Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічні передумови виховання дружби у дітей старшого дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування проблеми виховання дружби у дітей старшого дошкільного віку
1.1. Аналіз проблеми виховання дружніх взаємин у дошкільній педагогіці 
1.2. Формування дружніх взаємин у дитячому колективі
2. Емпіричне дослідження передумов формування дружніх взаємин у старшій групі дитсадка
2.1. Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту
2.2. Методика формування дружніх взаємин між дітьми старшого дошкільного віку засобами вправ, завдань, ігор у різних видах діяльності дітей
2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Значні зміни, які відбуваються у житті сучасного суспільства, пов’язані з багатьма труднощами не лише в економічній, політичній, соціальній сферах, а й в сфері виховання підростаючого покоління. Серед багатьох факторів, що визначають формування особистості дитини дошкільного віку, чільне місце посідають взаємини з іншими людьми. А одна з найбільш емоційно насичених, довірливих і плідних форм таких взаємин – це взаємини між однолітками.

Основним фактором соціалізації дітей старшого дошкільного віку є дитяче співтовариство, або товариство однолітків, фундаментом якого є спілкування між дітьми, особливі міжособистісні взаємини та специфічні види діяльності. У взаємодії з однолітками дитина приходить до певного знання про себе й нав-колишній світ, що у результаті породжує потребу в ціннісному ставленні до себе, до інших, до навколишнього середовища. Ці та інші положення є базовими у Законі України «Про дошкільну освіту», Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Базової програми «Я у Світі» та ін.

Таким чином, для повноцінного розвитку дитині потрібен реальний освітній простір – розвивальне середовище, яке має задовольняти її прагнення рухатися, грати, досліджувати довкілля, активно проявляти себе, спілкуватися й взаємодіяти з однолітками. Групова гра, а потім й інші види спільної діяльності, виробляють у дитини необхідні навички соціальної взаємодії, уміння підкорюватися колективній дисципліні й водночас відстоювати власні права, співвідносити особисті інтереси із суспільними. Все це посилює актуальність дослідження як теоретичних, так і практичних аспектів досліджуваної проблеми.

Відтоді, коли дитина потрапляє в групу однолітків, її індивідуаль-ний розвиток вже не можна розглядати і вивчати поза взаєминами з іншими членами дитячої групи. Саме на основі досвіду дружнього спілкування з іншими дітьми формуються моральні якості підростаючої особистості, які визначають її ставлення до людей.

Позитивне емоційне ставлення дітей дошкільного віку один до одного обумовлюється характером їх спільної діяльності, яка є підґрунтям співробітництва. Виконання завдань, поставлених перед дітьми в процесі діяльності, потребує від них узгодження дій, об’єднання зусиль, турботи про партнера, про якість не лише своєї частини роботи, а й про спільний результат і своєчасне його досягнення. Це сприяє виникненню у дітей співпереживання, співчуття, дружби, почуття взаємної відповідальності.

Стан дослідження проблеми. У науковій літературі дана проблема представлена у філософському, психологічному, педагогічному аспектах. Праці А.М. Гончаренко [3, 4], О. Кононко [7, 9], С. Лазаревич [13], Т. І. Поніманська [19] та інших науковців доводять, що ціннісне ставлення дитини до себе і оточуючих та її суспільна поведінка формуються на основі емпатії, гуманних почуттів, позитивного сприйняття навколишнього світу.

Науковці Т. Д. Кричковська [12], Г. О. Люблінська [14], Є. О. Смірнова [23],  та інші засвідчують, що вже у дошкільному віці відносини дітей дуже складні, різнопланові і складають цілу систему за своєю внутрішньою структурою і динамікою розвитку. 

Ряд вчених вивчали прояви дружби між однолітками, їх вибіркового ставлення один до одного на різних етапах дошкільного дитинства (М.В. Гончарова-Горянська [5], В. Г. Нечаєва [16], А.В. Пасічніченко [18] та ін).

Мета роботи – висвітлення теоретичних та методичних аспектів виховання дружніх взаємин у дітей старшого дошкільного віку.

Об’єкт дослідження – взаємостосунки у групі дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови і фактори формування дружніх взаємин дошкільників старшої групи.

Відповідно до мети, об’єкта та предмета роботи сформулюємо завдання дослідження:

 • проаналізувати проблему виховання дружніх взаємин у дошкільній педагогіці;
 • охарактеризувати формування дружніх взаємин у дитячому колективі;
 • емпірично дослідити передумови формування дружніх взаємин у старшій групі дитсадка.

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань було застосовано наступні методи дослідження: теоретичні (аналіз нормативно-правових, програмно-методичних, психологічних та педагогічних джерел, узагальнення, методичні розробки) та практичні (педагогічний експеримент, бесіда та спостереження, математична обробка експериментальних даних).

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ДНЗ №31 м. Рівне. У дослідну вибірку було включено 17 дітей старшої групи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. Наук України; наук. Ред.. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
 2. Богуш А. М. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : [монографія] / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш та ін.; наук. ред. А. М. Богуш ; за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ, 2006. – 368 с.
 3. Гончаренко А.М. Взаємини однолітків у дошкільному закладі //Дошкільне виховання. – 2000. – № 9. – С. 4-7.
 4. Гончаренко А.М. Педагогічні умови та шляхи формування гуманних взаємин старших дошкільників// Теоретично-методичні проблеми навчання і виховання. Збірник наукових праць: педагогічні науки/ Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С. та ін. – К.: Фенікс, 2000. – С. 24-22.
 5. Гончарова-Горянська М.В. Гра як засіб формування соціальної компетент-ності дошкільнят / М.В. Гончарова-Горянська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: [зб. наук. пр.]. / АПН України. Ін-т пробл. виховання. – К., 2004. – Вип. 6, кн. 1. – С. 162–167.
 6. Козлова С. А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе их ознакомления с окружающим миром / С. А. Козлова. – М.: Просвещение, 1988. – 112 с.
 7. Кононко О. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку “Я у Світі” / О. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
 8. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкіль-ника (системний підхід): [монографія] / О. Л. Кононко. – К.: Стилос, 2000. – 336 с.
 9. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посібник для вищих навч. закладів/ О.Л. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 255 с.
 10. Котырло В. К. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / В. К. Котырло, Т. М. Титаренко, Ю. А. Приходько. – М.: Педагогика, 1987. – 44 с.
 11. Кравченко Т. В. Соціалізація особистості й соціальне середовище / Т. В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 9. – К., 2006. – С. 23-29.
 12. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Т. Д. Кричковська. – Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62 с.
 13. Лазаревич С. Емоційно ціннісний розвиток дошкільника / С.Лазаревич // Дошкільне виховання. – 2009. – №8. – С.12-14.
 14. Люблінська Г.О. Дитяча психологія: Посібник для студентів педагогічних інститутів / Г.О. Люблінська. – К.: Вища школа, 1974. – 355 с.
 15. Михальська С. А. Особливості організації корекційної роботи з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників / С. А. Михальська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти. – 2008. – Вип. 41. – С. 125-127.
 16. Нечаева В.Г. Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста/ Нечаева В.Г., Маркова Т.А. – М.: Просвещение, 1988. – 384 с. 
 17. Павленчик В. Співробітництво з однолітками. Аналіз результатів роботи педа-гога / В. Павленчик // Дошкільне виховання. – 2000. – №3. – С.3-4; №5. – С. 3-4.
 18. Пасічніченко А.В. Комунікативна потреба та вибіркові взаємини в групах дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / А.В. Пасічніченко // Вивчення мови на комунікативній основі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Полтава, 2000. – С. 124-125.
 19. Поніманська Т. І. Формування соціальної компетентності дитини / Т. І. Поніманська // Нова педагогічна думка. – 1998. – №2. – С.14–19.
 20. Приходько Ю. А. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі / Ю. А. Приходько. – К.: Радянська школа, 1987. – 126 с.
 21. Репина Т. А. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т. А. Репиной. – М.: Знание, 1987. – 73 с.
 22. Репина Т.А.Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. – М.: Педагогика, 1978. – 186 с. 
 23. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция / Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. – М.: Владос, 2003. – 160 с. 
 24. Стрюк К. Довірче спілкування: передумови формування позитивних взаємин / К. Стрюк // Дошкільне виховання. – 1989. – №4. – С.8-10.
 25. Сучасне заняття в дошкільному закладі: Навчально-методичний посібник / За ред. Н. В. Гавриш; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – 496 с.
 26. Тарасенко Г.С. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступ-ності дошкільної та початкової освіти: навчально-методичний посібник / За ред. Г.С. Тарасенко. – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 320 с.
6762
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).