Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-правова робота з підтримки біженців в Україні

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз соціальної роботи з біженцями
1.1. Передумови і тенденції міграційних процесів
1.2. Правовий статус біженців в Україні
2. Соціальна робота з біженцями
2.1. Характеристика основних напрямків соціальної роботи з біженцями
2.2. Фінансова допомога
2.3. Соціальне забезпечення і житлові питання
2.4. Медичний супровід
2.5. Психологічна та психіатрічна підтримка
3. Аналітичне дослідження "Забезпечення соціальних прав біженців та шукачів притулку в Україні"
3.1. Організація дослідження
3.2. Узагальнені результати дослідження
3.3. Рекомендації щодо покращення забезпечення соціального стану біженців в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що розпад СРСР, утворення суверенних держав, і особливо виникнення локальних збройних конфліктів останнім часом (Ірак, Ліберія, ЮАР, Молдова тощо) стали переломним моментом у розвитку міграційних процесів, які відбуваються на території України і СНД. Виник принципово новий інститут державного управління - міграційна служба. 

Політична і економічна криза кінця 1980-х років у країні охопила всі сфери громадського життя. Вона природно торкнулася і міграційних процесів: змінилася масштабність та інтенсивність міграційного руху, спрямованість і структура потоків. Вимушене переселення досягло величезних розмірів, з'явилася особлива соціальна категорія “біженців”, осіб, які перебувають у положенні вимушено переміщених всередині країни. 

Масова вимушена міграція - серйозний обмежуючий фактор і ресурс, який підлягає врахуванню у сучасній ситуації. Вона підсилює гостроту і актуальність прийняття оптимальних рішень в області соціальної політики, взаємин держави і суспільства, центру і регіонів, вибору ефективних управлінських технологій. На сьогодні міграційні процеси викликані принципово новими обставинами або іншим характером їх прояву, ніж раніше. Це, насамперед, проблема міжнаціональних відносин, яка стала однією з найбільш конфліктних. Національна напруженість охопила майже всю країну, втягуючи в конфронтацію різні етнічні групи і соціальні шари, породжуючи в мирний час таке соціальне явище, як біженці. 

Стихійні міграційні процеси створюють одну з найскладніших державних проблем в Україні. Сотні тисяч вимушених мігрантів мають потребу в матеріальній і фінансовій допомозі, обсяги якої перевищують нинішні соціально-економічні можливості держави і окремих регіонів, а умови, у яких економічно активна частина переселенців могла б зайнятися самозабезпеченням, практично відсутні. Протиріччя виникають і при виборі нового місця проживання: інтереси вимушених мігрантів і інтереси держави в цілому, регіонів і місцевих органів влади часто не збігаються. Це величезна соціальна, політична і гуманітарна проблема, яка вимагає особливих ресурсів і кваліфікації для її вирішення або, щонайменше, полегшення положення потерпілих. 

Сьогодні міграція виступає як відбиття соціальних, економічних і політичних протиріч не тільки в нас у країні, але й за її межами. Відбулися радикальні зміни в міграційному обміні населення між Україною і державами Європи. За останні п'ять років більш, ніж на третину, виросла еміграція і іміграція. Вирішення проблем вимушеної міграції може бути ефективно здійснене на базі науково розробленої державної комплексної міграційної політики, яка, по суті, ще відсутня, і замінюється окремими терміновими заходами. В обгрунтуванні такої політики істотне місце повинні займати дослідження складних міграційних процесів і розробка практичних рекомендацій з удосконалювання організації соціального захисту біженців і змушених переселенців на регіональному й місцевому рівні в сучасних умовах. 

Мета дослідження – розкриття теоретичних  та соціально-правових засад соціальної роботи з біженцями в Україні.

Виходячи з поставленої мети дослідження у роботі передбачено вирішення наступних завдань: 

1) аналіз передумов і тенденцій вимушених міграційних процесів;

2) визначення правового статусу біженців в Україні;

3) характеристика основних напрямків соціальної роботи з біженцями, зокрема, фінансової допомоги, соціального забезпечення і житлових питань, медичного супроводу, психологічної та психіатрічної підтримки;

4) дослідити забезпечення соціальних прав біженців та шукачів притулку в Україні;

5) розробити рекомендації щодо покращення забезпечення соціального стану біженців в Україні.

Об'єкт дослідження - біженці і вимушені переселенці в Україні як специфічна соціальна група населення. 

Предмет дослідження - напрямки соціальної роботи, які використовуються у процесі соціального захисту біженців і вимушених переселенців в Україні. 

Стан наукового дослідження проблеми. Проблема соціального захисту біженців і вимушених переселенців перебуває на стику двох тем: міграції і соціального захисту. Однак і перша, і друга більш досліджені відносно постійно проживаючого населення в аспектах традиційних підходів, напрямків і форм. Власне соціальному захисту і соціальній роботі з біженцями і вимушеними переселенцями в Україні поки що приділено недостатньо уваги як самостійному об'єкту вивчення. Проблема біженців і вимушених переселенців на території України стала висвітлюватися лише з початку 90-х років, опираючись на досвід, накопичений у закордонній науці. 

Дослідження з даної теми, у тому числі стосовно регіонального рівня, проводилися недостатньо. Питання правового статусу біженці і вимушених переселенців присвячені роботи Анісімової Т. Є., Стешенко В. М., Грабар Н. М., Ковалишина І. Г., Кузьменко О. В. та ін. Загальнотеоретичні проблеми соціальної роботи з такою категорією населення відображено у роботах авторів Тюптя Л.Т., Іванова І.Б., Лукашевич М. П., Мигович І. І. та ін. Питання власне соціальної роботи з біженцями висвітлюються у праці Малиновської О. А. та ін.

Наявні роботи стосуються тільки окремих розділів соціального захисту біженців і вимушених переселенців. Більш розробленою є теорія соціальної політики перехідного періоду, але в ній, по суті, така специфічна соціальна група, як вимушені мігранти, не одержала належного місця, якого вона заслуговує згідно гостроти ситуації і особливостей потреби соціального захисту. 

Складні процеси вимушеної міграції, їх соціальна адаптація і соціальний захист стали дискусією на науково-практичних конференціях і семінарах. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять розроблені концептуальні положення в області соціального захисту населення, у тому числі, такої категорії, як біженці і вимушені переселенці. У дослідженні використані методи наукового узагальнення, системного і проблемно-орієнтованого аналізу та ін. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 63 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про біженців".
 2. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та протоколу щодо статусу біженців" від 10 січня 2002 року № 2942-III.
 3. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951: чинна редакція від 10.01.2002.
 4. Протокол про статус біженців від 1967 р.
 5. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за ред. А.Й. Капської. - К.: Наук, світ, 2002. - 164 с.
 6. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. - К.: УДЦССМ, 2001. - 344 с.
 7. Андреева А. Г. Социальная психология. - М.: Аверс, 1998. - 348 с.
 8. Анісімова Т. Є., Стешенко В. М. Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Україні: аналіт. доп. за результатами дослідж. стану дотримання прав шукачів притулку та біженців в Україні - Донецьк: Норд-Прес, 2004. - 82 с. 
 9. Ахерн Ф. Социальная работа с детьми беженцев // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - Москва-Тула, 1991. - С. 78-85.
 10. Беженцы / под ред. А.Г. Здравомыслова. - М.: Юнити. 1993. - 310 с.
 11. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робата. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004.- 224 с. 
 12. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 13. Бюлетень з питань набуття громадянства України / Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). - К.: УВКБ ООН , 1996. - 31 с.
 14. Вехда А. А. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики / Юридичний журнал. - 2006. - №11. - С.9-12.
 15. Вынужденные мигранты: интерпретации и возвращение: сборник статей. - М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1997. - 309 с.
 16. Грабар Н. М. Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів, 2007. - 16 с.
 17. Довідник для іммігрантів та біженців: Нормативні акти. Коментар. Довідкові матеріали / Л.О. Деркач (упоряд.). - К. : Слов'янський град, 1997. - 173 с. 
 18. Ковалишин І. Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики: дис. канд. юрид. наук / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 198 с.
 19. Кузьменко О. В. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні. - Донецьк: Наука і освіта, 2001. - 103 с. 
 20. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп.. - К.: МАУП, 2003. - 168 с.
 21. Малиновська О. А. Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К.: Генеза, 2003. - 288 с.
 22. Міжнародно-правові та національні засоби захисту прав біженців: Практикум для студ. / Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців; Інститут прикладних гуманітарних досліджень / М. В. Буроменський (уклад.). - Харків: Яшма, 2003. - 180 с. 
 23. Новік В. О. Довідник для біженців та іммігрантів. - К. : ГРОТ, 2001. - 304 с. 
 24. Права людини і біженці / ООН; Центр прав людини; Харківська правозахисна група; Украінсько-Американське Бюро захисту прав людини. - Х., 1995. - 36 с.
 25. Правовий захист біженців в Україні: зб. док. / В. Євінтов (упоряд.). - К. : Поліграф-СКВ, 1998. - 152 с.
 26. Рекомендації місцевим неурядовим організаціям по роботі з біженцями / Подільський сервісний центр для біженців; Подільський центр прав людини; Вінницька група Української Асоціації "Міжнародна Амністія" / М. Бардимн (підгот.), Д. Гройсман (підгот.). - Вінниця, 1999. - 47 с.
 27. Соціальна педагогіка / За ред. А. Й. Капської. - К.: Центр нав. літ., 2003. - 256 с.
 28. Соціальна робота в Україні: перші кроки. / За ред. В. Полтавця. -- К., 2000. - 236 с.
 29. Соціальна робота: В 3 ч. - К. : Вид. Дім „Києво-Могилянська Академія”, 2004. - Ч.2: Теорія та методи соціальної роботи/ А. М. Бойко, Н. Б. Бондаренко, О. С. Брижовата та ін.; за ред. Т. В. Семигіної, І. М. Григи. - 2004. - 224 с.
 30. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. - К.: Центр нав.літ., 2004. - 352 с.
 31. Стрільчук Л. В. Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни: автореф. дис. канд. іст. наук / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича - Чернівці, 1999. - 16 с.
 32. Тишков В.А. Вынужденные мигранты и государство. - М.: ЭКОС, 1998. - 221 с.
 33. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 34. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 432 с.
 35. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.
 36. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. - К.: ВД “Професіонал”, 2007. - 544 с.
 37. Чепцова Г. Сучасний стан захисту прав біженців в Україні // Юридичний журнал. - 2004. - №7. - С.2-3.
 38.   Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців. Навчальний посібник. - К.: Академія, 2002. - 412 с.
 39.  Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве / Пер. с англ. под ред. М. И. Левиной. - М.: Юнити, 1997. - 339 с.
 40.  Крізь кордони. Інформаційний бюлетень УВКБ ООН в Україні. - № 2. - 2004. - 66 с.
 41. Науково-практичний коментар Закону України „Про громадянство України”. - К.: МП “Леся”, 2002. - 138 с.
 42. Шульга   Н.А.   Великое   переселение   народов:   репатрианты,   беженцы, трудовые мигранты. - К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. - 216 с.
 43. Анісімова Т. Є., Стешенко В. М. Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Україні. - Донецьк: Донецький фонд соціального захисту та милосердя. - 2004. - 47 с.
 44. www.okhtyrka.net
 45. www.kyiv-obl.gov.ua
 46. www.unhcr.org.ua
 47. www.mfa.gov.ua
 48. www.rbc.ua
 49. www.refugee.net.ua
 50. www.un.org.ua
2799
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).