Основні підходи до профілактики девіантної поведінки підлітків
2.2. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків з проявами девіантної поведінки
3. Експериментальна робота з профілактики девіантної поведінки підлітків
3.1. Організація і результати дослідження
3.2. Програма профілактично-корекційних занять  з підлітками, які мають відхилення у поведінці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У кожний період розвитку дитини формуються певні психічні якості, риси особистості і характеру. У підлітка спостерігається два процеси розвитку психіки: або відчуження від того соціального середовища, у якому він живе, або приєднання до нього. Якщо в сім'ї дитина відчуває дефіцит батьківської ласки, любові, уваги, то захисним механізмом в цьому випадку буде виступати відчуження. Проявами такого відчуження можуть бути: невротичні реакції, порушення спілкування з навколишніми, емоційна нестійкість і холодність, підвищена вразливість, зумовлена психічними захворюваннями вираженого або прикордонного характеру, відставанням або затримкою психічного розвитку, різними психічними патологіями.

Сьогодні кількість девіантних і навіть делінквентних проявіів у підлітковому віці, особливо в умовах міського середовища, різко зросла. Цьому сприяє цілий ряд факторів, однак це не позбавляє батьків, педагогів, соціальних працівників та й кожного з нас обов’язку запобігати або ж коригувати таку поведінку, що зумовлює актуальність теми дослідження.

Характерологічні підліткові реакції, такі як відмова, протест, групування, є, як правило, наслідком емоційно залежних, дисгармонійних сімейних відносин. У разі несформованості системи етичних цінностей підлітка сфера його інтересів починає приймати переважно корисливу, насильну, паразитичну або споживацьку спрямованість. Для таких підлітків характерний інфантилізм, примітивність в думках, переважання розважальних інтересів.

Егоцентрична позиція підлітка з демонстрацією зневажливого ставлення до існуючих норм і прав іншої людини приводить до «негативного лідерства», нав'язування фізично більш слабким одноліткам системи їх «поневолення», браваді кримінальною поведінкою, виправданню своїх дій зовнішніми обставинами, низької відповідальності за свою поведінку.

Соціально-педагогічні порушення виражаються у дефектах шкільного, сімейного або суспільного виховання, в основі яких лежать статевовікові та індивідуальні особливості розвитку дітей, які приводять до відхилень в ранній соціалізації дитини у період дитинства, з накопиченням негативного досвіду; до стійкої шкільної неуспішності дитини з розривом зв'язків зі школою (педагогічна занедбаність), що веде до несформованості у підлітка пізнавальних мотивів, інтересів і шкільних навичок. Такі діти, як правило, спочатку бувають погано підготовленими до школи, негативно відносяться до домашніх завдань, виражають байдужість до шкільних оцінок, що говорить про їх учбову дезадаптацію.

Стан розробки досліджуваної проблеми. Проблема виникнення і профілактики девіантної поведінки серед підлітків досить добре розроблена як у світовій, так і у вітчизняній практиці. Особливості розвитку психічної сфери підлітків і прояви у ній девіацій вивчалися такими вченими, як Г.С. Абрамова, Є.М. Бондарчук, Л.І. Бондарчук, В.А. Крутецький, В.С. Лозниця, Р.С. Немов,  Г.М. Борисова, І.В. Дубравіна, М.І. Боришевський, Д.І. Фельдштейн, Т.Н. Бостянжиєва, М.І. Веринікіна, Г.Г. Аракелов, Н.М. Жаріков, Е.Ф. Зеєр, Л. Ф. Обухова, Р. В. Овчарова, В. Г. Панок, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва та ін.

Проблемами профілактики і корекції девіантної поведінки підлітків в умовах шкільного середовища займалися Н. М. Ветров, С. І. Григорьєв, Л. Д. Деміна, В. І. Загвязінський, Б.С. Кобзар, Е.І. Петухова, В.А. Татенко,   Т.М. Титаренко, А. А. Реан. Серед українських вчених і педагогів розробці цього напрямку соціальної педагогіки прсвятили свої праці О. С. Тарновська,  В. М. Оржеховська, Н. П. Пихтіна, О. І. Толчініна, Т. О. Саванчук, О. В. Шарапова та ін.

Об’єкт дослідження – проблематика девіантної поведінки підлітків.

Предмет дослідження – соціально-педагогічні фактори подолання девіантної поведінки підлітків.

Мета дослідження - теоретичний та емпіричний розгляд проблеми роботи соціального педагога з важковиховуваними дітьми і корекційно-методичне планування цієї роботи в умовах навчального закладу.

Мета роботи передбачає виконання наступних завдань:

 • дати визначення поняття "девіантна поведінка", охарактеризувати специфіку девіантної поведінки у підлітковому віці;
 • проаналізувати вікові особливості підлітків як фактор виникнення девіантної поведінки;
 • вивчити причини виникнення і форми девіантної поведінки підлітків;
 • описати основні підходи до попередження девіантної поведінки підлітків;
 • дати характеристику соціально-педагогічної реабілітації підлітків з проявами девіантної поведінки;
 • розробити і апробувати програму профілактики проявів девіантної поведінки підлітків.

Методи дослідження. У роботі нами було використано такі методи, як аналіз фахових літературних і періодичних джерел, групу синтетичних методів, методи узагальнення і дедукції.

Практичне значення дослідження полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці шкільної програми для загальноосвітньої школи, а також у роботі шкільного психолога та соціального педагога для допомоги учням в складний період становлення особистості і для запобігання проявам девіацій.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи склав 70 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб пос. - М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 624 с.
 2. Бондарчук Е.М., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999. - 168 с.
 3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности: Норма и оклонение. - М.: 1990. - 175 с.
 4. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 479 с.
 5. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам: Пер. з англ. - К.: Либідь, 2003. - 520 с.
 6. Гордин Л. Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей. - М.: Педагогика, 1980. - 239 с.
 7. Гребенников И. В. Основы семейной жизни. - М.: Педагогика, 1991. - 438 с.
 8. Григорьев С. И., Демина Л. Д. Психолого-педагогические основы социальной педагогики. - Барнаул, 1996. - 441 с.
 9. Дети с отклонениями в развитии: Метод, пособие для педагогов, воспитателей массовых и спец. учреждений и родителей. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 362 с.
 10. Дружинин В. Н. Психология семьи. - М.: Наука, 1996. - 641 с.
 11. Емельянов В. П. Девиатное поведение несовершеннолетних с психически¬ми аномалиями: Учеб. пособие. – Саратов, 1980. - 563 с.
 12. Жигарев Е. С. Характеристика девиантного поведения несовершеннолетних и организация их правового воспитания: Учеб. пособие. - М.: Педагогика, 1990. - 561 с.
 13. Загвязинский В. И. Методология и методика социально-педагоги¬ческого исследования. - М.: Просвещение, 1995. - 241 с.
 14. Запобігання відхиленням у поведінці школярів / За ред. Б.С. Кобзаря, Е.І. Петухова. - К.: Вища школа, 1992. - 143 с.
 15. Змановская Е.В. Девиантология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 288 с.
 16. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. - 234 с.
 17. Копытин А.И. Психодиагностические тесты: Учебно-методи¬ческое пособие. - СПб.: Речь, 2003. - 80 с.
 18. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1972. - 255 с.
 19. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. - К.: Екс-Об, 1999. - 304 с.
 20. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 2.: Психология образования. - 2-е изд. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 486 с.
 21. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 3.: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - 2-е изд. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 512 с.
 22. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. - М.: Просвещение, 1996. - 320 с.
 23. Овчарова Р. В. Практическая психология в школе. - М.: Высшая школа, 1996. - 342 с.
 24. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: Учеб. пособ. для студ. вузов и практ. психологов. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 448 с.
 25. Особенности обучения и психологического развития школьников 13-17 лет / Г.М.Борисова, И.В.Дубравина и др. - М.: Педагогика, 1988. - 190 с.
 26. Панок В. Г., Титаренко Т. М., Чепелєва Н. В. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 2001. - 456 с.
 27. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх / Інститут змісту і методів навчання / В. М. Оржеховська (авт.-уклад.). - К., 1996. - 41 с.
 28. Пергаменщик Л. А., Фурманов И. А.. Аладьин А. А., Отчик С. В. Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном процессе. - Минск, 1992. - 297 с.
 29. Пихтіна Н. П. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки/ - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 42 с.
 30. Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2002 р. / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Українська секція міжнародного товариства прав людини; Інформаційно-методичний центр "Дебати" ; Комітет сприяння захисту прав дитини - К. : Міленіум, 2002. - 424 с.
 31. Психологические особенности самосознания подростка / Под ред. М.И. Боришевского. - К.: Вища школа, 1980. - 165 с.
 32. Психологические тесты/ Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. - М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312 с.
 33. Психология современного подростка / Д.И. Фельдштейн, Т.Н. Бостянжиева, М.И. Вериникина и др. - М.: Педагогика, 1987. - 236 с.
 34. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся (Психолого-педагогический аспект): Пособ. для учителей / Под ред. В.А. Татенко, Т.М. Титаренко. - К.: Радянська школа, 1989. - 128 с.
 35. Реан А. А. Психологическая служба школы // Принципы деятельности и работа с «трудными». - М.: Аста, 2003. - 208 с.
 36.  Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: уч. пос. - М.: Вега, 2002. - 396 с.
 37. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2003. - 82 с.
 38. Толчініна О. І., Саванчук Т. О. Корекція девіантної поведінки підлітків: Профілактика правопорушень:Посібник / Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2"; Шполянська районна держ. адміністрація. Служба у справах неповнолітніх. - Черкаси : Ваш Дім, 2005. - 171 с.
 39. Учителям и родителям о психологии подростков / Г.Г. Аракелов, Н.М. Жариков, Э.Ф. Зеер и др. - М.: Высшая школа, 1990. - 303 с.
 40. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Программа формирования психологического здоровья.- М: Генезис, 2002. – 280 с. 
 41. Шарапова О. В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки школярів / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2003. - 205 с.
2779
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).