Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічний патронаж проблемних сімей

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Проблемна сім’я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності
1.1. Поняття і типологія проблемних сімей
1.2. Моделі і форми соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями
2. Соціально-педагогічний патронаж як оптимальний вид роботи з проблемною сім'єю
2.1. Особливості і форми соціально-педагогічного патронажу проблемних сімей
2.2. Розробка програми соціально-педагогічної допомоги дітям із проблемних сімей
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Актуальність проблем сучасної сім’ї вимагає від фахівців різних областей і всього суспільства в цілому осмислення вже наявного досвіду підтримки проблемних родин, розробки і впровадження нових програм соціального захисту і підтримки різних категорій сімей з метою запобігання дитячої безпритульності, бродяжництва, соціального сирітства і стабілізації суспільства.

Сучасний стан розвитку суспільства, вплив урбанізації ї науково-технічного прогресу призвели до значного звуження ролі сімейної педагогіки у вихованні дітей, а також загострення багатьох проблем у сфері сімейного виховання, серед яких основними є: поглиблення дезорганізації сімейного життя, посилення конфліктності у відносинах між членами сім'ї, зниження виховного потенціалу сім'ї тощо. Низка вищезазначених проблем потребує своєчасного їх розв’язання. 

Національна програма «Діти України» визначає, що сім’я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей прийдешнім поколінням. У першу чергу сім’я повинна залучати дітей до освіти, культури і прищеплювати загальнолюдські норми суспільного життя. Основними методами збереження та зміцнення здоров'я в умовах сім'ї має стати профілактика захворювань та дотримання певних гігієнічних правил у повсякденному житті, оптимальна фізична активність, загартування організму, повноцінне харчування, запобігання шкідливим явищам - курінню, алкоголізму тощо. Усі державні та суспільні інституції мають підтримувати зусилля батьків або осіб, які їх замінюють, спрямовані на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, розвитку здорової дитини. 

Сьогодні соціальна педагогіка як галузь наукового знання, що інтенсивно розвивається, знаходить специфічні проблеми виховної роботи у сімейному середовищі і досліджує їх. Специфіка обумовлена тим, що соціальна педагогіка орієнтується на сім'ю і дитину одночасно. 

Мета роботи - розкрити суть організації соціально-педагогічного патронажу як оптимальної форми соціальної роботи з проблемними сім’ями. 

Завдання дослідження: 

1) визначити поняття і класифікацію проблемних сімей;

2) проаналізувати моделі і форми соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями;

3) визначити особливості і форми соціально-педагогічного патронажу проблемних сімей;

4) розробити програму соціально-педагогічної допомоги дітям із проблемних сімей.

Об’єкт дослідження – проблемні сім’ї в Україні як соціальне явище.

Предмет дослідження – соціально-педагогічний патронаж проблемних сімей як форма соціальної роботи.

Гіпотеза дослідження – соціально-педагогічний патронаж є однією з найбільш ефективних форм соціальної роботи з проблемними сім’ями у випадку правильної організації роботи педагога.

Методи дослідження. В курсовій роботі завдань використовувався ряд загальнонаукових методів: аналіз літературних і періодичних джерел, методи дедукції, синтезу, узагальнення вивченої інформації.

Стан дослідження проблеми. Проблема соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями в останній час набула досить активного вивчення, зокрема, серед авторів, які визначають принципи і концепцію цієї роботи, слід згадати Комарову Н. М. , Антонову-Турченко О. Г., Іванову І. Б. , Пєша І. В., Коваль Л.Г., Зверєву І.Д., Хлєбік С.Р., Наумчик В.Н., Капську А.Й., Семигіну Т. В., Миговича І. І., Тюптю Л.Т., Шакурову М.В. та ін. Власне соціально педагогічний патронаж проблемний сімей з практичної точки зору досліджували Батищева Г.О., Зайцева З.Г., Керецман В. Ю., Кушнірова Т. В., Приходько В. М., Драпушко Р.Г., Трубавіна І. М. та ін.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх». – К.: ВРУ, Вісник ВРУ, 2005. №11. – С. 135.
 2. Закон України «Про охорону дитинства». – К.: ВРУ, Вісник ВРУ, 2005. №11. – С. 149.
 3. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». – К.: ВРУ, Вісник ВРУ, 2005. – 455 с.
 4. Алмазов Б.Н. Психологическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. - Свердловск, 1986. – 236 с.
 5. Батищева Г.О., Зайцева З.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім’єю (методичні рекомендації). – К.: А.Л.Д., 1996. – 100 с.
 6. Бех В. П.  Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип.24. - С.143–149. 
 7. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. - 160 с. 
 8. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 440 с. 
 9. Зайцева З. Г. Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо здійснення соціальної роботи з молодою сім’єю в Україні // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.256–261.
 10. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. - М.: Вектор, 2004. – 269 с.
 11. Керецман В. Ю. Деякі особливості соціальної роботи з неблагополучними сім’ями // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.290–293.
 12. Коваль Л.Г., Зверєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
 13. Кривоконь Н.І. Професія працівника соціального захисту населення: вимоги та типізація/ // Практична психологія та соціальна робота. -2000. -№ 4 . - С. 43-45.
 14. Кушнірова Т. В. Перспективи соціально-психологічної роботи з сім’ями групи ризику // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.391–394.
 15. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 184 с. 
 16. Наумчик В.Н. Социальная педагогика: Проблема «трудных» детей: Теория. Практика. Эксперимент / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников. – Минск: Асвета, 2005. – 330 с.
 17. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2001. – 480 с. 
 18. Основы психологии семьи и семейного консультирования / под общей ред. Н.Н. Посысоева. - М.: Тета, 2004. – 336 с.
 19. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-368 с. 
 20. Практична соціальна робота / за ред. П.Картер та ін. - К.: Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 21. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: дис. канд. пед. наук: / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 279 с.
 22. Социальная педагогика / под общей ред. М.А. Галагузовой. - М.: Владос, 2000. – 342 с.
 23. Социальная педагогика:: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272 с. 
 24. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебные пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 576 с. 
 25. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. –264 с. 
 26. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: З досвіду роботи центрів соц. служб для молоді / Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - упоряд. Р.Г.Драпушко та ін.. - К., 1999. - 140 с. 
 27. Соціальне сирітство в Україні: Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, О. Г. Антонова-Турченко, І. Б. Іванова, І. В. Пєша. - Київ, 1998. - 120 с. 
 28. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 29. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні / І.Д. Звєрєва; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1999. - 39 с.
 30. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор. 
 31. Трубавіна І. М. Соціальний супровід неблагополучної сім'ї: (Наук.-метод. матеріали) / Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. - К.: Державний центр соціальних служб для молоді, 2003. – 86 с.
 32. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 33. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М.: Владос, 2002. – 288 с.
 34. Якубова Ю. М., Антонова- Турченко О. Г., Святненко Г. В., Московка М. М. Проблемні сім'ї: діти і батьки / Український ін-т соціальних досліджень. - К., 1998. – 138 с.
2698
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).